963彩票开户UVODNA IZJAVA

TISKOVNA KONFERENCA

Christine Lagarde, predsednica ECB,
Luis de Guindos, podpredsednik ECB,
Frankfurt na Majni, 12. marec 2020

963彩票开户Spo?tovane gospe in gospodje, s podpredsednikom vas lepo pozdravljava na tiskovni konferenci. Za?eli bomo s predstavitvijo rezultatov dana?nje seje Sveta ECB, na kateri je sodeloval tudi izvr?ni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.

Od zadnje seje Sveta ECB konec januarja je ?irjenje koronavirusa (COVID-19) povzro?ilo velik ?ok za nadaljnjo rast svetovnega gospodarstva in gospodarstva v euroobmo?ju ter povi?ano volatilnost na trgih. Tudi ?e se bo nazadnje izkazalo, da je ?ok po svoji naravi za?asen, bo imel precej?en vpliv na gospodarsko aktivnost. Upo?asnil bo namre? proizvodnjo zaradi prekinjenih dobavnih verig ter zmanj?al doma?e in tuje povpra?evanje, zlasti prek negativnega vpliva, ki ga imajo potrebni zajezitveni ukrepi. Poleg tega povi?ana negotovost negativno vpliva na na?rtovanje izdatkov in njihovo financiranje.

963彩票开户Vlade in vse druge institucije so pozvane, da sprejmejo pravo?asne in ciljno usmerjene ukrepe, s katerimi bodo kos izzivom javnemu zdravju ter zajezili ?irjenje koronavirusa in ubla?ili vpliv na gospodarstvo. Potreben je namre? ambiciozen in usklajen odziv javnofinan?nih politik, da bi ponudili podporo ogro?enim podjetjem in delavcem. Svet ECB mo?no podpira zavezanost vlad v euroobmo?ju in evropskih institucij k skupnemu in usklajenemu ukrepanju v odziv na posledice ?irjenja koronavirusa. Pozdravljamo tudi sklepe, ki jih je sprejel Nadzorni odbor v ECB in so podrobneje predstavljeni v lo?enem sporo?ilu za javnost, objavljenem danes.

Svet ECB je v skladu s svojim mandatom odlo?en nuditi podporo gospodinjstvom in podjetjem, ki se soo?ajo s trenutnimi gospodarskimi motnjami in povi?ano negotovostjo. Zato smo sklenili sprejeti celovit sve?enj ukrepov denarne politike. Ti ukrepi bodo skupaj z znatnimi spodbudami denarne politike, ko so ?e v veljavi, podpirali likvidnostne pogoje in pogoje financiranja za gospodinjstva, podjetja in banke ter bodo prispevali k ohranjanju nemotenega kreditiranja realnega gospodarstva.

Prvi?, sklenili smo, da se bodo za?asno izvajale dodatne operacije dolgoro?nej?ega refinanciranja, s katerimi bo finan?nemu sistemu v euroobmo?ju zagotovljena takoj?nja likvidnostna podpora. ?eprav ne opa?amo pomembnih znakov napetosti na denarnih trgih ali pomanjkanja likvidnosti v ban?nem sistemu, bodo te operacije zagotavljale u?inkovito varovalo, ?e bi bilo potrebno. Izvajale se bodo kot avkcije s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, obrestna mera pa bo enaka povpre?ni obrestni meri za odprto ponudbo mejnega depozita. Z operacijami dolgoro?nej?ega refinanciranja bo likvidnost ponujena po ugodnih pogojih, s ?imer se bo premostilo obdobje do ciljno usmerjene operacije dolgoro?nej?ega refinanciranja (CUODR III), ki bo izvedena junija 2020.

963彩票开户Drugi?, Svet ECB je sklenil, da bodo v obdobju od junija 2020 do junija 2021 veljali precej bolj ugodni pogoji v vseh operacijah CUODR III, izvedenih v tem ?asu. Te operacije bodo spodbujale odobravanje ban?nih posojil subjektom, ki jih je ?iritev koronavirusa najbolj prizadela, zlasti malim in srednje velikim podjetjem. V tem obdobju bo obrestna mera v operacijah CUODR III 25 bazi?nih to?k pod povpre?no obrestno mero v Eurosistemovih operacijah glavnega refinanciranja. Za nasprotne stranke, ki ohranjajo raven kreditiranja, bo obrestna mera v teh operacijah ni?ja, v obdobju do konca junija 2021 pa je lahko celo 25 bazi?nih to?k ni?ja od povpre?ne obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita. Poleg tega je najve?ji skupni znesek, ki si ga bodo lahko odslej nasprotne stranke izposodile v operacijah CUODR III, povi?an na 50% njihovega obsega primernih posojil na dan 28. februarja 2019. Hkrati bo Svet ECB zadol?il odbore Eurosistema, da preu?ijo ukrepe za ubla?itev zahtev glede zavarovanja terjatev v teh operacijah, da bi lahko nasprotne stranke ?e naprej v celoti izkori??ale podporo financiranju.

963彩票开户Tretji?, v obdobju do konca leta smo sklenili dodati za?asen sve?enj dodatnih neto nakupov vrednostnih papirjev v vi?ini 120 milijard EUR, s ?imer bo zagotovljen velik prispevek programov nakupa vrednostih papirjev zasebnega sektorja. To bo skupaj z obstoje?im programom nakupa vrednostnih papirjev v ?asu povi?ane negotovosti spodbujalo ugodne pogoje financiranja za realno gospodarstvo. ?e naprej pri?akujemo, da se bodo neto nakupi izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni u?inek klju?nih obrestnih mer, kon?ali pa se bodo, tik preden za?nemo dvigovati klju?ne obrestne mere ECB.

Poleg tega je Svet ECB sklenil, da pusti klju?ne obrestne mere ECB nespremenjene. Pri?akujemo, da bodo ostale na sedanji ali ni?ji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne pribli?ajo ravni, ki je dovolj blizu 2%, vendar pod to mejo, in se tak?no pribli?evanje dosledno ne odra?a v gibanju osnovne inflacije.

963彩票开户Prav tako nameravamo ?e naprej v celoti ponovno investirati glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, in sicer dalj?e obdobje po datumu, ko bomo za?eli dvigovati klju?ne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdr?ujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

Nadaljnje podrobnosti o natan?nih pogojih izvajanja novih operacij bodo objavljene v posebnem sporo?ilu za javnost danes popoldne ob 15.30 po srednjeevropskem ?asu.

Glede na trenutna dogajanja bo Svet ECB ?e naprej pozorno spremljal posledice ?irjenja koronavirusa za gospodarstvo, inflacijo v srednjero?nem obdobju in transmisijo denarne politike. Svet ECB je pripravljen, da ustrezno prilagodi vse svoje instrumente in tako v skladu s svojo zavezanostjo simetriji zagotovi, da se inflacija vzdr?no giblje proti ciljni ravni.

Dovolite mi, da natan?neje pojasnim na?o oceno, za?en?i z ekonomsko analizo963彩票开户. Najnovej?i kazalniki ka?ejo na precej?nje poslab?anje gospodarskih obetov v bli?nji prihodnosti. Prekinitev dobavnih verig hromi proizvodne na?rte v predelovalnih dejavnostih, medtem ko potrebni zajezitveni ukrepi proti nadaljnjemu ?irjenju koronavirusa negativno vplivajo na gospodarsko aktivnost. Pred izbruhom koronavirusa se je realna rast BDP v euroobmo?ju v zadnjem ?etrtletju 2019 upo?asnila na 0,1% glede na tretje ?etrtletje, ko je rast zna?ala 0,3%. Upo?asnitev je bila predvsem posledica sedanje ?ibke aktivnosti v predelovalnih dejavnostih v euroobmo?ju ter upo?asnjevanja rasti nalo?b. ?e odmislimo motnje zaradi koronavirusa, naj bi gospodarska rast v euroobmo?ju pridobila zagon v srednjero?nem obdobju ob podpori ugodnih pogojev financiranja, naravnanosti javnofinan?nih politik v euroobmo?ju in pri?akovane vrnitve svetovne gospodarske aktivnosti.

963彩票开户Leto?nje mar?ne makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmo?je le deloma ka?ejo tak?no oceno, saj je njihov prese?ni datum pred najnovej?im hitrim ?irjenjem koronavirusa v euroobmo?je. Po projekcijah naj bi se BDP medletno realno pove?al za 0,8% v letu 2020, za 1,3% v letu 2021 ter za 1,4% v letu 2022. Projekcije tako predvidevajo zelo umirjeno rast v prvi polovici leta 2020, ?emur naj bi v drugi polovici leta sledilo izbolj?anje. V primerjavi z makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov Eurosistema iz decembra 2019 je napoved realne rasti BDP za leto 2020 ob?utno popravljena navzdol, za leto 2021 pa rahlo popravljena navzdol zaradi morebitnih gospodarskih posledic izbruha koronavirusa.

963彩票开户Tveganja, ki spremljajo gospodarske obete v euroobmo?ju, so nedvomno na strani ni?je rasti. Poleg ?e prej ugotovljenih tveganj, povezanih z geopoliti?nimi dejavniki, vse ve?jim protekcionizmom in ranljivostmi v nastajajo?ih tr?nih gospodarstvih, predstavlja ?irjenje koronavirusa nov in precej?en vir navzdol usmerjenih tveganj za prihodnjo gospodarsko rast.

963彩票开户Po Eurostatovi prvi oceni se je medletna inflacija v euroobmo?ju, merjena z indeksom HICP, zni?ala z 1,4% v januarju 2020 na 1,2% v februarju. Glede na strm upad trenutnih in terminskih cen nafte se bo skupna inflacija v prihodnjih mesecih verjetno ?e znatno zni?ala. Kazalniki inflacijskih pri?akovanj so se zni?ali, merila osnovne inflacije pa na splo?no ostajajo umirjena. Pritiski, ki izhajajo iz stro?kov dela, ostajajo zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile vztrajni, vendar ?ibek zagon rasti zavira njihov prenos v inflacijo. V srednjero?nem obdobju bodo k zvi?evanju inflacije prispevali ukrepi denarne politike in okrevanje dinamike gospodarske rasti v euroobmo?ju.

Tak?no oceno deloma ka?ejo tudi makroekonomske projekcije za euroobmo?je, ki so jih marca 2020 pripravili strokovnjaki ECB, po katerih bo medletna inflacija v letu 2020 zna?ala 1,1%, v letu 2021 1,4%, v letu 2022 pa 1,6%. V primerjavi z decembrskimi makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov Eurosistema so inflacijski obeti v obdobju projekcij pribli?no nespremenjeni. Posledice koronavirusa za inflacijo so izjemno negotove, saj bi lahko navzdol usmerjene pritiske zaradi ?ibkej?ega povpra?evanja odtehtali navzgor usmerjeni pritiski zaradi motenj v ponudbi. Nedavni strm padec cen nafte predstavlja precej?nje pritiske na zni?anje inflacije v kratkoro?nem obdobju.

Kot je pokazala denarna analiza, je rast ?irokega denarja (M3) januarja 2020 zna?ala 5,2%, kar pomeni, da se je po nedavnih rekordnih vrednostih nekoliko umirila. Rast denarja je ?e naprej odraz sedanjega ban?nega kreditiranja zasebnega sektorja ter nizkih oportunitetnih stro?kov imetja instrumentov M3 v primerjavi z drugimi finan?nimi instrumenti. K rasti ?irokega denarja ?e naprej najve? prispeva o?ji denarni agregat M1.

Posojila zasebnemu sektorju so ?e naprej rasla. Medletna rast posojil gospodinjstvom se je januarja 2020 nekoliko pove?ala na 3,7% v primerjavi z 3,6% v decembru 2019. Medletna rast posojil nefinan?nim dru?bam je januarja ostala nespremenjena na ravni 3,2%, kar potrjuje umirjanje rasti od jeseni 2019 dalje ter verjetno odra?a zna?ilno zapoznelo odzivanje na preteklo oslabitev gospodarstva. Na splo?no bo spodbujevalno naravnana denarna politika skupaj z danes sprejetimi ukrepi prispevala k ohranjanju ugodnih pogojev ban?nega posojanja in tudi v prihodnje olaj?evala dostop do financiranja vsem, tudi tistim, ki so jih posledice koronavirusa najbolj prizadele, ?e posebno pa malim in srednje velikim podjetjem.

?e povzamemo, je navzkri?na primerjava rezultatov ekonomske analize s signali iz denarne analize potrdila, da je potrebna zelo spodbujevalno naravnana denarna politika, da se bo inflacija v srednjero?nem obdobju zanesljivo pribli?evala ravni pod 2%, vendar blizu te meje.

Kar zadeva javnofinan?ne politike, je sedaj potrebna ambiciozna in usklajena naravnanost javnofinan?nih politik zaradi oslabljenih obetov ter prepre?itve nadaljnje uresni?itve navzdol usmerjenih tveganj. Pozdravljamo ukrepe, ki so jih nekatere vlade ?e sprejele, da bi zdravstvenemu sektorju zagotovile zadostne vire ter nudile podporo prizadetim podjetjem in zaposlenim. Potrebni so zlasti ukrepi, kot je zagotavljanje kreditnih jamstev, ki bodo dopolnjevali in krepili danes sprejete ukrepe denarne politike. Pozdravljamo zavezanost vlad v euroobmo?ju in evropskih institucij, da ukrepajo takoj, u?inkovito in skupaj v odziv na posledice nadaljnjega ?irjenja koronavirusa.

963彩票开户Preden za?nemo odgovarjati na va?a vpra?anja, bi se radi zahvalili vsem tistim, ki ?rtvujejo svoj ?as in se trudijo re?evati ?ivljenja in zajeziti ?irjenje koronavirusa.

Za natan?no tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angle?ko razli?ico.

Stiki za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户