963彩票开户O?WIADCZENIE WST?PNE

KONFERENCJA PRASOWA

Christine Lagarde, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 12 marca 2020

963彩票开户Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemno?? powita? Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny by? tak?e wiceprzewodnicz?cy wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

963彩票开户Od ostatniego posiedzenia Rady Prezesów, które odby?o si? pod koniec stycznia, rozprzestrzenianie si? koronawirusa (COVID?19) wywo?a?o pot??ny szok dla gospodarek ca?ego ?wiata i strefy euro oraz spowodowa?o wzrost zmienno?ci na rynkach. Nawet je?li ten szok ostatecznie oka?e si? przej?ciowy, to i tak wywrze znaczny wp?yw na aktywno?? gospodarcz?. Przede wszystkim spowoduje spowolnienie produkcji w wyniku zaburzenia ?ańcuchów dostaw, a tak?e zmniejszenie popytu wewn?trznego i zagranicznego, g?ównie wskutek niekorzystnego oddzia?ywania ?rodków wprowadzonych dla opanowania epidemii. Ponadto podwy?szona niepewno?? negatywnie wp?ywa na plany wydatkowe i ich finansowanie.

963彩票开户Rz?dy i inne instytucje odpowiedzialne za polityk? publiczn? s? wzywane do podj?cia szybkich, ukierunkowanych dzia?ań, ?eby ograniczy? zagro?enia dla zdrowia publicznego i skutki gospodarcze wynikaj?ce z rozprzestrzeniania si? wirusa. W szczególno?ci potrzeba ambitnych i skoordynowanych dzia?ań fiskalnych dla wsparcia zagro?onych firm i pracowników. Rada Prezesów zdecydowanie popiera rz?dy państw strefy euro i instytucje europejskie, które zobowi?za?y si? do wspólnej i skoordynowanej reakcji na skutki epidemii. Z zadowoleniem przyj?li?my tak?e decyzje Rady ds. Nadzoru EBC, przedstawione dzi? w osobnym komunikacie prasowym.

W obliczu obecnych zaburzeń gospodarczych i podwy?szonej niepewno?ci Rada Prezesów b?dzie zgodnie ze swoim mandatem z determinacj? wspiera? gospodarstwa domowe i firmy. W zwi?zku z tym postanowili?my wprowadzi? kompleksowy pakiet ?rodków polityki pieni??nej. W po??czeniu ze znacznymi bod?cami monetarnymi, które ju? s? stosowane, przyj?te ?rodki b?d? chroni? sytuacj? p?ynno?ciow? i dost?p do finansowania gospodarstw domowych, firm i banków oraz pomog? zabezpieczy? dop?yw kredytów do gospodarki realnej.

Po pierwsze, postanowili?my prowadzi? – przej?ciowo – dodatkowe d?u?sze operacje refinansuj?ce (LTRO), ?eby zapewni? systemowi finansowemu strefy euro dora?ne wsparcie p?ynno?ciowe. Nie widzimy wprawdzie istotnych oznak napi?? na rynkach pieni??nych ani niedoborów p?ynno?ci w systemie bankowym, ale w razie potrzeby te operacje b?d? stanowi? skuteczny mechanizm zabezpieczaj?cy. B?d? one prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pe?nym przydzia?em po stopie równej ?redniej stopie depozytowej. Te operacje zapewni? pomostow? p?ynno?? na korzystnych warunkach do nast?pnej operacji TLTRO?III, która przypada w czerwcu 2020.

963彩票开户Po drugie, Rada Prezesów zdecydowa?a, ?e od czerwca 2020 do czerwca 2021 b?d? stosowane znacznie korzystniejsze warunki w odniesieniu do operacji TLTRO?III otwartych w tym okresie. Te operacje maj? wspiera? dop?yw kredytów do podmiotów najbardziej dotkni?tych epidemi? koronawirusa, a zw?aszcza – do ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Przez ten czas oprocentowanie operacji TLTRO?III b?dzie o 25 pkt bazowych ni?sze od ?redniej stopy stosowanej w podstawowych operacjach refinansuj?cych Eurosystemu. Dla kontrahentów, którzy utrzymaj? skal? swojej akcji kredytowej, oprocentowanie tych operacji zostanie obni?one – w okresie do czerwca 2021 nawet do 25 pkt bazowych poni?ej ?redniej stopy depozytowej. Ponadto maksymalna kwota, jak? od teraz kontrahenci b?d? mogli po?yczy? w ramach operacji TLTRO?III, zostaje podniesiona do 50% salda kwalifikowanych kredytów na 28 lutego 2019. W tym kontek?cie Rada Prezesów zleci komitetom Eurosystemu przeanalizowanie mo?liwo?ci z?agodzenia wymogów w zakresie zabezpieczeń, tak aby kontrahenci byli w stanie w pe?ni wykorzysta? nasze wsparcie finansowe.

Po trzecie, ?eby zapewni? silne wsparcie ze strony programów skupu aktywów sektora prywatnego, na okres do końca roku postanowili?my uruchomi? dodatkow?, przej?ciow? pul? zakupów netto aktywów w kwocie 120 mld euro. W po??czeniu z obecnym programem skupu aktywów (APP) pozwoli to utrzyma? korzystne warunki finansowania gospodarki realnej w czasach podwy?szonej niepewno?ci. W dalszym ci?gu oczekujemy, ?e zakupy netto aktywów b?d? prowadzone tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do wzmocnienia ?agodz?cego oddzia?ywania podstawowych stóp procentowych EBC, i ?e zakończ? si? krótko przed tym, jak zaczniemy podnosi? te stopy.

Ponadto Rada Prezesów postanowi?a pozostawi? podstawowe stopy procentowe EBC963彩票开户 bez zmian. Oczekujemy, ?e te stopy pozostan? na obecnym lub ni?szym poziomie, dopóki nie stwierdzimy, ?e perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym naszych projekcji zdecydowanie zbli?aj? si? do poziomu, który jest wystarczaj?co blisko, ale poni?ej 2%, oraz ?e to zbli?enie konsekwentnie odzwierciedla si? w dynamice inflacji bazowej.

963彩票开户Zamierzamy te? w dalszym ci?gu reinwestowa? – w ca?o?ci – sp?aty kapita?u z tytu?u zapadaj?cych papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez d?u?szy czas po tym, jak zaczniemy podnosi? podstawowe stopy procentowe EBC, a w ka?dym razie tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków p?ynno?ciowych i zdecydowanie ?agodnej polityki pieni??nej.

Szczegó?owe informacje o dok?adnych warunkach nowych operacji zostan? podane w osobnym komunikacie prasowym dzi? o godz. 15.30 CET.

963彩票开户W obliczu obecnej sytuacji Rada Prezesów b?dzie nadal uwa?nie obserwowa?, jak rozprzestrzenianie si? koronawirusa wp?ywa na gospodark?, ?redniookresow? inflacj? i transmisj? polityki pieni??nej. Rada jest gotowa odpowiednio dostosowa? wszystkie narz?dzia, jakimi dysponuje, ?eby sprawi? – w zgodzie z zadeklarowanym d??eniem do symetrii – ?e inflacja b?dzie stabilnie zmierza? do docelowego poziomu.

Przedstawi? teraz bardziej szczegó?owo nasz? ocen? sytuacji, poczynaj?c od analizy ekonomicznej963彩票开户. Najnowsze wska?niki sygnalizuj? znaczne pogorszenie si? perspektyw wzrostu na najbli?szy okres. Zak?ócenia w ?ańcuchach dostaw przeszkadzaj? w wykonaniu planów produkcyjnych w przetwórstwie przemys?owym, a ?rodki, które wprowadzono, ?eby opanowa? rozprzestrzenianie si? koronawirusa, os?abiaj? aktywno?? gospodarcz?. Przed wybuchem epidemii wzrost realnego PKB strefy euro w uj?ciu kwartalnym zmniejszy? si? z 0,3% w trzecim kwartale 2019 do 0,1% w czwartym kwartale. By?o to odzwierciedleniem przede wszystkim ci?g?ej s?abo?ci sektora przetwórstwa przemys?owego w strefie euro oraz spowolnienia wzrostu inwestycji. Gdy pominie si? zaburzenia spowodowane koronawirusem, dynamika wzrostu ma wed?ug oczekiwań przyspieszy? w ?rednim okresie pod wp?ywem korzystnych warunków finansowania, nastawienia polityki fiskalnej w strefie euro oraz spodziewanego odbicia wzrostu gospodarczego na ?wiecie.

963彩票开户Ta ocena jest jedynie cz??ciowo odzwierciedlona w projekcjach makroekonomicznych ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2020, poniewa? opieraj? si? one na danych sprzed niedawnego, znacznego nasilenia rozprzestrzeniania si? wirusa w strefie euro. Wed?ug tych projekcji roczny realny PKB wzro?nie w 2020 o 0,8%, w 2021 o 1,3%, za? w 2022 o 1,4%. W uj?ciu bardziej szczegó?owym w projekcjach wida? bardzo s?aby wzrost w pierwszym pó?roczu 2020, a nast?pnie popraw? w drugiej po?owie roku. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2019 perspektywy wzrostu realnego PKB na 2020 zrewidowano mocno w dó?, a na 2021 – nieznacznie w dó?, dla odzwierciedlenia potencjalnego wp?ywu epidemii koronawirusa na gospodark?.

963彩票开户W?ród ryzyk zwi?zanych z perspektywami wzrostu gospodarczego strefy euro wyra?nie przewa?aj? czynniki spadkowe. Oprócz wcze?niej wskazywanych ryzyk zwi?zanych z sytuacj? geopolityczn?, rosn?cym protekcjonizmem i podatno?ci? gospodarek wschodz?cych na zagro?enia, nowym i znacznym czynnikiem spadkowym dla perspektyw wzrostu jest epidemia koronowirusa.

Wed?ug szacunków flash Eurostatu w lutym 2020 roczna inflacja HICP w strefie euro spad?a do 1,2%, z 1,4% w styczniu. Ze wzgl?du na gwa?towny spadek aktualnych i terminowych cen ropy oczekuje si?, ?e w nadchodz?cych miesi?cach inflacja ogó?em znacznie si? obni?y. Wska?niki oczekiwań inflacyjnych spad?y, a miary inflacji bazowej pozostaj? ogólnie s?abe. Wprawdzie w obliczu zacie?niania si? rynków pracy presja na koszty pracy na razie pozostaje odporna, ale s?absza dynamika wzrostu opó?nia przek?adanie si? tej presji na inflacj?. W ?rednim okresie wzrost inflacji b?dzie podtrzymywany przez wprowadzone przez nas ?rodki polityki pieni??nej oraz odbicie dynamiki wzrostu w strefie euro.

Ta ocena jest jedynie cz??ciowo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC dla strefy euro z marca 2020, wed?ug których roczna inflacja HICP ma wynie?? 1,1% w 2020, 1,4% w 2021 i 1,6% w 2022. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu z grudnia 2019 perspektywy inflacji HICP w ca?ym horyzoncie projekcji pozosta?y zasadniczo niezmienione. Skala wp?ywu koronawirusa na inflacj? jest wysoce niepewna, jako ?e presja zni?kowa zwi?zana ze s?abszym popytem mo?e zosta? zrównowa?ona przez presj? wzrostow? wynikaj?c? z zaburzenia ?ańcuchów dostaw. Mocnym czynnikiem spadkowym oddzia?uj?cym na krótkookresowe perspektywy inflacji jest niedawny, gwa?towny spadek cen ropy.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieni?dza (agregatu M3) w styczniu 2020 wynios?a 5,2%, czyli nieco os?ab?a w porównaniu z niedawnym, rekordowo wysokim poziomem. Tempo wzrostu poda?y pieni?dza nadal odzwierciedla ci?g?? kreacj? kredytów bankowych dla sektora prywatnego i niski koszt alternatywny utrzymywania instrumentów zaliczanych do M3 w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi. G?ównym czynnikiem wzrostu agregatu M3 w dalszym ci?gu by? w?ski agregat M1.

963彩票开户Akcja kredytowa dla sektora prywatnego nadal ros?a. Roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych zwi?kszy?a si? nieznacznie: z 3,6% w grudniu 2019 do 3,7% w styczniu 2020. Roczna dynamika kredytów dla przedsi?biorstw w styczniu utrzyma?a si? na poziomie 3,2%, co jest potwierdzeniem jej spowolnienia obserwowanego od jesieni 2019, prawdopodobnie stanowi?cego opó?nion? reakcj? na wcze?niejsze os?abienie si? gospodarki. W uj?ciu ogólnym ?agodne nastawienie naszej polityki pieni??nej, ??cznie ze ?rodkami wprowadzonymi dzisiaj, pomo?e w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i b?dzie w dalszym ci?gu podtrzymywa? dost?p do finansowania, tak?e w przypadku podmiotów najbardziej dotkni?tych skutkami koronawirusa, a zw?aszcza – ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Podsumowuj?c, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygna?ami p?yn?cymi z analizy monetarnej potwierdzi?o, ?e zapewnienie zdecydowanego zbli?ania si? inflacji do poziomu poni?ej, ale blisko 2% w ?rednim okresie wymaga bardzo ?agodnej polityki pieni??nej.

Je?li chodzi o polityk? fiskaln?, w obliczu pogorszenia si? perspektyw i potrzeby zapobiegania dalszej materializacji ryzyk spadkowych konieczne s? teraz ambitne i skoordynowane dzia?ania fiskalne. Z aprobat? przyjmujemy ?rodki wprowadzone przez cz??? rz?dów, ?eby zapewni? wystarczaj?ce zasoby systemom opieki zdrowotnej oraz wsparcie przedsi?biorstwom i pracownikom dotkni?tym skutkami epidemii. Dla uzupe?nienia i wzmocnienia wprowadzonych dzi? ?rodków polityki pieni??nej potrzeba zw?aszcza takich instrumentów jak gwarancje kredytowe. Z zadowoleniem przyjmujemy zobowi?zanie si? rz?dów i instytucji europejskich do szybkiej, mocnej i wspólnej reakcji na skutki dalszego rozprzestrzeniania si? epidemii.

963彩票开户Zanim odpowiemy na Państwa pytania, chcemy wyrazi? g??bok? wdzi?czno?? dla tych, którzy wielkim nak?adem czasu i si? ratuj? ?ycia i staraj? si? opanowa? epidemi?.

Dos?owny tekst przyj?ty przez Rad? Prezesów znajduje si? w wersji angielskiej.

Kontakt z?mediami

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户