var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

UVODNA IZJAVA

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Christine Lagarde, predsjednica ESB-a
Luis de Guindos, potpredsjednik ESB-a
Frankfurt na Majni, 12. prosinca 2019.

Dame i gospodo, dobro do?li na na?u konferenciju za novinare. Danas sam prvi put imala ?ast i zadovoljstvo predsjedati sastankom Upravnog vije?a ESB-a u vezi s monetarnom politikom. Zajedno s potpredsjednikom rado ?u vas izvijestiti o ishodu dana?njeg sastanka, kojem je prisustvovao i izvr?ni potpredsjednik Europske komisije, g. Dombrovskis.

Na temelju svojih redovitih ekonomskih i monetarnih analiza odlu?ili smo zadr?ati klju?ne kamatne stope ESB-a nepromijenjenima. O?ekujemo da ?e biti na sada?njim ili ni?im razinama dok ne vidimo sna?no pribli?avanje inflacijskih izgleda razini koja je dovoljno blizu, ali ispod 2 % u projekcijskom razdoblju i ne vidimo da je dinamika temeljne inflacije dosljedno u skladu s tim kretanjem.

963彩票开户Od 1. studenoga ponovno provodimo neto kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, i to mjese?nom dinamikom od 20 mlrd. EUR. O?ekujemo da ?e se kupnje provoditi onoliko dugo koliko bude potrebno za ja?anje akomodativnog utjecaja kamatnih stopa monetarne politike i prestati nedugo prije nego ?to po?nemo pove?avati klju?ne kamatne stope ESB-a.

Osim toga, namjeravamo i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon ?to po?nemo pove?avati klju?ne kamatne stope ESB-a, u svakom slu?aju onoliko dugo koliko bude potrebno za odr?avanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Podatci koji su postali dostupni nakon prethodnog sastanka Upravnog vije?a krajem listopada upu?uju na daljnju slabost inflacijskih pritisaka i dinamike rasta u europodru?ju, premda ima prvih naznaka stabilizacije usporavanja rasta i blagog pove?anja temeljne inflacije u skladu s prija?njim o?ekivanjima. Kontinuirani rast zaposlenosti i rast pla?a i dalje podupiru otpornost gospodarstva europodru?ja.

Sveobuhvatnim paketom mjera monetarne politike, o kojem je Upravno vije?e donijelo odluku u rujnu, daje se znatan monetarni poticaj, kojim se osiguravaju povoljni uvjeti financiranja za sve sektore u gospodarstvu. Bla?i uvjeti zadu?ivanja poduze?a i ku?anstava podupiru osobnu potro?nju i poslovna ulaganja, ?to pridonosi rastu u europodru?ju, kontinuiranom ja?anju doma?ih cjenovnih pritisaka i, stoga, sna?noj prilagodbi inflacije na?im srednjoro?nim ciljnim stopama.

963彩票开户Upravno vije?e ponovilo je da je, s obzirom na slabe inflacijske izglede, potrebno da monetarna politika ostane vrlo prilagodljiva u duljem razdoblju kako bi se poduprli temeljni inflacijski pritisci i odgovaraju?a kretanja ukupne inflacije u srednjoro?nom razdoblju. Stoga ?emo pomno pratiti kretanja inflacije i utjecaj provedbe mjera monetarne politike na gospodarstvo. Na?e smjernice budu?e monetarne politike osigurat ?e prilagodbu financijskih uvjeta promijenjenim inflacijskim izgledima. U svakom slu?aju, Upravno vije?e i dalje je spremno po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi osiguralo postojano kretanje inflacije prema ciljnim razinama, u skladu sa svojom opredijeljeno??u za simetri?nost u ciljanju inflacije.

Prije?imo sada na podrobnije obja?njenje na?e procjene, po?inju?i s ekonomskom analizom. Podatci potvr?uju da je tromjese?na stopa rasta realnog BDP-a europodru?ja u tre?em tromjese?ju 2019. bila jednaka kao u prethodnom tromjese?ju, 0,2 %. Kontinuirana slabost me?unarodne trgovine u uvjetima dugotrajne globalne neizvjesnosti i dalje nepovoljno utje?e na sektor prera?iva?ke industrije u europodru?ju i na rast ulaganja. Premda su uglavnom nepovoljni, najnoviji ekonomski i anketni podatci istodobno upu?uju na odre?enu stabilizaciju usporavanja gospodarskog rasta u europodru?ju. Usprkos odre?enom slabljenju dinamike rasta u uslu?nom i gra?evinskom sektoru u drugoj polovici 2019., ti su sektori i dalje otporni. U sljede?em ?e razdoblju gospodarski rast u europodru?ju i dalje podupirati povoljni uvjeti financiranja, daljnji rast zaposlenosti zajedno s rastom pla?a, blago ekspanzivan karakter fiskalnih politika u europodru?ju te kontinuiran, premda malo sporiji, rast globalne aktivnosti.

Rije? je o procjeni koju u glavnim crtama potvr?uju makroekonomske projekcije stru?njaka Eurosustava za europodru?je iz prosinca 2019. Prema projekcijama godi?nja stopa rasta realnog BDP-a trebala bi iznositi 1,2 % u 2019., 1,1 % u 2020. te 1,4 % u 2021. i 2022. U usporedbi s makroekonomskim projekcijama stru?njaka ESB-a iz rujna 2019. izgledi za rast realnog BDP-a u 2020. neznatno su revidirani nani?e.

Premda su i dalje negativni, manje su izra?eni rizici za budu?i gospodarski rast u europodru?ju povezani s geopoliti?kim ?imbenicima, ja?anjem protekcionizma i ranjivo??u u zemljama s tr?i?tima u nastajanju.

Prema brzoj procjeni Eurostata godi?nja stopa inflacije u europodru?ju mjerena harmoniziranim indeksom potro?a?kih cijena (HIPC) pove?ala se s 0,7 % u listopadu na 1,0 % u studenome 2019. uglavnom zbog ve?e inflacije cijena usluga i hrane. Sude?i po trenuta?nim cijenama naftnih ro?nica, ukupna inflacija vjerojatno ?e sljede?ih mjeseci malo porasti. Pokazatelji inflacijskih o?ekivanja na niskim su razinama. Mjere temeljne inflacije i dalje su uglavnom slabe, premda ima naznaka blagog porasta u skladu s prija?njim o?ekivanjima. Pritisci tro?kova rada oja?ali su u okolnostima poo?travanja uvjeta na tr?i?tu rada, ali njihov prijenos na inflaciju usporen je zbog slabijeg zamaha rasta. U srednjoro?nom razdoblju o?ekuje se rast inflacije, koju podupiru na?e mjere monetarne politike, kontinuirani gospodarski rast i postojan rast pla?a.

Rije? je o procjeni koju u glavnim crtama potvr?uju makroekonomske projekcije stru?njaka Eurosustava za europodru?je iz prosinca 2019., u kojima se predvi?a da ?e godi?nja stopa inflacije mjerena HIPC-om iznositi 1,2 % u 2019., 1,1 % u 2020., 1,4 % u 2021. i 1,6 % u 2022. U usporedbi s makroekonomskim projekcijama stru?njaka ESB-a iz rujna 2019. izgledi za inflaciju mjerenu HIPC-om revidirani su malo navi?e za 2020. i nani?e za 2021., uglavnom u skladu s o?ekivanim budu?im kretanjima cijena energije.

U vezi s monetarnom analizom963彩票开户, stopa rasta naj?ireg monetarnog agregata (M3) u listopadu 2019. bila je jednaka stopi rasta u rujnu 2019., 5,6 %. Naj?iri monetarni agregat postojano raste zbog kontinuiranog odobravanja bankovnih kredita privatnom sektoru i oportunitetnih tro?kova dr?anja agregata M3, koji su niski u usporedbi s tro?kovima dr?anja drugih financijskih instrumenata. Najve?i doprinos rastu monetarnog agregata M3 i dalje daje sastavnica naju?eg monetarnog agregata (M1).

Nastavio se postojan rast kredita poduze?ima i ku?anstvima poduprt kontinuiranim prijenosom u?inka na?e prilagodljive monetarne politike na aktivne kamatne stope banaka. Godi?nja stopa rasta kredita nefinancijskim dru?tvima pove?ala se s 3,6 % u rujnu na 3,8 % u listopadu, dok je godi?nja stopa rasta kredita ku?anstvima i dalje postupno rasla i dosegnula 3,5 % u listopadu. Na?a prilagodljiva monetarna politika pridonijet ?e osiguranju vrlo povoljnih uvjeta bankovnog kreditiranja te i dalje olak?avati pristup financiranju u svim gospodarskim sektorima, osobito za mala i srednja poduze?a.

Ukratko, unakrsna provjera963彩票开户 rezultata ekonomske analize i signala iz monetarne analize potvrdila je da je visok stupanj prilagodljivosti monetarne politike i dalje potreban za daljnju sna?nu prilagodbu stopa inflacije prema razinama ispod, ali blizu 2 % u srednjoro?nom razdoblju.

Kako bi se iskoristile sve prednosti na?ih mjera monetarne politike, podru?ja drugih politika moraju dati odlu?niji doprinos pove?anju potencijala za dugoro?niji rast, ja?anju trenuta?ne agregatne potra?nje i smanjenju ranjivosti. Treba znatno ubrzati provedbu strukturnih politika963彩票开户 u dr?avama europodru?ja kako bi se potaknuli proizvodnost i potencijal rasta u europodru?ju, smanjila strukturna nezaposlenost i pove?ala otpornost. Pritom bi se trebalo voditi preporukama za pojedine zemlje za 2019.

Kada je rije? o fiskalnim politikama963彩票开户, o?ekuje se da ?e karakter fiskalnih politika u europodru?ju u 2020. i dalje biti blago ekspanzivan, tako da ?e podupirati gospodarsku aktivnost. S obzirom na slabije gospodarske izglede, Upravno vije?e pozdravlja poziv Euroskupine za diferencirane fiskalne odgovore i njezinu spremnost da te odgovore koordinira. Vlade koje imaju fiskalnog prostora trebale bi biti spremne u?inkovito i pravodobno djelovati. U dr?avama s visokom razinom javnog duga vlade trebaju provoditi razborite politike i ostvarivati ciljeve povezane sa strukturnim saldom, ?ime ?e omogu?iti slobodno djelovanje automatskih stabilizatora. Sve bi dr?ave trebale jo? intenzivnije raditi na oblikovanju strukture javnih financija kojom bi se sna?nije poticao rast.

963彩票开户Isto tako, transparentna i dosljedna provedba okvira Europske unije za fiskalno i gospodarsko upravljanje tijekom vremena u svim dr?avama i dalje je klju?na za ja?anje otpornosti gospodarstva europodru?ja. Pobolj?anje funkcioniranja ekonomske i monetarne unije i dalje je prioritet. Upravno vije?e pozdravlja napore koji se ula?u te poziva na daljnje konkretne i odlu?ne korake dovr?enja bankovne unije i unije tr?i?ta kapitala.

Stojimo vam na raspolaganju za pitanja.

To?ne formulacije koje je usuglasilo Upravno vije?e mo?ete prona?i u tekstu na engleskom jeziku.

Kontaktni podatci za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户