ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρ?εδρο? τη? ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρ?εδρο? τη? ΕΚΤ,
Φρανκφο?ρτη, 12 Μαρτ?ου 2020

Κυρ?ε? και κ?ριοι, ο Αντιπρ?εδρο? και εγ? σα? καλωσορ?ζουμε με μεγ?λη χαρ? στην καθιερωμ?νη συν?ντευξη Τ?που. Θα σα? ενημερ?σουμε τ?ρα για τα αποτελ?σματα τη? σημεριν?? συνεδρ?αση? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου, στην οπο?α συμμετε?χε και ο Εκτελεστικ?? Αντιπρ?εδρο? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??, κ. Dombrovskis.

Μετ? την τελευτα?α συνεδρ?αση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου στο τ?λο? Ιανουαρ?ου, η εξ?πλωση του κορωνο?ο? (COVID-19) αποτ?λεσε με?ζονα διαταραχ? για τι? προοπτικ?? αν?πτυξη? τη? παγκ?σμια? οικονομ?α? και τη? οικονομ?α? τη? ζ?νη? ευρ? και α?ξησε τη μεταβλητ?τητα στι? αγορ??. ?στω και αν εκ φ?σεω? θα ε?ναι εν τ?λει παροδικ?, η επιδημ?α θα επηρε?σει σημαντικ? την οικονομικ? δραστηρι?τητα. Συγκεκριμ?να, θα επιβραδ?νει την παραγωγ? λ?γω δυσλειτουργ?α? των αλυσ?δων προσφορ?? και θα μει?σει την εγχ?ρια και την εξωτερικ? ζ?τηση, ιδ?ω? μ?σω τη? δυσμενο?? επ?δραση? των αναγκα?ων μ?τρων περιορισμο? τη? εξ?πλωση? του ιο?. Επιπλ?ον, η αυξημ?νη αβεβαι?τητα επηρε?ζει αρνητικ? τι? προγραμματιζ?μενε? δαπ?νε? και τη χρηματοδ?τησ? του?.

Οι κυβερν?σει? και ?λα τα ?λλα ?ργανα χ?ραξη? πολιτικ?? καλο?νται να αναλ?βουν ?γκαιρη και στοχευμ?νη δρ?ση προκειμ?νου να αντιμετωπ?σουν την πρ?κληση που θ?τει για τη δημ?σια υγε?α ο περιορισμ?? τη? εξ?πλωση? του κορωνο?ο? και να μει?σουν τον αντ?κτυπ? του στην οικονομ?α. Συγκεκριμ?να, απαιτε?ται μια φιλ?δοξη και συντονισμ?νη αντ?δραση απ? την πλευρ? τη? δημοσιονομικ?? πολιτικ?? με σκοπ? τη στ?ριξη των επιχειρ?σεων και των εργαζομ?νων που βρ?σκονται σε κ?νδυνο. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο στηρ?ζει σθεναρ? τη δ?σμευση των κυβερν?σεων τη? ζ?νη? του ευρ? και των ευρωπα?κ?ν θεσμικ?ν οργ?νων να αναλ?βουν κοιν? και συντονισμ?να μ?τρα πολιτικ?? για να αντιμετωπ?σουν τι? συν?πειε? τη? εξ?πλωση? του κορωνο?ο?. Εκφρ?ζουμε επ?ση? την ικανοπο?ησ? μα? για τι? αποφ?σει? που ?λαβε το Εποπτικ? Συμβο?λιο τη? ΕΚΤ, οι οπο?ε? παρουσι?ζονται λεπτομερ?? σε ξεχωριστ? δελτ?ο Τ?που που δημοσιε?θηκε νωρ?τερα σ?μερα.

963彩票开户Στο πλα?σιο τη? αποστολ?? που μα? ?χει ανατεθε?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο ε?ναι αποφασισμ?νο να στηρ?ξει τα νοικοκυρι? και τι? επιχειρ?σει? εν?πιον των σημεριν?ν οικονομικ?ν διαταραχ?ν και τη? αυξημ?νη? αβεβαι?τητα?. Κατ? συν?πεια, αποφασ?σαμε τη λ?ψη ολοκληρωμ?νη? δ?σμη? μ?τρων νομισματικ?? πολιτικ??. Σε συνδυασμ? με τα σημαντικ? μ?τρα τ?νωση? τη? οικονομ?α? μ?σω τη? νομισματικ?? πολιτικ?? που ?χουμε ?δη θ?σει σε εφαρμογ?, αυτ? τα μ?τρα θα στηρ?ξουν τη ρευστ?τητα και τι? συνθ?κε? χρηματοδ?τηση? για τα νοικοκυρι?, τι? επιχειρ?σει? και τι? τρ?πεζε? και θα συμβ?λουν στη διατ?ρηση τη? ομαλ?? παροχ?? πιστ?σεων προ? την πραγματικ? οικονομ?α.

963彩票开户Πρ?τον, αποφασ?σαμε να διενεργ?σουμε, προσωριν?, πρ?σθετε? πρ?ξει? πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση? (ΠΠΜΑ), με σκοπ? την ?μεση παροχ? στ?ριξη? σε ρευστ?τητα προ? το χρηματοπιστωτικ? σ?στημα τη? ζ?νη? του ευρ?. Μολον?τι δεν διαπιστ?νουμε ουσι?δει? ενδε?ξει? πι?σεων στι? αγορ?? χρ?ματο? ? ελλε?ψει? ρευστ?τητα? στο τραπεζικ? σ?στημα, αυτ?? οι πρ?ξει? θα παρ?σχουν ?ναν αποτελεσματικ? μηχανισμ? στ?ριξη? σε περ?πτωση αν?γκη?. Θα διενεργο?νται μ?σω δημοπρασ?α? σταθερο? επιτοκ?ου με πλ?ρη κατανομ? και επιτ?κιο ?σο με το μ?σο επιτ?κιο τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων. Οι ΠΠΜΑ θα παρ?χουν ρευστ?τητα με ευνο?κο?? ?ρου? με σκοπ? την κ?λυψη τη? περι?δου μ?χρι την πρ?ξη ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που ε?ναι προγραμματισμ?νη για τον Ιο?νιο του 2020.

Δε?τερον, το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε να εφαρμ?σει σημαντικ? ευνο?κ?τερου? ?ρου? κατ? την περ?οδο Ιουν?ου 2020 - Ιουν?ου 2021 σε ?λε? τι? πρ?ξει? ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που εκκρεμο?ν στη δι?ρκεια τη? ?δια? περι?δου. Αυτ?? οι πρ?ξει? θα στηρ?ξουν τι? τραπεζικ?? χορηγ?σει? προ? ?σου? ?χουν πληγε? περισσ?τερο απ? την εξ?πλωση του κορωνο?ο?, ιδ?ω? τι? μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει?. Σε ?λη τη δι?ρκεια τη? εν λ?γω περι?δου, το επιτ?κιο αυτ?ν των πρ?ξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα ε?ναι κατ? 25 μον?δε? β?ση? 963彩票开户χαμηλ?τερο απ? το μ?σο επιτ?κιο που εφαρμ?ζεται στι? πρ?ξει? κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? του Ευρωσυστ?ματο?. Για του? αντισυμβαλλομ?νου? που διατηρο?ν τα επ?πεδα χορ?γηση? πιστ?σε?ν του?, το επιτ?κιο που θα εφαρμ?ζεται σε αυτ?? τι? πρ?ξει? θα ε?ναι χαμηλ?τερο και, στη δι?ρκεια τη? περι?δου που θα λ?ξει τον Ιο?νιο του 2021, μπορε? να διαμορφωθε? ?ω? και κατ? 25 μον?δε? β?ση? χαμηλ?τερο απ? το μ?σο επιτ?κιο τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων. Επιπλ?ον, το μ?γιστο συνολικ? ποσ? που οι αντισυμβαλλ?μενοι θα ?χουν στο εξ?? δικα?ωμα να δανε?ζονται μ?σω των πρ?ξεων ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ αυξ?νεται στο 50% του υπολο?που των αποδεκτ?ν δανε?ων ?πω? ε?χε διαμορφωθε? στι? 28 Φεβρουαρ?ου 2019. Προ? τον σκοπ? αυτ?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο θα αναθ?σει στι? επιτροπ?? του Ευρωσυστ?ματο? να διερευν?σουν μ?τρα που θα καθιστο?ν χαλαρ?τερη την παροχ? εξασφαλ?σεων προκειμ?νου να διασφαλιστε? ?τι οι αντισυμβαλλ?μενοι θα εξακολουθ?σουν να ε?ναι σε θ?ση να αξιοποιο?ν πλ?ρω? τη χρηματοδοτικ? στ?ριξη.

963彩票开户Τρ?τον, αποφασ?σαμε να διαθ?σουμε προσωριν? ποσ? ?ψου? 120 δισεκ. ευρ? για πρ?σθετε? καθαρ?? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? μ?χρι το τ?λο? του ?του?, διασφαλ?ζοντα? τη σθεναρ? συμβολ? των προγραμμ?των αγορ?? περιουσιακ?ν στοιχε?ων του ιδιωτικο? τομ?α. Σε συνδυασμ? με τα υφιστ?μενα προγρ?μματα αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP), αυτ? θα στηρ?ξει τι? ευνο?κ?? συνθ?κε? χρηματοδ?τηση? για την πραγματικ? οικονομ?α σε περι?δου? αυξημ?νη? αβεβαι?τητα?. Εξακολουθο?με να αναμ?νουμε ?τι οι καθαρ?? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? θα διενεργο?νται για ?σο χρονικ? δι?στημα κρ?νεται αναγκα?ο προκειμ?νου να ενισχυθε? η διευκολυντικ? επ?δραση των επιτοκ?ων πολιτικ?? του και ?τι θα λ?ξουν λ?γο πριν αρχ?σουμε να αυξ?νουμε τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ.

Επιπλ?ον, το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ΕΚΤ αποφ?σισε να διατηρ?σει τα επιτ?κια τη? ΕΚΤ αμετ?βλητα. Αναμ?νουμε ?τι θα παραμε?νουν στα σημεριν? του? ? σε χαμηλ?τερα επ?πεδα ?ω? ?του διαπιστ?σουμε ?τι οι προοπτικ?? για τον πληθωρισμ? συγκλ?νουν σθεναρ? προ? επ?πεδο πλησ?ον, σε επαρκ? βαθμ?, αλλ? κ?τω του 2%, εντ?? του χρονικο? ορ?ζοντα προβολ?? που εξετ?ζουμε και ?τι αυτ? η σ?γκλιση αντανακλ?ται κατ? τρ?πο συνεπ? στη δυναμικ? του υποκε?μενου πληθωρισμο?.

963彩票开户Σκοπε?ουμε επ?ση? να συνεχ?σουμε να επανεπενδ?ουμε, πλ?ρω?, τα ποσ? απ? την εξ?φληση τ?τλων αποκτηθ?ντων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? APP κατ? τη λ?ξη του? για παρατεταμ?νη χρονικ? περ?οδο μετ? την ημερομην?α κατ? την οπο?α θα αρχ?σουμε να αυξ?νουμε τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ και π?ντω? για ?σο χρονικ? δι?στημα χρειαστε? για τη διατ?ρηση ευνο?κ?ν συνθηκ?ν ρευστ?τητα? και εν?? διευκολυντικο?, σε μεγ?λο βαθμ?, χαρακτ?ρα τη? νομισματικ?? πολιτικ??.

Περαιτ?ρω λεπτομ?ρειε? για του? ακριβε?? ?ρου? των ν?ων πρ?ξεων μα? θα δημοσιευθο?ν σε σχετικ? δελτ?α Τ?που σ?μερα το απ?γευμα στι? 15.30 (?ρα κεντρικ?? Ευρ?πη?).

Εν?ψει των τρεχουσ?ν εξελ?ξεων, το Διοικητικ? Συμβο?λιο θα εξακολουθ?σει να παρακολουθε? προσεκτικ? τι? συν?πειε? απ? την εξ?πλωση του κορωνο?ο? για την οικονομ?α, τον μεσοπρ?θεσμο πληθωρισμ? και τη μετ?δοση τη? νομισματικ?? πολιτικ?? του. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο ε?ναι ?τοιμο να προσαρμ?σει καταλλ?λω? ?λα τα μ?σα που διαθ?τει προκειμ?νου να διασφαλ?σει ?τι ο πληθωρισμ?? θα κινηθε? προ? επ?πεδα συμβατ? με την επιδ?ωξ? του κατ? τρ?πο διαρκ?, σ?μφωνα με τη δ?σμευσ? του για συμμετρ?α.

Επιτρ?ψτε μου τ?ρα να σα? παρουσι?σω με περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? την αξιολ?γησ? μα?, ξεκιν?ντα? απ? την οικονομικ? αν?λυση963彩票开户. Οι πιο πρ?σφατοι δε?κτε? υποδηλ?νουν σημαντικ? επιδε?νωση των προοπτικ?ν αν?πτυξη? σε βραχυπρ?θεσμο ορ?ζοντα. Η δυσλειτουργ?α των αλυσ?δων προσφορ?? παρεμποδ?ζει τα σχ?δια παραγωγ?? του τομ?α τη? μεταπο?ηση?, εν? τα αναγκα?α μ?τρα για τον περιορισμ? τη? περαιτ?ρω εξ?πλωση? του κορωνο?ο? επηρε?ζουν δυσμεν?? την οικονομικ? δραστηρι?τητα. Πριν απ? την ?ξαρση του κορωνο?ο?, ο ρυθμ?? α?ξηση? του πραγματικο? ΑΕΠ τη? ζ?νη? του ευρ? επιβραδ?νθηκε σε 0,1%, σε τριμηνια?α β?ση, το δ? τρ?μηνο του 2019, ?πειτα απ? επιτ?χυνση κατ? 0,3% το γ? τρ?μηνο. Αυτ? αντανακλ? κυρ?ω? τη συνεχιζ?μενη υποτονικ?τητα του τομ?α τη? μεταπο?ηση? τη? ζ?νη? του ευρ? και τον επιβραδυν?μενο ρυθμ? α?ξηση? των επενδ?σεων. Π?ραν τη? δυσλειτουργ?α? λ?γω κορωνο?ο?, ο ρυθμ?? αν?πτυξη? τη? ζ?νη? του ευρ? αναμ?νεται να ισχυροποιηθε? εκ ν?ου μεσοπρ?θεσμα, υποστηριζ?μενο? απ? τι? ευνο?κ?? συνθ?κε? χρηματοδ?τηση?, την κατε?θυνση τη? δημοσιονομικ?? πολιτικ?? στη ζ?νη του ευρ? και την αναμεν?μενη επανεκκ?νηση τη? παγκ?σμια? δραστηρι?τητα?.

963彩票开户Η αξιολ?γηση αυτ? αντανακλ?ται εν μ?ρει μ?νο στι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων τη? ΕΚΤ για τη ζ?νη του ευρ? του Μαρτ?ου 2020, καθ?? η καταληκτικ? ημερομην?α για την υποβολ? των στοιχε?ων του? προηγ?θηκε χρονικ? τη? πιο πρ?σφατη? ταχε?α? εξ?πλωση? του κορωνο?ο? στη ζ?νη του ευρ?. Σ?μφωνα με αυτ??, προβλ?πεται α?ξηση του ετ?σιου πραγματικο? ΑΕΠ κατ? 0,8% το 2020, 1,3% το 2021 και 1,4% το 2022. Συγκεκριμ?να, σ?μφωνα με τι? προβολ?? ο ρυθμ?? α?ξηση? θα ε?ναι πολ? υποτονικ?? το α? εξ?μηνο του 2020 και στη συν?χεια θα βελτιωθε? το β? εξ?μηνο του ?του?. Σε σ?γκριση με τι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων του Ευρωσυστ?ματο? του Δεκεμβρ?ου 2019, οι προοπτικ?? για την α?ξηση του πραγματικο? ΑΕΠ ?χουν αναθεωρηθε? προ? τα κ?τω σημαντικ? για το 2020 και ελαφρ?? για το 2021, λ?γω των ενδεχ?μενων οικονομικ?ν επιδρ?σεων τη? ?ξαρση? του κορωνο?ο?.

963彩票开户Οι κ?νδυνοι που περιβ?λλουν τι? προοπτικ?? για την αν?πτυξη στη ζ?νη του ευρ? ε?ναι σαφ?? καθοδικο?. Π?ραν των κινδ?νων που ε?χαν εντοπιστε? προηγουμ?νω? οι οπο?οι σχετ?ζονται με γεωπολιτικο?? παρ?γοντε?, την ?νοδο του προστατευτισμο? και τι? ευπ?θειε? σε αναδυ?μενε? αγορ??, η εξ?πλωση του κορωνο?ο? αποτελε? μια ν?α και σημαντικ? πηγ? καθοδικο? κινδ?νου για τι? προοπτικ?? αν?πτυξη?.

Σ?μφωνα με την προκαταρκτικ? εκτ?μηση τη? Eurostat, ο ετ?σιο? πληθωρισμ?? (β?σει του ΕνΔΤΚ) τη? ζ?νη? του ευρ? μει?θηκε σε 1,2% τον Φεβρου?ριο του 2020, απ? 1,4% τον Ιανου?ριο. Με β?ση την απ?τομη με?ωση των ισχυουσ?ν τιμ?ν του πετρελα?ου και των τιμ?ν των συμβολα?ων μελλοντικ?? εκπλ?ρωση? επ? του πετρελα?ου, ο μετρο?μενο? πληθωρισμ?? ε?ναι πιθαν?ν να μειωθε? σημαντικ? του? επ?μενου? μ?νε?. Οι δε?κτε? των προσδοκι?ν για τον πληθωρισμ? ?χουν μειωθε? και οι μετρ?σει? του υποκε?μενου πληθωρισμο? παραμ?νουν σε γενικ?? γραμμ?? υποτονικ??. Αν και οι πι?σει? στο κ?στο? εργασ?α? ?χουν μ?χρι στιγμ?? παραμε?νει ανθεκτικ?? λ?γω τη? μεγαλ?τερη? στεν?τητα? στι? αγορ?? εργασ?α?, ο ασθεν?στερο? ρυθμ?? αν?πτυξη? καθυστερε? τη μετακ?λισ? του? στον πληθωρισμ?. Σε μεσοπρ?θεσμο ορ?ζοντα, η α?ξηση του πληθωρισμο? θα στηριχθε? απ? τα μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ?? που ?χουμε λ?βει και την αν?καμψη του ρυθμο? αν?πτυξη? τη? ζ?νη? του ευρ?.

Η αξιολ?γηση αυτ? αντανακλ?ται μ?νο εν μ?ρει στι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων τη? ΕΚΤ για τη ζ?νη του ευρ? του Μαρτ?ου 2020, σ?μφωνα με τι? οπο?ε? ο ετ?σιο? πληθωρισμ?? (β?σει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθε? σε 1,1% το 2020, 1,4% το 2021 και 1,6% το 2022. Συγκριτικ? με τι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων του Ευρωσυστ?ματο? του Δεκεμβρ?ου 2019, οι προοπτικ?? για τον πληθωρισμ? (β?σει του ΕνΔΤΚ) δεν ?χουν σε γενικ?? γραμμ?? αναθεωρηθε? στη δι?ρκεια του χρονικο? ορ?ζοντα προβολ??. Οι επιπτ?σει? του κορωνο?ο? στον πληθωρισμ? περιβ?λλονται απ? υψηλ? βαθμ? αβεβαι?τητα?, δεδομ?νου ?τι οι καθοδικ?? πι?σει? που συνδ?ονται με την ασθεν?στερη ζ?τηση ενδ?χεται να αντισταθμιστο?ν απ? ανοδικ?? πι?σει? που σχετ?ζονται με δυσλειτουργ?ε? τη? προσφορ??. Η πρ?σφατη απ?τομη πτ?ση των τιμ?ν του πετρελα?ου θ?τει σημαντικο?? καθοδικο?? κινδ?νου? για τι? προοπτικ?? που αφορο?ν τον βραχυπρ?θεσμο πληθωρισμ?.

?σον αφορ? τη νομισματικ? αν?λυση963彩票开户, ο ρυθμ?? α?ξηση? τη? ποσ?τητα? χρ?ματο? με την ευρε?α ?ννοια (M3) διαμορφ?θηκε σε 5,2% τον Ιανου?ριο του 2020, ?χοντα? κ?πω? μετριαστε? απ? το πρ?σφατο αν?τατο επ?πεδ? του. Ο ρυθμ?? α?ξηση? τη? ποσ?τητα? χρ?ματο? με την ευρε?α ?ννοια εξακολουθε? να αντανακλ? τη συνεχιζ?μενη δημιουργ?α τραπεζικ?ν πιστ?σεων για τον ιδιωτικ? τομ?α και το χαμηλ? κ?στο? ευκαιρ?α? που παρουσι?ζει η διακρ?τηση μ?σων που εμπ?πτουν στο Μ3 σε σχ?ση με ?λλα χρηματοδοτικ? μ?σα. Το στεν? νομισματικ? μ?γεθο? Μ1 παραμ?νει ο βασικ?? παρ?γοντα? που συμβ?λλει στην α?ξηση τη? ποσ?τητα? χρ?ματο? με την ευρε?α ?ννοια.

Τα δ?νεια προ? τον ιδιωτικ? τομ?α εξακολο?θησαν να επεκτε?νονται. Ο ετ?σιο? ρυθμ?? α?ξηση? των δανε?ων προ? τα νοικοκυρι? επιταχ?νθηκε ελαφρ?? σε 3,7% τον Ιανου?ριο του 2020, ?πειτα απ? 3,6% τον Δεκ?μβριο του 2019. Ο ετ?σιο? ρυθμ?? α?ξηση? των δανε?ων προ? τι? μη χρηματοπιστωτικ?? επιχειρ?σει? παρ?μεινε αμετ?βλητο? σε 3,2% τον Ιανου?ριο, επιβεβαι?νοντα? τη συγκρ?τηση που ε?χε παρατηρηθε? απ? το φθιν?πωρο του 2019 και πιθαν?ν αντανακλ?ντα? την αντ?δραση - που εκδηλ?νεται κατ? καν?να με χρονικ? υστ?ρηση - στην προηγο?μενη επιβρ?δυνση τη? οικονομ?α?. Συνολικ?, η διευκολυντικ? κατε?θυνση τη? νομισματικ?? πολιτικ?? μα?, συμπεριλαμβανομ?νων των μ?τρων που λ?βαμε σ?μερα, θα διαφυλ?ξει του? ευνο?κο?? ?ρου? τραπεζικ?ν χορηγ?σεων και θα συνεχ?σει να στηρ?ζει την πρ?σβαση σε χρηματοδ?τηση, συμπεριλαμβανομ?νων αυτ?ν που επηρε?ζονται περισσ?τερο απ? τι? επιπτ?σει? του κορωνο?ο? και ιδ?ω? των μικρομεσα?ων επιχειρ?σεων.

Συνοπτικ?, η διαστα?ρωση963彩票开户 του αποτελ?σματο? τη? οικονομικ?? αν?λυση? με τι? ενδε?ξει? απ? τη νομισματικ? αν?λυση επιβεβα?ωσε ?τι εξακολουθε? να ε?ναι αναγκα?ο? ?να? διευκολυντικ??, σε μεγ?λο βαθμ?, χαρακτ?ρα? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? για τη συν?χιση τη? σθεναρ?? σ?γκλιση? του πληθωρισμο? προ? επ?πεδα κ?τω αλλ? πλησ?ον του 2% μεσοπρ?θεσμα.

Σε ?,τι αφορ? τι? δημοσιονομικ?? πολιτικ??, ε?ναι πλ?ον αναγκα?ο να συμφωνηθε? μια φιλ?δοξη και συντονισμ?νη κατε?θυνση τη? δημοσιονομικ?? πολιτικ?? λ?γω τη? επιδε?νωση? των προοπτικ?ν και για την προστασ?α απ? την περαιτ?ρω υλοπο?ηση καθοδικ?ν κινδ?νων. Εκφρ?ζουμε την ικανοπο?ησ? μα? για τα μ?τρα που ?χουν ?δη λ?βει αρκετ?? κυβερν?σει? προκειμ?νου να διασφαλ?σουν επαρκε?? π?ρου? για τον τομ?α τη? υγε?α? και να στηρ?ξουν τι? επιχειρ?σει? και του? εργαζ?μενου? που πλ?ττονται. Συγκεκριμ?να, ε?ναι αναγκα?α η λ?ψη μ?τρων ?πω? η παροχ? πιστωτικ?ν εγγυ?σεων τα οπο?α θα συμπληρ?σουν και θα ενισχ?σουν τα μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ?? που λ?βαμε σ?μερα. Χαιρετ?ζουμε τη δ?σμευση των κυβερν?σεων τη? ζ?νη? του ευρ? και των ευρωπα?κ?ν θεσμικ?ν οργ?νων να ενεργ?σουν με αμεσ?τητα, με πυγμ? και με πνε?μα συνεργασ?α? προκειμ?νου να αντιμετωπ?σουν τι? συν?πειε? τη? περαιτ?ρω εξ?πλωση? του κορωνο?ο?.

Πριν απαντ?σουμε στι? ερωτ?σει? σα?, θα θ?λαμε να εκφρ?σουμε τη βαθι? ευγνωμοσ?νη μα? προ? ?λου? εσ?? που αφιερ?νετε τον χρ?νο και τι? προσπ?θει?? σα? για να σ?σετε ζω?? και να περιορ?σετε την εξ?πλωση του κορωνο?ο?.

Για την ακριβ? διατ?πωση η οπο?α ?χει συμφωνηθε? απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο, συμβουλευθε?τε την αγγλικ? ?κδοση.

Εκπρ?σωποι Τ?που

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户