DECLARA?IE INTRODUCTIV?

CONFERIN?? DE PRES?

Christine Lagarde, pre?edinta BCE,
Luis de Guindos, vicepre?edintele BCE,
Frankfurt pe Main, 12 martie 2020

Doamnelor ?i domnilor, ?mi face o deosebit? pl?cere s? v? urez, ?mpreun? cu domnul vicepre?edinte, bun venit la conferin?a noastr? de pres?. V? vom prezenta acum concluziile ?edin?ei de ast?zi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat ?i vicepre?edintele executiv al Comisiei, dl Dombrovskis.

963彩票开户De la ultima ?edin?? a Consiliului guvernatorilor, care a avut loc la sfar?itul lunii ianuarie, r?spandirea coronavirusului (COVID-19) a reprezentat un ?oc major la adresa perspectivelor de cre?tere a economiei mondiale ?i a economiei zonei euro ?i a accentuat volatilitatea pie?elor. Chiar dac? are, ?n ultim? instan??, un caracter temporar, aceasta va avea un impact semnificativ asupra activit??ii economice. Mai exact, aceasta va ?ncetini produc?ia ca urmare a perturb?rii lan?urilor de aprovizionare ?i va reduce cererea intern? ?i extern?, ?ndeosebi prin impactul nefavorabil al m?surilor necesare de restric?ionare. ?n plus, incertitudinile sporite afecteaz? planurile de cheltuieli ?i finan?area acestora.

Autorit??ile guvernamentale ?i toate celelalte institu?ii cu responsabilit??i ?n domeniul politicilor sunt invitate s? adopte m?suri oportune ?i ?intite pentru a solu?iona dificult??ile legate de s?n?tatea public? privind limitarea r?spandirii coronavirusului ?i a atenua impactul economic al acesteia. Mai exact, se impune un r?spuns coordonat ?i ambi?ios al politicii fiscale pentru a sprijini firmele ?i lucr?torii expu?i riscurilor. Consiliul guvernatorilor sprijin? cu fermitate angajamentul autorit??ilor guvernamentale din zona euro ?i al institu?iilor europene ?n favoarea unor m?suri de politic? comune ?i coordonate ca reac?ie la repercusiunile r?spandirii coronavirusului. De asemenea, ?ntampin?m favorabil deciziile adoptate de Consiliul de supraveghere al BCE, care sunt prezentate detaliat ?ntr-un comunicat de pres? separat, publicat ?n prima parte a zilei.

?n concordan?? cu mandatul nostru, Consiliul guvernatorilor ??i exprim? hot?rarea de a sprijini popula?ia ?i firmele ?n contextul perturb?rilor economice actuale ?i al incertitudinilor sporite. ?n consecin??, am decis adoptarea unui pachet cuprinz?tor de m?suri de politic? monetar?. Al?turi de stimulul monetar substan?ial deja existent, aceste m?suri vor sprijini condi?iile de lichiditate ?i de finan?are pentru gospod?riile popula?iei, firme ?i b?nci ?i vor contribui la creditarea f?r? sincope a economiei reale.

?n primul rand, am decis s? efectu?m, temporar, opera?iuni de refinan?are pe termen mai lung (ORTL) suplimentare pentru a oferi m?suri imediate de sprijinire a furniz?rii de lichiditate ?n sistemul financiar al zonei euro. De?i nu observ?m indicii semnificative privind manifestarea unor tensiuni pe pie?ele monetare sau existen?a unor deficite de lichiditate ?n sistemul bancar, aceste opera?iuni vor asigura un mecanism de sprijin eficace, dac? va fi necesar. Opera?iunile vor fi derulate prin intermediul unei proceduri de licita?ie cu rat? fix? a dobanzii ?i alocare integral?, aplicandu-se o rat? a dobanzii egal? cu rata medie a dobanzii la facilitatea de depozit. ORTL vor furniza lichiditate ?n condi?ii favorabile pentru a acoperi perioada pan? la opera?iunea OTRTL III din iunie 2020.

963彩票开户?n al doilea rand, Consiliul guvernatorilor a decis s? aplice, ?n perioada iunie 2020-iunie 2021, condi?ii mult mai favorabile tuturor opera?iunilor OTRTL III ?n curs de desf??urare ?n perioada respectiv?. Aceste opera?iuni vor sprijini acordarea de credite bancare entit??ilor afectate ?n cea mai mare m?sur? de r?spandirea coronavirusului, ?ndeosebi ?ntreprinderilor mici ?i mijlocii. Pe parcursul ?ntregii perioade, rata dobanzii la aceste opera?iuni OTRTL III va fi cu 25 puncte de baz? inferioar? ratei medii a dobanzii la opera?iunile principale de refinan?are ale Eurosistemului. Pentru contrapartidele care ??i men?in nivelurile de creditare, rata aplicat? acestor opera?iuni va fi mai sc?zut?, putand cobor?, ?n cursul perioadei care se va ?ncheia ?n iunie 2021, cu 25 puncte de baz? sub rata medie a dobanzii la facilitatea de depozit. De asemenea, volumul maxim total pe care contrapartidele vor avea dreptul s? ?l ?mprumute, de acum, ?n cadrul opera?iunilor OTRTL III este majorat la 50% din stocul lor de ?mprumuturi eligibile valabil la data de 28 februarie 2019. ?n acest context, Consiliul guvernatorilor va mandata comitetele Eurosistemului s? analizeze m?suri de relaxare a colateralului pentru a asigura c? contrapartidele vor putea ?n continuare s? valorifice pe deplin m?surile de sprijinire a finan??rii.

?n al treilea rand, am decis s? ad?ug?m un pachet temporar de achizi?ii nete suplimentare de active, ?n valoare de 120 de miliarde EUR, pan? la sfar?itul anului, asigurand o contribu?ie puternic? din partea programelor de achizi?ionare de titluri emise de sectorul privat. Al?turi de programul de achizi?ionare de active (asset purchase programme – APP) existent, acesta va sprijini condi?iile favorabile de finan?are pentru economia real? ?n perioade marcate de incertitudini sporite. Anticip?m ?n continuare derularea achizi?iilor nete de active atat timp cat va fi necesar ?n vederea consolid?rii impactului acomodativ al ratelor de politic? monetar? ?i ?ncetarea acestora pu?in ?nainte de a ini?ia majorarea ratelor dobanzilor reprezentative ale BCE.

?n plus, Consiliul guvernatorilor a hot?rat ca ratele dobanzilor reprezentative ale BCE963彩票开户 s? r?man? nemodificate. Anticip?m men?inerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare pan? cand vom observa o convergen?? robust? a perspectivelor infla?iei c?tre un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% ?n cadrul orizontului de proiec?ie, precum ?i reflectarea consecvent? a acestei convergen?e ?n dinamica infla?iei de baz?.

963彩票开户De asemenea, inten?ion?m s? continu?m reinvestirea, ?n totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scaden?? achizi?ionate ?n cadrul programului de achizi?ionare de active pe o perioad? extins? dup? data la care vom ini?ia majorarea ratelor dobanzilor reprezentative ale BCE ?i, ?n orice caz, atat timp cat va fi necesar pentru men?inerea unor condi?ii favorabile de lichiditate ?i a unui grad amplu de acomodare monetar?.

963彩票开户Mai multe detalii privind condi?iile exacte ale noilor opera?iuni vor fi publicate, ?n aceast? dup?-amiaz?, ?n comunicate de pres? specifice, ?ncepand cu ora 15.30 (ora Europei Centrale).

963彩票开户Avand ?n vedere evolu?iile actuale, Consiliul guvernatorilor va continua s? monitorizeze cu aten?ie implica?iile r?spandirii coronavirusului pentru economie, infla?ia pe termen mediu ?i mecanismul de transmisie a politicii monetare. Consiliul guvernatorilor este preg?tit s? ??i ajusteze toate instrumentele, dup? caz, pentru a asigura c? infla?ia evolueaz? ?ntr-un mod sus?inut ?n direc?ia obiectivului urm?rit, ?n concordan?? cu angajamentul s?u ?n favoarea simetriei.

Permite?i-mi acum s? explic mai detaliat evaluarea noastr?, ?ncepand cu analiza economic?. Cei mai recen?i indicatori sugereaz? o deteriorare semnificativ? a perspectivelor cre?terii economice pe termen scurt. Perturbarea lan?urilor de aprovizionare constituie un obstacol pentru planurile de produc?ie ?n sectorul prelucr?tor, iar m?surile necesare de restric?ionare ?mpotriva r?spandirii ?n continuare a coronavirusului afecteaz? activitatea economic?. ?nainte de izbucnirea epidemiei, ?n trimestrul IV 2019 avansul PIB real ?n zona euro s-a moderat la 0,1% fa?? de intervalul precedent, dup? ?nregistrarea unui ritm de cre?tere de 0,3% ?n trimestrul III. Aceast? evolu?ie a reflectat cu prec?dere dinamica actual? modest? a sectorului prelucr?tor din zona euro ?i ?ncetinirea ritmului de cre?tere a investi?iilor. Dincolo de perturb?rile generate de coronavirus, se anticipeaz? o redinamizare a cre?terii economice ?n zona euro pe termen mediu, sprijinit? de condi?iile favorabile de finan?are, de orientarea politicii fiscale ?n zona euro ?i de reluarea estimat? a activit??ii economice globale.

Aceast? evaluare se reflect? numai par?ial ?n proiec?iile macroeconomice pentru zona euro ale exper?ilor BCE din luna martie 2020, ?ntrucat data-limit? pentru transmiterea datelor precede r?spandirea rapid? de ultim? or? a coronavirusului ?n zona euro. Proiec?iile relev? un ritm anual de cre?tere a PIB real de 0,8% ?n anul 2020, de 1,3% ?n 2021 ?i de 1,4% ?n 2022. Mai exact, proiec?iile anticipeaz? o cre?tere foarte modest? ?n semestrul I 2020, urmat? de o ameliorare ?n semestrul II. Comparativ cu proiec?iile macroeconomice ale exper?ilor Eurosistemului din luna decembrie 2019, perspectivele cre?terii PIB real au fost revizuite ?n sens semnificativ descendent pentru 2020 ?i u?or descendent pentru 2021, pe seama posibilului impact economic al pandemiei de coronavirus.

963彩票开户Balan?a riscurilor la adresa perspectivelor cre?terii economice pentru zona euro este, ?n mod evident, ?nclinat? ?n sensul unui nivel mai redus al acesteia. Pe lang? riscurile identificate anterior legate de factori geopolitici, intensificarea protec?ionismului ?i vulnerabilit??ile de pe pie?ele emergente, r?spandirea coronavirusului reprezint? o surs? nou? ?i semnificativ? de risc ?n sensul sc?derii la adresa perspectivelor cre?terii economice.

Potrivit estim?rii preliminare a Eurostat, rata anual? a infla?iei IAPC ?n zona euro s-a redus la 1,2% ?n luna februarie 2020, fa?? de 1,4% ?n ianuarie. Pe baza declinului pronun?at al cota?iilor futures963彩票开户 actuale ale petrolului, este probabil ca infla?ia total? s? se reduc? considerabil ?n lunile urm?toare. Indicatorii anticipa?iilor privind infla?ia s-au redus, iar m?surile infla?iei de baz? se men?in, ?n general, sc?zute. De?i presiunile generate de costurile cu for?a de munc? au r?mas, pan? ?n prezent, reziliente pe fondul ?n?spririi condi?iilor pe pie?ele for?ei de munc?, ritmul mai redus al cre?terii economice ?ntarzie transmiterea acestora la nivelul infla?iei. Pe termen mediu, cre?terea ratelor infla?iei va fi sus?inut? de m?surile noastre de politic? monetar? ?i de redresarea dinamicii activit??ii economice ?n zona euro.

Aceast? evaluare este reflectat? numai par?ial de proiec?iile macroeconomice pentru zona euro ale exper?ilor BCE din luna martie 2020, care anticipeaz? c? rata anual? a infla?iei IAPC se va situa la 1,1% ?n 2020, 1,4% ?n 2021 ?i 1,6% ?n 2022. Comparativ cu proiec?iile macroeconomice ale exper?ilor Eurosistemului din luna decembrie 2019, perspectivele infla?iei IAPC sunt, ?n linii mari, nerevizuite pe parcursul orizontului de proiec?ie. Implica?iile coronavirusului pentru infla?ie sunt caracterizate de un grad ridicat de incertitudine, ?ntrucat presiunile ?n sensul sc?derii asociate cu reducerea cererii pot fi anulate de presiunile ?n sensul cre?terii legate de perturb?rile la nivelul ofertei. Sc?derea pronun?at? recent? a pre?urilor petrolului prezint? riscuri semnificative ?n sensul sc?derii la adresa perspectivelor privind infla?ia pe termen scurt.

?n ceea ce prive?te analiza monetar?963彩票开户, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 5,2% ?n luna ianuarie 2020, ?nregistrand o relativ? moderare fa?? de nivelul maxim consemnat recent. Cre?terea masei monetare reflect? ?n continuare activitatea actual? de creditare bancar? a sectorului privat ?i costurile de oportunitate sc?zute ale de?inerilor de active M3, comparativ cu alte instrumente financiare. Agregatul monetar ?n sens restrans M1 continu? s? fie principalul determinant al dinamicii masei monetare ?n sens larg.

Dinamica ?mprumuturilor acordate sectorului privat ?i-a continuat expansiunea. Ritmul anual de cre?tere a creditelor acordate popula?iei s-a intensificat u?or pan? la 3,7% ?n ianuarie 2020, fa?? de 3,6% ?n decembrie 2019. Dinamica creditelor acordate societ??ilor nefinanciare s-a men?inut nemodificat? la 3,2% ?n luna ianuarie, confirmand moderarea consemnat? ?ncepand cu toamna anului 2019 ?i reflectand probabil reac?ia, de regul?, ?ntarziat? la ?ncetinirea anterioar? a economiei. Pe ansamblu, orientarea acomodativ? a politicii monetare a BCE, inclusiv m?surile adoptate ast?zi, vor proteja condi?iile favorabile de creditare bancar? ?i vor continua s? sprijine accesul la finan?are, inclusiv pentru entit??ile afectate ?n cea mai mare m?sur? de ramifica?iile coronavirusului, ?ndeosebi ?ntreprinderile mici ?i mijlocii.

?n concluzie, coroborarea963彩票开户 rezultatului analizei economice cu semnalele eviden?iate de analiza monetar? a confirmat c? este necesar un grad amplu de acomodare monetar? pentru convergen?a robust? a ratelor infla?iei c?tre niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la politicile fiscale, este acum necesar? o orientare ambi?ioas? ?i coordonat? a acestora, avand ?n vedere deteriorarea perspectivelor ?i ?n scopul protej?rii ?mpotriva materializ?rii ?n continuare a riscurilor ?n sensul sc?derii. Consider?m binevenite m?surile adoptate deja de mai multe autorit??i guvernamentale pentru a asigura resurse suficiente ?n sectorul s?n?t??ii ?i a furniza sprijin companiilor ?i angaja?ilor afecta?i. Mai exact, m?suri precum furnizarea de garan?ii de credit sunt necesare ?n vederea complet?rii ?i consolid?rii m?surilor de politic? monetar? adoptate ast?zi. ?ntampin?m favorabil angajamentul autorit??ilor guvernamentale din zona euro ?i al institu?iilor europene de a ac?iona imediat, ferm ?i concertat ca r?spuns la repercusiunile r?spandirii ?n continuare a coronavirusului.

?nainte de a v? sta la dispozi?ie pentru ?ntreb?ri, am dori s? ne exprim?m profunda recuno?tin?? fa?? de to?i cei care ??i dedic? timpul ?i depun eforturi pentru a salva vie?i ?i a limita r?spandirea coronavirusului.

Pentru formularea exact? convenit? ?n cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea ?n limba englez?.

Contacte media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户