?VADINIS PRANE?IMAS

SPAUDOS KONFERENCIJA

ECB Pirminink? Christine Lagarde,
ECB pirmininko pavaduotojas Luis de Guindos,
Frankfurtas prie Maino, 2020 m. kovo 12 d.

963彩票开户Ponios ir ponai, man ir mano pavaduotojui labai malonu jus matyti mūs? spaudos konferencijoje. Pristatysime, k? ?iandien pos?dyje, kuriame dalyvavo ir Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis, nusprend? Valdan?ioji taryba.

963彩票开户Nuo pra?jusio Valdan?iosios tarybos pos?d?io, vykusio sausio pabaigoje, viso pasaulio ir euro zonos ekonomikos augimo perspektyvai did?iausi? gr?sm? suk?l? ir svyravimus rinkose padidino koronaviruso (COVID-19) plitimas. Net jeigu galiausiai ?i gr?sm? tik laikina, ji bus padariusi reik?ming? poveik? ekonominiam aktyvumui. Vis? pirma, d?l nutrūkusi? tiekimo grandini? sul?t?s gamyba, suma??s vidaus ir u?sienio paklausa – ypa? d?l neigiamo būtin? viruso plitimo ribojimo priemoni? poveikio. Be to, padid?j?s neapibr??tumas neigiamai paveiks i?laid? planus ir j? finansavim?.

963彩票开户Vyriausyb?s ir visos kitos politikos institucijos raginamos laiku imtis krypting? veiksm?, kad atremt? visuomen?s sveikatai i?kilusi? gr?sm?, suvaldyt? koronaviruso plitim? ir suma?int? jo poveik? ekonomikai. Vis? pirma, reikia ambicingos ir suderintos fiskalin?s politikos su rizika susidūrusiems verslams ir darbuotojams paremti. Valdan?ioji taryba tvirtai pritaria euro zonos ?ali? vyriausybi? ir Europos institucij? pasiry?imui imtis bendr? ir suderint? politikos veiksm? reaguojant ? koronaviruso plitimo padarinius. Mes taip pat pritariame ECB prie?iūros valdybos priimtiems sprendimams, kurie i?d?styti ?iandien paskelbtame atskirame prane?ime spaudai.

Pagal savo ?galiojimus Valdan?ioji taryba, reaguodama ? ?iuo metu patiriamus ekonominius trikd?ius ir padid?jus? neapibr??tum?, yra pasiry?usi pad?ti nam? ūkiams ir bendrov?ms. Tod?l pri?m?me sprendim? d?l visapusi?ko pinig? politikos priemoni? paketo. Kartu su jau vykdomomis didel? skatinam?j? poveik? daran?iomis pinig? politikos priemon?mis, ?ios priemon?s pad?s i?laikyti nam? ūkiams, bendrov?ms ir bankams reikaling? likvidum? bei finansavimo s?lygas ir u?tikrinti tolesn? skland? kredit? teikim? realiajai ekonomikai.

963彩票开户Pirma, nusprend?me laikinai vykdyti papildomas ilgesn?s trukm?s refinansavimo operacijas (ITRO), siekdami nedelsiant suteikti likvidumo param? euro zonos finans? sistemai. Nors nematome reik?ming? ?tampos pinig? rinkose ar likvidumo stygiaus bank? sistemoje po?ymi?, prireikus, ?ios operacijos bus veiksminga priemon?. Jos bus vykdomos pagal fiksuot?j? palūkan? konkurso procedūr? ir paskirstant vis? sum?, taikant palūkan? norm?, lygi? vidutinei palūkan? normai u? naudojim?si ind?li? galimybe. ITRO palankiomis s?lygomis suteiks param? likvidumu pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 m. bir?elio m?n., kai bus prad?ta TITRO III operacija.

Antra, Valdan?ioji taryba nusprend?, kad nuo 2020 m. bir?elio m?n. iki 2021 m. bir?elio m?n. visoms tuo laikotarpiu galiosian?ioms TITRO III operacijoms bus taikomos gerokai palankesn?s s?lygos. ?ios operacijos paskatins bank? skolinim? tiems, kuriems koronaviruso plitimas daro did?iausi? poveik?, vis? pirma ma?osioms ir vidutin?ms ?mon?ms. ?iuo laikotarpiu ?ioms TITRO III operacijoms taikoma palūkan? norma bus 25 baziniais punktais ma?esn? u? Eurosistemos pagrindin?ms refinansavimo operacijoms taikom? vidutin? norm?. Toms sandorio ?alims, kurios nekeis skolinimo lygio, ?iems sandoriams bus taikoma ma?esn? palūkan? norma – 2021 m. bir?elio m?n. pasibaigsian?iu laikotarpiu ji gali būti net 25 baziniais punktais ma?esn? negu vidutin? palūkan? norma naudojantis ind?li? galimybe. Be to, maksimali suma, kuri? sandorio ?alims nuo ?iol bus leid?iama skolintis vykdant TITRO III operacijas, padidinta iki 50 % j? tinkam? paskol? sumos 2019 m. vasario 28 d. Atsi?velgdama ? tai, Valdan?ioji taryba ?galios Eurosistemos komitetus i?tirti ?kaitui taikom? s?lyg? ?velninimo priemones, kad u?tikrint?, jog sandorio ?alys ir toliau gal?t? visapusi?kai naudotis mūs? teikiama finansavimo parama.

963彩票开户Tre?ia, nusprend?me, kad iki met? pabaigos bus laikinai vykdomi papildomi 120 mlrd. eur? vert?s grynieji turto pirkimai, u?tikrinsiantys didel? priva?iojo sektoriaus pirkimo program? ind?l?. Kartu su dabartine turto pirkimo programa (TPP) tai pad?s palaikyti palankias realiosios ekonomikos finansavimo s?lygas esant padid?jusiam neapibr??tumui. Mes tebemanome, kad grynieji turto pirkimai bus vykdomi tol, kol to reik?s siekiant stiprinti skatinam?j? mūs? pinig? politikos palūkan? norm? poveik?, ir bus sustabdyti netrukus prie? tai, kai prad?sime didinti ECB pagrindines palūkan? normas.

Be to, Valdan?ioji taryba nusprend? ECB pagrindini? palūkan? norm? nekeisti. Manome, kad ECB pagrindin?s palūkan? normos nesikeis arba bus ma?esn?s tol, kol ne?sitikinsime, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu u?tikrintai art?ja prie ma?esnio negu 2 %, bet jam pakankamai artimo lygio ir kad grynosios infliacijos dinamika tai nuosekliai patvirtina.

Be to, ketiname toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas i? pagal TPP ?sigyt? vertybini? popieri? i?pirkimo su?jus j? terminui, dar gana ilg? laik? po to, kai prad?sime didinti pagrindines ECB palūkan? normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant u?tikrinti palankias likvidumo s?lygas ir auk?t? skatinamosios pinig? politikos lyg?.

963彩票开户Prane?imai spaudai, kuriuose bus pateikta i?samesn?s informacijos apie nauj?j? operacij? s?lygas, bus paskelbti ?iandien 15.30 val. (Vidurio Europos laiku).

Atsi?velgdama ? dabartines aplinkybes, Valdan?ioji taryba toliau akylai steb?s koronaviruso plitimo padarinius ekonomikai, vidutinio laikotarpio infliacijai ir jos pinig? politikos poveikio perdavimui ekonomikai. Valdan?ioji taryba, laikydamasi savo ?sipareigojimo u?tikrinti siek? atitinkant? infliacijos lyg?, yra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad u?tikrint? tvari? infliacijos raid? siekiamo lygio link.

Dabar nor??iau i?samiau paai?kinti mūs? vertinim?, prad?dama nuo ekonomin?s analiz?s963彩票开户. Naujausi rodikliai rodo, kad artimiausio laikotarpio augimo perspektyva labai pablog?jo. D?l nutrūkusi? tiekimo grandini? apdirbamosios pramon?s sektorius nevykdo gamybos plan?, o būtinos tolesnio koronaviruso plitimo ribojimo priemon?s neigiamai veikia ekonomin? aktyvum?. Iki koronaviruso protrūkio euro zonos realiojo BVP augimas 2019 m. ketvirt?j? ketvirt? suma??jo iki 0,1 %, palyginti su 0,3 % augimu tre?i?j? ketvirt?. ?? suma??jim? i? esm?s l?m? tebesit?siantys sunkumai euro zonos apdirbamosios pramon?s sektoriuje ir sul?t?j?s investicij? augimas. Atmetus koronaviruso sukelt? trikd?i? poveik?, euro zonos ekonomikos augimas vidutiniu laikotarpiu tur?t? ?sib?g?ti, nes j? skatint? palankios finansavimo s?lygos, euro zonos fiskalin?s politikos pozicija ir tik?tinas pasaulinio ekonominio aktyvumo atsigavimas.

963彩票开户Toks vertinimas tik i? dalies ?trauktas ? 2020 m. kovo m?n. ECB ekspert? makroekonomines prognozes euro zonai, nes prognoz?s parengtos naudojant duomenis, fiksuotus iki pastaruoju metu steb?to spartaus koronaviruso i?plitimo ? euro zon?. Jose prognozuojama, kad metinis realiojo BVP augimas 2020 m. padid?s 0,8 %, 2021 m. – 1,3 %, o 2022 m. – 1,4 %. Prognoz?se numatoma, kad 2020 m. pirm?j? pusmet? augimas bus labai vangus, ta?iau antr?j? pusmet? paspart?s. Palyginti su 2019 m. gruod?io m?n. Eurosistemos ekspert? makroekonomin?mis prognoz?mis, realiojo BVP augimo prognoz? 2020 m. buvo gerokai, o 2021 m. – ?iek tiek suma?inta, ?vertinus galim? koronaviruso protrūkio poveik? ekonomikai.

Akivaizdu, kad euro zonos ekonomikos augimas bus l?tesnis, negu prognozuota. Anks?iau ?vardytas rizikas, susijusias su geopolitiniais veiksniais, did?jan?iu protekcionizmu ir besiformuojan?i? rink? pa?eid?iamumu, papildo koronaviruso plitimas – naujas ir didelis ma?esnio, negu prognozuota, ekonomikos augimo rizikos ?altinis.

Pagal i?ankstin? Eurostato ?vert?, 2020 m. vasario m?n. metin? infliacija pagal SVKI euro zonoje suma??jo iki 1,2 % (sausio m?n. buvo 1,4 %). Atsi?velgiant ? staig? dabartini? naftos kain? ir naftos ateities sandori? kain? kritim?, bendroji infliacija artimiausius m?nesius tur?t? toliau ma??ti. Infliacijos lūkes?i? rodikliai suma??jo, grynosios infliacijos matai i? esm?s i?lieka prasti. Nors, augant ?tampai darbo rinkoje, darbo s?naud? spaudimas kol kas atsparus, d?l ma?esnio augimo pagrei?io j? spaudimas infliacijai persiduoda l??iau. Vidutiniu laikotarpiu infliacij? did?ti skatins mūs? pinig? politikos priemon?s ir atsigaunanti euro zonos ekonomikos augimo dinamika.

Tok? vertinim? tik i? dalies patvirtina 2020 m. kovo m?n. ECB ekspert? makroekonomin?s prognoz?s euro zonai. Jose numatoma, kad 2020 m. metin? infliacija pagal SVKI bus 1,1 %, 2021 m. – 1,4 %, o 2022 m. – 1,6 %. Palyginti su 2019 m. gruod?io m?n. Eurosistemos ekspert? makroekonomin?mis prognoz?mis, infliacijos pagal SVKI prognoz? prognozuojamu laikotarpiu i? esm?s nepakeista. Koks bus koronaviruso poveikis infliacijai, labai neai?ku, nes jos ma??jim? d?l suma??jusios paklausos gali atsverti jos padid?jimas d?l tiekimo trikd?i?. Pastaruoju metu staigiai kritusios naftos kainos kelia didel? rizik?, kad infliacija trumpuoju laikotarpiu bus ma?esn?, negu prognozuota.

Kalbant apie pinig? analiz?, pa?ym?tina, kad pla?iojo pinig? junginio (P3) augimas, neseniai pasiek?s auk??iausi? lyg?, 2020 m. sausio m?n. ?iek tiek suma??jo ir sudar? 5,2 %. Pinig? junginio augimas ir toliau yra susij?s su bank? teikiamais kreditais priva?iajam sektoriui ir ma?omis alternatyviosiomis s?naudomis laikant P3, palyginti su kitomis finansin?mis priemon?mis. Labiausiai pla?iojo pinig? junginio augim? ir toliau skatino siaurasis pinig? junginys P1.

Toliau did?jo skolinimas priva?iajam sektoriui. Metinis paskol? nam? ūkiams augimo tempas 2020 m. sausio m?n. ?iek tiek padid?jo ir sudar? 3,7 % (2019 m. gruod?io m?n. – 3,6 %), o metinis paskol? ne finans? bendrov?ms augimo tempas nesikeit? ir buvo toks pat kaip sausio m?n., t. y. 3,2 %. Tai patvirtina, kad nuo 2019 m. rudens augimo tempas l?t?ja ir grei?iausiai tai yra susij? su, kaip ?prasta, u?delstu anks?iau sul?t?jusio ekonomikos augimo poveikiu. Apskritai mūs? vykdoma skatinamoji pinig? politika, ?skaitant priemones, d?l kuri? susitarta ?iandien, pad?s i?saugoti palankias bank? skolinimo s?lygas ir toliau u?tikrins galimybes gauti finansavim?, taip pat ir tiems, kuriems koronaviruso plitimas daro did?iausi? poveik?, vis? pirma ma?osioms ir vidutin?ms ?mon?ms.

Apibendrinant pa?ym?tina, kad tarpusavyje palyginti963彩票开户 ekonomin?s analiz?s rezultatai ir pinig? analiz?s signalai patvirtina, jog auk?tas skatinamosios pinig? politikos lygis yra būtinas tam, kad infliacija vidutiniu laikotarpiu u?tikrintai art?t? prie ma?esnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio.

Kalbant apie fiskalin? politik?, pasakytina, kad, esant prastesnei perspektyvai ir siekiant, kad ji dar labiau nepablog?t?, ?iuo metu reikalinga ambicinga ir suderinta fiskalin?s politikos pozicija. Palankiai vertiname kai kuri? vyriausybi? jau prad?tas taikyti priemones, skirtas u?tikrinti pakankamus sveikatos sektoriaus i?teklius ir teikti pagalb? poveik? patirian?ioms ?mon?ms ir darbuotojams. Pinig? politikos priemoni?, d?l kuri? ?iandien susitarta, poveikiui sustiprinti reikia taikyti tokias priemones, kaip kredito garantij? teikimas. Pritariame euro zonos ?ali? vyriausybi? ir Europos institucij? pasiry?imui jau dabar kartu imtis ry?ting? veiksm? reaguojant ? koronaviruso tolesnio plitimo padarinius.

963彩票开户Prie? prad?dami atsakin?ti ? jūs? klausimus, norime nuo?ird?iai pad?koti visiems, kas negail?dami savo laiko ir j?g? gelbsti gyvybes ir stabdo koronaviruso plitim?.

D?l tikslios formuluot?s, kuriai pritar? Valdan?ioji taryba, ?r. tekst? angl? kalba.

Kontaktai ?iniasklaidai

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户