var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

IEVADRUNA

PRESES KONFERENCE

ECB prezidente Kristīne Lagarda,
ECB viceprezidents Luiss de Gindoss,
Frankfurte pie Mainas, 2019. gada 12. decembris

963彩票开户Cienījamās dāmas un godātie kungi! Esiet sveicināti mūsu preses konferencē! ?odien man ir gods un prieks pirmo reizi vadīt ECB Padomes monetārās politikas sanāksmi. Esmu gandarīta kopā ar viceprezidentu pastāstīt jums par mūsu sanāksmes rezultātiem. Padomes sanāksmē piedalījās arī Eiropas Komisijas priek?sēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.

Pamatojoties uz regulāro tautsaimniecības un monetāro analīzi, mēs nolēmām nemainīt galvenās ECB procentu likmes. Mēs paredzam, ka tās saglabāsies tagadējā vai zemākā līmenī līdz brīdim, kad būsim pārliecināju?ies, ka iespēju aplē?u periodā vērojama inflācijas perspektīvas stabila virzība uz līmeni, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2%, un ka ?ī virzība konsekventi atspogu?ojas pamatinflācijas dinamikā.

1. novembrī mēs atsākām neto iegādes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar mēne?a apjomu 20 mljrd. euro. Mēs paredzam, ka tās tiks veiktas tik ilgi, kamēr tas būs nepiecie?ams, lai nostiprinātu monetārās politikas procentu likmju stimulējo?o ietekmi, un tiks pārtrauktas neilgi pirms tam, kad mēs būsim sāku?i paaugstināt galvenās ECB procentu likmes.

963彩票开户Mēs paredzam arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzē?anas termi??, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad būsim sāku?i paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, cik tas būs nepiecie?ams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstāk?us un būtisku stimulējo?ās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Dati, kas sa?emti kop? iepriek?ējās Padomes sanāksmes oktobra beigās, liecina par joprojām ierobe?otu inflācijas spiedienu un vāju euro zonas izaugsmes dinamiku, ta?u vērojamas pirmās pazīmes, ka izaugsmes palēninā?anās nostabilizējas un sākas neliels pamatinflācijas pieaugums atbilsto?i iepriek? gaidītajam. Vērojamais nodarbinātības un algu kāpums turpina nostiprināt euro zonas tautsaimniecības noturību.

963彩票开户Septembrī Padomes apstiprinātā visaptvero?ā monetārās politikas pasākumu pakete sniedz būtisku monetāro stimulu, nodro?inot visiem tautsaimniecības sektoriem labvēlīgus kreditē?anas nosacījumus. Mazāk stingri mājsaimniecību un uz?ēmumu kredītu nosacījumi īpa?i veicina iedzīvotāju patēri?u un uz?ēmumu ieguldījumus. Tas veicinās euro zonas izaugsmi, turpmāku iek?zemes cenu spiediena palielinā?anos un tādējādi – inflācijas stabilu virzību uz mūsu noteikto vidējā termi?a mēr?i.

963彩票开户?emot vērā zemas inflācijas perspektīvu, Padome vēlreiz uzsvēra nepiecie?amību ilgāku laiku saglabāt ?oti stimulējo?u monetāro politiku, lai veicinātu pamatinflācijas spiedienu un kopējās inflācijas dinamiku vidējā termi?ā. Tāpēc mēs rūpīgi monitorēsim inflācijas norises un uzsākto monetārās politikas pasākumu ietekmi uz tautsaimniecību. Mūsu perspektīvas norāde nodro?inās finansē?anas nosacījumu korekcijas saska?ā ar inflācijas perspektīvas pārmai?ām. Jebkurā gadījumā Padome joprojām ir gatava pēc vajadzības kori?ēt visus tās instrumentus, lai nodro?inātu noturīgu inflācijas virzību uz tās mēr?i atbilsto?i Padomes saistībām nodro?ināt atbilsto?u simetriju.

Sīkāk skaidrojot mūsu novērtējumu, vispirms – par tautsaimniecības analīzi. Apstiprinājies, ka euro zonas reālā IKP pieaugums salīdzinājumā ar iepriek?ējo ceturksni 2019. gada 3. ceturksnī bija 0.2% (tāds pats kā iepriek?ējā ceturksnī). Vērojamā starptautiskās tirdzniecības vājā dinamika ilgsto?as globālās nenoteiktības vidē turpina nelabvēlīgi ietekmēt euro zonas apstrādes rūpniecību un kavē ieguldījumu pieaugumu. Vienlaikus sa?emtie ekonomiskie dati un apsekojumu sniegtā informācija, kas gan joprojām kopumā ir vāja, liecina, ka izaugsmes palēninā?anās euro zonā nedaudz nostabilizējas. Pakalpojumu un būvniecības sektors joprojām ir noturīgs, neraugoties uz nelielu aktivitātes palēninā?anos 2019. gada 2. pusgadā. Raugoties nākotnē, izaugsmi euro zonā joprojām veicinās ?oti labvēlīgie finansē?anas nosacījumi, turpmāks nodarbinātības kāpums kopā ar pieaugo?ajām algām, nedaudz ekspansīvā euro zonas fiskālā nostāja un globālās aktivitātes pieaugums, kas turpinās – kaut arī lēnākā tempā.

963彩票开户?is novērtējums pamatā atspogu?ots arī Eurosistēmas speciālistu 2019. gada decembra makroekonomiskajās iespēju aplēsēs euro zonai. Aplēses paredz reālā IKP gada pieaugumu 2019. gadā par 1.2%, 2020. gadā – par 1.1% un 2021. un 2022. gadā – par 1.4%. Salīdzinājumā ar ECB speciālistu 2019. gada septembra makroekonomiskajām iespēju aplēsēm reālā IKP pieauguma perspektīva 2020. gadam kori?ēta un mazliet samazināta.

Euro zonas izaugsmes perspektīvas riski, kas saistīti ar ?eopolitiskajiem faktoriem, pieaugo?o protekcionismu un ievainojamību jaunajās tirgus ekonomikas valstīs, joprojām ir lejupvērsti, ta?u vairs nav tik izteikti.

Saska?ā ar Eurostat ātro aplēsi euro zonas valstu SPCI gada inflācija 2019. gada novembrī pieauga līdz 1.0% (oktobrī – 0.7%), galvenokārt atspogu?ojot pakalpojumu un pārtikas cenu inflācijas kāpumu. Domājams, ka atbilsto?i pa?reizējām bir?ā tirgoto naftas nākotnes līgumu cenām kopējā inflācija nākamajos mēne?os nedaudz palielināsies. Inflācijas gaidu rādītāju līmenis ir zems. Pamatinflācijas rādītāji joprojām kopumā ir vāji, lai gan da?i rādītāji liecina, ka vērojams neliels kāpums atbilsto?i iepriek? gaidītajam. Lai gan darbaspēka izmaksu spiediens saspringtākos darba tirgus apstāk?os k?uvis spēcīgāks, izaugsmes tempa samazinā?anās kavē tā ietekmi uz inflāciju. Gaidāms, ka vidējā termi?ā inflācija palielināsies. To veicinās mūsu monetārās politikas pasākumi, turpmāka ekonomiskā izaugsme un stabils darba samaksas kāpums.

?āds novērtējums pamatā atspogu?ots arī Eurosistēmas speciālistu 2019. gada decembra makroekonomiskajās iespēju aplēsēs euro zonai, paredzot, ka SPCI gada inflācija 2019. gadā būs 1.2%, 2020. gadā – 1.1%, 2021. gadā – 1.4% un 2022. gadā – 1.6%. Salīdzinājumā ar ECB speciālistu 2019. gada septembra makroekonomiskajām iespēju aplēsēm SPCI inflācijas perspektīva kori?ēta un 2020. gadam mazliet paaugstināta un 2021. gadam – nedaudz samazināta. To galvenokārt nosaka gaidāmā ener?ijas cenu nākotnes virzība.

Runājot par monetāro analīzi, pla?ās naudas (M3) pieaugums 2019. gada oktobrī bija 5.6% (tāds pats kā iepriek?ējā mēnesī). Noturīgais pla?ās naudas pieauguma temps atspogu?o arvien jaunu banku kredītu izsnieg?anu privātajam sektoram un zemās M3 turē?anas izvēles izmaksas salīdzinājumā ar citiem finan?u instrumentiem. Runājot par atsevi??ām sastāvda?ām, galvenais pla?ās naudas pieaugumu noteico?ais faktors joprojām bija ?aurās naudas rādītājs M1.

Uz?ēmumiem un mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu atlikuma pieaugums joprojām bija spēcīgs. To veicināja mūsu stimulējo?ās monetārās politikas nostājas turpmāka ietekme uz banku aizdevumu procentu likmēm. Nefinan?u sabiedrībām izsniegto aizdevumu atlikuma gada pieauguma temps oktobrī palielinājās līdz 3.8% (septembrī – 3.6%), bet mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu atlikuma gada pieauguma temps turpināja pakāpeniski palielināties (oktobrī – 3.5%). Mūsu stimulējo?ā monetārās politikas nostāja palīdzēs nodro?ināt ?oti labvēlīgus banku kreditē?anas nosacījumus un turpinās veicināt finansējuma pieejamību visos tautsaimniecības sektoros un īpa?i mazajiem un vidējiem uz?ēmumiem.

Apkopojot var teikt – tautsaimniecības analīzes rezultātu un monetārās analīzes sniegto signālu salīdzinājums apstiprināja, ka joprojām nepiecie?ams būtiskā apjomā īstenot stimulējo?as monetārās politikas pasākumus, lai vidējā termi?ā nodro?inātu stabilu inflācijas atgrie?anos līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam.

Lai pilnībā baudītu mūsu monetārās politikas pasākumu priek?rocības, nepiecie?ama arī ap?ēmīgāka citu politikas jomu līdzdalība ilgtermi?a izaugsmes potenciāla palielinā?anā, kopējā pieprasījuma veicinā?anā pa?reizējā situācijā un ievainojamības samazinā?anā. Nepiecie?ams būtiski kāpināt strukturālās politikas963彩票开户 īsteno?anas tempu euro zonas valstīs, lai stimulētu euro zonas darba ra?īgumu un izaugsmes potenciālu, samazinātu strukturālo bezdarbu un palielinātu noturību. Konkrētām valstīm 2019. gadā adresētie ieteikumi būtu jāizmanto kā atbilsto?as ce?a norādes.

Runājot par fiskālo politiku, gaidāms, ka euro zonas fiskālā nostāja 2020. gadā joprojām būs nedaudz ekspansīva, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti. ?emot vērā ekonomiskās perspektīvas pavājinā?anos, Padome atzinīgi novērtē Eurogrupas aicinājumu noteikt diferencētus ?skālās politikas risinājumus, kā arī tās gatavību veikt koordinācijas pasākumus. Valdībām, kurām ir fiskālās elastības iespējas, jārīkojas efektīvi un laikus. Valstīs ar lielu valsts parādu valdībām jāīsteno piesardzīga politika un jāsasniedz strukturālās bilances mēr?i, radot apstāk?us automātisko stabilizatoru brīvai darbībai. Visām valstīm jāpastiprina centieni panākt izaugsmei labvēlīgāku valsts finan?u sastāvu.

963彩票开户Tāpat arī euro zonas tautsaimniecības noturības veicinā?anai joprojām būtiski vienmēr un visās valstīs īstenot caurredzamu un konsekventu Eiropas Savienības fiskālās un ekonomiskās pārvaldības regulējumu. Prioritāte joprojām ir Ekonomikas un monetārās savienības darbības uzlabo?ana. Padome atzinīgi vērtē paveikto un mudina īstenot turpmākus konkrētus un ap?ēmīgus pasākumus banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveides pabeig?anai.

Tagad esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. ang?u valodas versijā.

Kontaktinformācija presei

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户