var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

UVODNA IZJAVA

TISKOVNA KONFERENCA

Christine Lagarde, predsednica ECB,
Luis de Guindos, podpredsednik ECB,
Frankfurt na Majni, 12. december 2019

963彩票开户Spo?tovane gospe in gospodje, dobrodo?li na na?i tiskovni konferenci. Danes imam prvi? prilo?nost in ?ast, da predsedujem seji Sveta ECB o denarni politiki. Dovolite mi, da skupaj s podpredsednikom predstavim rezultate dana?nje seje. Seje Sveta ECB se je udele?il tudi izvr?ni podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis.

Na podlagi redne ekonomske in denarne analize smo sklenili, da pustimo klju?ne obrestne mere ECB nespremenjene. Pri?akujemo, da bodo ostale na sedanji ali ni?ji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne pribli?ajo ravni, ki je dovolj blizu 2%, vendar pod to mejo, in se tak?no pribli?evanje dosledno ne odra?a v gibanju osnovne inflacije.

Neto nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev smo za?eli ponovno izvajati 1. novembra na mese?ni ravni 20 milijard EUR. Pri?akujemo, da se bodo nakupi izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni u?inek klju?nih obrestnih mer, in kon?ali, tik preden za?nemo dvigovati klju?ne obrestne mere ECB.

Prav tako nameravamo ?e naprej v celoti ponovno investirati glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, in sicer dalj?e obdobje po datumu, ko bomo za?eli dvigovati klju?ne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdr?ujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

Najnovej?e informacije, ki so postale dostopne od zadnje seje Sveta ECB konec oktobra, ka?ejo na nadaljnje umirjene inflacijske pritiske in ?ibko dinamiko gospodarske rasti v euroobmo?ju, ?eprav se ka?ejo prvi znaki stabilizacije upo?asnjevanja rasti in rahlega zvi?anja osnovne inflacije, kar je v skladu s prej?njimi pri?akovanji. K odpornosti gospodarstva v euroobmo?ju ?e naprej prispevata nadaljnja rast zaposlenosti in zvi?evanje pla?.

963彩票开户Celovit sve?enj ukrepov, ki jih je Svet ECB sprejel septembra, daje precej?njo spodbudo s strani denarne politike, kar vsem sektorjem gospodarstva zagotavlja ugodne pogoje financiranja. Ugodnej?i pogoji kreditiranja za podjetja in gospodinjstva spodbujajo potro?njo gospodinjstev in podjetni?ke investicije. To bo podpiralo gospodarsko rast v euroobmo?ju in nadaljnjo krepitev doma?ih cenovnih pritiskov ter s tem zanesljivo pribli?evanje inflacije na?emu srednjero?nemu cilju.

Svet ECB je ob umirjenih inflacijskih obetih ponovno potrdil, da bo treba ?e dalj ?asa ohranjati zelo spodbujevalno naravnano denarno politiko, ki bo v srednjero?nem obdobju podpirala osnovne inflacijske pritiske in gibanje skupne inflacije. Zato bomo natan?no spremljali gibanje inflacije in vpliv izvajanja ukrepov denarne politike na gospodarstvo. S prihodnjo usmeritvijo denarne politike bomo zagotovili, da se pogoji financiranja gibajo v skladu s spremembami inflacijskih obetov. V vsakem primeru je Svet ECB ?e naprej pripravljen, da ustrezno prilagodi vse svoje instrumente in tako v skladu s svojo zavezanostjo simetriji zagotovi, da se inflacija vzdr?no giblje proti ciljni ravni.

Dovolite mi, da natan?neje pojasnim na?o oceno, za?en?i z ekonomsko analizo. BDP euroobmo?ja se je v tretjem ?etrtletju 2019 po dokon?nih podatkih realno pove?al za 0,2% glede na ?etrtletje prej, kar je enako kot v prej?njem ?etrtletju. Nadaljnja ?ibka mednarodna trgovinska menjava v okolju vztrajne negotovosti na svetovni ravni ?e naprej negativno vpliva na predelovalni sektor euroobmo?ja in zavira rast nalo?b. Obenem so najnovej?i ekonomski podatki in anketne informacije na splo?no sicer ?e naprej ?ibki, vendar ka?ejo na dolo?eno stabilizacijo upo?asnjevanja gospodarske rasti v euroobmo?ju. Storitveni in gradbeni sektor sta ostala vztrajna kljub dolo?enemu umirjanju v drugi polovici leta 2019. V prihodnje bodo rast v euroobmo?ju ?e naprej podpirali ugodni pogoji financiranja, nadaljnje pove?evanje zaposlenosti v povezavi z zvi?evanjem pla?, blago ekspanzivne javnofinan?ne politike v euroobmo?ju ter nadaljnja, ?eprav nekoliko po?asnej?a rast svetovne aktivnosti.

963彩票开户Tak?no oceno v splo?nem ka?ejo tudi makroekonomske projekcije za euroobmo?je, ki so jih decembra 2019 pripravili strokovnjaki Eurosistema. Po projekcijah naj bi se BDP v letu 2019 medletno realno pove?al za 1,2%, v letu 2020 za 1,1%, v letih 2021 in 2022 pa za 1,4%. V primerjavi z leto?njimi septembrskimi makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov ECB so napovedi realne rasti BDP v letu 2020 popravljene rahlo navzdol.

963彩票开户Tveganja, ki spremljajo gospodarske obete v euroobmo?ju in so povezana z geopoliti?nimi dejavniki, vse ve?jim protekcionizmom in ranljivostjo v nastajajo?ih tr?nih gospodarstvih, so ?e naprej nagnjena navzdol, vendar so postala nekoliko manj izrazita.

963彩票开户Po Eurostatovi prvi oceni se je medletna inflacija v euroobmo?ju, merjena z indeksom HICP, zvi?ala z 0,7% v oktobru 2019 na 1,0% v novembru, kar odra?a predvsem vi?je cene storitev in hrane. Glede na sedanje terminske cene nafte se bo skupna inflacija v prihodnjih mesecih verjetno nekoliko zvi?ala. Kazalniki inflacijskih pri?akovanj so na nizki ravni. Merila osnovne inflacije so ostala na splo?no umirjena, ?eprav so prisotni dolo?eni znaki rahlega zvi?anja, kar je v skladu s prej?njimi pri?akovanji. Pritiski, ki izhajajo iz stro?kov dela, so se zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile sicer okrepili, vendar ?ibek zagon rasti zavira njihov prenos v inflacijo. Na srednji rok se bo inflacija predvidoma zvi?ala, k ?emur bodo prispevali ukrepi denarne politike, nadaljnja gospodarska rast in solidna rast pla?.

Tak?no oceno v splo?nem ka?ejo tudi leto?nje decembrske makroekonomske projekcije strokovnjakov Eurosistema, po katerih bo medletna inflacija v letu 2019 zna?ala 1,2%, v letu 2020 1,1%, v letu 2021 1,4%, v letu 2022 pa 1,6%. V primerjavi z leto?njimi septembrskimi makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov ECB je bila napoved inflacije za leto 2020 popravljena rahlo navzgor, za leto 2021 pa nekoliko navzdol, kar je predvsem posledica pri?akovanega prihodnjega gibanja cen energentov.

Kot je pokazala denarna analiza963彩票开户, je rast ?irokega denarja (M3) oktobra 2019 zna?ala 5,6%, kar je enako kot prej?nji mesec. Vzdr?na rast ?irokega denarja odra?a nadaljnje ban?no kreditiranje zasebnega sektorja ter nizke oportunitetne stro?ke imetja instrumentov M3 v primerjavi z drugimi finan?nimi instrumenti. Gledano po komponentah je k rasti ?irokega denarja ?e naprej najve? prispeval o?ji denarni agregat M1.

Rast posojil podjetjem in gospodinjstvom je ostala trdna, med drugim tudi zaradi prenosa spodbujevalno naravnane denarne politike v posojilne obrestne mere poslovnih bank. Medletna stopnja rasti posojil nefinan?nim dru?bam se je oktobra pove?ala na 3,8%, potem ko je septembra zna?ala 3,6%, medtem ko je medletna stopnja rasti posojil gospodinjstvom ?e naprej postopoma nara??ala in oktobra dosegla 3,5%. Spodbujevalno naravnana denarna politika bo prispevala k ohranjanju zelo ugodnih pogojev ban?nega posojanja in tudi v prihodnje olaj?evala dostop do financiranja vsem gospodarskim sektorjem, ?e zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

?e povzamemo, je navzkri?na primerjava963彩票开户 rezultatov ekonomske analize s signali iz denarne analize potrdila, da je ?e vedno nujno potrebna zelo spodbujevalno naravnana denarna politika, da se bo inflacija v srednjero?nem obdobju zanesljivo pribli?evala ravni pod 2%, vendar blizu te meje.

Da bi lahko v celoti izkoristili pozitivne u?inke ukrepov denarne politike, morajo k izbolj?evanju pogojev za dolgoro?nej?o gospodarsko rast, k spodbujanju agregatnega povpra?evanja v sedanjem okolju ter k zmanj?evanju ranljivosti odlo?neje prispevati politike na drugih podro?jih. Za pove?anje produktivnosti, izbolj?anje gospodarskega potenciala v euroobmo?ju, zmanj?anje strukturne brezposelnosti in krepitev odpornosti morajo dr?ave euroobmo?ja bistveno pospe?iti izvajanje strukturnih politik963彩票开户. Pri tem bi morala kot smerokaz slu?iti priporo?ila posameznim dr?avam, izdana v letu 2019.

Kar zadeva javnofinan?ne politike, naj bi ostala fiskalna naravnanost v euroobmo?ju leta 2020 blago ekspanzivna ter tako spodbujala gospodarsko aktivnost. V okolju oslabljenih gospodarskih obetov Svet ECB pozdravlja poziv Euroskupine k diferenciranemu javnofinan?nemu odzivanju in njeno pripravljenost, da to usklajuje. Dr?ave s fiskalnim manevrskim prostorom bi morale biti pripravljene u?inkovito in pravo?asno ukrepati. V dr?avah, ki imajo visok javni dolg, pa morajo vlade izvajati preudarne ekonomske politike in dosegati svoje cilje glede strukturnega salda, s ?imer bodo ustvarile pogoje za prosto delovanje samodejnih stabilizatorjev. Vse dr?ave bi si morale mo?neje prizadevati za tak?no sestavo javnih financ, ki v ve?ji meri spodbuja gospodarsko rast.

Podobno je za ve?jo odpornost gospodarstva v euroobmo?ju ?e naprej klju?no, da se okvir EU za javnofinan?no in gospodarsko upravljanje ves ?as in v vseh dr?avah izvaja transparentno in enotno. Bolj?e delovanje ekonomske in monetarne unije ostaja prednostna naloga. Svet ECB pozdravlja doslej opravljeno delo in poziva k izvedbi nadaljnjih konkretnih in odlo?nih ukrepov za dokon?anje ban?ne unije in unije kapitalskih trgov.

Zdaj smo vam na voljo za vpra?anja.

Za natan?no tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angle?ko razli?ico.

Stiki za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户