var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

?VADINIS PRANE?IMAS

SPAUDOS KONFERENCIJA

ECB Pirminink? Christine Lagarde,
ECB pirmininko pavaduotojas Luis de Guindos,
Frankfurtas prie Maino, 2019 m. gruod?io 12 d.

963彩票开户Ponios ir ponai, malonu jus matyti mūs? spaudos konferencijoje. ?iandien man teko garb? pirm? kart? pirmininkauti ECB valdan?iosios tarybos pos?d?iui pinig? politikos klausimais. D?iaugiuosi gal?dama kartu su savo pavaduotoju pristatyti, k? ?iandien per Valdan?iosios tarybos pos?d? nusprend?me. Pos?dyje dalyvavo ir vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis.

Remdamiesi savo reguliaria ekonomine ir pinig? analize, nusprend?me pagrindini? ECB palūkan? norm?963彩票开户 nekeisti. Manome, kad jos nesikeis arba bus ma?esn?s tol, kol ne?sitikinsime, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu u?tikrintai art?ja prie ma?esnio negu 2 %, bet jam pakankamai artimo lygio ir kad grynosios infliacijos dinamika tai nuosekliai patvirtina.

Lapkri?io 1 d. atnaujinome grynuosius pirkimus u? 20 mlrd. eur? per m?nes? sum? pagal mūs? turto pirkimo program? (TPP). Manome, kad pirkimai bus vykdomi tol, kol to reik?s siekiant stiprinti skatinam?j? pinig? politikos palūkan? norm? poveik?, ir bus sustabdyti netrukus prie? tai, kai prad?sime didinti pagrindines ECB palūkan? normas.

963彩票开户Be to, ketiname ir toliau reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas i? pagal TPP ?sigyt? vertybini? popieri? i?pirkimo su?jus j? terminui, dar gana ilg? laik? po to, kai prad?sime didinti pagrindines ECB palūkan? normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant u?tikrinti palankias likvidumo s?lygas ir palaikyti auk?t? skatinamosios pinig? politikos lyg?.

Nuo spalio pabaigoje vykusio Valdan?iosios tarybos pos?d?io gaunami duomenys rodo, kad spaudimas infliacijai teb?ra nedidelis, o euro zonos ekonomikos augimo dinamika teb?ra silpna. Ta?iau jau pasirod? ir pirm?j? ?enkl?, kad augimo l?t?jimas stabilizuojasi ir kad grynoji infliacija ?iek tiek padid?jo, kaip ir buvo tik?tasi. Tebedid?jantis u?imtumas ir kylantis darbo u?mokestis ir toliau prisideda prie euro zonos ekonomikos atsparumo.

963彩票开户Rugs?jo m?n. Valdan?iosios tarybos priimtais sprendimais d?l i?samaus politikos priemoni? paketo suteikiame reik?ming? postūm?, padedant? u?tikrinti, kad visiems ekonomikos sektoriams būt? sudarytos palankios finansavimo s?lygos. Itin pabr??tina, kad d?l ?mon?ms ir nam? ūkiams sudaryt? palankesni? skolinimosi s?lyg? did?ja vartojimo i?laidos ir ?moni? investicijos. Visa tai paskatins euro zonos ekonomikos augim?, tolesn? vidaus kain? spaudimo did?jim?, taigi ir u?tikrint? art?jim? prie mūs? siekiamo vidutinio laikotarpio rodiklio.

963彩票开户Atsi?velgdama ? ma?os infliacijos perspektyv?, Valdan?ioji taryba dar kart? pabr??? būtinyb? ir toliau palaikyti itin skatinamojo pobūd?io pinig? politik? ilgesn? laikotarp?, siekiant palaikyti spaudim? grynajai infliacijai ir bendrosios infliacijos raid? vidutiniu laikotarpiu. Tod?l akylai steb?sime infliacijos raid? ir vykdom? pinig? politikos priemoni? poveik? ekonomikai. Mūs? ateities gair?s pad?s u?tikrinti, kad finansin?s s?lygos susireguliuot? pagal infliacijos perspektyvos poky?ius. Bet kokiu atveju, Valdan?ioji taryba, laikydamasi savo ?sipareigojimo u?tikrinti siek? atitinkant? infliacijos lyg?, ir toliau yra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad u?tikrint? tvari? infliacijos raid? siekiamo lygio link.

Dabar nor??iau i?samiau paai?kinti mūs? vertinim?, prad?dama nuo ekonomin?s analiz?s. Patvirtinta, kad 2019 m. tre?i?j? ketvirt?, palyginti su ankstesniu ketvir?iu, euro zonos realiojo BVP augimas nesikeit? ir buvo 0,2 %. Tarptautin?s prekybos vangumas tebesit?sian?io pasaulinio neapibr??tumo s?lygomis ir toliau slegia euro zonos apdirbamosios pramon?s sektori? ir slopina investicij? did?jim?. Ta?iau gaunami ekonominiai duomenys ir apklaus? rezultatai, nors n?ra labai d?iuginantys, rodo, kad euro zonos ekonomikos augimo l?t?jimas pama?u stabilizuojasi. Paslaug? ir statyb? sektoriai, nepaisant nedidelio sul?t?jimo 2019 m. antr?j? pusmet?, teb?ra atsparūs. Vertinant ateities perspektyvas, pasakytina, kad euro zonos ekonomikos augim? ir toliau skatins palankios finansavimo s?lygos, tebedid?jantis u?imtumas ir kylantis darbo u?mokestis, ?iek tiek laisv?janti euro zonos fiskalin?s politikos pozicija ir toliau auganti, nors ir truput? l?tesniu tempu, pasaulio ekonomika.

963彩票开户Tok? vertinim? i? esm?s patvirtina ir 2019 m. gruod?io m?n. Eurosistemos ekspert? makroekonomin?s prognoz?s euro zonai. Jose numatoma, kad 2019 m. metinis realusis BVP padid?s 1,2 %, 2020 m. – 1,1 %, o 2021 ir 2022 m. – 1,4 %. Palyginti su 2019 m. rugs?jo m?n. ECB ekspert? makroekonomin?mis prognoz?mis, realiojo BVP augimo prognoz? 2020 m. buvo ?iek tiek suma?inta.

963彩票开户Euro zonos ekonomikos augimo perspektyva ir toliau siejama su l?tesnio, negu prognozuota, augimo rizika, kuri? lemia geopolitiniai veiksniai, did?jantis protekcionizmas ir besiformuojan?i? rink? pa?eid?iamumas, ta?iau ?i rizika neb?ra tokia akivaizdi.

Pagal Eurostato i?ankstin? ?vert?, 2019 m. lapkri?io m?n. metin? euro zonos infliacija pagal SVKI padid?jo iki 1,0 %, palyginti su 0,7 % spalio m?n. Infliacijos padid?jim? daugiausia l?m? padid?jusios paslaug? ir maisto kainos. Atsi?velgiant ? dabartines naftos ateities sandori? kainas, bendroji infliacija artimiausius m?nesius tur?t? ?iek tiek padid?ti. Infliacijos lūkes?i? rodikliai teb?ra ma?i. Grynosios infliacijos rodikliai i? esm?s ir toliau yra nedideli, ta?iau jau pasirod? nedidelio padid?jimo ?enkl?, kaip ir buvo tik?tasi. Nors, augant ?tampai darbo rinkoje, darbo s?naud? spaudimas sustipr?jo, d?l ma?esnio augimo pagrei?io j? poveikis infliacijai persiduoda l??iau. Vidutiniu laikotarpiu infliacija, skatinama mūs? pinig? politikos priemoni?, tebesit?sian?io ekonomikos augimo ir stabiliai kylan?io darbo u?mokes?io, tur?t? did?ti.

963彩票开户Tok? vertinim? i? esm?s patvirtina ir 2019 m. gruod?io m?n. Eurosistemos ekspert? makroekonomin?s prognoz?s euro zonai. Jose numatoma, kad 2019 m. metin? infliacija pagal SVKI bus 1,2 %, 2020 m. – 1,1 %, 2021 m. – 1,4 %, o 2022 m. – 1,6 %. Palyginti su 2019 m. rugs?jo m?n. ECB ekspert? makroekonomin?mis prognoz?mis, infliacijos pagal SVKI prognoz? 2020 m. buvo ?iek tiek padidinta, o 2021 m. – suma?inta, daugiausia d?l numatomos energijos kain? raidos ateityje.

Kalbant apie pinig? analiz?, pa?ym?tina, kad pla?iojo pinig? junginio (P3) augimas 2019 m. spalio m?n., palyginti su pra?jusiu m?nesiu, nepasikeit? ir buvo 5,6 %. Tvarus pla?iojo pinig? junginio augimo tempas yra susij?s su bank? teikiamais kreditais priva?iajam sektoriui ir ma?omis alternatyviosiomis s?naudomis laikant P3, palyginti su kitomis finansin?mis priemon?mis. I? vis? pla?iojo pinig? junginio sudedam?j? dali? jo augim? ir toliau labiausiai skatino siaurasis pinig? junginys P1.

963彩票开户Paskol? ?mon?ms ir nam? ūkiams augimas tebebuvo stabilus d?l mūs? skatinamosios pinig? politikos poveikio bank? paskol? palūkan? normoms. Paskol? ne finans? bendrov?ms metinis augimo tempas spalio m?n. padid?jo iki 3,8 % (rugs?jo m?n. buvo 3,6 %). Toliau nuosekliai did?jo ir paskol? nam? ūkiams metinis augimo tempas – spalio m?n. jis buvo 3,5 %. Mūs? vykdoma skatinamoji pinig? politika pad?s i?saugoti labai palankias bank? skolinimo s?lygas ir toliau u?tikrins galimybes gauti finansavim? visuose ekonomikos sektoriuose, vis? pirma ma?osioms ir vidutin?ms ?mon?ms.

Apibendrinant pa?ym?tina, kad tarpusavyje palyginti963彩票开户 ekonomin?s analiz?s rezultatai ir pinig? analiz?s signalai patvirtina, jog auk?tas skatinamosios pinig? politikos lygis teb?ra būtinas tam, kad infliacija vidutiniu laikotarpiu ir toliau u?tikrintai art?t? prie ma?esnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio.

Kad mūs? taikomos pinig? politikos priemon?s duot? maksimali? naud?, ilgesnio laikotarpio ekonomikos augimo galimyb?ms didinti, visuminei paklausai dabartin?mis aplinkyb?mis skatinti ir pa?eid?iamumui ma?inti būtina imtis ry?tingesni? veiksm? ir kitose politikos srityse. Euro zonos ?alyse reikia daug ry?tingiau ?gyvendinti struktūrin? politik?, kad padid?t? euro zonos na?umas ir augimo potencialas, suma??t? struktūrinis nedarbas ir padid?t? atsparumas. 2019 m. konkre?ioms ?alims skirtomis rekomendacijomis tur?t? būti remiamasi kaip atitinkamomis gair?mis.

Kalbant apie fiskalin? politik?, numatoma, kad ir 2020 m. euro zonos fiskalin?s politikos pozicija bus ?iek tiek skatinamoji, o tai palaikys ekonomikos augim?. Suprast?jus ekonomikos perspektyvoms, Valdan?ioji taryba palankiai vertina Eurogrup?s raginim? imtis diferencijuot? fiskalini? priemoni? ir jos pasiry?im? ?ias priemones koordinuoti. Fiskalinio manevravimo galimyb? turin?ios vyriausyb?s tur?t? būti pasirengusios reaguoti laiku ir veiksmingai. Didel? valstyb?s skol? turin?i? ?ali? vyriausyb?s turi vykdyti apdairi? politik? ir siekti nustatyt? struktūrinio balanso rodikli?, nes tai sudaryt? s?lygas automatiniams stabilizatoriams laisvai veikti. Visos ?alys tur?t? d?ti daugiau pastang?, kad u?tikrint? augimui palankesn? vie??j? finans? struktūr?.

Tam, kad euro zonos ekonomika būt? atsparesn?, būtina visose ?alyse ilgainiui skaidriai ir nuosekliai ?gyvendinti Europos S?jungos fiskalinio ir ekonominio valdymo sistem?. Gerinti ekonomin?s ir pinig? s?jungos veikim? teb?ra vienas i? prioritet?. Valdan?ioji taryba teigiamai vertina atliekam? darb? ir primygtinai ragina imtis tolesni? konkre?i? ir ry?ting? veiksm?, kad būt? baigtos kurti bank? s?junga ir kapitalo rink? s?junga.

Dabar esame pasireng? atsakyti ? jūs? klausimus.

D?l tikslios formuluot?s, kuriai pritar? Valdan?ioji taryba, ?r. tekst? angl? kalba.

Kontaktai ?iniasklaidai

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户