var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

963彩票开户INDLEDENDE BEM?RKNINGER

963彩票开户EKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, n?stformand for ECB,
Frankfurt am Main, 12. december 2019

Mine damer og herrer. Velkommen til denne pressekonference. I dag er f?rste gang, jeg havde det privilegium og den forn?jelse at lede det pengepolitiske m?de i ECB's styrelsesr?d. Jeg vil nu gerne berette om resultatet af vores m?de sammen med n?stformanden. M?det i Styrelsesr?det havde ogs? deltagelse af ledende n?stformand i Kommissionen Valdis Dombrovskis.

P? baggrund af vores regelm?ssige ?konomiske og monet?re analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter963彩票开户. Vi forventer, at de forbliver p? deres nuv?rende eller et lavere niveau, indtil vi har konstateret en robust bev?gelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstr?kkelig t?t p?, men under 2 pct. inden for vores fremskrivningsperiode, og en s?dan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underliggende inflationsudvikling.

Den 1. november genoptog vi nettoopk?bene under vores opk?bsprogram APP p? et m?nedligt niveau p? 20 mia. euro. Vi forventer, at de forts?tter, s? l?nge det er n?dvendigt for at styrke den lempende effekt af vores pengepolitiske renter, og at de oph?rer, kort f?r vi begynder at forh?je ECB's officielle renter.

963彩票开户Det er ogs? vores hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene p? hovedstolen fra v?rdipapirer opk?bt inden for APP, efterh?nden som de forfalder, i en l?ngere periode efter den dato, hvor vi begynder at forh?je ECB's officielle renter, og i hvert fald s? l?nge det er n?dvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Nye data siden Styrelsesr?dets seneste m?de sidst i oktober peger i retning af et fortsat afd?mpet inflationspres og en svag v?kstudvikling i euroomr?det trods begyndende tegn p? en stabilisering af afmatningen i den ?konomiske v?kst og en mindre stigning i den underliggende inflation i overensstemmelse med tidligere forventninger. Besk?ftigelsesv?ksten og stigende l?nninger underst?tter fortsat modstandskraften i euroomr?dets ?konomi.

Den omfattende pakke af pengepolitiske foranstaltninger, som Styrelsesr?det vedtog i september, yder en betydelig pengepolitisk stimulus, hvilket sikrer gunstige finansieringsforhold for alle sektorer i ?konomien. Navnlig underst?tter lempeligere l?nebetingelser for virksomheder og husholdninger forbrug og erhvervsinvesteringer. Det vil underst?tte v?ksten i euroomr?det, den igangv?rende opbygning af indenlandske prispres og dermed den solide konvergens i inflationen i retning af vores m?l p? mellemlangt sigt.

I lyset af de afd?mpede udsigter for inflationen gentog Styrelsesr?det, at en yderst lempelig pengepolitik er n?dvendig i en l?ngere periode for at underst?tte det underliggende inflationspres og udviklingen i den samlede inflation p? mellemlangt sigt. Vi vil derfor n?je f?lge inflationsudviklingen og effekten af de pengepolitiske foranstaltninger p? ?konomien. Vores forward guidance vil sikre, at de finansielle forhold tilpasser sig ?ndrede inflationsudsigter. Under alle omst?ndigheder er Styrelsesr?det fortsat rede til, i givet fald, at justere alle sine instrumenter for at sikre en vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesr?dets inflationsm?l og i overensstemmelse med forpligtelsen til symmetri i inflationsm?let.

Lad mig nu n?rmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den ?konomiske analyse. V?ksten i realt BNP i euroomr?det blev bekr?ftet til at v?re 0,2 pct. kvartal-til-kvartal i 3. kvartal 2019, hvilket var u?ndret i forhold til det foreg?ende kvartal. Den aktuelle svaghed i den internationale handel i en situation med vedvarende global usikkerhed p?virker fortsat euroomr?dets fremstillingssektor negativt og d?mper investeringsv?ksten. Samtidig peger de seneste ?konomiske data og unders?gelsesdata – der ganske vist stadig er svage overordnet set – i retning af en vis stabilisering af afmatningen i den ?konomiske v?kst i euroomr?det. Der er fortsat modstandskraft i service- og bygge- og anl?gssektorerne trods en vis afd?mpning i 2. halv?r 2019. Fremover bliver v?ksten i euroomr?det fortsat underst?ttet af gunstige finansieringsforhold, yderligere fremgang i besk?ftigelsen sammen med stigende l?nninger, euroomr?dets marginalt ekspansive finanspolitik og den fortsatte – omend noget langsommere – v?kst i den globale aktivitet.

Denne vurdering afspejles i store tr?k i Eurosystemets stabs makro?konomiske fremskrivninger for euroomr?det fra december 2019. Her ventes det ?rlige reale BNP at stige med 1,2 pct. i 2019, 1,1 pct. i 2020 og 1,4 pct. i b?de 2021 og 2022. Sammenlignet med ECB's stabs makro?konomiske fremskrivninger fra september 2019 er udsigten for v?ksten i realt BNP i 2020 blevet nedjusteret en smule.

963彩票开户Risici i tilknytning til v?kstudsigterne for euroomr?det, der skyldes geopolitiske faktorer, stigende protektionisme og s?rbarheder i v?kstmarkeds?konomierne, er fortsat nedadrettede, men er blevet mindre udtalte.

963彩票开户If?lge Eurostats forel?bige sk?n steg den ?rlige HICP-inflation i euroomr?det fra 0,7 pct. i oktober 2019 til 1,0 pct. i november. Dette afspejler hovedsagelig h?jere inflation i priserne p? tjenesteydelser og f?devarer. P? grundlag af de nuv?rende futurespriser p? olie vil den samlede inflation sandsynligvis stige noget i de kommende m?neder. Indikatorer for inflationsforventningerne befinder sig p? et lavt niveau. M?l for den underliggende inflation er stadig generelt afd?mpede. Der er dog visse tegn p? en mindre stigning i overensstemmelse med tidligere forventninger. Selvom l?nomkostningspresset er taget til som f?lge af strammere arbejdsmarkedsforhold, betyder den svagere v?kst, at dets gennemslag i inflationen forsinkes. P? mellemlangt sigt forventes inflationen at stige underst?ttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den ?konomiske v?kst og robuste l?nv?kst.

Denne vurdering afspejles ogs? stort set i Eurosystemets stabs makro?konomiske fremskrivninger for euroomr?det fra december 2019. Her ventes en ?rlig HICP-inflation p? 1,2 pct. i 2019, 1,1 pct. i 2020, 1,4 pct. i 2021 og 1,6 pct. i 2022. Sammenlignet med ECB's stabs makro?konomiske fremskrivninger fra september 2019 er udsigten for HICP-inflationen blev opjusteret en smule i 2020 og nedjusteret en smule i 2021, hvilket prim?rt skyldes den forventede fremtidige udvikling i energipriserne.

For s? vidt ang?r den monet?re analyse963彩票开户, var v?ksten i den brede pengem?ngde (M3) p? 5,6 pct. i oktober 2019, hvilket var u?ndret i forhold til m?neden f?r. Den stadige v?kst i den brede pengem?ngde afspejler bankernes fortsatte kreditgivning til den private sektor og lave alternativomkostninger ved M3-beholdninger i forhold til andre finansielle instrumenter. Det sn?vre pengem?ngdem?l (M1) yder fortsat det st?rste bidrag til v?ksten i den brede pengem?ngde p? komponentsiden.

Der var fortsat en solid v?kst i udl?n til virksomheder og husholdninger, som blev underst?ttet af det fortsatte gennemslag af vores lempelige pengepolitik i bankernes udl?nsrenter. Den ?rlige v?kst i udl?n til ikke-finansielle selskaber steg til 3,8 pct. i oktober (3,6 pct. i september), mens den ?rlige v?kst i udl?n til husholdninger fortsatte den gradvise stigning til 3,5 pct. i oktober. Vores lempelige pengepolitik vil bidrage til at fastholde bankernes meget gunstige udl?nsvilk?r og fortsat st?tte adgangen til finansiering p? tv?rs af alle ?konomiske sektorer og is?r til sm? og mellemstore virksomheder.

Sammenfattende bekr?ftede et krydstjek mellem resultatet af den ?konomiske analyse og signalerne fra den monet?re analyse, at der stadig er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en fortsat solid konvergens i inflationen i retning af et niveau, der ligger under, men t?t p? 2 pct. p? mellemlangt sigt.

For at f? det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det n?dvendigt, at andre politiske omr?der yder et mere m?lrettet bidrag til at styrke v?kstpotentialet p? l?ngere sigt, underst?tte den samlede eftersp?rgsel i den aktuelle situation og reducere s?rbarheder. Gennemf?relsen af strukturelle politikker i lande i euroomr?det skal intensiveres betydeligt for at ?ge produktiviteten og v?kstpotentialet i euroomr?det, nedbringe den strukturelle arbejdsl?shed og ?ge modstandskraften. Det relevante udgangspunkt herfor b?r v?re de landespecifikke henstillinger for 2019.

Hvad ang?r finanspolitikken963彩票开户 i euroomr?det, forventes den at forblive marginalt ekspansiv i 2020 og dermed at underst?tte den ?konomiske aktivitet. P? baggrund af de sv?kkede ?konomiske udsigter hilser Styrelsesr?det Eurogruppens opfordring til differentierede finanspolitiske reaktioner og dens tilbud om at koordinere disse velkommen. Regeringer med et finanspolitisk r?derum b?r v?re parate til at handle effektivt og rettidigt. I lande, hvor den offentlige g?ld er h?j, er regeringerne n?dt til at f?re en forsigtig politik og opfylde m?lene for den strukturelle saldo, som vil skabe de rette vilk?r for, at de automatiske stabilisatorer kan virke frit. Alle lande b?r intensivere deres bestr?belser p? at opn? en mere v?kstfremmende sammens?tning af de offentlige finanser.

P? samme m?de er en gennemsigtig og konsekvent gennemf?relse af Den Europ?iske Unions ramme for finanspolitisk og ?konomisk styring over tid og p? tv?rs af lande stadig afg?rende for at styrke modstandskraften i euroomr?dets ?konomi. En forbedring af Den ?konomiske og Monet?re Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesr?det ser med tilfredshed p? det igangv?rende arbejde og opfordrer til, at der tages yderligere konkrete og m?lrettede skridt til at fuldf?re bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

I er nu velkommen til at stille sp?rgsm?l.

Hvad ang?r den n?jagtige ordlyd, som Styrelsesr?det n?ede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户