var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

963彩票开户úVODNé VYHLáSENIE

TLA?OVá KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 12. decembra 2019

963彩票开户Vá?ené dámy, vá?ení páni, vitajte na dne?nej tla?ovej konferencii. Dnes som mala po prvykrát tú ?es? a zároveň pote?enie predseda? menovopolitickému zasadaniu Rady guvernérov ECB. Spolu s viceprezidentom by som vás teraz rada oboznámila s jeho závermi. Na zasadaní Rady guvernérov sa zú?astnil aj vykonny podpredseda Európskej komisie, pán Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analyzy sme sa rozhodli ponecha? k?ú?ové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. O?akávame, ?e na sú?asnej alebo ni??ej úrovni zostanú, a? kym nezaznamenáme, ?e sa vyh?ad vyvoja inflácie po?as horizontu na?ich projekcií vyrazne pribli?uje k úrovni dostato?nej blízkej, ale ni??ej ako 2 %, a ?e sa tento vyvoj inflácie konzistentne odrá?a v dynamike základnej inflácie.

963彩票开户1. novembra sme op?? za?ali ?isty nákup v rámci ná?ho programu nákupu aktív, v objeme 20 mld. € za mesiac. O?akávame, ?e nákup bude prebieha? dovtedy, kym to bude potrebné na posilnenie akomoda?ného vplyvu na?ich menovopolitickych sadzieb, a ?e sa skon?í krátko predtym, ako za?neme zvy?ova? k?ú?ové úrokové sadzby ECB.

963彩票开户Zároveň máme v úmysle pokra?ova? v reinvestovaní plnej vy?ky istiny zo splatenych cennych papierov nakúpenych v rámci programu nákupu aktív e?te po dlh?iu dobu od chvíle, ke? za?neme zvy?ova? k?ú?ové úrokové sadzby ECB, v ka?dom prípade v?ak dovtedy, kym to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a vyraznej miery menovej akomodácie.

Aktuálne údaje získané od predchádzajúceho zasadania Rady guvernérov koncom októbra poukazujú na na?alej tlmené infla?né tlaky a nízku dynamiku rastu v eurozóne, hoci mo?no pozorova? i ur?ité po?iato?né náznaky stabilizácie spoma?ovania rastu a mierneho nárastu základnej inflácie v súlade s predchádzajúcimi o?akávaniami. Odolnos? hospodárstva eurozóny sa na?alej opiera o pokra?ujúci rast zamestnanosti a miezd.

963彩票开户Komplexny súbor menovopolitickych opatrení, o ktorom Rada guvernérov rozhodla v septembri, predstavuje vyraznú menovú stimuláciu, ktorá zabezpe?uje priaznivé podmienky financovania pre v?etky sektory hospodárstva. Predov?etkym priaznivej?ie podmienky úverov domácnostiam a podnikovych úverov podporujú spotrebné vydavky a podnikovú investi?nú aktivitu. To podporí hospodársku expanziu eurozóny, ?al?ie stupňovanie domácich cenovych tlakov a tym aj jednozna?ny vyvoj inflácie smerom k ná?mu strednodobému cie?u.

963彩票开户Vzh?adom na tlmeny vyh?ad infla?ného vyvoja Rada guvernérov op?tovne zd?raznila potrebu na?alej vysoko akomoda?ného nastavenia menovej politiky po?as dlh?ieho obdobia na posilnenie základnych infla?nych tlakov a vyvoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte. Vyvoj inflácie a p?sobenie na?ich menovopolitickych opatrení na ekonomiku preto budeme pozorne sledova?. Na?a signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky zabezpe?í, aby sa finan?né podmienky prisp?sobovali zmenám infla?ného vyh?adu. Rada guvernérov je v ka?dom prípade na?alej pripravená pod?a potreby upravi? v?etky svoje nástroje, aby zabezpe?ila trvaly vyvoj inflácie smerom k svojmu infla?nému cie?u, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Dovo?te mi teraz priblí?i?, z ?oho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Za?nem ekonomickou analyzou. Medzikvartálny rast reálneho HDP eurozóny za tretí ?tvr?rok 2019 bol potvrdeny na úrovni 0,2 %, rovnako ako v predchádzajúcom ?tvr?roku. Na?alej slaby vyvoj medzinárodného obchodu v prostredí pretrvávajúcej globálnej neistoty na?alej nepriaznivo vplyva na vyrobny sektor eurozóny a tlmí investi?ny rast. Napriek stále celkovo slabym aktuálnym hospodárskym údajom a vysledkom prieskumov je v?ak zároveň mo?né pozorova? i ur?ité známky stabilizácie spoma?ovania hospodárskeho rastu v eurozóne. Sektor slu?ieb a sektor stavebníctva napriek miernemu spomaleniu v druhej polovici roka 2019 zostávajú odolné. V ?al?om priebehu bude expanzia eurozóny na?alej ?a?i? z priaznivych podmienok financovania, ?al?ieho rastu zamestnanosti a miezd, mierne expanzívnej rozpo?tovej politiky v eurozóne ako aj pokra?ujúceho, i ke? o nie?o pomal?ieho rastu svetovej hospodárskej aktivity.

963彩票开户Toto hodnotenie sa celkovo odrá?a aj v makroekonomickych projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu z decembra 2019. Pod?a nich by sa mal ro?ny reálny HDP zvy?i? o 1,2 % v roku 2019, o 1,1 % v roku 2020 a o 1,4 % v rokoch 2021 a 2022. V porovnaní s makroekonomickymi projekciami odborníkov ECB zo septembra 2019 bol vyh?ad rastu reálneho HDP na rok 2020 upraveny mierne nadol.

963彩票开户Riziká ohrozujúce vyh?ad hospodárskeho rastu v eurozóne, spojené s geopolitickymi faktormi, rastúcim protekcionizmom a zranite?nos?ou rozvíjajúcich sa trhovych ekonomík, zostávajú na strane pomal?ieho rastu, hoci sú o nie?o menej vyrazné.

Ro?ná miera inflácie HICP eurozóny sa pod?a rychleho odhadu Eurostatu v novembri 2019 zvy?ila z októbrovych 0,7 % na 1,0 %, a to najm? vzh?adom na vy??iu infláciu cien slu?ieb a potravín. Na základe sú?asnych cien ropnych futures je pravdepodobné, ?e celková inflácia v najbli??ích mesiacoch o nie?o vzrastie. Ukazovatele infla?nych o?akávaní sú na nízkej úrovni. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú v?eobecne tlmené, hoci v súlade s predchádzajúcimi o?akávaniami vidie? ur?ité náznaky mierneho nárastu. Hoci vzh?adom na v???í nedostatok pracovnych síl do?lo k zvy?eniu tlakov na rast mzdovych nákladov, slab?ie tempo hospodárskeho rastu ich premietanie do inflácie spoma?uje. V strednodobom horizonte sa o?akáva zvy?enie inflácie, ku ktorému majú prispieva? na?e menovopolitické opatrenia, pokra?ujúca hospodárska expanzia a vyrazny rast miezd.

963彩票开户Toto hodnotenie sa celkovo odrá?a aj v makroekonomickych projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu z decembra 2019, pod?a ktorych by mala ro?ná miera inflácie HICP dosiahnu? 1,2 % v roku 2019, 1,1 % v roku 2020, 1,4 % v roku 2021 a 1,6 % v roku 2022. V porovnaní s makroekonomickymi projekciami odborníkov ECB zo septembra 2019 bol vyh?ad vyvoja inflácie HICP na rok 2020 upraveny mierne nahor a na rok 2021 mierne nadol, a to najm? v d?sledku o?akávaného budúceho vyvoja cien energií.

?o sa tyka menovej analyzy, miera rastu menového agregátu M3 v októbri 2019 predstavovala 5,6 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Stabilné tempo rastu menového agregátu M3 je odrazom pokra?ujúcej tvorby bankovych úverov pre súkromny sektor a nízkych oportunitnych nákladov dr?by M3 v porovnaní s inymi finan?nymi nástrojmi. Na strane komponentov k rastu peňa?nej zásoby M3 na?alej najv???ou mierou prispieva menovy agregát M1.

Rast úverov podnikom a domácnostiam, ktory ?a?í z pokra?ujúceho premietania akomoda?ného nastavenia na?ej menovej politiky do sadzieb bankovych úverov, bol na?alej vyrazny. Ro?ná miera rastu úverov nefinan?nym spolo?nostiam sa v októbri zvy?ila zo septembrovych 3,6 % na 3,8 %, zatia? ?o ro?ná miera rastu úverov domácnostiam pokra?ovala v postupnom raste a v októbri dosiahla 3,5 %. Akomoda?né nastavenie na?ej menovej politiky pom??e zachova? ve?mi priaznivé podmienky poskytovania bankovych úverov a bude na?alej podporova? prístup k financiám pre v?etky hospodárske sektory, a predov?etkym pre malé a stredné podniky.

Porovnanie vysledkov ekonomickej analyzy so signálmi vyplyvajúcimi z menovej analyzy potvrdilo, ?e pokra?ovanie trvalého vyvoja inflácie smerom k úrovni ni??ej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i na?alej vy?aduje vyraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny ú?inok na?ich menovopolitickych opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnej?ích krokov v ?al?ích politickych oblastiach, zameranych na zvy?enie dlhodobej?ieho rastového potenciálu, podporu agregátneho dopytu za sú?asnych podmienok a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvy?enia produktivity, rastového potenciálu a odolnosti eurozóny, ako aj v záujme zní?enia ?trukturálnej nezamestnanosti je potrebné podstatne zrychli? tempo realizácie ?trukturálnych politík v krajinách eurozóny. Vychodiskom by mali by? odporú?ania pre jednotlivé krajiny z roku 2019.

Pokia? ide o rozpo?tovú politiku, rozpo?tová politika eurozóny má v roku 2020 pod?a o?akávaní zosta? mierne expanzívna a podporova? tak hospodársku aktivitu. Vzh?adom na slab?í hospodársky vyh?ad Rada guvernérov víta vyzvu Euroskupiny na diferencované rozpo?tové reakcie i jej pripravenos? zauja? úlohu koordinátora. Vlády s rozpo?tovym manévrovacím priestorom by mali by? pripravené ú?inne a v?as kona?. Vlády krajín s vysokym dlhom verejnej správy musia uplatňova? obozretné politiky a plni? ciele ?trukturálneho salda, ?o vytvorí podmienky na vo?né p?sobenie automatickych stabilizátorov. V?etky krajiny by mali zintenzívni? svoje snahy o viac prorastovú ?truktúru verejnych financií.

963彩票开户Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpo?tové a hospodárske riadenie, tak z h?adiska ?asovej kontinuity ako i jednotlivych krajín, má pre zvy?enie odolnosti hospodárstva eurozóny na?alej zásadny vyznam. Zlep?ovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzyva na prijatie ?al?ích konkrétnych a rozhodnych krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálovych trhov.

Teraz sme pripravení zodpoveda? va?e otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v p?vodnej anglickej verzii.

Kontakt pre médiá

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户