úVODNí PROHLá?ENí

TISKOVá KONFERENCE

Christine Lagardeová, prezidentka ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB,
Frankfurt nad Mohanem, 12. b?ezna 2020

Dámy a pánové, panu viceprezidentovi i mně je velkym potě?ením vás p?ivítat na této tiskové konferenci. Nyní vás budeme informovat o vysledcích dne?ního zasedání Rady guvernér?, kterého se ú?astnil také vykonny místop?edseda Komise Valdis Dombrovskis.

Od posledního zasedání Rady guvernér? koncem ledna zp?sobilo ?í?ení koronaviru (COVID-19) velky ?ok, pokud jde o vyhlídky hospodá?ského r?stu ve světě i v eurozóně, a zvy?ilo volatilitu na trhu. Dokonce i kdy? bude mít nakonec jen p?echodny charakter, na hospodá?skou aktivitu bude mít zna?ny dopad. Zpomalí toti? vyrobu v d?sledku naru?ení dodavatelskych ?etězc? a sní?í domácí a zahrani?ní poptávku, p?i?em? se zejména projeví nep?íznivy dopad nezbytnych opat?ení k zabránění jeho ?í?ení. Zvy?ená nejistota navíc negativně ovlivňuje plánování vydaj? a jejich financování.

963彩票开户Apelujeme na vlády a v?echny dal?í politické instituce, aby podnikly v?asné a cílené kroky ke splnění náro?ného úkolu v zájmu ve?ejného zdraví, jím? je bránit ?í?ení koronaviru, a k omezení jeho hospodá?ského dopadu. Zejména je nezbytná ambiciózní a koordinovaná odpově? fiskální politiky k podpo?e ohro?enych pracujících a podnik?. Rada guvernér? jasně podporuje odhodlání vlád zemí eurozóny a evropskych institucí p?ijmout v reakci na dopady ?í?ení koronaviru spole?ná a koordinovaná opat?ení. Vítáme také rozhodnutí Rady dohledu ECB, je? jsou podrobně uvedena v samostatné tiskové zprávě, která byla dnes ji? zve?ejněna.

963彩票开户V souladu s na?ím mandátem je Rada guvernér? pevně rozhodnutá za stávající situace, kdy je naru?eno hospodá?ství a panuje zvy?ená nejistota, podpo?it domácnosti a podniky. Proto jsme se rozhodli p?ijmout komplexní soubor měnověpolitickych opat?ení. Spole?ně s dosavadním vyraznym měnověpolitickym stimulem podpo?í tato opat?ení podmínky likvidity a financování pro domácnosti, podniky a banky a pomohou zachovat plynulé poskytování úvěr? reálné ekonomice.

963彩票开户Zaprvé jsme se rozhodli, ?e budeme do?asně provádět dodate?né dlouhodoběj?í refinan?ní operace (angl. longer-term refinancing operations, dále té? ?LTRO“), které poskytnou finan?nímu systému eurozóny okam?itou likviditní podporu. I kdy? nevidíme vyznamné náznaky napětí na peně?ních trzích ani nedostatek likvidity v bankovním systému, tyto operace poskytnou v p?ípadě pot?eby ú?inny mechanismus ji?tění. Prováděny budou prost?ednictvím nabídkového ?ízení s pevnou sazbou a s plnym p?idělením, s úrokovou sazbou rovnající se pr?měrné úrokové sazbě pro vkladovou facilitu. Tyto LTRO poskytnou likviditu za p?íznivych podmínek, aby pokryly období do cílené operace LTRO (TLTRO III) v ?ervnu 2020.

Zadruhé Rada guvernér? rozhodla uplatňovat v období od ?ervna 2020 do ?ervna 2021 znatelně p?íznivěj?í podmínky na v?echny v této době nevypo?ádané operace TLTRO III. Tyto operace podpo?í poskytování bankovních úvěr? těm, kte?í jsou roz?í?ením koronaviru posti?eni nejvíce – zejména malym a st?edním podnik?m. Během tohoto období bude úroková sazba pro tyto operace TLTRO III 25 bazickych bod? pod pr?měrnou úrokovou sazbou uplatňovanou v hlavních refinan?ních operacích Eurosystému. Pro protistrany udr?ující svou úroveň úvěrování bude sazba pou?itá v těchto operacích ni??í a během období s koncem v ?ervnu 2021 m??e poklesnout a? na úroveň 25 bazickych bod? pod pr?měrnou úrokovou sazbou pro vkladovou facilitu. Maximální celkovy objem, ktery si budou moci protistrany od nyněj?ka vyp?j?it v operacích TLTRO III, se zvy?uje na 50 % jejich objemu zp?sobilych úvěr? k 28. únoru 2019. V tomto smyslu Rada guvernér? pově?í vybory Eurosystému, aby prově?ily mo?nosti zmírnění po?adavk? na zaji?tění a protistrany tak mohly nadále plně vyu?ívat podporu financování.

Zat?etí, rozhodli jsme doplnit do?asné krytí dodate?nych ?istych nákup? aktiv ve vy?i 120 mld. EUR do konce roku, které zajistí vyrazny p?íspěvek program? nákupu cennych papír? soukromého sektoru. Ve spojení se stávajícím programem nákupu aktiv (angl. asset purchase programme, dále té? ?APP“) budou v době zvy?ené nejistoty tímto zp?sobem podpo?eny p?íznivé podmínky financování reálné ekonomiky. Nadále o?ekáváme, ?e ?isté nákupy aktiv budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpo?ily akomoda?ní dopad sazeb na?í měnové politiky, a ?e skon?í krátce p?ed tím, ne? zahájíme zvy?ování základních úrokovych sazeb ECB.

Dále Rada guvernér? rozhodla ponechat základní úrokové sazby ECB963彩票开户 beze změny. O?ekáváme, ?e z?stanou na sou?asné nebo ni??í úrovni do doby, ne? zaznamenáme, ?e infla?ní vyhled v horizontu na?ich projekcí vyrazně konverguje k úrovni dostate?ně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou, a ?e se tato konvergence konzistentně promítá do vyvoje jádrové inflace.

Hodláme také nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatnych cennych papír? zakoupenych v rámci programu APP po del?í dobu od chvíle, kdy za?neme zvy?ovat základní úrokové sazby ECB, a v ka?dém p?ípadě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udr?ení p?íznivych podmínek likvidity a vyrazné míry měnové akomodace.

Dal?ím podrobnostem tykajícím se p?esnych podmínek na?ich novych operací budou věnovány tiskové zprávy, je? budou zve?ejněny dnes odpoledne v 15.30 SE?.

963彩票开户V souvislosti se sou?asnym vyvojem bude Rada guvernér? nadále pozorně sledovat dopady ?í?ení koronaviru na ekonomiku, inflaci ve st?ednědobém horizontu a na transmisi své měnové politiky. Rada guvernér? je p?ipravena v?echny své nástroje nále?itě p?izp?sobit tomu, aby bylo zaji?těno udr?itelné smě?ování inflace k jejímu cíli, a to v souladu s jejím závazkem v oblasti symetrie.

Nyní bych ráda vysvětlila na?e hodnocení podrobněji, nejprve pokud jde o ekonomickou analyzu. Aktuální ukazatele nazna?ují vyrazné zhor?ení hospodá?ského vyhledu v blízké budoucnosti. Naru?ení dodavatelskych ?etězc? omezuje vyrobní plány ve zpracovatelském pr?myslu, p?i?em? nezbytná opat?ení proti dal?ímu ?í?ení koronaviru nep?íznivě dopadají na hospodá?skou aktivitu. P?ed vypuknutím nákazy koronavirem tempo r?stu reálného HDP eurozóny ve ?tvrtém ?tvrtletí roku 2019 mezi?tvrtletně zmírnilo na 0,1 %, zatímco ve t?etím ?tvrtletí zaznamenalo 0,3 %. To odrá?elo p?edev?ím pokra?ující oslabení ve zpracovatelském pr?myslu eurozóny a zpomalující r?st investic. Odhlédneme-li od naru?ení zp?sobeného koronavirem, tempo hospodá?ského r?stu v eurozóně by mělo obnovit svou dynamiku ve st?ednědobém horizontu. Podporovat by ho měly p?íznivé podmínky financování, nastavení fiskální politiky v eurozóně a o?ekávané o?ivení hospodá?ské aktivity ve světě.

Toto hodnocení se jen ?áste?ně odrá?í v makroekonomickych projekcích pro eurozónu z b?ezna 2020, které sestavili pracovníci ECB, nebo? datum jejich uzávěrky údaj? p?edchází aktuálnímu rychlému ?í?ení koronaviru v eurozóně. Podle těchto projekcí by měl ro?ní reálny HDP vzr?st v roce 2020 o 0,8 %, v roce 2021 o 1,3 % a v roce 2022 o 1,4 %. Konkrétně projekce p?edpokládají velice utlumeny r?st v první polovině roku 2020 a dále zlep?ení ve druhé polovině roku. V porovnání s makroekonomickymi projekcemi odborník? Eurosystému z prosince 2019 byl vyhled r?stu reálného HDP revidován znatelně směrem dol? pro rok 2020 a mírně dol? pro rok 2021 z d?vodu mo?ného hospodá?ského dopadu vypuknutí nákazy koronavirem.

963彩票开户Hospodá?sky vyhled v eurozóně je jednozna?ně spojen s riziky hospodá?ského zpomalení. Kromě d?íve identifikovanych rizik souvisejících s geopolitickymi faktory, rostoucím protekcionismem a zranitelnymi místy na rozvíjejících se trzích p?edstavuje ?í?ení koronaviru dal?í novy a vyznamny zdroj rizika zpomalení, pokud jde o vyhled hospodá?ského r?stu.

963彩票开户Podle p?edbě?ného odhadu Eurostatu meziro?ní inflace v eurozóně mě?ená HICP ve srovnání s leto?ní lednovou hodnotou 1,4 % poklesla v únoru na 1,2 %. Na základě prudkého poklesu aktuálních cen ropy i futures na ropu je pravděpodobné, ?e celková inflace v nadcházejících měsících vyrazně klesne. Ukazatele infla?ních o?ekávání se sní?ily a ukazatele jádrové inflace z?stávají celkově utlumené. I kdy? v prost?edí napjatěj?ích podmínek na trzích práce z?stávají tlaky na r?st mzdovych náklad? odolné, v d?sledku slab?í dynamiky hospodá?ského r?stu trvá jejich promítání do inflace déle. R?st inflace ve st?ednědobém horizontu budou podporovat na?e měnověpolitická opat?ení a o?ivení r?stové dynamiky v eurozóně.

963彩票开户Toto hodnocení se odrá?í jen ?áste?ně v makroekonomickych projekcích pro eurozónu z b?ezna 2020, které sestavili pracovníci ECB. Podle těchto projekcí by meziro?ní inflace mě?ená HICP měla v roce 2020 dosáhnout úrovně 1,1 %, v roce 2021 úrovně 1,4 % a v roce 2022 pak 1,6 %. V porovnání s projekcemi z prosince 2019, které sestavili odborníci Eurosystému, z?stává vyhled inflace mě?ené HICP v horizontu projekcí v podstatě beze změny. Dopady koronaviru z hlediska inflace jsou spojeny s vysokou mírou nejistoty vzhledem k tomu, ?e tlaky na její pokles spojené se slab?í poptávkou mohou byt kompenzovány tlaky na r?st inflace v d?sledku naru?ení nabídky. Vyrazná protiinfla?ní rizika pro krátkodoby vyhled inflace p?edstavuje nedávny prudky pokles cen ropy.

Pokud jde o měnovou analyzu, tempo r?stu ?irokych peněz (M3) v lednu 2020 dosáhlo úrovně 5,2 % a oproti svému nedávnému vrcholu o něco zmírnilo. R?st peně?ní zásoby nadále odrá?í pokra?ující tvorbu bankovních úvěr? ur?enych pro soukromy sektor a nízké náklady p?íle?itosti p?i dr?bě M3 v porovnání s dal?ími finan?ními nástroji. úzky peně?ní agregát M1 je nadále hlavním p?ispěvatelem tempa r?stu ?irokych peněz.

Nadále posiloval r?st úvěr? soukromému sektoru. Meziro?ní tempo r?stu úvěr? domácnostem, které v prosinci 2019 ?inilo 3,6 %, v lednu 2020 mírně o?ivilo na úroveň 3,7 %. Meziro?ní tempo r?stu úvěr? nefinan?ním podnik?m z?stalo v lednu beze změny na úrovni 3,2 % a potvrdilo tak zmírnění pozorované od podzimu 2019, co? pravděpodobně odrá?í obvykle opo?děnou reakci na p?edchozí oslabení hospodá?ství. Na?e akomoda?ní nastavení měnové politiky v?etně opat?ení p?ijatych dnes celkově zajistí p?íznivé podmínky pro poskytování bankovních úvěr? a budou nadále podporovat p?ístup k financování, a to i pro ty, kte?í budou zasa?eni nejvíce dopady koronaviru, zejména malé a st?ední podniky.

Porovnání963彩票开户 vysledk? ekonomické analyzy se signály z měnové analyzy tedy potvrdilo, ?e aby se míra inflace znatelně p?ibli?ovala ke st?ednědobym hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, je zapot?ebí vyrazny stupeň měnové akomodace.

Pokud jde o fiskální politiky, je nyní vzhledem k oslabenému vyhledu zapot?ebí ambiciózní a koordinované nastavení fiskální politiky s cílem zabránit dal?ímu naplnění rizik hospodá?ského zpomalení. Vítáme opat?ení ji? p?ijatá několika vládami s cílem zajistit dostatek zdroj? ve zdravotnictví a na podporu dot?enych podnik? a zaměstnanc?. Zejména opat?ení, jako je poskytování záruk za úvěry, jsou pot?ebná, aby doplnila a posílila dnes p?ijatá měnověpolitická opat?ení. Vítáme odhodlání vlád zemí eurozóny a evropskych institucí jednat nyní, rozhodně a spole?ně a reagovat tak na dopady dal?ího ?í?ení koronaviru.

963彩票开户D?íve, ne? za?nete klást otázky, bych ráda vyjád?ila up?ímné poděkování v?em, kte?í věnují sv?j ?as a úsilí záchraně ?ivot? a omezení ?í?ení koronaviru.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernér?, je k dispozici v anglické verzi.

Kontakty pro média

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户