var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

963彩票开户DECLARA?IE INTRODUCTIV?

CONFERIN?? DE PRES?

Christine Lagarde, pre?edinta BCE,
Luis de Guindos, vicepre?edintele BCE,
Frankfurt pe Main, 12 decembrie 2019

963彩票开户Doamnelor ?i domnilor, bun venit la conferin?a noastr? de pres?! Ast?zi am avut privilegiul ?i pl?cerea de a prezida, pentru prima oar?, ?edin?a de politic? monetar? a Consiliului guvernatorilor BCE. Sunt ?ncantat? s? v? prezint acum, ?mpreun? cu domnul vicepre?edinte, concluziile ?edin?ei noastre. La ?edin?a Consiliului guvernatorilor a participat, de asemenea, vicepre?edintele executiv al Comisiei Europene, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice ?i monetare periodice, am decis ca ratele dobanzilor reprezentative ale BCE s? r?man? nemodificate. Anticip?m men?inerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare pan? cand vom observa o convergen?? robust? a perspectivelor infla?iei c?tre un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% ?n cadrul orizontului de proiec?ie, precum ?i reflectarea consecvent? a acestei convergen?e ?n dinamica infla?iei de baz?.

La data de 1 noiembrie, am reluat achizi?iile nete ?n cadrul programului nostru de achizi?ionare de active (asset purchase programme – APP), ?ntr-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR. Anticip?m derularea acestora atat timp cat va fi necesar ?n vederea consolid?rii impactului acomodativ al ratelor noastre de politic? monetar? ?i ?ncetarea acestora pu?in ?nainte de a ini?ia majorarea ratelor dobanzilor reprezentative ale BCE.

963彩票开户De asemenea, inten?ion?m s? continu?m reinvestirea, ?n totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scaden?? achizi?ionate ?n cadrul programului de achizi?ionare de active pe o perioad? extins? dup? data la care vom ini?ia majorarea ratelor dobanzilor reprezentative ale BCE ?i, ?n orice caz, atat timp cat va fi necesar pentru men?inerea unor condi?ii favorabile de lichiditate ?i a unui grad amplu de acomodare monetar?.

Informa?iile care au devenit disponibile ulterior ultimei ?edin?e a Consiliului guvernatorilor de la sfar?itul lunii octombrie indic? presiuni infla?ioniste ?n continuare modeste ?i o dinamic? sc?zut? a activit??ii economice ?n zona euro, de?i exist? unele semne incipiente de stabilizare a ?ncetinirii cre?terii economice ?i de u?oar? majorare a infla?iei de baz?, ?n concordan?? cu anticipa?iile anterioare. Cre?terea actual? a gradului de ocupare a for?ei de munc? ?i a ca?tigurilor salariale continu? s? sprijine rezilien?a economiei zonei euro.

963彩票开户Pachetul cuprinz?tor de m?suri de politic? monetar? stabilit de Consiliul guvernatorilor ?n cadrul ?edin?ei din luna septembrie furnizeaz? un stimul monetar substan?ial, care asigur? condi?ii favorabile de finan?are pentru toate sectoarele economiei. Mai exact, relaxarea condi?iilor de creditare pentru firme ?i popula?ie sprijin? cheltuielile de consum ?i investi?iile corporative. Aceasta va sus?ine expansiunea zonei euro, acumularea ?n continuare de presiuni din surse interne asupra pre?urilor ?i, implicit, convergen?a robust? a ratelor infla?iei c?tre obiectivul nostru pe termen mediu.

Avand ?n vedere perspectivele modeste ale infla?iei, Consiliul guvernatorilor a reiterat necesitatea men?inerii unei orient?ri deosebit de acomodative a politicii monetare pe o perioad? prelungit? ?n vederea sprijinirii presiunilor infla?ioniste la nivelul infla?iei de baz? ?i a evolu?iei infla?iei totale pe termen mediu. Prin urmare, vom monitoriza cu aten?ie evolu?ia infla?iei, precum ?i impactul m?surilor actuale de politic? monetar? asupra economiei. Semnalele noastre privind orientarea viitoare a politicii monetare vor asigura ajustarea condi?iilor financiare ?n concordan?? cu modific?rile perspectivelor infla?iei. ?n orice caz, Consiliul guvernatorilor este ?n continuare preg?tit s? ??i ajusteze toate instrumentele, dup? caz, pentru a asigura c? infla?ia evolueaz? ?ntr-un mod sus?inut ?n direc?ia obiectivului urm?rit, ?n concordan?? cu angajamentul s?u ?n favoarea simetriei.

Permite?i-mi acum s? explic mai detaliat evaluarea noastr?, ?ncepand cu analiza economic?. ?n trimestrul III 2019, cre?terea PIB real ?n zona euro a fost confirmat? la 0,2% fa?? de intervalul precedent, nivel nemodificat fa?? de trimestrul anterior. Dinamica actual? sc?zut? a schimburilor comerciale interna?ionale ?ntr-un context caracterizat de persisten?a incertitudinilor pe plan mondial continu? s? afecteze sectorul prelucr?tor al zonei euro ?i exercit? un efect inhibitor asupra dinamicii investi?iilor. ?n acela?i timp, de?i se men?in, ?n linii mari, modeste, datele economice noi ?i rezultatele sondajelor indic? o relativ? stabilizare a ?ncetinirii cre?terii economice ?n zona euro. Sectorul serviciilor ?i cel al construc?iilor r?man reziliente, ?n pofida unei u?oare moder?ri ?n semestrul II 2019. Privind ?n perspectiv?, expansiunea economic? ?n zona euro va continua s? fie sprijinit? de condi?iile favorabile de finan?are, de cre?terea ?n continuare a gradului de ocupare a for?ei de munc?, corelat? cu major?rile salariale, de orientarea u?or expansionist? a politicii fiscale ?n zona euro, precum ?i de avansul actual – de?i ?ntr-un ritm u?or mai lent – al activit??ii economice globale.

Aceast? evaluare se reflect?, ?n linii mari, ?n proiec?iile macroeconomice pentru zona euro ale exper?ilor Eurosistemului din luna decembrie 2019. Proiec?iile relev? un ritm anual de cre?tere a PIB real de 1,2% ?n anul 2019, de 1,1% ?n 2020 ?i de 1,4% atat ?n 2021, cat ?i ?n 2022. Comparativ cu proiec?iile macroeconomice ale exper?ilor BCE din luna septembrie 2019, perspectivele cre?terii PIB real au fost revizuite ?n sens u?or descendent pentru anul 2020.

963彩票开户Balan?a riscurilor la adresa perspectivelor cre?terii economice pentru zona euro, legate de factori geopolitici, de intensificarea protec?ionismului ?i de vulnerabilit??ile de pe pie?ele emergente, r?mane ?nclinat? ?n sensul unui nivel mai redus al acesteia, aceste riscuri devenind ?ns? ceva mai pu?in pronun?ate.

Potrivit estim?rii preliminare a Eurostat, rata anual? a infla?iei IAPC ?n zona euro a crescut de la 0,7% ?n luna octombrie 2019 la 1,0% ?n noiembrie, reflectand cu prec?dere intensificarea dinamicii pre?urilor serviciilor ?i alimentelor. Pe baza cota?iilor futures actuale ale petrolului, este probabil? o relativ? majorare a infla?iei totale ?n lunile urm?toare. Indicatorii anticipa?iilor privind infla?ia se situeaz? la niveluri sc?zute. M?surile infla?iei de baz? s-au men?inut, ?n general, modeste, de?i exist? unele indicii privind o u?oar? cre?tere, ?n concordan?? cu anticipa?iile anterioare. De?i presiunile generate de costurile cu for?a de munc? s-au amplificat pe fondul ?n?spririi condi?iilor pe pie?ele for?ei de munc?, ritmul mai redus al cre?terii economice ?ntarzie transmiterea acestora la nivelul infla?iei. Pe termen mediu, se preconizeaz? cre?terea ratei infla?iei, sus?inut? de m?surile noastre de politic? monetar?, de expansiunea economic? ?n curs ?i de dinamica robust? a ca?tigurilor salariale.

Aceast? evaluare se reflect?, ?n linii mari, ?i ?n proiec?iile macroeconomice pentru zona euro ale exper?ilor Eurosistemului din luna decembrie 2019, care anticipeaz? o rat? anual? a infla?iei IAPC de 1,2% ?n anul 2019, de 1,1% ?n 2020, 1,4% ?n 2021 ?i de 1,6% ?n 2022. Comparativ cu proiec?iile macroeconomice ale exper?ilor BCE din luna septembrie 2019, perspectivele infla?iei IAPC au fost revizuite ?n sens u?or ascendent pentru anul 2020 ?i ?n sens u?or descendent pentru anul 2021, ?n principal pe seama traiectoriei viitoare estimate a pre?urilor produselor energetice.

?n ceea ce prive?te analiza monetar?963彩票开户, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 5,6% ?n octombrie 2019, nivel nemodificat fa?? de luna anterioar?. Ritmurile sus?inute de cre?tere a masei monetare reflect? activitatea actual? de creditare bancar? a sectorului privat ?i costurile de oportunitate sc?zute ale de?inerilor de active M3, comparativ cu alte instrumente financiare. Agregatul monetar ?n sens restrans M1 continu? s? fie principalul determinant al dinamicii masei monetare ?n sens larg la nivelul componentelor acesteia.

Dinamica ?mprumuturilor acordate firmelor ?i popula?iei s-a men?inut solid?, fiind favorizat? de transmiterea ?n continuare a orient?rii acomodative a politicii monetare la nivelul ratelor dobanzilor la creditele bancare. Ritmul anual de cre?tere a creditelor acordate societ??ilor nefinanciare s-a accelerat la 3,8% ?n luna octombrie, fa?? de 3,6% ?n septembrie, ?n timp ce dinamica anual? a creditelor acordate popula?iei s-a men?inut pe o traiectorie ascendent? gradual?, ajungand la 3,5% ?n luna octombrie. Orientarea acomodativ? a politicii monetare va contribui la p?strarea unor condi?ii foarte favorabile de creditare bancar? ?i va continua s? sprijine accesul la finan?are la nivelul tuturor sectoarelor economice ?i ?ndeosebi al ?ntreprinderilor mici ?i mijlocii.

?n concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele eviden?iate de analiza monetar? a confirmat c? este ?nc? necesar un grad amplu de acomodare monetar? pentru convergen?a ?n continuare robust? a ratelor infla?iei c?tre niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de m?surile de politic? monetar?, este necesar? o contribu?ie mai substan?ial? din partea politicilor din alte domenii la sporirea poten?ialului de cre?tere pe termen mai lung, la sus?inerea cererii agregate ?n contextul actual ?i la restrangerea vulnerabilit??ilor. Implementarea politicilor structurale ?n ??rile din zona euro trebuie accelerat? ?n mod considerabil ?n vederea stimul?rii productivit??ii ?i a poten?ialului de cre?tere ?n zona euro, reducerii ?omajului structural ?i sporirii rezilien?ei. Recomand?rile specifice fiec?rei ??ri pentru anul 2019 ar trebui s? constituie etalonul relevant ?n acest sens.

Cu privire la politicile fiscale, se anticipeaz? c? orientarea politicii fiscale ?n zona euro se va men?ine u?or expansionist? ?n anul 2020, reprezentand astfel un factor de sus?inere a activit??ii economice. Avand ?n vedere deteriorarea perspectivelor economice, Consiliul guvernatorilor consider? binevenite apelul Eurogrupului ?n favoarea unor r?spunsuri diferen?iate ?n domeniul politicii fiscale, precum ?i disponibilitatea sa de a coordona acest efort. Autorit??ile guvernamentale care dispun de o marj? de manevr? bugetar? ar trebui s? ac?ioneze cu eficacitate ?i ?n timp util. ?n ??rile cu datorii publice ridicate, este nevoie ca autorit??ile guvernamentale s? aplice politici prudente ?i s? ating? ?intele privind soldul structural, ceea ce va crea condi?ii pentru libera func?ionare a stabilizatorilor automa?i. Toate ??rile ar trebui s? ??i intensifice eforturile pentru a asigura o structur? a finan?elor publice mai favorabil? cre?terii economice.

963彩票开户?n mod similar, implementarea transparent? ?i consecvent? a cadrului de guvernan?? fiscal? ?i economic? al Uniunii Europene, atat de-a lungul timpului, cat ?i la nivelul tuturor ??rilor, continu? s? fie esen?ial? pentru sus?inerea rezilien?ei economiei zonei euro. ?mbun?t??irea func?ion?rii Uniunii Economice ?i Monetare r?mane o prioritate. Consiliul guvernatorilor consider? binevenite activit??ile ?n curs ?i ?ndeamn? la adoptarea unor m?suri specifice ?i decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare ?i a uniunii pie?elor de capital.

V? st?m acum la dispozi?ie pentru ?ntreb?ri.

Pentru formularea exact? convenit? ?n cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea ?n limba englez?.

Contacte media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户