INDLEDENDE BEM?RKNINGER

963彩票开户EKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, n?stformand for ECB,
Frankfurt am Main, 12. marts 2020

963彩票开户Mine damer og herrer, det er mig en stor gl?de, sammen med n?stformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens m?de i Styrelsesr?det, som ogs? havde deltagelse af n?stformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis.

963彩票开户Siden vores seneste m?de i Styrelsesr?det sidst i januar er spredningen af coronavirussen (COVID-19) blevet til et betydeligt chok for v?kstudsigterne for de globale ?konomier og euroomr?dets ?konomier og ?get volatiliteten p? markederne. Selvom den i sidste instans er midlertidig, f?r den en betydelig indvirkning p? den ?konomiske aktivitet. Den vil is?r medf?re et fald i produktionen som et resultat af forstyrrelsen af forsyningsk?derne og nedbringe den indenlandske og den udenlandske eftersp?rgsel, navnlig gennem de n?dvendige indd?mningsforanstaltningers negative effekt. Desuden p?virker den ?gede usikkerhed udgiftsplaner og finansieringen af disse negativt.

963彩票开户Regeringer og alle andre politiske institutioner opfordres til at reagere rettidigt og m?lrettet med henblik p? at h?ndtere den udfordring for folkesundheden, som indd?mningen af spredningen af coronavirussen er, samt at afb?de dens ?konomiske effekt. Der er is?r behov for en ambiti?s og koordineret finanspolitisk reaktion til at underst?tte virksomheder og arbejdere, der er udsat for risiko. Styrelsesr?det giver sin fulde st?tte til de samlede og koordinerede politiske foranstaltninger, som eurolandenes regeringer og EU-institutionerne har udtrykt vilje til at gennemf?re som reaktion p? konsekvenserne af spredningen af coronavirussen. Vi hilser ogs? de beslutninger velkommen, som ECB's tilsynsr?d har truffet. De gennemg?s mere udf?rligt i en s?rskilt pressemeddelelse, som blev offentliggjort tidligere i dag.

963彩票开户I overensstemmelse med vores mandat, er Styrelsesr?det fast besluttet p? at st?tte husholdninger og virksomheder under de nuv?rende forstyrrelser af ?konomien og den ?gede usikkerhed. Derfor har vi vedtaget en omfattende pakke af pengepolitiske foranstaltninger. Sammen med den betydelige pengepolitiske stimulus, som allerede er indf?rt, vil disse foranstaltninger underst?tte likviditets- og finansieringsforholdene for husholdninger, virksomheder og banker og bidrage til at bevare den smidige l?ngivning til real?konomien.

Vi vedtog for det f?rste, midlertidigt, at gennemf?re yderligere langfristede markedsoperationer (LTRO'er) for omg?ende at yde likviditetsst?tte til det finansielle system i euroomr?det. Selvom vi ikke ser v?sentlige tegn p? sp?ndinger p? pengemarkederne eller knaphed p? likviditet i banksystemet, vil disse operationer udg?re en effektiv sikkerhedsmekanisme, hvis der bliver behov for det. De bliver gennemf?rt i form af auktioner til fast rente med fuld tildeling til en rente, der er lig med den gennemsnitlige rentesats for indl?nsfaciliteten. LTRO'erne vil tilf?re likviditet p? favorable vilk?r indtil TLTRO III-operationen i juni 2020.

963彩票开户For det andet vedtog Styrelsesr?det, at der vil g?lde betydeligt mere favorable vilk?r i perioden fra juni 2020 til juni 2021 for alle udest?ende TLTRO III-operationer i samme periode. Disse operationer vil underst?tte bankernes udl?n til dem, der er v?rst ramt af spredningen af coronavirussen, is?r sm? og mellemstore virksomheder. I hele denne periode vil renten ved disse TLTRO III-operationer v?re 25 basispoint lavere end den gennemsnitlige rente ved Eurosystemets prim?re markedsoperationer. For modparter, der fastholder deres kreditgivning, vil renten ved disse operationer v?re lavere og kan i perioden, der afsluttes i juni 2021, blive indtil 25 basispoint lavere end den gennemsnitlige rente p? indl?nsfaciliteten. Desuden vil det maksimale samlede bel?b, som modparter herefter har ret til at l?ne i TLTRO III-operationer, blive sat op til 50 pct. af deres beholdninger af godkendte l?n pr. 28. februar 2019. I denne sammenh?ng giver Styrelsesr?det Eurosystemets komitéer mandat til at unders?ge foranstaltninger til at lempe kriterierne for sikkerhedsstillelse for at sikre, at modparterne fortsat er i stand til at udnytte vores finansielle st?tte fuldt ud.

For det tredje besluttede vi at tilf?je en midlertidig ramme for yderligere nettoopk?b p? 120 mia. euro indtil ?rets udgang, idet der sikres et stort bidrag fra opk?bsprogrammet inden for den private sektor. I sammenh?ng med det eksisterende opk?bsprogram (APP) vil dette underst?tte gunstige finansieringsforhold for real?konomien i en periode med ?get usikkerhed. Vi forventer stadig, at nettoopk?bene forts?tter, s? l?nge det er n?dvendigt for at styrke den lempende effekt af de pengepolitiske renter, og at de oph?rer, kort f?r Styrelsesr?det begynder at forh?je ECB's officielle renter.

Styrelsesr?det besluttede desuden at fastholde ECB's of?cielle renter. Vi forventer, at de forbliver p? deres nuv?rende eller et lavere niveau, indtil vi har konstateret en robust bev?gelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstr?kkelig t?t p?, men under 2 pct. inden for vores fremskrivningsperiode, og en s?dan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underliggende inflationsudvikling.

963彩票开户Det er ogs? vores hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene p? hovedstolen fra v?rdipapirer opk?bt inden for APP, efterh?nden som de forfalder, i en l?ngere periode efter den dato, hvor vi begynder at forh?je ECB's officielle renter, og i hvert fald s? l?nge det er n?dvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

N?rmere oplysninger om de pr?cise vilk?r for de nye operationer vil fremg? af s?rskilte pressemeddelelser, som offentligg?res i eftermiddag kl. 15.30 CET.

963彩票开户P? grund af den aktuelle udvikling f?lger Styrelsesr?det fortsat n?je konsekvenserne af spredningen af coronavirussen for ?konomien, inflationen p? mellemlangt sigt og transmissionen af vores pengepolitik. Styrelsesr?det er rede til, i givet fald, at justere alle sine instrumenter for at sikre en vedvarende udvikling i inflationen i retning af inflationsm?let og i overensstemmelse med forpligtelsen til symmetri.

Lad mig nu n?rmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den ?konomiske analyse963彩票开户. De seneste indikatorer tyder p? en betydelig forv?rring af v?kstudsigterne p? kort sigt. Forstyrrelsen af forsyningsk?derne p?virker produktionsplanerne i fremstillingssektoren negativt, samtidig med at de n?dvendige indd?mningsforanstaltninger, som skal forhindre yderligere spredning af coronavirussen, p?virker den ?konomiske aktivitet negativt. Inden coronaudbruddet var v?ksten i realt BNP i euroomr?det aftaget til 0,1 pct. kvartal-til-kvartal i 4. kvartal 2019 efter en v?kst p? 0,3 pct. i 3. kvartal. Dette afspejlede hovedsagelig den fortsatte afmatning inden for euroomr?dets fremstillingssektor og aftagende investeringsv?kst. Hvis vi ser ud over de forstyrrelser, som stammer fra coronavirussen, forventes v?ksten i euroomr?det igen at bide sig fast p? mellemlangt sigt, underst?ttet af gunstige finansieringsforhold, finanspolitikken i euroomr?det og den ventede fornyede v?kst i den globale aktivitet.

963彩票开户Denne vurdering er kun delvist afspejlet i ECB's stabs makro?konomiske fremskrivninger for euroomr?det fra marts 2020, idet sk?ringsdatoen for data til fremskrivningerne l? f?r den seneste hurtige stigning i spredningen af coronavirussen til euroomr?det. Fremskrivningerne viser en ?rlig stigning i realt BNP p? 0,8 pct. i 2020, 1,3 pct. i 2021 og 1,4, pct. i 2022. De viser navnlig en meget afd?mpet v?kst i 1. halv?r 2020 efterfulgt af en forbedring i 2. halv?r 2020. Sammenlignet med Eurosystemets stabs makro?konomiske fremskrivninger fra december 2019, er v?kstudsigterne for realt BNP blevet m?rkbart nedjusteret i 2020 og en anelse i 2021 p? grund af den potentielle ?konomiske effekt af coronaudbruddet.

963彩票开户De risici, der knytter sig til v?kstudsigterne for euroomr?det, er klart nedadrettede. Ud over de tidligere identificerede risici i tilknytning til geopolitiske faktorer, stigende protektionisme og s?rbarheder i v?kstmarkeds?konomierne, tilf?jer spredningen af coronavirussen en ny og v?sentlig negativ risikofaktor for v?kstudsigterne.

If?lge Eurostats forel?bige sk?n faldt den ?rlige HICP-inflation i euroomr?det fra 1,4 pct. i januar til 1,2 pct. i februar 2020. P? grund af det bratte fald i b?de aktuelle og fremtidige oliepriser vil den samlede inflation sandsynligvis falde betydeligt i de kommende m?neder. Indikatorer for inflationsforventningerne er faldet, og m?l for den underliggende inflation befinder sig fortsat p? et generelt afd?mpet niveau. Selvom l?nomkostningspresset hidtil har udvist modstandskraft p? et strammere arbejdsmarked, forsinker den svagere v?kstudvikling dets gennemslag i inflationen. P? mellemlangt sigt vil stigningen i inflationen blive underst?ttet af vores pengepolitiske foranstaltninger og bedringen af v?kstudviklingen i euroomr?det.

963彩票开户Vurderingen afspejles kun delvist i ECB's stabs makro?konomiske fremskrivninger for euroomr?det fra marts 2020. Her forudses en ?rlig HICP-inflation p? 1,1 pct. i 2020, 1,4 pct. i 2021 og 1,6 pct. i 2022. Sammenholdt med Eurosystemets stabs makro?konomiske fremskrivninger fra december 2019 er udsigterne for HICP-inflationen stort set u?ndret i fremskrivningsperioden. Konsekvenserne af coronavirussen for inflationen er forbundet med stor usikkerhed, idet nedadrettede pres i forbindelse med en svagere eftersp?rgsel kan blive udlignet af opadrettede pres i tilknytning til forstyrrelserne af forsyningen. Det seneste bratte fald i oliepriserne udg?r betydelige nedadrettede risici i inflationsudsigterne p? kort sigt.

For s? vidt ang?r den monet?re analyse, var v?ksten i den brede pengem?ngde (M3) p? 5,2 pct. i januar 2020, idet den var aftaget noget i forhold til det seneste toppunkt. V?ksten i pengem?ngden afspejler fortsat bankernes igangv?rende kreditgivning til den private sektor og lave alternativomkostninger ved M3-beholdninger i forhold til andre finansielle instrumenter. Det st?rste bidrag til v?ksten i den brede pengem?ngde kommer derfor fortsat fra det sn?vre pengem?ngdem?l (M1).

963彩票开户Udl?net til den private sektor voksede fortsat. Den ?rlige v?kst i udl?n til husholdninger steg en smule fra 3,6 pct. i december 2019 til 3,7 pct. i januar 2020. Den ?rlige v?kst i udl?n til ikke-finansielle selskaber forblev u?ndret p? 3,2 pct. i januar, hvilket bekr?ftede den afd?mpning, der har kunnet observeres siden efter?ret 2019, og som sandsynligvis skyldes den typiske forsinkede reaktion p? den tidligere sv?kkelse af ?konomien. Samlet set vil vores lempelige pengepolitik, inkl. de foranstaltninger, der er truffet i dag, sikre bankernes gunstige udl?nsvilk?r og vil fortsat underst?tte adgangen til finansiering, herunder til dem, der er h?rdest ramt af konsekvenserne af coronavirussen, is?r sm? og mellemstore virksomheder.

Sammenfattende bekr?ftede et krydstjek mellem resultatet af den ?konomiske analyse og signalerne fra den monet?re analyse, at der er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en solid konvergens i inflationen i retning af et niveau, der ligger under, men t?t p? 2 pct. p? mellemlangt sigt.

For s? vidt ang?r finanspolitikken963彩票开户, er der nu i betragtning af de sv?kkede udsigter og for at sikre mod, at yderligere nedadrettede risici g?r sig g?ldende, behov for en ambiti?s og koordineret finanspolitik. Vi hilser de foranstaltninger velkommen, som allerede er taget af flere regeringer til at sikre tilstr?kkelige ressourcer i sundhedssektoren og til at yde st?tte til ramte virksomheder og medarbejdere. Der er navnlig behov for foranstaltninger, som fx til ydelse af kreditgaranti til at supplere og forst?rke virkningen af de pengepolitiske foranstaltninger, der er truffet i dag. Vi hilser den vilje til at handle nu, kraftigt, og sammen, som eurolandenes regeringer og EU-institutionerne har givet udtryk for som reaktion p? konsekvenserne af den yderligere spredning af coronavirussen, meget velkommen.

Inden I stiller jeres sp?rgsm?l, vil vi gerne give udtryk for vores dybe taknemmelighed over for alle dem, der giver deres tid og kr?fter til at redde liv og indd?mme spredningen af coronavirussen.

Hvad ang?r den n?jagtige ordlyd, som Styrelsesr?det n?ede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户