var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

BEVEZET? NYILATKOZAT

SAJTóéRTEKEZLET

Christine Lagarde, az EKB eln?ke,
Luis de Guindos, az EKB aleln?ke,
Frankfurt am Main, 2019. december 12.

963彩票开户H?lgyeim és uraim, szeretettel k?sz?ntjük ?n?ket a sajtóértekezletünk?n. A mai napon ért el?sz?r a megtiszteltetés, hogy az EKB Kormányzótanácsának pénzpolitikai ülését eln?k?lhettem. Az aleln?k úrral együtt ?r?mmel számolok be az ülés eredményeir?l, amelyen az Európai Bizottság ügyvezet? aleln?ke, Valdis Dombrovskis is részt vett.

A rendszeres gazdasági és monetáris elemzésünk alapján változatlanul hagytuk az EKB irányadó kamatait. Számításunk szerint ezek a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztaljuk, hogy az inflációs kilátások az el?rejelzési id?szakunkban határozottan megk?zelítik a 2%-hoz megfelel?en k?zeli, de az alatti szintet, és amíg ez a k?zeledés nem jelenik meg konzisztensen a trendinfláció dinamikájában.

November 1-jén 20 milliárd eurós havi ütemben újraindítottuk az eszk?zvásárlási program (APP) alatti nettó vásárlásokat. Várakozásunk szerint ezek addig lesznek folyamatban, amíg szükség van rájuk ahhoz, hogy meger?s?dj?n az irányadó kamataink alkalmazkodó hatása, és r?viddel azel?tt befejez?dnek, hogy ismét elkezdjük emelni az EKB irányadó kamatait.

963彩票开户Emellett az a szándékunk, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó t?ket?rlesztést teljes egészében továbbra is újra befektetjük hosszabb id?szakon keresztül azután, hogy elkezdjük az irányadó kamatok emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvez? likviditási feltételek és a meglehet?sen laza monetáris politika.

963彩票开户A legutóbbi, október végi kormányzótanácsi ülés óta kapott információk folyamatosan visszafogott inflációs nyomást és gyenge euro?vezeti n?vekedési dinamikát jeleznek, ugyanakkor – az el?zetes várakozásainkkal ?sszhangban – érzékelhet?k az els? jelei annak, hogy a n?vekedés lassulása stabilizálódik, és a trendinfláció enyhén emelkedik. A folyamatosan b?vül? foglalkoztatás és az emelked? bérek továbbra is támogatják az euro?vezeti gazdaság rugalmasságát.

A Kormányzótanács szeptemberben elfogadott, átfogó pénzpolitikai intézkedéscsomagja jelent?s mérték? monetáris ?szt?nzést ad, amely a gazdaság minden szektorában biztosítja a kedvez? finanszírozási feltételeket. Kül?n?sen a lazább vállalati és háztartási hitelfeltételek támogatják a fogyasztói kiadásokat és a vállalati beruházásokat. Ez el?segíti az euro?vezetben a gazdasági expanziót, a belf?ldi ároldali nyomás folyamatos er?s?dését és így az inflációnak a k?zéptávú célunkhoz való határozott k?zeledését.

963彩票开户Tekintettel a visszafogott inflációs várakozásokra, a Kormányzótanács ismételten kifejezésre juttatta, hogy a monetáris politikának huzamos ideig igen lazának kell ahhoz maradnia, hogy a trendinflációs nyomást és a teljes infláció alakulását k?zéptávon támogassa. Ebb?l kifolyólag szoros figyelemmel kísérjük az infláció alakulását és a kibontakozóban lev? monetáris politikai intézkedések gazdasági hatását. El?retekint? útmutatásunk biztosítja, hogy a pénzügyi feltételek az inflációs kilátások változásával ?sszhangban alakuljanak. A Kormányzótanács mindenesetre folyamatosan készen áll teljes eszk?ztárának megfelel? kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció tartósan a szimmetria iránti elk?telezettségének megfelel?en haladjon a célja felé.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel963彩票开户. Meger?síthet?, hogy az euro?vezeti reál-GDP 2019 harmadik negyedévében az el?z? negyedévhez képest 0,2%-kal, tehát azonos ütemben n?vekedett. A folyamatosan gyenge nemzetk?zi kereskedelem a világszerte tartóssá vált bizonytalansággal jellemezhet? k?rnyezetben továbbra is ránehezedik az euro?vezeti feldolgozóiparra, és visszafogja a beruházások b?vülését. A beérkez? gazdasági és felmérési adatok – bár ?sszességében továbbra is gyengék – azt mutatják, hogy az euro?vezeti n?vekedés lassulása valamelyest stabilizálódni látszik. A szolgáltatási és épít?ipari szektorok meg?rizték a rugalmasságukat annak ellenére, hogy 2019 második felében a n?vekedés kissé mérsékl?d?tt. El?retekintve, az euro?vezeti gazdasági expanziót a j?v?ben is folyamatosan támogatják a kedvez? finanszírozási feltételek, az emelked? bérekkel együtt ható további foglalkoztatásb?vülés, az euro?vezet enyhén expanzív fiskális politikai alapállása és a világgazdaság folyamatos, bár némileg lassúbb b?vülése.

A fenti értékelést tükr?zi nagy vonalakban az eurorendszer szakért?inek az euro?vezetr?l szóló, 2019. decemberi euro?vezeti makrogazdasági prognózisa is. E szerint az éves reál-GDP 2019-ben 1,2%-kal, 2020-ban 1,1%-kal, 2021-ben és 2022-ben pedig egyaránt 1,4%-kal n?. Az EKB szakért?inek 2019. szeptemberi makrogazdasági prognózisával ?sszehasonlítva a 2020-as reál-GDP-n?vekedési kilátásokat kissé lefelé módosítottuk.

Továbbra is lefelé irányulnak, de kevésbé markánsak az euro?vezet n?vekedési kilátásait ?vez? kockázatok, amelyek geopolitikai tényez?kkel, a protekcionizmus er?s?désével és a felt?rekv? piacok sérülékenységével kapcsolatosak.

Az Eurostat el?zetes becslése szerint az euro?vezet éves HICP-inflációja a 2019. októberi 0,7%-r?l novemberre 1,0%-ra n?tt, ami f?ként a szolgáltatás- és élelmiszerárak magasabb inflációjának tudható be. A t?zsdei határid?s (futures) olajárak jelenlegi szintjéb?l az elk?vetkez? hónapokban a teljes infláció kismérték? emelkedése valószín?síthet?. Az inflációs várakozások mutatói alacsony szinten állnak. A trendinflációs mutatók továbbra is általában véve visszafogottak, bár a korábbi várakozásokkal ?sszhangban mutatkoznak jelei az enyhe emelkedésnek. Mik?zben a sz?kül? munkaer?piaci k?rnyezetben meger?s?d?tt a munkaer?k?ltség-oldali nyomás, a hatása a n?vekedés er?tlenebb lendülete miatt kés?bb gy?r?zik át az inflációba. Az infláció k?zéptávon várhatóan emelkedik, amit a pénzpolitikai intézkedéseink, a folyamatos gazdasági expanzió és a tartós bérn?vekedés támogat.

963彩票开户Ezt az értékelést tükr?zi nagy vonalakban az eurorendszer szakért?inek 2019. decemberi euro?vezeti makrogazdasági prognózisa is, amely szerint a HICP-vel mért éves infláció 2019-ben 1,2%, 2020-ban 1,1%, 2021-ben 1,4%, 2022-ben pedig 1,6% lesz. Az EKB szakért?inek 2019. szeptemberi makrogazdasági el?rejelzéseihez viszonyítva a HICP-inflációra vonatkozó prognózist 2020-ra kismértékben felfelé, 2021-re pedig kissé lefelé módosítottuk, ami f?ként az energiaárak j?v?ben várható pályáját tükr?zi.

A monetáris elemzés alapján a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség (M3) 2019. októberben az el?z? hónappal azonos, 5,6%-os ütemben b?vült. Az M3 tartós n?vekedési trendje a magánszektort célzó, folyamatos bankhitelteremtést és az M3-állományoknak a más pénzügyi instrumentumokhoz viszonyítva alacsony alternatívak?ltségét tükr?zi. A komponensek k?zül változatlanul az M1, sz?kebb értelemben vett pénzaggregátum járult hozzá leginkább a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség n?vekedéséhez.

A vállalati és a háztartási hitelállományok n?vekedése változatlanul stabil volt; kedvez?en hatott rá, hogy a monetáris politika alkalmazkodó alapállása folyamatosan átgy?r?z?tt a banki hitelkamatlábakba. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek éves n?vekedési üteme októberben 3,8%-ra emelkedett a szeptemberi 3,6%-ról, míg a háztartási kihelyezéseké éves szinten fokozatosan emelked? pályán haladt, és októberben elérte a 3,5%-ot. A laza monetáris politikánk segít a nagyon kedvez? banki hitelezési feltételek fenntartásában, és a j?v?ben is támogatja minden gazdasági szektorban, de kül?n?sen a kis- és k?zépvállalkozások számára a finanszírozáshoz jutást.

?sszefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való ?sszevetése alátámasztja, hogy továbbra is meglehet?sen laza monetáris politikára van ahhoz szükség, hogy az infláció k?zéptávon határozottan tovább k?zelítsen a 2% alatti, de ahhoz k?zeli szintek felé.

Monetáris politikai intézkedéseink valamennyi eredményét csak úgy élvezhetjük, ha a gazdaságpolitika egyéb területei a mostaninál határozottabban járulnak hozzá a hosszabb távú n?vekedési potenciál emeléséhez, támogatva a jelenlegi helyzetben az aggregált keresletet és enyhítve a sérülékenységet. Az euro?vezeti országok szerkezeti intézkedéscsomagjainak megvalósítását jelent?sen fel kell ahhoz gyorsítani, hogy javuljon az euro?vezet termelékenysége és n?vekedési potenciálja, valamint hogy cs?kkenjen a strukturális munkanélküliség, és er?s?dj?n az alkalmazkodóképesség. Az egyes országoknak 2019-ben tett konkrét ajánlásokat fontos irányjelz?nek kell tekinteni.

Ami a fiskális politikát illeti, az euro?vezet fiskális politikája 2020-ban várhatóan enyhén expanzív marad, így támogatja a gazdasági teljesítményt. Figyelembe véve a meggyengült gazdasági kilátásokat, a Kormányzótanács üdv?zli, hogy az eurocsoport differenciált fiskális válaszintézkedésekre szólít fel, és hogy készen áll ezek koordinálására. Fontos, hogy azok a kormányzatok, amelyeknek van fiskális politikai mozgástere, hathatós és jól id?zített lépéseket tegyenek. A nagy államadóssággal küzd? országokban a kormányzatoknak el?relátó gazdaságpolitikát kell folytatniuk, és el kell érniük a strukturális egyenlegre vonatkozó célokat, ami megteremti az automatikus stabilizátorok szabad m?k?désének feltételeit. Minden országban intenzívebb er?feszítéseket kell tenni azért, hogy a k?zpénzügyek ?sszetétele n?vekedésbarátabb legyen.

963彩票开户Ugyanígy az Európai Unió fiskális és gazdasági irányítási rendszerének az egyes országok k?z?tt és id?ben is k?vetkezetes és átlátható alkalmazása továbbra is elengedhetetlen ahhoz, hogy meger?s?dj?n az euro?vezeti gazdaság rugalmassága. A gazdasági és monetáris unió m?k?désének javítása változatlanul súlyponti kérdés. A Kormányzótanács üdv?zli a folyamatban lev? munkát, és további konkrét, határozott lépéseket sürget annak érdekében, hogy teljesen kiépülj?n a bankunió és a t?kepiaci unió.

Várjuk kérdéseiket.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhet? el.

Médiakapcsolatok

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户