úVODNé VYHLáSENIE

TLA?OVá KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 12. marca 2020

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srde?ne vítame na dne?nej tla?ovej konferencii. Dovo?te nám oboznámi? vás s vysledkom dne?ného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zú?astnil aj vykonny podpredseda Európskej komisie, pán Valdis Dombrovskis.

Od posledného zasadania Rady guvernérov sa ?írenie koronavírusu (COVID-19) ako zásadny ?ok prejavuje na vyhliadkach rastu svetového hospodárstva a hospodárstva eurozóny a vedie k zvy?eniu trhovej volatility. Aj ak nakoniec bude len do?asnej povahy, bude ma? vyrazny dosah na hospodársku aktivitu. Vzh?adom na naru?enie dodávate?skych re?azcov predov?etkym spomalí produkciu a obmedzí domáci a zahrani?ny dopyt, najm? v d?sledku nepriaznivého vplyvu nevyhnutnych opatrení na obmedzenie ?írenia nákazy. Zvy?ená neistota navy?e negatívne ovplyvňuje plánovanie vydavkov a ich financovanie.

Vlády a v?etky ?al?ie politické in?titúcie vyzyvame, aby prijali v?asné a cielené kroky na ochranu verejného zdravia zamerané na obmedzenie ?írenia nákazy a zmiernenie ekonomickych následkov. Potrebné sú predov?etkym ambiciózne a koordinované opatrenia rozpo?tovej politiky na podporu ohrozenych podnikov a zamestnancov. Rada guvernérov jednozna?ne podporuje snahu vlád krajín eurozóny a európskych in?titúcií prija? v reakcii na d?sledky ?írenia koronavírusu jednotné a koordinované kroky. Vítame tie? rozhodnutia Rady pre doh?ad ECB, ktoré dnes boli oznámené v osobitnej tla?ovej správe.

963彩票开户V súlade s na?ím mandátom je Rada guvernérov v tomto ?ase ekonomickych otrasov a zvy?enej neistoty odhodlaná poskytnú? domácnostiam a podnikom podporu. Rozhodli sme preto o prijatí komplexného balíka opatrení menovej politiky. Spolu s doteraj?ími rozsiahlymi menovymi stimulmi tieto opatrenia podporia likviditu a podmienky financovania pre domácnosti, podniky a banky a pom??u zachova? plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

963彩票开户Po prvé, na poskytnutie okam?itej likviditnej podpory finan?nému systému eurozóny sme sa rozhodli do?asne uskuto?ňova? dodato?né dlhodobej?ie refinan?né operácie (longer-term refinancing operations – LTRO). Hoci neregistrujeme ?iadne zásadné známky nap?tia na peňa?nych trhoch ani nedostatok likvidity v bankovom systéme, tieto operácie budú v prípade potreby ú?innym zabezpe?ovacím mechanizmom. Operácie sa budú realizova? formou tendrov s neobmedzenym objemom pride?ovanych finan?nych prostriedkov a pevnou úrokovou sadzbou na úrovni priemernej sadzby jednodňovych steriliza?nych operácií. Operácie LTRO s priaznivymi podmienkami budú zabezpe?ova? likviditu na preklenutie obdobia do operácie TLTRO III v júni 2020.

Po druhé, Rada guvernérov rozhodla, ?e po?as obdobia od júna 2020 do júna 2021 sa budú na v?etky operácie TLTRO III nevyrovnané po?as tohto obdobia vz?ahova? podstatne priaznivej?ie podmienky. Tieto operácie podporia poskytovanie bankovych úverov subjektom, ktoré sú najviac zasiahnuté ?írením koronavírusu, predov?etkym malym a strednym podnikom. úroková sadzba tychto operácií TLTRO III bude po?as tohto obdobia o 25 bázickych bodov ni??ia ako priemerná sadzba hlavnych refinan?nych operácií Eurosystému. V prípade protistrán, ktoré zachovajú svoju úroveň poskytovania úverov, bude sadzba tychto operácií ni??ia a po?as obdobia kon?iaceho sa v júni 2021 m??e by? a? o 25 bázickych bodov ni??ia ako priemerná úroková sadzba jednodňovych steriliza?nych operácií. Okrem toho sa celková maximálna suma, ktorú si protistrany budú m?c? v rámci operácií TLTRO III po?i?a?, zvy?uje na 50 % ich objemu akceptovate?nych úverov k 28. februáru 2019. Rada guvernérov v tejto súvislosti poverí vybory Eurosystému úlohou preveri? mo?né opatrenia na zmiernenie po?iadaviek na kolaterál, aby boli protistrany aj na?alej schopné v plnej miere vyu?íva? na?u finan?nú podporu.

Po tretie, na zabezpe?enie vysokej ú?innosti programov nákupu aktív súkromného sektora sme sa rozhodli do konca roka do?asne zavies? rámec dodato?nych ?istych nákupov aktív v objeme 120 mld. €. Toto opatrenie spolu s existujúcim programom nákupu aktív podporí priaznivé podmienky financovania reálnej ekonomiky v ?ase zvy?enej neistoty. Na?alej o?akávame, ?e ?isty nákup aktív bude prebieha? dovtedy, kym to bude potrebné na posilnenie akomoda?ného vplyvu na?ich menovopolitickych sadzieb, a ?e sa skon?í krátko predtym, ako za?neme zvy?ova? k?ú?ové úrokové sadzby ECB.

Rada guvernérov sa okrem toho rozhodla ponecha? k?ú?ové úrokové sadzby ECB963彩票开户 na nezmenenej úrovni. O?akávame, ?e na sú?asnej alebo ni??ej úrovni zostanú, a? kym nezaznamenáme, ?e sa vyh?ad vyvoja inflácie po?as horizontu na?ich projekcií vyrazne pribli?uje k úrovni dostato?nej blízkej, ale ni??ej ako 2 %, a ?e sa tento vyvoj inflácie konzistentne odrá?a v dynamike základnej inflácie.

963彩票开户Zároveň máme v úmysle pokra?ova? v reinvestovaní plnej vy?ky istiny zo splatenych cennych papierov nakúpenych v rámci programu nákupu aktív e?te po dlh?iu dobu od chvíle, ke? za?neme zvy?ova? k?ú?ové úrokové sadzby ECB, v ka?dom prípade v?ak dovtedy, kym to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a vyraznej miery menovej akomodácie.

Podrobnej?ie informácie o konkrétnych podmienkach novych operácií budú zverejnené dnes o 15.30 h SE? v osobitnej tla?ovej správe.

Vzh?adom na aktuálnu situáciu bude Rada guvernérov na?alej pozorne sledova? d?sledky ?írenia koronavírusu na ekonomiku, na vyvoj inflácie v strednodobom horizonte a na transmisiu jej menovej politiky. Rada guvernérov je pripravená pod?a potreby upravi? v?etky svoje nástroje, aby zabezpe?ila trvaly vyvoj inflácie smerom k svojmu infla?nému cie?u, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Dovo?te mi teraz priblí?i?, z ?oho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Za?nem ekonomickou analyzou. Z najnov?ích ukazovate?ov vyplyva zna?né zhor?enie vyh?adu hospodárskeho rastu v najbli??om horizonte. Naru?enie dodávate?skych re?azcov ohrozuje produk?né plány vo vyrobnom sektore, zatia? ?o nevyhnutné opatrenia na obmedzenie ?írenia nákazy negatívne ovplyvňujú hospodársku aktivitu. Pred vypuknutím nákazy koronavírusom sa rast reálneho HDP eurozóny, ktory v tre?om ?tvr?roku 2019 dosiahol 0,3 %, v poslednom ?tvr?roku 2019 medzikvartálne spomalil na 0,1 %. Prí?inou bol predov?etkym na?alej slaby vyvoj vo vyrobnom sektore eurozóny a spoma?ovanie rastu investícií. Odhliadnuc od ru?ivych d?sledkov koronavírusu sa o?akáva o?ivenie hospodárskeho rastu v eurozóne v strednodobom horizonte, ku ktorému budú prispieva? priaznivé podmienky financovania, nastavenie rozpo?tovej politiky krajín eurozóny a o?akávané o?ivenie svetovej hospodárskej aktivity.

963彩票开户Toto hodnotenie sa v makroekonomickych projekciách odborníkov ECB pre eurozónu z marca 2020 odrá?a len ?iasto?ne, ke??e dátum uzávierky údajov v projekciách predchádza aktuálnemu rychlemu ?íreniu koronavírusu do eurozóny. Pod?a projekcií by sa mal ro?ny reálny HDP zvy?i? o 0,8 % v roku 2020, o 1,3 % v roku 2021 a o 1,4 % v roku 2022. Projekcie po?ítajú s ve?mi tlmenym rastom v prvom polroku 2020 a následnym zlep?ením v druhom polroku. V porovnaní s makroekonomickymi projekciami odborníkov Eurosystému z decembra 2019 bol vyh?ad rastu reálneho HDP na rok 2020 upraveny vyrazne nadol a na rok 2021 mierne nadol, a to v d?sledku potenciálnych d?sledkov vypuknutia nákazy koronavírusom na ekonomiku.

963彩票开户Riziká ohrozujúce vyh?ad hospodárskeho rastu v eurozóne sú jednozna?ne na strane pomal?ieho rastu Popri doteraz identifikovanych rizikách spojenych s geopolitickymi faktormi, rastúcim protekcionizmom a zranite?nos?ou rozvíjajúcich sa trhovych ekonomík predstavuje ?írenie koronavírusu novy a vyznamny zdroj rizík zhor?enia vyh?adu hospodárskeho rastu.

Pod?a rychleho odhadu Eurostatu ro?ná miera inflácie HICP v eurozóne vo februári 2020 klesla z januárovych 1,4 % na 1,2 %. Na základe prudkého poklesu sú?asnych cien ropy a cien ropnych futures je pravdepodobné, ?e celková inflácia bude v najbli??ích mesiacoch vyrazne klesa?. Ukazovatele infla?nych o?akávaní klesli a ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo v?eobecnosti tlmené. Hoci vzh?adom na v???í nedostatok pracovnych síl zostávajú tlaky na rast mzdovych nákladov zatia? odolné, slab?ie tempo hospodárskeho rastu ich premietanie do inflácie spoma?uje. V strednodobom horizonte budú rast inflácie podporova? na?e menovopolitické opatrenia a o?ivenie dynamiky hospodárskeho rastu v eurozóne.

Toto hodnotenie sa len ?iasto?ne odrá?a v makroekonomickych projekciách odborníkov ECB pre eurozónu z marca 2020, pod?a ktorych ro?ná miera inflácie HICP dosiahne 1,1 % v roku 2020, 1,4 % v roku 2021 a 1,6 % v roku 2022. V porovnaní s makroekonomickymi projekciami odborníkov Eurosystému z decembra 2019 zostáva vyh?ad vyvoja inflácie HICP po?as horizontu projekcií celkovo nezmeneny. Vplyv koronavírusu na infláciu je spojeny so zna?nou mierou neistoty, ke??e tlmiaci ú?inok spojeny so slab?ím dopytom m??e by? vykompenzovany stimula?nym ú?inkom spojenym s naru?ením dodávok. Z nedávneho prudkého poklesu cien ropy vyplyva riziko vyrazného zhor?enia vyh?adu vyvoja inflácie v krátkodobom horizonte.

?o sa tyka menovej analyzy, miera rastu menového agregátu M3 sa oproti nedávno dosiahnutému maximu mierne zní?ila a v januári 2020 dosiahla 5,2 %. Rast peňa?nej zásoby je na?alej odrazom pokra?ujúcej tvorby bankovych úverov pre súkromny sektor a nízkych oportunitnych nákladov dr?by M3 v porovnaní s inymi finan?nymi nástrojmi. K rastu peňa?nej zásoby na?alej najviac prispieva menovy agregát M1.

Objem úverov poskytovanych súkromnému sektoru pokra?oval v raste. Ro?ná miera rastu úverov domácnostiam mierne vzrástla a v januári 2020 dosiahla 3,7 % (3,6 % v decembri 2019). Ro?ná miera rastu úverov nefinan?nym korporáciám zostala v januári nezmenená na úrovni 3,2 %, ?o je v súlade so spoma?ovaním pozorovanym od jesene 2019 a pravdepodobne aj odrazom zvy?ajne oneskorenej reakcie na predchádzajúce oslabenie hospodárskej aktivity. Akomoda?né nastavenie na?ej menovej politiky vrátane dnes prijatych opatrení celkovo zachová priaznivé podmienky poskytovania bankovych úverov a bude na?alej podporova? prístup k financovaniu, okrem iného pre subjekty najviac zasiahnuté d?sledkami nákazy koronavírusom, a predov?etkym pre malé a stredné podniky.

Porovnanie vysledkov ekonomickej analyzy so signálmi vyplyvajúcimi z menovej analyzy potvrdilo, ?e jednozna?ny vyvoj inflácie smerom k úrovni ni??ej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si vy?aduje vyraznú mieru menovej akomodácie.

V oblasti rozpo?tovej politiky je teraz vzh?adom na zhor?enie vyh?adu a s cie?om zabráni? ?al?iemu naplneniu rizík spomalenia hospodárskeho rastu nevyhnutná ambiciózna a koordinovaná fi?kálna pozícia. Vítame opatrenia, ktoré u? boli prijaté v r?znych krajinách na zabezpe?enie dostato?nych zdrojov v zdravotníctve a poskytnutie podpory dotknutym podnikom a zamestnancom. Na doplnenie a posilnenie dnes prijatych menovopolitickych opatrení sú potrebné predov?etkym opatrenia ako napríklad poskytovanie úverovych záruk. Vítame snahu vlád krajín eurozóny a európskych in?titúcií prija? v reakcii na d?sledky ?al?ieho ?írenia koronavírusu okam?ité, ú?inné a jednotné kroky.

963彩票开户Sk?r ako zodpovieme va?e otázky, dovo?te nám vyjadri? hlbokú v?aku v?etkym, ktorí obetujú svoj ?as a úsilie na záchranu ?ivotov a obmedzovanie ?írenia koronavírusu.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v p?vodnej anglickej verzii.

Kontakt pre médiá

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户