BEVEZET? NYILATKOZAT

SAJTóTáJéKOZTATó

Christine Lagarde, az EKB eln?ke,
Luis de Guindos, az EKB aleln?ke,
Frankfurt am Main, 2020. március 12.

H?lgyeim és uraim! Az aleln?k úr és jómagam ?r?mmel üdv?z?ljük ?n?ket a sajtótájékoztatónkon. Szeretnénk beszámolni róla, hogy milyen eredménnyel járt a Kormányzótanács mai ülése, amelyen az Európai Bizottság ügyvezet? aleln?ke, Valdis Dombrovskis is részt vett.

A legutóbbi, január végi kormányzótanácsi ülésünk óta a koronavírus (COVID-19) terjedése komoly megrázkódtatást okozott a világ és az euro?vezet gazdaságainak n?vekedési kilátásai szempontjából, és feler?sítette a piaci volatilitást. Még ha végs? soron átmeneti jelenségr?l van is szó, a kialakult helyzet jelent?sen befolyásolja a gazdasági teljesítményt. Az ellátási láncban okozott zavarok miatt lelassul a termelés, visszaesik a belf?ldi és a küls? kereslet, kül?n?sen a terjedés megfékezéséhez szükséges intézkedések kedvez?tlen hatása miatt. A megn?vekedett bizonytalanság emellett negatívan befolyásolja a tervezett kiadásokat és ezek finanszírozását.

963彩票开户Kérjük, hogy a kormányzatok és a t?bbi d?ntéshozó intézmény gyors és célzott lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a koronavírus terjedésének megfékezésével járó, komoly k?zegészségügyi feladatot sikeresen elvégezze, és a gazdasági hatásokat tompítsa. Kiemelten fontos az ?sszehangolt, ambiciózus fiskális politikai reakció a veszélyeztetett vállalkozások és dolgozók támogatásához. A Kormányzótanács határozottan támogatja az euro?vezeti kormányzatok és az európai intézmények er?feszítéseit, hogy ?sszehangolt k?z?s intézkedésekkel reagáljanak a vírus terjedésének negatív hatásaira. üdv?z?ljük az EKB Felügyeleti Testületének a határozatait is, amelyekr?l a mai napon, korábban kiadott kül?n sajtók?zleményben olvashatnak részletesen.

Megbízatásunknak megfelel?en a Kormányzótanács elt?kélt szándéka a háztartások és a vállalatok támogatása a gazdasági zavarokkal és megn?vekedett bizonytalansággal terhes jelenlegi helyzetben. Ezért úgy d?nt?ttünk, hogy bevezetünk egy átfogó monetáris politikai intézkedéscsomagot. Ez, a már meglev? jelent?s monetáris politikai élénkít? csomaggal együtt, támogatni fogja a háztartások, a vállalkozások és a bankok likviditási és finanszírozási helyzetét, valamint segít fenntartani a reálgazdaság z?kken?mentes hitelellátását.

963彩票开户Els? d?ntésünk értelmében az euro?vezet pénzügyi rendszerének azonnali likviditási támogatással való ellátása céljából ideiglenesen további hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veleteket (LTRO) hajtunk végre. Noha nem észleljük komolyabb jeleit annak, hogy a pénzpiacokon feszültség, a bankrendszerben pedig likviditási hiány alakult volna ki, a tervezett m?veletek szükség esetére hatékony véd?hálót fognak biztosítani. Végrehajtásuk módja r?gzített kamatú, teljes allokációjú tender, amelyben a betéti rendelkezésre állás átlagos kamatával megegyez? kamatlábat alkalmazunk. Az LTRO m?veletek kedvez? feltételekkel nyújtanak likviditást a 2020. júniusi TLTRO–III m?veletig tartó id?szak áthidalására.

Másodszor, a Kormányzótanács a TLTRO–III során jóval kedvez?bb feltételek alkalmazásáról d?nt?tt a 2020 júniusától 2021 júniusáig tartó periódusban az id?szakban fennálló minden TLTRO–III m?velet tekintetében. A m?veletek a koronavírus terjedése által leginkább érintetteknek, els?sorban a kis- és k?zépvállalkozásoknak nyújtott banki hitelezést támogatják. A szóban forgó id?szakban a TLTRO–III m?veletek kamatlába 25 bázisponttal az eurorendszer irányadó refinanszírozási m?veleteiben alkalmazott átlagos kamatláb alatt lesz. Azoknak a partnereknek az esetében, akik fenntartják hitelnyújtásuk szintjét, az említett m?veletekben ennél alacsonyabb kamatlábat biztosítunk, amely a 2021 júniusával záruló id?szakban a betéti rendelkezésre állás átlagos kamatánál egészen 25 bázisponttal is alacsonyabb lehet. Ezenfelül, a partnerek számára a TLTRO–III m?veletekben mostantól hitelfelvételre maximálisan felvehet? teljes ?sszeget megemeljük a 2019. február 28-án érvényes elfogadott (jegybankképes) hitelállományuk 50%-ának mértékéig. Ezzel ?sszefüggésben a Kormányzótanács meg fogja bízni az eurorendszer bizottságait, hogy vizsgálják meg a fedezetlazító intézkedések lehet?ségét annak érdekében, hogy a partnerek továbbra is teljes mértékben ki tudják használni a finanszírozási támogatásunkat.

Harmadik d?ntésünk értelmében további ideiglenes, nettó eszk?zvásárlási keret?sszeget biztosítunk az év végéig 120 milliárd € értékben, biztosítva, hogy ehhez a magánszektort érint? vásárlási programok jelent?sen hozzájáruljanak. A meglev? eszk?zvásárlási programmal (APP) együtt ez az intézkedés el?segíti a reálgazdaságban a kedvez? finanszírozási feltételeket a megn?vekedett bizonytalansággal jellemezhet? id?szakban. Továbbra is arra számítunk, hogy a nettó eszk?zvásárlások addig lesznek folyamatban, amíg szükséges ahhoz, hogy meger?s?dj?n az irányadó kamatok alkalmazkodó hatása, és r?viddel azel?tt befejez?dnek, hogy ismét elkezdjük emelni az EKB irányadó kamatait.

Ezeken túlmen?en a Kormányzótanács változatlanul hagyta az EKB irányadó kamatait963彩票开户. Számításunk szerint ezek a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztaljuk, hogy az inflációs kilátások az el?rejelzési id?szakunkban határozottan megk?zelítik a 2%-hoz megfelel?en k?zeli, de az alatti szintet, és amíg ez a k?zeledés nem jelenik meg konzisztensen a trendinfláció dinamikájában.

963彩票开户Emellett az a szándékunk, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó t?ket?rlesztést teljes egészében továbbra is újra befektetjük hosszabb id?szakon keresztül azután, hogy elkezdjük az irányadó kamatok emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvez? likviditási feltételek és a meglehet?sen laza monetáris politika.

963彩票开户Az új m?veleteink pontos feltételeinek további részleteit ma délután 15 óra 30 perckor kül?n sajtók?zleményekben tesszük k?zzé.

A Kormányzótanács az aktuális fejleményekre tekintettel folyamatosan szorosan megfigyeli a koronavírus terjedésének k?vetkezményeit, amelyek kihathatnak a gazdaságra, az infláció k?zéptávú alakulására és a testület monetáris politikájának a transzmissziójára. A Kormányzótanács készen áll eszk?ztára valamennyi elemének szükség szerinti kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció fenntartható módon, a testület szimmetriára való t?rekvésével ?sszhangban haladjon a célja felé.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel. A legfrissebb mutatók arra utalnak, hogy jelent?sen romlanak a r?vid távú n?vekedési kilátások. Az ellátási láncokban fellép? fennakadások hátráltatják a feldolgozóipar termelési terveit, ugyanakkor a koronavírus további terjedésének megfékezéséhez szükséges intézkedések hátrányosan hatnak a gazdaságra. A járvány kit?rése el?tt az euro?vezeti reál-GDP n?vekedése 2019 utolsó negyedévében 0,1%-ra mérsékl?d?tt az el?z? negyedévhez képest a harmadik negyedévi 0,3% után. Ez f?ként a folyamatosan gyenge euro?vezeti feldolgozóiparnak és a beruházások lassuló n?vekedésének tudható be. A koronavírusból ered? zavarokon túlra tekintve, k?zéptávon az euro?vezet n?vekedése várhatóan visszanyeri a lendületét, amit támogatnak a kedvez? finanszírozási feltételek, az euro?vezet fiskális politikája és a várható világgazdasági visszarendez?dés.

Ez a helyzetértékelés csak részben k?rvonalazódik az EKB szakért?inek az euro?vezetre vonatkozó, 2020. márciusi makrogazdasági prognózisában, mivel az adatgy?jtésük zárónapja megel?zi a koronavírus euro?vezeti terjedésével kapcsolatos legfrissebb fejleményeket. Az éves reál-GDP az el?rejelzés szerint 2020-ban 0,8%-kal, 2021-ben 1,3%-kal, 2022-ben pedig 1,4%-kal n?. K?zelebbr?l, 2020 els? felében igen visszafogott n?vekedést várnak, majd a második félévben javul a helyzet. Az eurorendszer szakért?inek 2019. decemberi makrogazdasági prognózisával ?sszehasonlítva a reál-GDP-n?vekedési várakozásokat 2020-ra markánsan, 2021-re pedig enyhén lefelé módosítottuk a koronavírus-járvány kit?résének potenciális gazdasági hatásai miatt.

963彩票开户Az euro?vezeti n?vekedési kilátásokat ?vez? kockázatok egyértelm?en lefelé irányulnak. A geopolitikai tényez?kkel, a protekcionizmus er?s?désével és a felt?rekv? piacok sérülékenységével kapcsolatos, korábban azonosított kockázatokon felül a koronavírus terjedése a n?vekedési kilátások terén új és jelent?s lefelé irányuló kockázati forrást jelent.

Az Eurostat el?zetes becslése szerint az euro?vezet HICP-vel mért éves inflációja 2020 februárjában 1,2%-ra cs?kkent a januári 1,4%-ról. A t?zsdei azonnali és határid?s (futures) olajárak meredek esése alapján az elk?vetkez? hónapokban a teljes infláció számottev? cs?kkenése valószín?síthet?. Az inflációs várakozások indikátorai visszaestek, a trendinflációs mutatók pedig továbbra is általánosan visszafogottak. Mik?zben a sz?kül? munkaer?piaci helyzetben eddig rugalmas maradt a munkaer?k?ltség-oldali nyomás, a hatása az er?tlenebb n?vekedési lendület miatt késéssel gy?r?zik át az inflációba. Az infláció n?vekedését k?zéptávon támogatják a pénzpolitikai intézkedéseink és az euro?vezeti n?vekedési dinamika fellendülése.

963彩票开户Ez a helyzetértékelés csak részben tükr?z?dik az EKB szakért?inek az ?vezetre vonatkozó, 2020. márciusi makrogazdasági prognózisában, amelyben 2020-ra 1,1%-os, 2021-re 1,4%-os, 2022-re pedig 1,6%-os éves HICP-inflációt vetítenek el?re. Az eurorendszer szakért?inek 2019. decemberi makrogazdasági prognózisához viszonyítva a HICP-inflációra vonatkozó kilátást az el?rejelzési id?szak során ?sszességében nem módosítottuk. A koronavírus inflációs hatásait nagyfokú bizonytalanság ?vezi, mivel a gyengébb kereslethez kapcsolódó, lefelé irányuló nyomást ellensúlyozhatja a kínálati fennakadásokhoz k?t?d?, felfelé irányuló nyomás. A k?zelmúltban tapasztalt olajárzuhanás kiemelked? lefelé mutató kockázatokat jelent az infláció k?zelj?v?ben várható alakulására nézve.

A monetáris elemzést tekintve a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség (M3) n?vekedési üteme 2020 januárjában 5,2%-ot tett ki, miután némileg mérsékl?d?tt a k?zelmúltbeli csúcspontjáról. A pénzmennyiség n?vekedése továbbra is a lakossági szektort célzó, folyamatos bankhitelteremtést és az M3-állományoknak a más pénzügyi instrumentumokhoz viszonyított alacsony alternatívak?ltségét tükr?zi. Változatlanul az M1, sz?kebb értelemben vett monetáris aggregátum a széles értelemben vett pénzmennyiség n?vekedésének a motorja.

A magánszektornak nyújtott hitelezés továbbra is b?vült: a háztartási kihelyezések éves n?vekedési üteme 2020. januárban valamelyest gyorsult, 3,7%-ra a 2019. decemberi 3,6% után. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éves hiteln?vekedés üteme januárban változatlanul 3,2% volt, ami igazolja a 2019 ?sze óta tapasztalható mérsékl?dést, és valószín?leg a gazdaság múltbeli gyengülésére való késleltetett reakcióval magyarázható. ?sszességében a laza monetáris politikánk – a mai intézkedéscsomaggal együtt – a kedvez? banki hitelezési feltételeket védi, és tovább támogatja a finanszírozás elérhet?ségét, t?bbek k?z?tt a koronavírus által leger?sebben érintett csoportok, azon belül is a kis- és k?zépvállalkozások számára.

?sszefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való ?sszevetése963彩票开户 alátámasztja, hogy meglehet?sen laza monetáris politikára van ahhoz szükség, hogy az infláció k?zéptávon határozottan k?zelítsen a 2% alatti, de ahhoz k?zeli szintek felé.

A fiskális politikát tekintve kívánatos az ambiciózus és ?sszehangolt fiskális alapállás, tekintettel a meggyengült gazdasági kilátásokra és annak érdekében, hogy védekezni lehessen a lefelé mutató kockázatok további materializálódása ellen. üdv?z?ljük a t?bb kormányzat által már meghozott intézkedéseket, amelyek célja a megfelel? egészségügyi er?források biztosítása, valamint az érintett vállalatok és dolgozók támogatása. A ma bejelentett monetáris politikai intézkedések kiegészítéséhez és meger?sítéséhez olyan intézkedésekre van szükség, mint például a hitelgaranciák nyújtása. üdv?z?ljük az euro?vezeti kormányzatok és európai intézmények er?feszítéseit, hogy azonnal, határozottan és k?z?sen reagáljanak a vírus továbbterjedése nyomán kialakuló helyzetre.

963彩票开户Miel?tt fogadjuk a kérdéseiket, szeretnénk kifejezni mélységes hálánkat mindazoknak, akik idejüket és energiájukat nem kímélve az emberéletek megmentésén és a koronavírus terjedésének megfékezésén fáradoznak.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhet? el.

Médiakapcsolatok

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户