var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Christine Lagarde, President tal-B?E,
Luis de Guindos, Vi?i President tal-B?E,
Frankfurt am Main, it-12 ta' Di?embru 2019

963彩票开户Sinjuri, mer?ba g?al din il-konferenza stampa tag?na. Illum kien l-ewwel darba li kelli l-privile?? u l-pja?ir li nippresjiedi l-laqg?a tal-politika monetarja tal-Kunsill Governattiv tal-B?E. Issa huwa l-pja?ir tieg?i li ng?addi biex nirrapporta dwar l-e?itu tal-laqg?a tag?na, flimkien mal-Vi?i President. Attenda wkoll g?al-laqg?a tal-Kunsill Governattiv il-Vi?i President E?ekuttiv tal-Kummissjoni, is-sur Dombrovskis

Fuq il-ba?i tal-anali?ijiet regolari tag?na tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, idde?idejna li n?ommu r-rati tal-img?ax ewlenin tal-B?E ming?ajr tibdil. A?na issa nistennew li dawn jibqg?u fil-livelli attwali tag?hom jew f’livelli i?jed baxxi sakemm naraw li l-prospettivi tal-inflazzjoni jkunu konver?enti b’mod robust ma’ livell li jkun qrib bi??ejjed, i?da ta?t, it-2% fl-orizzont ta’ tbassir tag?na, u konver?enza b?al din tkun ?iet riflessa b’mod konsistenti fid-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti.

Fl-1 ta’ Novembru er?ajna bdejna x-xiri nett ta?t il-programm ta’ xiri ta’ assi tag?na (APP) b’pass ta’ kull xahar ta’ €20 biljun. A?na nistennew li x-xiri jibqa’ jsir sakemm ikun me?tie? biex insa??u l-impatt ta’ akkomodament tar-rati tal-politika tag?na, u li jintemm ftit qabel nibdew ng?ollu r-rati tal-img?ax ewlenin tal-B?E.

963彩票开户Bi?siebna nibqg?u ninvestu mill-?did il-pagamenti ewlenin kollha mit-titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw ta?t l-APP g?al perijodu esti? ta’ ?mien wara d-data meta nibdew ng?ollu r-rati tal-img?ax ewlenin tal-B?E, u fi kwalunkwe ka? sakemm ikun me?tie? biex jin?ammu kundizzjonijiet favorevoli ta’ likwidità u livell wiesa’ ta’ akkomodament monetarju.

Id-dejta li die?la mill-a??ar laqg?a tal-Kunsill Governattiv fl-a??ar ta’ Ottubru tindika pressjonijiet kontinwi ta’ inflazzjoni baxxi u dinamika dg?ajfa ta’ tkabbir fi?-?ona tal-euro, g?alkemm hemm xi sinjali inizjali ta’ stabbilizzazzjoni fit-tnaqqis tat-tkabbir u ta’ ?ieda ?afifa fl-inflazzjoni sottostanti f'konformità mal-aspettattivi pre?edenti. Tkabbir kontinwu tal-impjiegi u ?-?ieda fil-pagi jkomplu jirfdu r-re?iljenza tal-ekonomija ta?-?ona tal-euro.

Il-pakkett komprensiv ta’ mi?uri ta’ politika li l-Kunsill Governattiv idde?ieda f'Settembru jipprovdi stimolu monetarju sostanzjali, li ji?gura kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli g?as-setturi kollha tal-ekonomija. B'mod partikolari, kundizzjonijiet ta’ self aktar fa?li g?al ditti u unitajiet domesti?i qeg?din jirfdu l-infiq tal-konsumatur u l-investiment fin-negozju. Dan g?andu jappo??a l-espansjoni ta?-?ona tal-euro, l-akkumulazzjoni kontinwa tal-pressjonijiet fuq il-prezzijiet domesti?i u, b’hekk, il-konver?enza robusta tal-inflazzjoni mal-g?an tag?na g?all-inflazzjoni fuq ?mien medju.

963彩票开户Fid-dawl tal-prospettiva tal-inflazzjoni mra??na, il-Kunsill Governattiv tenna l-?tie?a biex il-politika monetarja tibqa’ f’po?izzjoni ta’ akkomodament favorevoli ?afna g?al perijodu twil ta’ ?mien biex jing?ata sostenn g?all-pressjonijiet tal-inflazzjoni sottostanti u l-i?viluppi tal-inflazzjoni ?enerali fuq perijodu ta’ ?mien medju. G?alhekk, a?na ser nissorveljaw mill-qrib l-i?viluppi fl-inflazzjoni u l-impatt tal-mi?uri tal-politika monetarja li qed jitfa??aw fuq l-ekonomija. L-indikazzjonijiet tag?na g?all-?ejjieni se ji?guraw li l-kundizzjonijiet finanzjarji ja??ustaw skont il-bidliet fil-prospettiva tal-inflazzjoni. Fi kwalunkwe ka?, il-Kunsill Governattiv jibqa’ dejjem lest biex ja??usta l-istrumenti kollha tieg?u, kif xieraq, biex l-inflazzjoni tersaq lejn l-g?an tieg?u b’mod sostnut, skont l-impenn tieg?u g?as-simetrija.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tag?na b’i?jed reqqa, u nibda bl-anali?i ekonomika. Fuq ba?i trimestrali, it-tkabbir tal-PDG reali ta?-?ona tal-euro ?ie kkonfermat f’0.2%, trimestru bi trimestru, fit-tielet trimestru tal-2019, ming?ajr tibdil mit-trimestru ta’ qabel. Din id-dg?ufija kontinwa fil-kummer? internazzjonali f’ambjent ta’ in?ertezzi globali persistenti g?adhom qed jaffettwaw b’mod negattiv is-settur tal-manifattura ta?-?ona tal-euro u qed ittappan it-tkabbir tal-investiment. Fl-istess ?in, dejta ekonomika u informazzjoni li die?la dwar l-ist?arri?, filwaqt li jibqg?u dg?ajfa, qed jindikaw xi stabbilizzazzjoni fit-tnaqqis tat-tkabbir ekonomiku fi?-?ona tal-euro. Is-setturi tas-servizzi u l-kostruzzjoni baqg?u re?iljenti, minkejja xi moderazzjoni fl-a??ar nofs tal-2019. B’?arsa ?l quddiem, l-espansjoni ta?-?ona tal-euro ser tkompli tkun appo??ata minn kundizzjonijiet ta’ finanzjament favorevoli, aktar impjiegi flimkien ma’ ?idiet fil-pagi, il-po?izzjoni fiskali ta?-?ona tal-euro kemxejn espansiva u t-tkabbir kontinwu – g?alkemm xi ftit aktar kajman – fl-attività globali.

963彩票开户Din il-valutazzjoni hi ?eneralment riflessa fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema g?a?-?ona tal-euro ta’ Di?embru 2019. Dan it-tbassir jipprevedi ?ieda annwali reali tal-PDG ta’ 1.2% fl-2019, 1.1% fl-2020 u 1.4% kemm fl-2021kif ukoll fl-2022. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-B?E ta’ Settembru 2019, il-prospettiva g?at-tkabbir tal-PDG reali ?iet riveduta b’tnaqqis ?g?ir g?all-2020.

963彩票开户Ir-riskji madwar il-prospettivi tat-tkabbir ta?-?ona tal-euro, relatati mal-fatturi ?eopoliti?i, il-protezzjoni?mu dejjem ji?died u l-vulnerabilitajiet fis-swieq emer?enti, g?adhom inklinati g?all-i?vanta??, i?da saru kemxejn inqas evidenti.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fi?-?ona tal-euro mkejla bl-Indi?i armonizzat tal-prezzijiet g?all-konsumatur (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) ?diedet minn 0.7% f’Ottubru 2019 g?al 1.0% f’Novembru, li jirrifletti, l-aktar, inflazzjoni og?la fil-prezzijiet tas-servizzi u tal-ikel. Fuq il-ba?i tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future ta?-?ejt, l-inflazzjoni ?enerali x’aktarx li tg?ola fix-xhur li ?ejjin. L-indikaturi tal-aspettattivi tal-inflazzjoni qeg?din f’livelli baxxi. Il-mi?uri ta’ inflazzjoni sottostanti baqg?u ?eneralment ta’ profil baxx, g?alkemm hemm xi indikazzjonijiet ta’ ?ieda ?afifa f’konformità ma’ aspettattivi pre?edenti. Filwaqt li l-pressjonijiet tal-ispi?a tax-xog?ol tqawwew fil-pre?enza ta’ swieq tax-xog?ol aktar stretti, il-momentum tat-tkabbir aktar dg?ajjef qed idewwem it-tra?missjoni tag?hom g?all-inflazzjoni. Fuq ?mien medju l-inflazzjoni mistennija ti?died, appo??ata mill-mi?uri tal-politika monetarja tag?na, l-espansjoni ekonomika kontinwa u t-tkabbir solidu fil-pagi.

Din il-valutazzjoni hi riflessa wkoll b’mod ?enerali fit-tbassir makroekonomiku tal-persunal tal-Eurosistema ta’ Di?embru 2019 g?a?-?ona tal-euro, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.2% fl-2019, 1.1% fl-2020, 1.4% fl-2021 u 1.6% fl-2022. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku ta’ Settembru 2019 tal-persunal tal-B?E, il-prospettiva g?all-inflazzjoni HICP ?ie rrivedut xi ftit ’il fuq g?all-2020 u xi ftit ’l isfel g?all-2021, l-iktar xprunat mill-binarju futur tal-prezzijiet tal-ener?ija.

Dwar l-anali?i monetarja963彩票开户: it-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ (M3) kien ta’ 5.6% f’Ottubru 2019 ming?ajr tibdil mix-xahar ta’ qabel. Rati sostnuti ta’ tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ jirriflettu l-?olqien kontinwu ta’ kreditu bankarju g?as-settur privat u spejje? baxxi ta’ opportunità biex wie?ed i?omm M3 fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji o?ra. L-aggregat monetarju ristrett M1 g?adu l-kontributur ewlieni g?at-tkabbir tal-aggregat monetarju wiesa’ fuq in-na?a tal-komponenti.

963彩票开户It-tkabbir fis-self lill-intrapri?i u lill-unitajiet domesti?i baqa’ solidu, u qed igawdi mit-tra?missjoni kontinwa tal-po?izzjoni ta’ akkomodament tal-politika monetarja tag?na g?ar-rati tas-self bankarju. Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji ?diedet g?al 3.8% f'Ottubru, ’il fuq minn 3.6% f’Settembru, filwaqt li r-rata annwali tat-tkabbir fis-self lill-unitajiet domesti?i baqg?et fuq il-binarju ta’ tkabbir gradwali, u la?qet 3.5% f’Ottubru. Il-po?izzjoni ta’ akkomodament tal-politika monetarja tag?na se tg?in biex tissalvagwardja l-kundizzjonijiet favorevoli ?afna tas-self bankarju u se tibqa’ tappo??a l-a??ess g?all-finanzjament, fis-setturi ekonomi?i kollha u b’mod partikolari g?all-intrapri?i ?g?ar u ta’ daqs medju.

Fil-qosor, kontroverifika tal-e?itu tal-anali?i ekonomika mal-indikazzjonijiet li jo?or?u mill-anali?i monetarja kkonfermat li g?adu me?tie? livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju g?all-konver?enza kontinwa u robusta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu ta?t, i?da qrib it-2% fuq ?mien medju.

Biex jitgawdew il-benefi??ji kollha li jirri?ultaw mill-mi?uri tal-politika monetarja li ?adna, oqsma o?ra ta’ politika g?andhom jikkontribwixxu b’mod de?i?iv biex isa??u l-potenzjal ta’ tkabbir fuq ?mien itwal, ti?i appo??ata d-domanda aggregata ta’ b?alissa u jitnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta’ politika strutturali fil-pajji?i ta?-?ona tal-euro je?tie? li ti?died b’mod sostanzjali biex issa??a? il-produttività u l-potenzjal tat-tkabbir ta?-?ona tal-euro, tnaqqas il-qg?ad strutturali u ??id ir-re?iljenza. Ir-rakkomandazzjonijiet spe?ifi?i tal-2019 g?all-pajji?i g?andhom iservu b?ala s-sinjal rilevanti.

Fir-rigward tal-politiki fiskali, il-po?izzjoni fiskali ta?-?ona tal-euro hija mistennija li tibqa’ espansiva b’mod limitat fl-2020, u b’hekk tipprovdi appo?? g?all-attività ekonomika. Fid-dawl tal-prospettiva ekonomika dg?ajfa, il-Kunsill Governattiv jilqa’ s-sej?a tal-Eurogroup g?al rispons fiskali ddifferenzjat u r-rieda tieg?u biex jikkoordina. Il-gvernijiet bi spazju fiskali g?andhom ikunu lesti li ja?ixxu b’mod effettiv u f’waqtu. F’pajji?i fejn id-dejn pubbliku hu g?oli, il-gvernijiet g?andhom isegwu politika prudenti u jil?qu g?anijiet ta’ bilan? strutturali, li g?andhom jo?olqu l-kundizzjonijiet biex l-istabbilizzaturi awtomati?i joperaw bla xkiel. Il-pajji?i kollha g?andhom jintensifikaw l-isforzi tag?hom biex jiksbu kompo?izzjoni ta’ finanzi pubbli?i aktar favorevoli g?at-tkabbir.

963彩票开户Bl-istess mod, l-implimentazzjoni trasparenti u konsistenti tal-qafas ta’ governanza fiskali u ekonomika tal-Unjoni Ewropea tul i?-?mien u fil-pajji?i kollha tibqa’ essenzjali biex issa??a? ir-re?iljenza tal-ekonomija ta?-?ona tal-euro. It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja g?adu prijoritarju. Il-Kunsill Governattiv jilqa’ b’sodisfazzjon ix-xog?ol li qed isir u j?e??e? iktar passi spe?ifi?i u de?i?ivi biex jitlestew l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwie?bu l-mistoqsijiet tag?kom.

G?all-kliem e?att miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jog??bok ara l-ver?joni bl-Ingli?.

Kuntatti midja

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户