var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

INLEDNINGSANF?RANDE

963彩票开户KONFERENS

Christine Lagarde, ECB:s ordf?rande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordf?rande,
Frankfurt am Main, 12 december 2019

963彩票开户?rade ?h?rare, v?lkomna till v?r presskonferens. I dag var f?rsta g?ngen jag hade privilegiet och gl?djen att leda ECB-r?dets penningpolitiska sammantr?de. Det ?r mig ett n?je att tillsammans med vice ordf?randen nu f? rapportera om slutsatserna av v?rt sammantr?de. Vid ECB-r?dets sammantr?de n?rvarade ?ven kommissionens vice ordf?rande Valdis Dombrovskis.

Baserat p? v?ra regelbundna ekonomiska och monet?ra analyser beslutade vi att h?lla ECB:s styrr?ntor of?r?ndrade. Vi f?rv?ntar oss att de ligger kvar p? nuvarande eller l?gre niv?er tills dess att inflationsutsikterna stadigt r?r sig till en niv? som ?r tillr?ckligt n?ra, men under 2 procent, under v?r bed?mningsperiod och att en s?dan konvergens har ?terspeglats p? ett enhetligt s?tt i den underliggande inflationsdynamiken.

Den 1 november ?terupptog vi nettok?p inom ramen f?r v?rt program f?r k?p av tillg?ngar (APP) i en m?natlig takt p? 20 miljarder euro. Vi f?rv?ntar oss att programmet kommer att l?pa s? l?nge det erfordras f?r att f?rst?rka styrr?ntornas ackommoderande effekt och upph?ra strax innan vi b?rjar h?ja styrr?ntorna.

963彩票开户Vi avser ?ven forts?tta att fullt ut ?terinvestera f?rfall av v?rdepapper som f?rv?rvats inom ramen f?r APP under en f?rl?ngd tidsperiod efter det datum n?r vi inleder h?jningen av ECB:s styrr?ntor, och i varje fall s? l?nge det ?r n?dv?ndigt f?r att bibeh?lla gynnsamma likviditetsvillkor och en v?sentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

963彩票开户Data som inkommit sedan ECB-r?dets f?rra sammantr?de i slutet av oktober pekar p? fortsatt d?mpat inflationstryck och svag tillv?xtdynamik i euroomr?det. Det finns dock n?gra begynnande tecken p? stabilisering i tillv?xtavmattningen och en mild ?kning i underliggande inflation i linje med tidigare f?rv?ntningar. R?dande syssels?ttningstillv?xt och stigande l?ner forts?tter att st?rka motst?ndskraften i euroomr?dets ekonomi.

963彩票开户Det omfattande ?tg?rdsprogram som ECB-r?det beslutade om i september utg?r ett kraftigt monet?rt stimulanspaket som s?krar gynnsamma l?nevillkor f?r alla sektorer i ekonomin. Framf?r allt underbyggs konsumtion och f?retagsinvesteringar av l?ttare l?nevillkor f?r f?retag och hush?ll. Detta kommer att st?dja euroomr?dets expansion, fortsatt uppbyggnad av inhemskt pristryck, och s?ledes fortsatt robust inflationskonvergens i riktning mot v?rt medelfristiga m?l.

Mot bakgrund av de d?mpade inflationsutsikterna p?pekade ECB-r?det igen att penningpolitiken m?ste vara mycket ackommoderande under en l?ngre tid f?r att ge st?d ?t underliggande inflationstryck och ?vergripande inflationsutveckling p? medell?ng sikt. S?ledes kommer vi mycket noga att bevaka inflationsutvecklingen och hur de penningpolitiska ?tg?rderna sl?r igenom i ekonomin. V?r fram?tblickande v?gledning s?kerst?ller att de finansiella f?rh?llandena justeras i enlighet med ?ndringar i inflationsutsikterna. ECB-r?det f?rblir redo att p? l?mpligt vis justera samtliga instrument s? att inflationen varaktigt r?r sig mot m?let, i linje med sitt ?tagande f?r symmetri.

L?t mig nu redog?ra f?r v?r bed?mning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Euroomr?dets reala BNP-tillv?xt fastst?lldes till 0,2 procent p? kvartalsbasis under tredje kvartalet 2019 of?r?ndrat fr?n f?reg?ende kvartal. En svag internationell handel i ett l?ge av ih?llande global os?kerhet forts?tter, vilket tynger euroomr?dets tillverkningsindustri och d?mpar investeringstillv?xten. Inkommande ekonomiska data och enk?tinformation ?r generellt fortsatt svag men forts?tter att peka mot en viss stabilisering i avmattningen i euroomr?dets ekonomiska tillv?xttakt. Samtidigt f?rblir tj?nste- och byggsektorerna motst?ndskraftiga, trots en viss d?mpning under andra halv?ret 2019. Fram?ver torde expansionen i euroomr?det f? fortsatt st?d av gynnsamma finansieringsvillkor, ytterligare syssels?ttningstillv?xt i samverkan med stigande l?ner, en milt expansiv finanspolitisk inriktning i euroomr?det samt av den p?g?ende, om ?n n?got l?ngsammare, expansionen i den globala aktiviteten.

Denna bed?mning ?terspeglas ocks? i stort sett i de makroekonomiska framtidsbed?mningarna av Eurosystemets experter f?r euroomr?det i december 2019. Framtidsbed?mningarna utg?r fr?n en ?rlig real BNP-?kning med 1,2 procent 2019, 1,1 procent 2020 och 1,4 procent b?de 2021 och 2022. J?mf?rt med de makroekonomiska framtidsbed?mningar som ECB:s experter presenterade i september 2019 har utsikterna f?r den reala BNP-tillv?xten reviderats ned n?got f?r 2020.

Riskerna kring euroomr?dets tillv?xtutsikter, relaterade till geopolitiska faktorer, ?kat hot om protektionism och svagheter i tillv?xtekonomier f?rblir ned?triktade men har dock blivit n?got mindre uttalade.

Enligt Eurostats snabbstatistik ?kade den ?rliga HIKP-inflationen i euroomr?det fr?n 0,7 procent i oktober 2019 till 1,0 procent i november, vilket fr?mst ?terspeglar h?gre tj?nste- och livsmedelspriser. Baserat p? aktuella terminspriser p? olja torde den totala inflationen ?ka n?got under de kommande m?naderna. Indikatorer p? inflationsf?rv?ntningar ligger p? l?ga niv?er. M?tten p? underliggande inflation f?rblir alltj?mt d?mpade, men det finns vissa tecken p? en mild ?kning i linje med tidigare f?rv?ntningar. Medan trycket p? arbetskostnaderna har st?rkts p.g.a. stramare arbetsmarknader har effekten d?rav p? inflationen f?rdr?jts av en svagare tillv?xtutveckling. P? medell?ng sikt v?ntas inflationen stiga med st?d av v?ra penningpolitiska ?tg?rder, fortsatt ekonomisk expansion och solid l?netillv?xt.

Denna bed?mning ?terspeglas ocks? i stort sett i de makroekonomiska framtidsbed?mningarna av Eurosystemets experter f?r euroomr?det i december 2019. D?ri f?rutses en ?rlig HIKP-inflation p? 1,2 procent 2019, 1,1 procent 2020, 1,4 procent 2021 och 1,6 procent 2022. J?mf?rt med de makroekonomiska framtidsbed?mningarna fr?n september 2019 har utsikterna f?r HIKP-inflationen reviderats upp n?got f?r 2020 och ned n?got f?r 2021, fr?mst p.g.a. den f?rv?ntade energiprisutvecklingen.

Vad g?ller den monet?ra analysen visar den p? att M3-tillv?xten uppgick till 5,6 procent i oktober 2019, of?r?ndrad fr?n f?reg?ende m?nad. Det breda penningm?ngdsm?ttet forts?tter att v?xa. Detta ?terspeglar nya bankkrediter f?r den privata sektorn och l?ga alternativkostnader f?r innehav av M3 j?mf?rt med andra finansiella instrument. Bland komponenterna forts?tter det smala penningm?ngdsm?ttet M1 att vara den fr?msta bidragande orsaken till tillv?xten i det breda penningm?ngdsm?ttet.

963彩票开户Tillv?xten f?r utl?ning till f?retag och hush?ll ?r fortsatt stabil och gynnas av det genomslag som v?ra penningpolitiska ?tg?rder har f?r bankernas utl?ningsr?ntor. Den ?rliga ?kningstakten i utl?ningen till icke-finansiella f?retag var 3,8 procent i oktober fr?n 3,6 procent i september, medan den ?rliga ?kningstakten i utl?ningen till hush?ll gradvis steg till 3,5 procent i oktober. V?r ackommoderande penningpolitiska inriktning kommer att bidra till att s?kerst?lla mycket gynnsamma f?ruts?ttningar f?r bankutl?ning och ge fortsatt st?d f?r finansiering inom alla ekonomiska sektorer och fr?mst till sm? och medelstora f?retag.

Sammanfattningsvis gav en avst?mning963彩票开户 av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna fr?n den monet?ra analysen en bekr?ftelse p? att det alltj?mt beh?vs en v?sentlig grad av penningpolitisk stimulans f?r att s?kerst?lla en fortsatt robust konvergens mot inflationsniv?er som ?r under, men n?ra, 2 procent ?ver medell?ng sikt.

F?r att fullt ut sk?rda frukterna av v?ra penningpolitiska ?tg?rder kr?vs emellertid ?ven beslutsamma insatser inom andra politikomr?den som bidrar betydligt mer till tillv?xtpotentialen p? l?ng sikt, ger mer st?d ?t efterfr?gan i ekonomin i dagsl?get och minskar s?rbarheter. Implementeringen av strukturpolitik i euroomr?det m?ste intensifieras avsev?rt f?r att ?ka produktivitet och tillv?xtpotential i euroomr?det, minska den strukturella arbetsl?sheten och ?ka motst?ndskraften. De landspecifika rekommendationerna f?r 2019 ska vara v?gledande.

Vad g?ller finanspolitiken f?rv?ntas den finanspolitiska inriktningen i euroomr?det att f?rbli milt expansiv ?ven under 2020, och d?rmed ge ett visst st?d till den ekonomiska aktiviteten. Mot bakgrund av de f?rsvagade ekonomiska utsikterna v?lkomnar ECB-r?det eurogruppens f?rslag p? differentierade finanspolitiska initiativ samt vilja och beredskap att koordinera. Regeringar med budgetm?ssigt utrymme b?r vara redo att agera p? ett snabbt och effektivt vis. I l?nder med stor offentlig skulds?ttning beh?ver regeringarna f?ra en f?rsiktig finanspolitik och uppfylla m?len f?r det strukturella saldot vilket skapar f?ruts?ttningar f?r att ge de automatiska stabilisatorerna fritt spelrum. Alla l?nder b?r intensifiera sina anstr?ngningar f?r att uppn? en mer tillv?xtfr?mjande sammans?ttning av de offentliga finanserna.

Samtidigt f?rblir det n?dv?ndigt att p? ett transparent och konsekvent s?tt implementera Europeiska unionens ramverk f?r finanspolitisk och ekonomisk styrning fullt ut mellan l?nder och p? s? vis st?rka den ekonomiska motst?ndskraften i euroomr?det. F?rb?ttring av den ekonomiska och monet?ra unionens funktion ?r fortsatt en prioritet. ECB-r?det v?lkomnar de insatser som g?rs och uppmanar till fortsatt fokuserade och beslutsamma ?tg?rder f?r att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi ?r nu beredda att svara p? era fr?gor.

Se den engelska versionen f?r den exakta formulering som ECB-r?det har enats om.

Kontakt f?r media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户