var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

963彩票开户ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρ?εδρο? τη? ΕΚΤ
Luis de Guindos, Αντιπρ?εδρο? τη? ΕΚΤ,
Φρανκφο?ρτη, 12 Δεκεμβρ?ου 2019

Κυρ?ε? και κ?ριοι, καλωσορ?σατε στην καθιερωμ?νη συν?ντευξη Τ?που. Σ?μερα για πρ?τη φορ? ε?χα την τιμ? και την ευχαρ?στηση να συμμετ?σχω ω? Πρ?εδρο? στη συνεδρ?αση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? ΕΚΤ για τη νομισματικ? πολιτικ?. Με ιδια?τερη χαρ? θα σα? παρουσι?σω τ?ρα τα αποτελ?σματα τη? συνεδρ?ασ?? μα?, μαζ? με τον Αντιπρ?εδρο. Στη συνεδρ?αση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου συμμετε?χε επ?ση? ο Εκτελεστικ?? Αντιπρ?εδρο? τη? Επιτροπ??, κ. Dombrovskis.

Με β?ση την οικονομικ? και νομισματικ? αν?λυση που διενεργο?με τακτικ?, αποφασ?σαμε να διατηρ?σουμε τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ αμετ?βλητα. Αναμ?νουμε ?τι θα παραμε?νουν στα σημεριν? του? ? σε χαμηλ?τερα επ?πεδα ?ω? ?του διαπιστ?σουμε ?τι οι προοπτικ?? για τον πληθωρισμ? συγκλ?νουν σθεναρ? προ? επ?πεδο πλησ?ον, σε επαρκ? βαθμ?, αλλ? κ?τω του 2%, εντ?? του χρονικο? ορ?ζοντα προβολ?? που εξετ?ζουμε και ?τι αυτ? η σ?γκλιση αντανακλ?ται κατ? τρ?πο συνεπ? στη δυναμικ? του υποκε?μενου πληθωρισμο?.

963彩票开户Την 1η Νοεμβρ?ου ξεκιν?σαμε εκ ν?ου τη διεν?ργεια καθαρ?ν αγορ?ν στο πλα?σιο του προγρ?μματο? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου για την αγορ? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP) με ?ψο? 20 δισεκ. ευρ? μηνια?ω?. Αναμ?νουμε ?τι οι εν λ?γω αγορ?? θα διενεργο?νται για ?σο χρονικ? δι?στημα κρ?νεται αναγκα?ο προκειμ?νου να ενισχυθε? η διευκολυντικ? επ?δραση των επιτοκ?ων πολιτικ?? μα? και ?τι θα λ?ξουν λ?γο πριν αρχ?σουμε να αυξ?νουμε τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ.

Σκοπε?ουμε επ?ση? να συνεχ?σουμε να επανεπενδ?ουμε, πλ?ρω?, τα ποσ? απ? την εξ?φληση τ?τλων αποκτηθ?ντων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? APP κατ? τη λ?ξη του? για παρατεταμ?νη χρονικ? περ?οδο μετ? την ημερομην?α κατ? την οπο?α θα αρχ?σουμε να αυξ?νουμε τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ και π?ντω? για ?σο χρονικ? δι?στημα χρειαστε? για τη διατ?ρηση ευνο?κ?ν συνθηκ?ν ρευστ?τητα? και εν?? διευκολυντικο?, σε μεγ?λο βαθμ?, χαρακτ?ρα τη? νομισματικ?? πολιτικ??.

Τα στοιχε?α που ?γιναν διαθ?σιμα μετ? την τελευτα?α συνεδρ?αση του Διοικητικο? Συμβουλ?ου στο τ?λο? Οκτωβρ?ου καταδεικν?ουν συνεχιζ?μενε? συγκρατημ?νε? πι?σει? στον πληθωρισμ? και υποτονικ? ρυθμ? αν?πτυξη? στη ζ?νη του ευρ?, αν και υπ?ρχουν ορισμ?νε? αρχικ?? ενδε?ξει? για σταθεροπο?ηση τη? επιβρ?δυνση? τη? αν?πτυξη? και ?πια α?ξηση του υποκε?μενου πληθωρισμο? που συν?δουν με προηγο?μενε? προσδοκ?ε?. Η συνεχιζ?μενη ?νοδο? τη? απασχ?ληση? και η α?ξηση των μισθ?ν εξακολουθο?ν να στηρ?ζουν την ανθεκτικ?τητα τη? οικονομ?α? τη? ζ?νη? του ευρ?.

963彩票开户Η ολοκληρωμ?νη δ?σμη μ?τρων πολιτικ?? που το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε τον Σεπτ?μβριο παρ?χει σημαντικ? τ?νωση απ? την πλευρ? τη? νομισματικ?? πολιτικ??, η οπο?α διασφαλ?ζει ευνο?κ?? συνθ?κε? χρηματοδ?τηση? για ?λου? του? τομε?? τη? οικονομ?α?. Πιο συγκεκριμ?να, οι ευκολ?τεροι ?ροι δανεισμο? για τι? επιχειρ?σει? και τα νοικοκυρι? στηρ?ζουν την καταναλωτικ? δαπ?νη και τι? επιχειρηματικ?? επενδ?σει?. Αυτ? θα στηρ?ξει την οικονομικ? μεγ?θυνση στη ζ?νη του ευρ?, τη συνεχιζ?μενη συσσ?ρευση εγχ?ριων πι?σεων στι? τιμ?? και, συνεπ??, τη σθεναρ? σ?γκλιση του πληθωρισμο? προ? επ?πεδα που συμβαδ?ζουν με τον μεσοπρ?θεσμο στ?χο μα?.

963彩票开户Εν?ψει των συγκρατημ?νων προοπτικ?ν για τον πληθωρισμ?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο επαν?λαβε την αν?γκη η νομισματικ? πολιτικ? να παραμε?νει σε πολ? μεγ?λο βαθμ? διευκολυντικ? για παρατεταμ?νη χρονικ? περ?οδο με σκοπ? να στηρ?ξει τι? πι?σει? στον υποκε?μενο πληθωρισμ? και τι? εξελ?ξει? στον μετρο?μενο πληθωρισμ? μεσοπρ?θεσμα. Θα παρακολουθο?με, επομ?νω?, προσεκτικ? τι? εξελ?ξει? στον πληθωρισμ? και την επ?δραση των υπ? εξ?λιξη μ?τρων νομισματικ?? πολιτικ?? στην οικονομ?α. Οι ενδε?ξει? που παρ?χουμε για τη μελλοντικ? πορε?α των επιτοκ?ων θα διασφαλ?σουν ?τι οι χρηματοπιστωτικ?? συνθ?κε? θα προσαρμ?ζονται αν?λογα με τι? μεταβολ?? των προοπτικ?ν για τον πληθωρισμ?. Σε κ?θε περ?πτωση, το Διοικητικ? Συμβο?λιο παραμ?νει ?τοιμο να προσαρμ?σει καταλλ?λω? ?λα τα μ?σα που διαθ?τει προκειμ?νου να διασφαλ?σει ?τι ο πληθωρισμ?? θα κινηθε? προ? επ?πεδα συμβατ? με την επιδ?ωξ? του κατ? τρ?πο διαρκ?, σ?μφωνα με τη δ?σμευσ? του για συμμετρ?α.

Επιτρ?ψτε μου τ?ρα να σα? παρουσι?σω με περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? την αξιολ?γησ? μα?, ξεκιν?ντα? απ? την οικονομικ? αν?λυση. Το πραγματικ? ΑΕΠ στη ζ?νη του ευρ? επιβεβαι?θηκε σε 0,2%, σε τριμηνια?α β?ση, το γ? τρ?μηνο του 2019, αμετ?βλητο σε σχ?ση με το προηγο?μενο τρ?μηνο. Η συνεχιζ?μενη υποτονικ?τητα του διεθνο?? εμπορ?ου σε ?να περιβ?λλον επ?μονων παγκ?σμιων αβεβαιοτ?των εξακολουθε? να επηρε?ζει αρνητικ? τον τομ?α τη? μεταπο?ηση? στη ζ?νη του ευρ? και περιορ?ζει την α?ξηση των επενδ?σεων. Ταυτ?χρονα, τα εισερχ?μενα οικονομικ? στοιχε?α και τα στοιχε?α απ? ?ρευνε?, εν? παραμ?νουν συνολικ? χαμηλ?, καταδεικν?ουν κ?ποια σταθεροπο?ηση τη? επιβρ?δυνση? του ρυθμο? οικονομικ?? αν?πτυξη? στη ζ?νη του ευρ?. Ο τομ?α? των υπηρεσι?ν και ο κατασκευαστικ?? τομ?α? παραμ?νουν ανθεκτικο?, παρ? την κ?ποια συγκρ?τηση το β? εξ?μηνο του 2019. ?σον αφορ? τι? μελλοντικ?? εξελ?ξει?, η μεγ?θυνση στη ζ?νη του ευρ? θα συνεχ?σει να στηρ?ζεται απ? τι? ευνο?κ?? συνθ?κε? χρηματοδ?τηση?, την περαιτ?ρω ?νοδο τη? απασχ?ληση? σε συνδυασμ? με την α?ξηση των μισθ?ν, την ελαφρ?? επεκτατικ? κατε?θυνση τη? δημοσιονομικ?? πολιτικ?? στη ζ?νη του ευρ? και τη συνεχιζ?μενη - αν και κ?πω? βραδ?τερη - εν?σχυση τη? παγκ?σμια? δραστηρι?τητα?.

Η αξιολ?γηση αυτ? αντανακλ?ται σε γενικ?? γραμμ?? στι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων του Ευρωσυστ?ματο? για τη ζ?νη του ευρ? του Δεκεμβρ?ου 2019. Σ?μφωνα με αυτ??, προβλ?πεται α?ξηση του ετ?σιου πραγματικο? ΑΕΠ κατ? 1,2% το 2019, 1,1% το 2020 και 1,4% τ?σο το 2021 ?σο και το 2022. Σε σ?γκριση με τι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων τη? ΕΚΤ του Σεπτεμβρ?ου 2019, οι προοπτικ?? για την α?ξηση του πραγματικο? ΑΕΠ ?χουν αναθεωρηθε? ελαφρ?? προ? τα κ?τω για το 2020.

Οι κ?νδυνοι που περιβ?λλουν τι? προοπτικ?? για την αν?πτυξη στη ζ?νη του ευρ?, οι οπο?οι σχετ?ζονται με γεωπολιτικο?? παρ?γοντε?, αυξαν?μενο προστατευτισμ? και ευπ?θειε? σε αναδυ?μενε? αγορ??, παραμ?νουν καθοδικο?, αλλ? ε?ναι πλ?ον κ?πω? λιγ?τερο ?ντονοι.

963彩票开户Σ?μφωνα με την προκαταρκτικ? εκτ?μηση τη? Eurostat, ο ετ?σιο? πληθωρισμ?? (β?σει του ΕνΔΤΚ) στη ζ?νη του ευρ? αυξ?θηκε απ? 0,7% τον Οκτ?βριο του 2019 σε 1,0% τον Νο?μβριο, αντανακλ?ντα? κυρ?ω? υψηλ?τερο πληθωρισμ? των τιμ?ν των υπηρεσι?ν και των ειδ?ν διατροφ??. Με β?ση τι? ισχ?ουσε? τιμ?? των συμβολα?ων μελλοντικ?? εκπλ?ρωση? επ? του πετρελα?ου, ο μετρο?μενο? πληθωρισμ?? ε?ναι πιθαν?ν να αυξηθε? κ?πω? του? επ?μενου? μ?νε?. Οι δε?κτε? των προσδοκι?ν για τον πληθωρισμ? διαμορφ?νονται σε χαμηλ? επ?πεδα. Οι μετρ?σει? του υποκε?μενου πληθωρισμο? παραμ?νουν σε γενικ?? γραμμ?? υποτονικ??, αν και υπ?ρχουν ορισμ?νε? ενδε?ξει? ?πια? α?ξηση? που συν?δουν με προηγο?μενε? προσδοκ?ε?. Αν και οι πι?σει? στο κ?στο? εργασ?α? ενισχ?θηκαν λ?γω τη? μεγαλ?τερη? στεν?τητα? στι? αγορ?? εργασ?α?, ο ασθεν?στερο? ρυθμ?? αν?πτυξη? καθυστερε? τη μετακ?λισ? του? στον πληθωρισμ?. Μεσοπρ?θεσμα, ο πληθωρισμ?? αναμ?νεται να αυξηθε?, υποβοηθο?μενο? απ? τα μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ?? που ?χουμε λ?βει, τη συνεχιζ?μενη οικονομικ? μεγ?θυνση και την ισχυρ? ?νοδο των μισθ?ν.

Η εκτ?μηση αυτ? αντανακλ?ται γενικ?τερα και στι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων του Ευρωσυστ?ματο? για τη ζ?νη του ευρ? του Δεκεμβρ?ου 2019, σ?μφωνα με τι? οπο?ε? ο ετ?σιο? ρυθμ?? πληθωρισμο? (β?σει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθε? σε 1,2% το 2019, 1,1% το 2020, 1,4% το 2021 και 1,6% το 2022. Σε σ?γκριση με τι? μακροοικονομικ?? προβολ?? των εμπειρογνωμ?νων τη? ΕΚΤ του Σεπτεμβρ?ου 2019, οι προοπτικ?? για τον πληθωρισμ? (β?σει του ΕνΔΤΚ) ?χουν αναθεωρηθε? ελαφρ?? προ? τα π?νω για το 2020 και ελαφρ?? προ? τα κ?τω για το 2021, γεγον?? που οφε?λεται κατ? κ?ριο λ?γο στην αναμεν?μενη μελλοντικ? πορε?α των τιμ?ν τη? εν?ργεια?.

?σον αφορ? τη νομισματικ? αν?λυση, ο ρυθμ?? α?ξηση? τη? ποσ?τητα? χρ?ματο? με την ευρε?α ?ννοια (M3) διαμορφ?θηκε σε 5,6% τον Οκτ?βριο του 2019, αμετ?βλητο? σε σχ?ση με τον προηγο?μενο μ?να. Οι αμε?ωτοι ρυθμο? α?ξηση? τη? ποσ?τητα? χρ?ματο? με την ευρε?α ?ννοια αντανακλο?ν τη συνεχιζ?μενη δημιουργ?α τραπεζικ?ν πιστ?σεων για τον ιδιωτικ? τομ?α και το χαμηλ? κ?στο? ευκαιρ?α? που παρουσι?ζει η διακρ?τηση μ?σων που εμπ?πτουν στο Μ3 σε σχ?ση με ?λλα χρηματοδοτικ? μ?σα. Το στεν? νομισματικ? μ?γεθο? Μ1 εξακολουθε? να ε?ναι ο βασικ?? παρ?γοντα? που συμβ?λλει στην α?ξηση τη? ποσ?τητα? χρ?ματο? με την ευρε?α ?ννοια απ? την πλευρ? των συνιστωσ?ν τη?.

963彩票开户Ο ρυθμ?? α?ξηση? των δανε?ων προ? τι? επιχειρ?σει? και τα νοικοκυρι? παρ?μεινε ισχυρ??, ωφελο?μενο? απ? τη συνεχιζ?μενη μετακ?λιση τη? διευκολυντικ?? κατε?θυνση? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? μα? στα επιτ?κια χορηγ?σεων των τραπεζ?ν. Ο ετ?σιο? ρυθμ?? α?ξηση? των δανε?ων προ? τι? μη χρηματοπιστωτικ?? επιχειρ?σει? επιταχ?νθηκε σε 3,8% τον Οκτ?βριο, απ? 3,6% τον Σεπτ?μβριο, εν? ο ετ?σιο? ρυθμ?? α?ξηση? των δανε?ων προ? τα νοικοκυρι? συν?χισε τη σταδιακ? ανοδικ? πορε?α του και διαμορφ?θηκε σε 3,5% τον Οκτ?βριο. Η διευκολυντικ? κατε?θυνση τη? νομισματικ?? πολιτικ?? μα? θα συμβ?λει στη διαφ?λαξη των πολ? ευνο?κ?ν ?ρων τραπεζικ?ν χορηγ?σεων και θα συνεχ?σει να στηρ?ζει την πρ?σβαση σε χρηματοδ?τηση σε ?λου? του? οικονομικο?? τομε?? και ιδ?ω? για τι? μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει?.

Συνοπτικ?, η διαστα?ρωση του αποτελ?σματο? τη? οικονομικ?? αν?λυση? με τι? ενδε?ξει? απ? τη νομισματικ? αν?λυση επιβεβα?ωσε ?τι εξακολουθε? να ε?ναι αναγκα?ο? ?να? διευκολυντικ??, σε μεγ?λο βαθμ?, χαρακτ?ρα? τη? νομισματικ?? πολιτικ?? για τη συν?χιση τη? σθεναρ?? σ?γκλιση? του πληθωρισμο? προ? επ?πεδα κ?τω αλλ? πλησ?ον του 2% μεσοπρ?θεσμα.

Προκειμ?νου να αποκομισθο?ν πλ?ρω? τα οφ?λη απ? τα μ?τρα νομισματικ?? πολιτικ?? που ?χουμε λ?βει, ε?ναι αναγκα?α η αποφασιστικ?τερη συμβολ? και ?λλων τομ?ων πολιτικ?? για την α?ξηση του πιο μακροπρ?θεσμου αναπτυξιακο? δυναμικο?, τη στ?ριξη τη? συνολικ?? ζ?τηση? στην παρο?σα συγκυρ?α και τη με?ωση των ευπαθει?ν. Ε?ναι απαρα?τητο να επιταχυνθε? σημαντικ? η εφαρμογ? διαρθρωτικ?ν πολιτικ?ν963彩票开户 στι? χ?ρε? τη? ζ?νη? του ευρ? προκειμ?νου να τονωθε? η παραγωγικ?τητα και το αναπτυξιακ? δυναμικ? τη? ζ?νη? του ευρ?, να μειωθε? η διαρθρωτικ? ανεργ?α και να αυξηθε? η ανθεκτικ?τητα. Οι συστ?σει? που απευθ?νονται στι? επιμ?ρου? χ?ρε? για το 2019 θα πρ?πει να λειτουργ?σουν ω? το αντ?στοιχο σημε?ο αναφορ??.

Σε ?,τι αφορ? τι? δημοσιονομικ?? πολιτικ??, η κατε?θυνση τη? δημοσιονομικ?? πολιτικ?? στη ζ?νη του ευρ? αναμ?νεται να παραμε?νει ελαφρ?? επεκτατικ? το 2020, στηρ?ζοντα? ?τσι την οικονομικ? δραστηρι?τητα. Εν?ψει των φθινουσ?ν οικονομικ?ν προοπτικ?ν, το Διοικητικ? Συμβο?λιο επικροτε? την ?κκληση τη? Ευρωομ?δα? για λ?ψη διαφοροποιημ?νων δημοσιονομικ?ν μ?τρων και την ετοιμ?τητ? τη? για συντονισμ?. Οι κυβερν?σει? που διαθ?τουν δημοσιονομικ? χ?ρο θα πρ?πει να ε?ναι ?τοιμε? να δρ?σουν ?γκαιρα και αποτελεσματικ?. Σε χ?ρε? με υψηλ? δημ?σιο χρ?ο?, οι κυβερν?σει? πρ?πει να επιδι?ξουν την ?σκηση συνετ?ν πολιτικ?ν και να επιτ?χουν του? στ?χου? για το διαρθρωτικ? αποτ?λεσμα, δημιουργ?ντα? ?τσι τι? συνθ?κε? για την ελε?θερη λειτουργ?α των αυτ?ματων σταθεροποιητ?ν. ?λε? οι χ?ρε? θα πρ?πει να εντε?νουν τι? προσπ?θει?? του? προκειμ?νου να επιτ?χουν μια σ?νθεση των δημ?σιων οικονομικ?ν η οπο?α να ε?ναι περισσ?τερο φιλικ? προ? την αν?πτυξη.

963彩票开户Αντιστο?χω?, η διαφαν?? και συνεπ?? εφαρμογ? του πλαισ?ου τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? για τη δημοσιονομικ? και οικονομικ? διακυβ?ρνηση διαχρονικ? και σε ?λε? τι? χ?ρε? εξακολουθε? να ε?ναι απαρα?τητη για την εν?σχυση τη? ανθεκτικ?τητα? τη? οικονομ?α? τη? ζ?νη? του ευρ?. Η βελτ?ωση τη? λειτουργ?α? τη? Οικονομικ?? και Νομισματικ?? ?νωση? εξακολουθε? να αποτελε? προτεραι?τητα. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο επικροτε? το ?ργο που πραγματοποιε?ται και καλε? να ληφθο?ν περαιτ?ρω συγκεκριμ?να και αποφασιστικ? μ?τρα για την ολοκλ?ρωση τη? τραπεζικ?? ?νωση? και τη? ?νωση? κεφαλαιαγορ?ν.

963彩票开户Και τ?ρα ε?μαστε στη δι?θεσ? σα? για ερωτ?σει?.

Για την ακριβ? διατ?πωση η οπο?α ?χει συμφωνηθε? απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο, συμβουλευθε?τε την αγγλικ? ?κδοση.

Εκπρ?σωποι Τ?που

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户