963彩票开户UVODNA IZJAVA

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Christine Lagarde, predsjednica ESB-a
Luis de Guindos, potpredsjednik ESB-a
Frankfurt na Majni, 12. o?ujka 2020.

963彩票开户Dame i gospodo, potpredsjedniku i meni iznimno je zadovoljstvo ?to vam mo?emo po?eljeti dobrodo?licu na svojoj konferenciji za novinare. Izvijestit ?emo vas o ishodu dana?njeg sastanka Upravnog vije?a, kojem je prisustvovao i izvr?ni potpredsjednik Komisije, g. Dombrovskis.

963彩票开户Od na?eg posljednjeg sastanka Upravnog vije?a krajem sije?nja, ?irenje koronavirusa (COVID-19) bilo je sna?an ?ok za izglede za rast globalnog gospodarstva i gospodarstva europodru?ja te je pove?alo kolebljivost na tr?i?tima. Premda je u kona?nici rije? o privremenom ?oku, imat ?e znatan utjecaj na gospodarsku aktivnost. Proizvodnja ?e se usporiti zbog poreme?aja u lancima opskrbe, doma?a i inozemna potra?nja smanjit ?e se, i to posebno zbog nepovoljnog utjecaja potrebnih mjera za sprje?avanje ?irenja koronavirusa. Osim toga, pove?ana neizvjesnost nepovoljno utje?e na planiranje rashoda i njihovo financiranje.

963彩票开户Pozivaju se vlade i sve druge institucije koje oblikuju politike da poduzmu pravodobne i ciljane mjere kako bi odgovorile na javnozdravstveni problem ?irenja koronavirusa i ubla?ile njegov utjecaj na gospodarstvo. Naime, potreban je ambiciozan i uskla?en odgovor fiskalne politike kako bi se pru?ila potpora ugro?enim poduze?ima i radnicima. Upravno vije?e sna?no podupire predanost vlada u europodru?ju i europskih institucija zajedni?kom i uskla?enom odgovoru politika na posljedice ?irenja koronavirusa. Pozdravljamo i odluke koje je donio Nadzorni odbor ESB-a i koje su opisane u posebnom priop?enju za javnost koje je danas objavljeno.

U skladu sa svojim ovlastima, Upravno vije?e odlu?no je u namjeri da pru?i potporu ku?anstvima i poduze?ima koja se trenuta?no suo?avaju s poreme?ajima u gospodarstvu i pove?anom neizvjesno??u. U skladu s tim, donijeli smo odluku o sveobuhvatnom paketu mjera monetarne politike. Zajedno sa znatnim postoje?im monetarnim poticajem, te ?e mjere imati povoljan utjecaj na likvidnost i uvjete financiranja za ku?anstva, poduze?a i banke te pridonijeti odr?avanju neometanog kreditiranja realnog gospodarstva.

963彩票开户Prvo, odlu?ili smo da ?emo privremeno provesti dodatne operacije dugoro?nijeg refinanciranja kako bi se financijskom sustavu europodru?ja bez odlaganja pru?ila likvidnosna potpora. Premda ne vidimo zna?ajne naznake napetosti na tr?i?tima novca ni manjkove likvidnosti u bankovnom sustavu, te ?e operacije, ako to bude potrebno, poslu?iti kao u?inkovit za?titni mehanizam. Provodit ?e se putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom, koja ?e biti jednaka prosje?noj kamatnoj stopi na stalno raspolo?ivu mogu?nost deponiranja. Operacijama dugoro?nijeg refinanciranja pustit ?e se likvidnost po povoljnim uvjetima kako bi se premostilo razdoblje do ciljane operacije dugoro?nijeg refinanciranja tre?e serije (TLTRO III) u lipnju 2020.

963彩票开户Drugo, Upravno vije?e odlu?ilo je da ?e se u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. na operacije TLTRO III koje u tom razdoblju budu nedospjele primjenjivati znatno povoljniji uvjeti. Tim operacijama poduprijet ?e se banke u kreditiranju onih koji su u najve?oj mjeri pogo?eni ?irenjem koronavirusa, a posebno malih i srednjih poduze?a. Tijekom cijelog tog razdoblja kamatna stopa na te operacije TLTRO III bit ?e 25 baznih bodova manja od prosje?ne stope koju Eurosustav primjenjuje u svojim glavnim operacijama refinanciranja. Za druge ugovorne strane koje odr?e svoje razine kreditiranja, kamatna stopa na te operacije bit ?e manja i, u razdoblju koje zavr?ava u lipnju 2021., mo?e biti smanjena do stope koja je 25 baznih bodova manja od prosje?ne kamatne stope na mogu?nost deponiranja. Osim toga, najve?i dopu?teni ukupni iznos kredita drugih ugovornih strana u sklopu operacija TLTRO III pove?an je na 50 % vrijednosti stanja njihovih prihvatljivih kredita na dan 28. velja?e 2019. U vezi s tim, Upravno vije?e zadu?it ?e odbore Eurosustava da ispitaju mjere ubla?avanja zahtjeva povezanih s kolateralom kako bi se osiguralo da druge ugovorne strane i dalje u potpunosti mogu iskoristiti na?u pomo? u financiranju.

Tre?e, odlu?ili smo da ?emo do kraja godine neto kupnje vrijednosnih papira privremeno pove?ati za dodatni iznos od 120 mlrd. EUR, ?ime ?emo osigurati sna?an doprinos programa kupnje vrijednosnih papira privatnog sektora. To ?e, zajedno s postoje?im programom kupnje vrijednosnih papira, pridonijeti povoljnim uvjetima financiranja za realno gospodarstvo u razdoblju pove?ane neizvjesnosti. I dalje o?ekujemo da ?e se neto kupnje vrijednosnih papira provoditi onoliko dugo koliko to bude potrebno za ja?anje akomodativnog utjecaja na?ih klju?nih kamatnih stopa i prestati nedugo prije nego ?to po?nemo pove?avati klju?ne kamatne stope ESB-a.

Osim toga, Upravno vije?e odlu?ilo je zadr?ati klju?ne kamatne stope ESB-a nepromijenjenima. O?ekujemo da ?e biti na sada?njim ili ni?im razinama dok ne vidimo sna?no pribli?avanje inflacijskih izgleda razini koja je dovoljno blizu, ali ispod 2 % u projekcijskom razdoblju i ne vidimo da je dinamika temeljne inflacije dosljedno u skladu s tim kretanjem.

963彩票开户Osim toga, namjeravamo i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon ?to po?nemo pove?avati klju?ne kamatne stope ESB-a, u svakom slu?aju onoliko dugo koliko bude potrebno za odr?avanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

963彩票开户Vi?e pojedinosti o to?nim uvjetima na?ih novih operacija objavit ?e se u posebnom priop?enju za javnost danas u 15.30 SEV.

963彩票开户S obzirom na trenuta?na kretanja, Upravno vije?e i dalje ?e pozorno pratiti posljedice ?irenja koronavirusa za gospodarstvo, kratkoro?nu inflaciju i transmisiju monetarne politike. Upravno vije?e spremno je po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi osiguralo postojano kretanje inflacije prema ciljnim razinama, u skladu sa svojom opredijeljeno??u za simetri?nost u ciljanju inflacije.

Prije?imo sada na podrobnije obja?njenje svoje procjene, po?inju?i s ekonomskom analizom963彩票开户. Najnoviji pokazatelji upu?uju na znatno pogor?anje izgleda za rast u kratkoro?nom razdoblju. Poreme?aji u lancima opskrbe ugro?avaju planove proizvodnje u sektoru prera?iva?ke industrije, dok potrebne mjere za sprje?avanje ?irenja koronavirusa nepovoljno utje?u na gospodarsku aktivnost. Prije izbijanja zaraze koronavirusom, u ?etvrtom tromjese?ju 2019. tromjese?na stopa rasta realnog BDP-a europodru?ja, koja je u tre?em tromjese?ju 2019. iznosila 0,3 %, smanjila se na 0,1 %. To je uglavnom bila posljedica kontinuirane slabosti sektora prera?iva?ke industrije u europodru?ju i usporavanja rasta ulaganja. Ostavimo li poreme?aje zbog koronavirusa po strani, o?ekuje se da ?e se rast u europodru?ju intenzivirati u srednjoro?nom razdoblju pod utjecajem povoljnih uvjeta financiranja, karaktera fiskalnih politika u europodru?ju i o?ekivanog nastavka globalne aktivnosti.

Tu procjenu samo djelomi?no potvr?uju makroekonomske projekcije stru?njaka ESB-a za europodru?je iz o?ujka 2020. jer je krajnji datum za njihove podatke bio prije najnovijeg brzog ?irenja koronavirusa u europodru?ju. Prema projekcijama godi?nja stopa rasta realnog BDP-a trebala bi iznositi 0,8 % u 2020., 1,3 % u 2021. i 1,4 % u 2022. U projekcijama se predvi?a vrlo slab rast u prvoj polovici 2020., a do pobolj?anja bi trebalo do?i u drugoj polovici godine. U usporedbi s makroekonomskim projekcijama stru?njaka Eurosustava iz prosinca 2019. izgledi za rast realnog BDP-a revidirani su znatno nani?e za 2020. i blago nani?e za 2021. zbog mogu?eg utjecaja izbijanja zaraze koronavirusom na gospodarstvo.

963彩票开户Rizici povezani s budu?im gospodarskim rastom u europodru?ju evidentno su negativni. Osim ve? utvr?enih rizika povezanih s geopoliti?kim ?imbenicima, ja?anjem protekcionizma i ranjivo??u u zemljama s tr?i?tima u nastajanju, ?irenje koronavirusa nov je i znatan negativni rizik za budu?i gospodarski rast.

Prema brzoj procjeni Eurostata, godi?nja stopa inflacije u europodru?ju mjerena HIPC-om smanjila se sa 1,4 % u sije?nju 2020. na 1,2 % u velja?i. Sude?i po naglom padu trenuta?nih cijena nafte i cijena naftnih ro?nica, ukupna inflacija vjerojatno ?e se sljede?ih mjeseci znatno smanjivati. Pokazatelji inflacijskih o?ekivanja smanjili su se, a mjere temeljne inflacije i dalje su uglavnom slabe. Pritisci tro?kova rada do sada su ostali otporni u okolnostima poo?travanja uvjeta na tr?i?tu rada, ali njihov prijenos na inflaciju usporen je zbog slabijeg zamaha rasta. U srednjoro?nom ?e razdoblju na?e mjere monetarne politike i oporavak dinamike gospodarskog rasta u europodru?ju podupirati rast inflacije.

Rije? je o procjeni koju samo djelomi?no potvr?uju makroekonomske projekcije stru?njaka ESB-a za europodru?je iz o?ujka 2020., prema kojima ?e godi?nja inflacija mjerena HIPC-om u 2020. iznositi 1,1 %, u 2021. godini 1,4 %, a u 2022. godini 1,6 %. U odnosu na makroekonomske projekcije stru?njaka Eurosustava iz prosinca 2019. izgledi za inflaciju mjerenu HIPC-om tijekom projekcijskog razdoblja uglavnom su nepromijenjeni. Posljedice koronavirusa za inflaciju vrlo su neizvjesne jer pritiske na smanjenje povezane sa slabijom potra?njom mogu neutralizirati pritisci na rast povezani s poreme?ajima u ponudi. Nedavni nagli pad cijena nafte va?an je negativan rizik za kratkoro?ne inflacijske izglede.

U vezi s monetarnom analizom, naj?iri monetarni agregat (M3) iznosio je 5,2 % u sije?nju 2020., ?to je neznatno smanjenje u odnosnu na nedavno zabilje?enu najvi?u vrijednost. Taj monetarni agregat raste zbog kontinuiranog odobravanja bankovnih kredita privatnom sektoru i oportunitetnih tro?kova dr?anja agregata M3, koji su niski u usporedbi s tro?kovima dr?anja drugih financijskih instrumenata. Najve?i doprinos rastu monetarnog agregata M3 i dalje uglavnom daje naju?i monetarni agregat (M1).

963彩票开户Krediti privatnom sektoru nastavili su rasti. Godi?nja stopa rasta kredita ku?anstvima malo je porasla u sije?nju 2020. i iznosila je 3,7 %, u odnosu na 3,6 % u prosincu 2019. Godi?nja stopa rasta kredita nefinancijskim poduze?ima ostala je nepromijenjena na razini od 3,2 % u sije?nju, ?to potvr?uje usporavanje od jeseni 2019. i vjerojatno se radi o odgo?enoj reakciji na pro?lo slabljenje gospodarstva. Op?enito gledaju?i, na?a prilagodljiva monetarna politika, uklju?uju?i mjere koje smo danas donijeli, osigurat ?e povoljne uvjeta bankovnog kreditiranja te i ?e dalje olak?avati pristup financiranju, me?u ostalim, za one koji su u najve?oj mjeri pogo?eni ?irenjem koronavirusa, a posebno za mala i srednja poduze?a.

Ukratko, unakrsna provjera963彩票开户 rezultata ekonomske analize i signala iz monetarne analize potvrdila je da je visok stupanj prilagodljivosti monetarne politike potreban za sna?nu prilagodbu stopa inflacije prema razinama ispod, ali blizu 2 % u srednjoro?nom razdoblju.

Kada je rije? o fiskalnim politikama, sada je potrebna ambiciozna i uskla?ena fiskalna politika s obzirom na slabije gospodarske izglede te kako bi se za?titili od daljnjeg ostvarenja negativnih rizika. Pozdravljamo mjere koje su ve? poduzele neke dr?ave kako bi se osigurali dostatni resursi u sektoru zdravstva i kako bi se pru?ila podr?ka pogo?enim poduze?ima i zaposlenicima. Potrebne su mjere kao ?to je pru?anje kreditnih jamstava kako bi se dopunile i poduprle mjere monetarne politike koje su danas donesene. Pozdravljamo spremnost vlada u europodru?ju i europskih institucija za trenuta?no, sna?no i zajedni?ko djelovanje kao odgovor na negativne posljedice daljnjeg ?irenja koronavirusa.

Prije nego ?to po?nemo odgovarati na va?a pitanja ?eljeli bismo izraziti svoju duboku zahvalnost svima onima koji posve?uju svoje vrijeme i ula?u napore kako bi spasili ?ivote i sprije?ili ?irenje koronavirusa.

To?ne formulacije koje je usuglasilo Upravno vije?e mo?ete prona?i u tekstu na engleskom jeziku.

Kontaktni podatci za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户