963彩票开户INLEDNINGSANF?RANDE

963彩票开户KONFERENS

Christine Lagarde, ECB:s ordf?rande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordf?rande,
Frankfurt am Main, 12 mars 2020

?rade ?h?rare, vice ordf?randen och jag ?nskar er hj?rtligt v?lkomna till v?r presskonferens. Vi kommer nu att redog?ra f?r resultatet av dagens sammantr?de i ECB-r?det, d?r kommissionens vice ordf?rande Valdis Dombrovskis ocks? var n?rvarande.

963彩票开户Sedan v?rt senaste sammantr?de i ECB-r?det i slutet av januari har coronaviruset (COVID-19) blivit till en verklig chock f?r de ekonomiska tillv?xtutsikterna b?de globalt och i euroomr?det. Det har ?ven lett till ?kad marknadsvolatilitet. ?ven om det i slut?ndan skulle visa sig vara av tempor?r natur kommer det att f? en stor inverkan p? den ekonomiska aktiviteten. Framf?rallt kommer detta att leda till avtagande produktion p.g.a. st?rningar i leveranskedjor och minska s?v?l utl?ndsk som inhemsk efterfr?gan fr?mst genom negativ inverkan f?rorsakad av n?dv?ndiga begr?nsnings?tg?rder. Dessutom f?r den ?kade os?kerheten negativa effekter f?r utgiftsplaner och den planerade finansieringen av s?dana utgifter.

Regeringar och samtliga andra politiska institutioner uppmanas att vidta snabba och riktade ?tg?rder f?r att ta itu med den stora utmaning f?r folkh?lsan som det inneb?r att begr?nsa coronavirusets spridning samt mildra de ekonomiska effekterna. F?r att st?dja utsatta f?retag och arbetstagare kr?vs framf?r allt en ambiti?s och samordnad finanspolitisk reaktion. ECB-r?det st?der varmt de ?taganden som regeringar i euroomr?det och europeiska institutioner har gjort f?r att vidta gemensamma och samordnade policy?tg?rder som reaktion p? ?terverkningarna av coronavirusets spridning. Vi v?lkomnar ?ven de beslut som fattats av ECB:s tillsynsn?mnd, vilka utf?rligen beskrivs i ett separat pressmeddelande publicerat tidigare idag.

963彩票开户I linje med v?rt mandat st?r ECB-r?det fast beslutat att st?dja hush?ll och f?retag i detta l?ge av ekonomiska st?rningar och ?kad os?kerhet. D?rf?r beslutade vi om ett omfattande penningpolitiskt ?tg?rdspaket. Ut?ver de kraftiga penningpolitiska stimulans?tg?rder som redan finns p? plats kommer dessa ?tg?rder att st?dja likviditets- och finansieringsvillkoren f?r hush?ll, f?retag och banker samt bidra till att bibeh?lla ett smidigt tillhandah?llande av krediter till den reala ekonomin.

963彩票开户F?r det f?rsta beslutade vi att tempor?rt genomf?ra ytterligare l?ngfristiga refinansieringstransaktioner (LTRO) f?r att erbjuda omedelbart likviditetsst?d till det finansiella systemet i euroomr?det. ?ven om vi inte ser n?gra v?sentliga tecken p? p?frestning p? penningmarknaderna eller bristande likviditet i banksystemet kommer dessa transaktioner att bidra till en effektiv s?kerhetsmekanism vid behov. De kommer att genomf?ras i form av ett fastr?nteanbud med full tilldelning, med en r?ntesats som motsvarar den genomsnittliga r?ntesatsen p? inl?ningsfaciliteten. De l?ngfristiga refinansieringstransaktionerna kommer att erbjuda likviditet till gynnsamma villkor f?r att ?verbrygga perioden fram till TLTRO-III-transaktionen i juni 2020.

963彩票开户F?r det andra beslutade ECB-r?det att i TLTRO-III-transaktionerna till?mpa v?sentligt mer gynnsamma villkor under perioden fr?n juni 2020 till juni 2021 p? alla under den tiden utest?ende TLTRO-III- transaktioner. Dessa transaktioner kommer att st?dja bankutl?ning till de som p?verkas mest av coronavirusets spridning, s?rskilt sm? och medelstora f?retag. Under denna period kommer r?ntorna p? dessa TLTRO-III-transaktioner att vara 25 punkter under den genomsnittliga r?ntan p? Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner. F?r motparter som uppr?tth?ller sina kreditgivningsniv?er kan den r?nta som till?mpas p? dessa transaktioner vara l?gre: den kan, under den period som slutar i juni 2021, bli s? l?g som 25 punkter under den genomsnittliga r?ntan p? inl?ningsfaciliteten. Vidare h?js det maximala beloppet som motparter h?danefter f?r r?tt att l?na i TLTRO-III-transaktioner till 50 procent av deras utest?ende godtagbara l?n per den 28 februari 2019. F?r detta ?ndam?l kommer ECB-r?det att ge i uppdrag ?t Eurosystemets kommittéer att unders?ka l?ttnads?tg?rder avseende s?kerheter f?r att s?kerst?lla att motparter kan forts?tta att dra full nytta av finansieringsst?det.

F?r det tredje beslutade vi om ett tempor?rt underst?d i form av ytterligare nettotillg?ngsk?p p? 120 miljarder euro fram till slutet av ?ret, vilket s?kerst?ller ett starkt bidrag fr?n programmen f?r k?p inom den privata sektorn. Tillsammans med det befintliga programmet f?r k?p av tillg?ngar (APP) kommer detta att st?dja gynnsamma finansieringsvillkor f?r den reala ekonomin i tider som pr?glas av ?kad os?kerhet. Vi forts?tter att r?kna med att nettok?pen kommer att l?pa s? l?nge det ?r n?dv?ndigt f?r att f?rst?rka styrr?ntornas ackommoderande effekt, och upph?ra strax innan ECB-r?det b?rjar h?ja styrr?ntorna.

Vidare beslutades att ECB-r?ntorna skulle h?llas of?r?ndrade. Vi f?rv?ntar oss att de ska ligga kvar p? nuvarande eller l?gre niv?er till dess att vi sett att inflationsutsikterna stadigt r?r sig till en niv? som ?r tillr?ckligt n?ra, men under 2 procent, under v?r bed?mningsperiod och att en s?dan konvergens p? ett enhetligt s?tt ?terspeglats i underliggande inflationsdynamik.

Vi avser ?ven forts?tta att fullt ut ?terinvestera f?rfall av v?rdepapper som f?rv?rvats inom ramen f?r APP under en f?rl?ngd tidsperiod efter det datum n?r vi inleder h?jningen av ECB:s styrr?ntor, och i varje fall s? l?nge det ?r n?dv?ndigt f?r att bibeh?lla gynnsamma likviditetsvillkor och en v?sentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Ytterligare information om de exakta villkoren f?r transaktionerna publiceras i s?rskilda pressmeddelanden kl. 15.30 centraleuropeisk tid idag.

Mot bakgrund av den aktuella utvecklingen forts?tter ECB-r?det att noga bevaka f?ljderna av coronavirusets spridning f?r ekonomin, inflationen p? medell?ng sikt samt f?r transmission av penningpolitiken till ekonomin. ECB-r?det st?r redo att p? l?mpligt vis justera sina samtliga instrument s? att inflationen varaktigt r?r sig mot m?let, i linje med sitt ?tagande f?r symmetri.

L?t mig nu redog?ra f?r v?r bed?mning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. De senaste indikatorerna visar p? en avsev?rd f?rs?mring av tillv?xtutsikterna p? kort sikt. St?rningar i leveranskedjor hindrar produktionsplanerna inom tillverkningssektorn, samtidigt som n?dv?ndiga begr?nsnings?tg?rder mot en ytterligare spridning av coronaviruset negativt p?verkar den ekonomiska aktiviteten. F?re coronavirusets utbrott mattades euroomr?dets reala BNP-tillv?xt av n?got, till 0,1 procent p? kvartalsbasis, under det fj?rde kvartalet 2019 efter en ?kningstakt p? 0,3 procent under det tredje kvartalet. Detta ?terspeglade fr?mst den fortsatt svaga tillverkningssektorn i euroomr?det och den d?mpade investeringstillv?xten. Vid sidan av den st?rning som coronaviruset har orsakat f?rv?ntas euroomr?dets tillv?xt ta fart igen p? medell?ng sikt. Detta st?ds av gynnsamma finansieringsvillkor, euroomr?dets finanspolitiska inriktning och den f?rv?ntade ?terupptagna globala aktiviteten.

Denna bed?mning speglas endast till viss del i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbed?mningar f?r euroomr?det i mars 2020, eftersom stoppdatum f?r inputdata infaller f?re den senaste tidens snabba spridning av coronaviruset till euroomr?det. Framtidsbed?mningarna utg?r fr?n en ?rlig real BNP-?kning med 0,8 procent 2020, 1,3 procent 2021 och 1,4 procent 2022. Framf?r allt utg?r framtidsbed?mningarna fr?n en mycket d?mpad tillv?xt under det f?rsta halv?ret 2020, f?ljt av en f?rb?ttring under det andra halv?ret. J?mf?rt med Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbed?mningar i december 2019 har utsikterna f?r real BNP-tillv?xt reviderats ned markant f?r 2020 och n?got f?r 2021, mot bakgrund av den m?jliga ekonomiska effekten av coronavirusets utbrott.

Riskerna f?r euroomr?dets tillv?xtutsikter ligger tydligt p? ned?tsidan. Ut?ver tidigare identifierade risker som ?r relaterade till geopolitiska faktorer, ?kat hot om protektionism och svagheter i tillv?xtekonomier, utg?r coronavirusets spridning en betydande k?lla till ned?trisk f?r tillv?xtutsikterna.

Enligt Eurostats snabbstatistik sj?nk den ?rliga HIKP-inflationen i euroomr?det till 1,2 procent i februari 2020 fr?n 1,4 procent i januari. Baserat p? den markanta nedg?ngen i spot- och terminspriser p? olja torde den totala inflationen sjunka betydligt under de kommande m?naderna. Indikatorer p? inflationsf?rv?ntningar har sjunkit och m?tten p? underliggande inflation f?rblir generellt d?mpade. Medan trycket p? arbetskostnaderna hittills har varit motst?ndskraftigt p.g.a. stramare arbetsmarknader har effekten f?r inflationen f?rdr?jts av en svagare tillv?xtutveckling. P? medell?ng sikt kommer ?kningen i inflation att st?djas s?v?l av v?ra penningpolitiska ?tg?rder som av ?terh?mtningen i euroomr?dets tillv?xtdynamik.

Denna bed?mning speglas endast till viss del i ECB:s experters makroekonomiska framtidsbed?mningar f?r euroomr?det i mars 2020, vilka f?rutser en ?rlig HIKP-inflation p? 1,1 procent 2020, 1,4 procent 2021 och 1,6 procent 2022. J?mf?rt med de makroekonomiska framtidsbed?mningarna av Eurosystemets experter i december 2019 ?r utsikterna f?r HIKP-inflationen i stort sett of?r?ndrade under bed?mningsperioden. Det ?r h?gst os?kert vilka konsekvenser coronaviruset f?r p? inflationen, med tanke p? att ned?ttryck i samband med en svagare efterfr?gan kan uppv?gas av upp?ttryck kopplat till utbudsst?rningar. Den senaste tidens kraftiga fall i oljepriser medf?r betydande ned?trisker f?r inflationen p? kort sikt.

Vad g?ller den monet?ra analysen963彩票开户 visar den att M3-tillv?xten uppgick till 5,2 procent i januari 2020, efter att ha d?mpats n?got fr?n sin nuvarande toppniv?. Tillv?xten i penningm?ngdsm?ttet forts?tter att ?terspegla nya bankkrediter f?r den privata sektorn och l?ga alternativkostnader f?r innehav av M3 j?mf?rt med andra finansiella instrument. Det smala penningm?ngdsm?ttet M1 forts?tter att vara den fr?msta bidragande orsaken till tillv?xten i det breda penningm?ngdsm?ttet.

Utl?ning till den privata sektorn fortsatte att ?ka. Den ?rliga tillv?xttakten i utl?ning till hush?ll ?kade n?got till 3,7 procent i januari 2020, fr?n 3,6 procent i december 2019. Den ?rliga ?kningstakten i utl?ningen till icke-finansiella f?retag var of?r?ndrat 3,2 procent i januari. Detta bekr?ftar den d?mpning som har observerats sedan h?sten 2019 och torde spegla den normalt sett f?rdr?jda reaktionen p? den senaste tidens f?rsvagning i ekonomin. ?verlag kommer v?r ackommoderande penningpolitiska inriktning, inbegripet de ?tg?rder som vidtas idag, att bidra till att s?kerst?lla gynnsamma f?ruts?ttningar f?r bankutl?ning och ge fortsatt st?d f?r finansiering, ?ven f?r dem ?r h?rdast drabbade av coronaviruset och i synnerhet sm? och medelstora f?retag.

Sammanfattningsvis gav en avst?mning963彩票开户 av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna fr?n den monet?ra analysen en bekr?ftelse p? att en v?sentlig grad av penningpolitisk stimulans beh?vs f?r att s?kerst?lla en robust konvergens mot inflationsniv?er som ?r under, men n?ra, 2 procent ?ver medell?ng sikt.

Vad g?ller finanspolitiken963彩票开户 beh?vs nu en ambiti?s och samordnad finanspolitisk inriktning b?de med tanke p? de f?rsvagade utsikterna och som skydd mot en ytterligare materialisering av ned?triskerna. Vi v?lkomnar de ?tg?rder som flera regeringar redan har vidtagit f?r att s?kerst?lla att det finns tillr?ckligt med sjukv?rdsresurser samt att ge st?d ?t drabbade f?retag och anst?llda. Framf?r allt beh?vs det nu ?tg?rder s?som l?negarantier f?r att komplettera och st?rka de penningpolitiska ?tg?rder som vidtas idag. Vi v?lkomnar det engagemang vi ser fr?n euroomr?dets regeringar och EU-institutionerna att agera nu, starkt och samf?llt som respons p? ?terverkningarna av coronavirusets fortsatta spridning.

963彩票开户Innan vi svarar p? era fr?gor skulle vi vilja uttrycka v?r djupa tacksamhet gentemot alla som ?gnar tid och kraft ?t att r?dda liv och begr?nsa coronavirusets spridning.

Se den engelska versionen f?r den exakta formulering som ECB-r?det har enats om.

Kontakt f?r media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户