var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

O?WIADCZENIE WST?PNE

KONFERENCJA PRASOWA

Christine Lagarde, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 12 grudnia 2019

Szanowni Państwo, witamy na naszej konferencji prasowej. Dzi? mia?am po raz pierwszy zaszczyt i przyjemno?? przewodniczy? posiedzeniu Rady Prezesów EBC po?wi?conemu polityce pieni??nej. Przedstawi? teraz wyniki tego posiedzenia, wspólnie z wiceprezesem EBC. Na posiedzeniu by? tak?e obecny wiceprzewodnicz?cy wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowili?my utrzyma? podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy, ?e te stopy pozostan? na obecnym lub ni?szym poziomie, dopóki nie stwierdzimy, ?e perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym naszych projekcji zdecydowanie zbli?aj? si? do poziomu, który jest wystarczaj?co blisko, ale poni?ej 2%, oraz ?e zbli?enie to konsekwentnie odzwierciedla si? w dynamice inflacji bazowej.

963彩票开户W dniu 1 listopada wznowili?my zakupy netto, na kwot? 20 mld euro miesi?cznie, w ramach naszego programu skupu aktywów (APP). Oczekujemy, ?e te zakupy b?d? prowadzone tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do wzmocnienia ?agodz?cego oddzia?ywania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończ? si? krótko przed tym, jak zaczniemy podnosi? te stopy.

Zamierzamy te? w dalszym ci?gu reinwestowa? – w ca?o?ci – sp?aty kapita?u z tytu?u zapadaj?cych papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez d?u?szy czas po tym, jak zaczniemy podnosi? podstawowe stopy procentowe EBC, a w ka?dym razie tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków p?ynno?ciowych i zdecydowanie ?agodnej polityki pieni??nej.

Informacje uzyskane od czasu ostatniego posiedzenia Rady z końca pa?dziernika wskazuj?, ?e presja inflacyjna jest nadal s?aba, a dynamika wzrostu w strefie euro – niska, chocia? wida? wst?pne oznaki wyhamowania spadku tej dynamiki oraz niewielkiego zwi?kszenia si? inflacji bazowej, zgodnie z wcze?niejszymi oczekiwaniami. Ci?g?y wzrost zatrudnienia i rosn?ce p?ace wci?? podtrzymuj? odporno?? gospodarki strefy euro.

Kompleksowy pakiet ?rodków polityki pieni??nej uchwalonych przez Rad? Prezesów na posiedzeniu we wrze?niu dostarcza znacznego bod?ca monetarnego, który zapewnia korzystne warunki finansowania wszystkim sektorom gospodarki. W szczególno?ci wi?ksza ?atwo?? uzyskiwania kredytów przez firmy i gospodarstwa domowe podtrzymuje wydatki konsumentów i inwestycje przedsi?biorstw. To b?dzie sprzyja? o?ywieniu gospodarki strefy euro i ci?g?emu narastaniu wewn?trznej presji cenowej, a tym samym – zdecydowanemu zbli?aniu si? inflacji do naszego celu ?redniookresowego.

W zwi?zku umiarkowanymi perspektywami inflacji Rada Prezesów ponownie podkre?li?a, ?e dla podtrzymania presji na inflacj? bazow? i kszta?towania si? inflacji ogó?em w ?rednim okresie polityka pieni??na powinna przez d?u?szy czas pozosta? bardzo ?agodna. Z tego wzgl?du b?dziemy uwa?nie monitorowa? sytuacj? inflacyjn? i dalszy wp?yw ?rodków polityki pieni??nej na gospodark?. Nasza zapowied? forward guidance963彩票开户 sprawi, ?e warunki finansowe b?d? si? kszta?towa? zgodnie ze zmianami perspektyw inflacji. W ka?dym razie Rada nadal jest gotowa odpowiednio dostosowa? wszystkie narz?dzia, jakimi dysponuje, ?eby sprawi?, ?e inflacja b?dzie stabilnie zmierza? do docelowego poziomu, w zgodzie z zadeklarowanym symetrycznym podej?ciem Rady do celu inflacyjnego.

Przedstawi? teraz bardziej szczegó?owo nasz? ocen? sytuacji, poczynaj?c od analizy ekonomicznej963彩票开户. Faktyczna dynamika realnego PKB strefy euro w trzecim kwartale 2019 wynios?a w uj?ciu kwartalnym 0,2%, tyle samo co kwarta? wcze?niej. Obecna s?abo?? handlu mi?dzynarodowego przy przewlek?ej globalnej niepewno?ci nadal odbija si? na sektorze przetwórstwa przemys?owego strefy euro i hamuje wzrost inwestycji. Jednocze?nie nap?ywaj?ce dane gospodarcze i informacje z badań ankietowych, chocia? ogólnie wci?? s?abe, wskazuj?, ?e spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro nieco wyhamowuje. Sektory us?ug i budownictwa nadal s? odporne, mimo pewnego os?abienia dynamiki w drugim pó?roczu 2019. Je?li chodzi o dalsze perspektywy, o?ywienie gospodarcze w strefie euro b?dzie nadal podtrzymywane przez korzystne warunki finansowania, dalszy przyrost zatrudnienia w powi?zaniu ze wzrostem p?ac, ?agodnie ekspansywne nastawienie polityki fiskalnej w strefie euro oraz utrzymuj?cy si? – cho? nieco wolniejszy – wzrost gospodarczy na ?wiecie.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z grudnia 2019, wed?ug których roczny realny PKB wzro?nie w 2019 o 1,2%, w 2020 o 1,1%, za? w 2021 i 2022 o 1,4%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z wrze?nia 2019 perspektywy wzrostu realnego PKB na rok 2020 zrewidowano nieznacznie w dó?.

W bilansie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu gospodarczego strefy euro wci?? przewa?aj? czynniki spadkowe, zwi?zane z sytuacj? geopolityczn?, rosn?cym protekcjonizmem i podatno?ci? gospodarek wschodz?cych na zagro?enia, s? one jednak nieco mniej wyra?ne.

Wed?ug szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro wzros?a z 0,7% w pa?dzierniku 2019 do 1,0% w listopadzie, g?ównie z powodu wy?szej inflacji cen us?ug i ?ywno?ci. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje si?, ?e w nadchodz?cych miesi?cach inflacja ogó?em nieco wzro?nie. Wska?niki oczekiwań inflacyjnych s? niskie. Wska?niki inflacji bazowej pozostaj? ogólnie s?abe, chocia? wida? pewne oznaki niewielkiego wzrostu, zgodnie z wcze?niejszymi oczekiwaniami. Wprawdzie w obliczu zacie?niania si? rynków pracy wzmocni?a si? presja na koszty pracy, ale s?absza dynamika wzrostu opó?nia przek?adanie si? tej presji na inflacj?. W ?rednim okresie inflacja powinna rosn?? pod wp?ywem zastosowanych przez nas ?rodków polityki pieni??nej, post?puj?cego o?ywienia gospodarczego i mocnej dynamiki p?ac.

963彩票开户Ta ocena te? jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z grudnia 2019, wed?ug których roczna inflacja HICP ma wynie?? 1,2% w 2019, 1,1% w 2020, 1,4% w 2021 i 1,6% w 2022. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z wrze?nia 2019 perspektywy inflacji HICP na 2020 nieznacznie podwy?szono, a na 2021 – nieznacznie obni?ono, g?ównie w zwi?zku ze spodziewan? przysz?? ?cie?k? cen energii.

W obszarze analizy monetarnej963彩票开户 dynamika szerokiego pieni?dza (agregatu M3) w pa?dzierniku 2019 wynios?a 5,6%, tyle samo co miesi?c wcze?niej. Jej stabilno?? odzwierciedla ci?g?? kreacj? kredytów bankowych dla sektora prywatnego i niski koszt alternatywny utrzymywania instrumentów zaliczanych do M3 w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi. Je?li chodzi o sk?adowe szerokiego pieni?dza, g?ównym czynnikiem wzrostu jego poda?y wci?? jest w?ski agregat M1.

Tempo wzrostu akcji kredytowej dla przedsi?biorstw i gospodarstw domowych pozosta?o mocne, gdy? ?agodne nastawienie naszej polityki pieni??nej ci?gle przek?ada si? na oprocentowanie kredytów bankowych. Roczna dynamika kredytów dla przedsi?biorstw zwi?kszy?a si? w pa?dzierniku do 3,8%, z 3,6% we wrze?niu, natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych nadal stopniowo ros?a i w pa?dzierniku osi?gn??a 3,5%. ?agodne nastawienie naszej polityki pieni??nej pomo?e w utrzymaniu bardzo korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i b?dzie w dalszym ci?gu podtrzymywa? dost?p do finansowania we wszystkich sektorach gospodarki, a zw?aszcza dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Podsumowuj?c, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygna?ami p?yn?cymi z analizy monetarnej potwierdzi?o, ?e zapewnienie dalszego zdecydowanego zbli?ania si? inflacji do poziomu poni?ej, ale blisko 2% w ?rednim okresie nadal wymaga bardzo ?agodnej polityki pieni??nej.

Osi?gni?cie maksymalnych korzy?ci z zastosowanych przez nas ?rodków wymaga bardziej zdecydowanego wk?adu innych obszarów polityki w podnoszenie d?ugoterminowego potencja?u wzrostowego, pobudzanie w tym momencie ??cznego popytu i zmniejszanie podatno?ci na zagro?enia. W celu pobudzenia wydajno?ci i potencja?u wzrostowego, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz poprawy odporno?ci gospodarki strefy euro trzeba znacznie przyspieszy? realizacj? polityki strukturalnej963彩票开户 w krajach tej strefy. Punktem odniesienia mog? tu by? zalecenia dotycz?ce poszczególnych krajów na rok 2019.

Je?li chodzi o polityk? fiskaln?963彩票开户, w 2020 jej nastawienie w strefie euro ma pozosta? ?agodnie ekspansywne, b?dzie wi?c wspiera? aktywno?? gospodarcz?. W obliczu s?abszych perspektyw gospodarczych Rada Prezesów z zadowoleniem przyjmuje przedstawione przez Eurogrup? wezwanie do zró?nicowania dzia?ań fiskalnych oraz deklaracj?, ?e mo?e si? ona podj?? ich koordynacji. Rz?dy maj?ce pole manewru w polityce fiskalnej musz? by? gotowe do dzia?ania skutecznie i na czas. W krajach z wysokim d?ugiem publicznym rz?dy powinny prowadzi? rozwa?n? polityk? i osi?ga? docelowe saldo strukturalne, dzi?ki czemu powstan? odpowiednie warunki, ?eby mog?y swobodnie zadzia?a? automatyczne stabilizatory. Wszystkie kraje powinny te? intensywniej d??y? do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjaj?cej wzrostowi gospodarczemu.

Koniecznym warunkiem wzmocnienia odporno?ci gospodarki strefy euro pozostaje równie? przejrzyste i konsekwentne wdra?anie unijnych ram zarz?dzania fiskalnego i gospodarczego – przez ca?y czas i we wszystkich krajach. Spraw? priorytetow? jest nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwaj?ce prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych dzia?ań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapita?owych.

963彩票开户Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dos?owny tekst przyj?ty przez Rad? Prezesów znajduje si? w wersji angielskiej.

Kontakt z?mediami

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户