IEVADRUNA

PRESES KONFERENCE

ECB prezidente Kristīne Lagarda,
ECB viceprezidents Luiss de Gindoss,
Frankfurte pie Mainas, 2020. gada 12. marts

Cienījamās dāmas un godātie kungi! Viceprezidenta un manā vārdā – esiet sveicināti mūsu preses konferencē! Tagad pastāstīsim par Padomes ?īsdienas sanāksmes rezultātiem. Sanāksmē piedalījās arī Eiropas Komisijas priek?sēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.

Kop? mūsu iepriek?ējās sanāksmes janvāra beigās koronavīrusa (COVID-19) izplatība radījusi būtisku pasaules un euro zonas valstu tautsaimniecības izaugsmes perspektīvas satricinājumu un paaugstinātu tirgus svārstīgumu. Pat ja tā izrādīsies pārejo?a, tā būtiska ietekmēs ekonomisko aktivitāti. Tā īpa?i palēninās produkcijas izlaidi sakarā ar pārrāvumiem piegādes ?ēdēs un samazinās iek?zemes un ārējo pieprasījumu, īpa?i nepiecie?amo ierobe?ojo?o pasākumu nelabvēlīgās ietekmes dē?. Turklāt paaugstinātā nenoteiktība negatīvi ietekmē izdevumu plānus un to finansē?anu.

963彩票开户Valdības un citas politiku noteico?ās institūcijas tiek aicinātas laikus veikt mēr?tiecīgus pasākumus publiskās veselības aprūpes problēmu risinā?anai, lai ierobe?otu koronavīrusa izplatību un mazinātu tā ekonomisko ietekmi. īpa?i nepiecie?ami vērienīgi un koordinēti fiskālās politikas atbildes pasākumi, lai atbalstītu apdraudētos uz?ēmumus un to darbiniekus. Padome pilnībā atbalsta euro zonas valstu valdību un Eiropas iestā?u ap?em?anos veikt kopīgus koordinētus politikas pasākumus, rea?ējot uz koronavīrusa izplatības ietekmi. Mēs arī atzinīgi vērtējam ECB Uzraudzības valdes pie?emtos lēmumus, kas detalizēti aprakstīti ?odien publicētā atsevi??ā pazi?ojumā presei.

Atbilsto?i savam uzdevumam Padome ir ap?ēmusies atbalstīt mājsaimniecības un uz?ēmumus pa?reizējo tautsaimniecības pārrāvumu un paaugstinātās nenoteiktības apstāk?os. Attiecīgi mēs pie?ēmām lēmumu par visaptvero?u monetārās politikas pasākumu kopumu. Kopā ar jau nodro?ināto nozīmīgo monetārās politikas stimulu ?ie pasākumi labvēlīgi ietekmēs mājsaimniecību, uz?ēmumu un banku likviditātes un finansējuma apstāk?us un palīdzēs saglabāt raitu reālās tautsaimniecības kreditē?anu.

Pirmkārt, mēs nolēmām uz laiku īstenot papildu ilgāka termi?a refinansē?anas operācijas (ITRO), lai nodro?inātu tūlītēju likviditātes atbalstu euro zonas finan?u sistēmai. Lai gan mēs neesam konstatēju?i būtiskas spriedzes pazīmes naudas tirgos vai likviditātes nepietiekamību banku sistēmā, ?īs operācijas nodro?inās efektīvu aizsargmehānismu nepiecie?amības gadījumā. Tās tiks veiktas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma pie??īrumu, un to procentu likme būs vienāda ar noguldījumu iespējas uz nakti vidējo procentu likmi. ITRO nodro?inās likviditāti ar labvēlīgiem nosacījumiem līdz brīdim, kad 2020. gada jūnijā sāksies ITRMO III operācijas.

Otrkārt, Padome nolēma laika periodā no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūnijam piemērot visām ?ajā periodā veiktajām ITRMO III operācijām ievērojami labvēlīgākus nosacījumus. ?īs operācijas veicinās banku veikto kreditē?anu visām mājsaimniecībām un uz?ēmumiem, ko visvairāk ietekmējusi koronavīrusa izplatība, īpa?i maziem un vidējiem uz?ēmumiem. ?ajā laika periodā ITRMO III operācijās piemērotā procentu likme būs par 25 bāzes punktiem zemāka nekā Eurosistēmas galveno refinansē?anas operāciju vidējā procentu likme. Darījuma partneriem, kuri saglabā savu kredītu izsnieg?anas līmeni, ?ajās operācijās piemērotā procentu likme būs zemāka un līdz 2021. gada jūnijam var būt pat par 25 bāzes punktiem zemāka nekā noguldījumu iespējas uz nakti vidējā procentu likme. Turklāt maksimālā kopējā summa, ko darījuma partneriem būs iespēja aiz?emties ITRMO III ietvaros, palielināta līdz 50% no atbilsto?o aizdevumu atlikuma 2019. gada 28. februārī. ?ajā kontekstā Padome uzdos Eurosistēmas komitejām noskaidrot iespējamos nodro?inājuma atvieglojumu pasākumus, lai darījuma partneri arī turpmāk varētu pilnībā izmantot mūsu finansējuma atbalstu.

Tre?kārt, mēs nolēmām līdz gada beigām papildus veikt pagaidu neto aktīvu iegādes 120 mljrd. euro apjomā, kas nodro?inās spēcīgu privātā sektora aktīvu iegādes programmu ietekmi. Kopā ar eso?o aktīvu iegādes programmu (AIP) tās veicinās labvēlīgus reālās tautsaimniecības finansē?anas nosacījumus paaugstinātas nenoteiktības apstāk?os. Mēs joprojām paredzam, ka neto aktīvu iegādes turpināsies tik ilgi, kamēr tas būs nepiecie?ams, lai nostiprinātu mūsu monetārās politikas procentu likmju stimulējo?o ietekmi, un beigsies īsi pirms galveno ECB procentu likmju paaugstinā?anas.

Padome arī nolēma nemainīt galvenās ECB procentu likmes. Mēs paredzam, ka tās saglabāsies tagadējā vai zemākā līmenī līdz brīdim, kad būsim pārliecināju?ies, ka iespēju aplē?u periodā vērojama inflācijas perspektīvas stabila virzība uz līmeni, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2%, un ka ?ī virzība konsekventi atspogu?ojas pamatā eso?ajā inflācijas dinamikā.

963彩票开户Mēs paredzam arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzē?anas termi??, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad būsim sāku?i paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepiecie?ams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstāk?us un būtisku stimulējo?ās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Sīkāka informācija par mūsu jauno operāciju precīziem nosacījumiem tiks publicēta atsevi??os pazi?ojumos presei ?odien plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika.

?emot vērā pa?reizējās norises, Padome turpinās cie?i monitorēt koronavīrusa izplatības ietekmi uz tautsaimniecību, inflāciju vidējā termi?ā un tās monetārās politikas transmisiju. Padome ir gatava atbilsto?i tās ap?ēmībai ievērot simetriskuma principu pēc vajadzības kori?ēt visus tās instrumentus, lai nodro?inātu noturīgu inflācijas virzību uz ?o mēr?i.

Sīkāk skaidrojot mūsu novērtējumu, vispirms – par tautsaimniecības analīzi. Jaunākie rādītāji liecina, ka būtiski pasliktinājusies īstermi?a izaugsmes perspektīva. Piegādes ?ē?u pārrāvumi kavē ra?o?anas plānu izpildi apstrādes rūpniecībā, bet ierobe?ojo?ie pasākumi, kas nepiecie?ami, lai apturētu turpmāku koronavīrusa izplatību, nelabvēlīgi ietekmē ekonomisko aktivitāti. Pirms koronavīrusa uzliesmojuma euro zonas reālā IKP pieauguma temps 2019. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriek?ējo ceturksni samazinājās līdz 0.1% (3. ceturksnī – 0.3%). Tas galvenokārt atspogu?oja vērojamo euro zonas apstrādes rūpniecības vājo dinamiku un investīciju pieauguma tempa kritumu. Ne?emot vērā koronavīrusa izraisītos traucējumus, gaidāms, ka euro zonas izaugsmes temps vidējā termi?ā palielināsies – to veicinās labvēlīgi finansē?anas nosacījumi, euro zonas fiskālā nostāja un gaidāmā globālās aktivitātes atsāk?anās.

963彩票开户?is novērtējums tikai da?ēji atspogu?ots ECB speciālistu 2020. gada marta makroekonomiskajās iespēju aplēsēs euro zonai, jo to pēdējais datu aktualizē?anas termi?? bija pirms nesenās straujās koronavīrusa izplatības euro zonā. ?ajās iespēju aplēsēs prognozēts, ka reālā IKP gada pieaugums 2020. gadā būs 0.8%, 2021. gadā – 1.3% un 2022. gadā – 1.4%. Konkrēti iespēju aplēsēs prognozēts ?oti vāj? pieaugums 2020. gada 1. pusgadā, bet pēc tam 2. pusgadā gaidāms uzlabojums. Salīdzinājumā ar Eurosistēmas speciālistu 2019. gada decembra makroekonomiskajām iespēju aplēsēm reālā IKP pieauguma perspektīva kori?ēta un pazemināta 2020. gadam būtiski, bet 2021. gadam – nedaudz, atspogu?ojot koronavīrusa uzliesmojuma iespējamo ekonomisko ietekmi.

Euro zonas izaugsmes perspektīvas riski acīmredzami ir lejupvērsti. Papildus iepriek? identificētajiem riskiem, kas saistīti ar ?eopolitiskajiem faktoriem, pieaugo?o protekcionismu un ievainojamību jaunajās tirgus ekonomikas valstīs, koronavīrusa izplatība pievieno jaunu un būtisku izaugsmes perspektīvas lejupvērsta riska avotu.

Saska?ā ar Eurostat ātro aplēsi euro zonas valstu SPCI gada inflācija 2020. gada februārī samazinājās līdz 1.2% (janvārī – 1.4%). Domājams, ka atbilsto?i pa?reizējo un bir?ā tirgoto naftas nākotnes līgumu cenu straujajam kritumam kopējā inflācija nākamajos mēne?os būtiski samazināsies. Inflācijas gaidu rādītāji ir samazināju?ies un pamatinflācijas rādītāji kopumā joprojām ir zemi. Lai gan darbaspēka izmaksu spiediens saspringtākos darba tirgus apstāk?os saglabājies noturīgs, izaugsmes tempa samazinā?anās kavē tā ietekmi uz inflāciju. Vidēja termi?ā inflācijas pieaugumu veicinās mūsu monetārās politikas pasākumi un euro zonas izaugsmes dinamikas atjauno?anās.

ECB speciālistu 2020. gada marta makroekonomiskajās iespēju aplēsēs euro zonai tikai da?ēji atspogu?ots ?is vērtējums, paredzot, ka SPCI gada inflācija 2020. gadā būs 1.1%, 2021. gadā –1.4% un 2022. gadā – 1.6%. Salīdzinājumā ar Eurosistēmas speciālistu 2019. gada decembra iespēju aplēsēm SPCI inflācija iespēju aplē?u periodā pamatā nemainīsies. Koronavīrusa ietekme uz inflāciju saistīta ar lielu nenoteiktību, ?emot vērā, ka ar vājāku pieprasījumu saistīto lejupvērsto spiedienu var kompensēt piegādes pārrāvumu aug?upvērstais spiediens. Nesenais naftas cenu straujais kritums radījis būtisku lejupvērstu risku īstermi?a inflācijas prognozēm.

Runājot par monetāro analīzi, pla?ās naudas (M3) pieaugums 2020. gada janvārī bija 5.2% – nedaudz pazeminājies salīdzinājumā ar nesen sasniegto augstāko līmeni. Naudas pieauguma temps atspogu?o arvien jaunu banku kredītu izsnieg?anu privātajam sektoram un zemās M3 turē?anas izvēles izmaksas salīdzinājumā ar citiem finan?u instrumentiem. ?aurās naudas rādītājs M1 joprojām ir galvenais pla?ās naudas pieaugumu noteico?ais faktors.

963彩票开户Privātajam sektoram izsniegto aizdevumu atlikuma pieaugums joprojām k?uva straujāks. Mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu gada pieauguma temps 2020. gada janvārī nedaudz pieauga līdz 3.7% (2019. gada decembrī – 3.6%). Nefinan?u sabiedrībām izsniegto aizdevumu atlikuma gada pieauguma temps janvārī nemainījās (3.2%), apstiprinot kop? 2019. gada rudens vērojamo pavājinā?anos un, iespējams, atspogu?ojot raksturīgo novēloto reakciju uz agrāko ekonomiskās aktivitātes kritumu. Kopumā mūsu stimulējo?ā monetārās politikas nostāja, t.sk. ?odien pie?emtie pasākumi, palīdzēs saglabāt labvēlīgus banku kredītu nosacījumus un turpinās veicināt finansējuma pieejamību, t.sk. visām mājsaimniecībām un uz?ēmumiem, ko visvairāk ietekmējusi koronavīrusa izplatība (īpa?i mazajiem un vidējiem uz?ēmumiem).

Apkopojot var teikt – tautsaimniecības analīzes rezultātu un monetārās analīzes sniegto signālu salīdzinājums apstiprināja, ka nepiecie?ams būtiskā apjomā īstenot stimulējo?as monetārās politikas pasākumus, lai vidējā termi?ā nodro?inātu stabilu inflācijas atgrie?anos līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam.

Runājot par fiskālo politiku963彩票开户, ?obrīd nepiecie?ama vērienīga un koordinēta fiskālā nostāja, ?emot vērā perspektīvas pasliktinā?anos un lai nodro?inātos pret turpmāku lejupvērstu risku īsteno?anos. Mēs atzinīgi vērtējam pasākumus, ko valdības jau īstenoju?as, lai nodro?inātu pietiekamus līdzek?us veselības aprūpei un atbalstītu koronavīrusa skartos uz?ēmumus un darbiniekus. īpa?i nepiecie?ami tādi pasākumi kā kredītu garantiju nodro?inā?ana, lai papildinātu un pastiprinātu ?odien pie?emtos monetārās politikas pasākumus. Mēs atzinīgi vērtējam euro zonas valstu valdību un Eiropas iestā?u ap?em?anos nekavējoties un ap?ēmīgi kopā veikt pasākumus, rea?ējot uz koronavīrusa tālākas izplatības ietekmi.

Pirms atbildam uz jūsu jautājumiem, vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas velta savu laiku un pūles, lai glābtu dzīvības un ierobe?otu koronavīrusa izplatību.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. ang?u valodas versijā.

Kontaktinformācija presei

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户