var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

úVODNí PROHLá?ENí

TISKOVá KONFERENCE

Christine Lagardeová, prezidentka ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB,
Frankfurt nad Mohanem, 12. prosince 2019

963彩票开户Dámy a pánové, vítám Vás na na?í tiskové konferenci. Dnes je to poprvé, kdy mám tu ?est a potě?ení p?edsedat měnověpolitickému zasedání Rady guvernér? ECB. Nyní bych Vás tedy ráda spole?ně s panem viceprezidentem seznámila se závěry tohoto zasedání. Zú?astnil se ho také vykonny místop?edseda Komise Valdis Dombrovskis.

Na základě na?ich pravidelnych hospodá?skych a měnovych analyz jsme se rozhodli ponechat základní úrokové sazby ECB 963彩票开户beze změny. O?ekáváme, ?e z?stanou na sou?asné nebo ni??í úrovni do doby, ne? zaznamenáme, ?e infla?ní vyhled v horizontu na?ich projekcí vyrazně konverguje k úrovni dostate?ně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou, a ?e se tato konvergence konzistentně promítá do vyvoje jádrové inflace.

V rámci na?eho programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) jsme 1. listopadu znovu zahájili ?isté nákupy v měsí?ním objemu 20 mld. EUR. O?ekáváme, ?e budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpo?ily akomoda?ní dopad sazeb na?í měnové politiky, a ?e skon?í krátce p?ed tím, ne? zahájíme zvy?ování základních úrokovych sazeb ECB.

Hodláme také nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatnych cennych papír? zakoupenych v rámci programu APP po del?í dobu od chvíle, kdy za?neme zvy?ovat základní úrokové sazby ECB, a v ka?dém p?ípadě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udr?ení p?íznivych podmínek likvidity a vyrazné míry měnové akomodace.

963彩票开户Aktuální údaje získané po posledním zasedání Rady guvernér? koncem ?íjna ukazují na pokra?ující nevyrazné infla?ní tlaky a slabou dynamiku hospodá?ského r?stu v eurozóně, i kdy? je zde několik po?áte?ních náznak? stabilizace zpomalení r?stu a mírného zvy?ení jádrové inflace v souladu s p?edchozími o?ekáváními. Pokra?ující r?st zaměstnanosti a zvy?ující se mzdy nadále podporují odolnost ekonomiky eurozóny.

Komplexní soubor měnověpolitickych opat?ení, o kterém Rada guvernér? rozhodla v zá?í, poskytuje vyrazny měnovy stimul, jen? zaji??uje p?íznivé podmínky financování pro v?echny sektory ekonomiky. P?edev?ím snaz?í úvěrové podmínky pro podniky a domácnosti podporují vydaje spot?ebitel? a investice podnik?. Bude tak podpo?ena hospodá?ská expanze v eurozóně, probíhající zvy?ování domácích cenovych tlak? a tím i zna?ná konvergence inflace k na?emu st?ednědobému cíli.

963彩票开户V prost?edí utlumeného infla?ního vyhledu Rada guvernér? znovu zd?raznila, ?e je t?eba, aby nastavení měnové politiky z?stalo po del?í dobu vysoce akomoda?ní s cílem podpo?it ve st?ednědobého horizontu tlaky na jádrovou inflaci a vyvoj celkové inflace. Vyvoj inflace a dopad probíhajících měnověpolitickych opat?ení na ekonomiku budeme tedy pozorně sledovat. Na?e signalizace měnové politiky zajistí, aby se finan?ní podmínky p?izp?sobovaly v souladu se změnami infla?ního vyhledu. V ka?dém p?ípadě je Rada guvernér? nadále p?ipravena v?echny své nástroje nále?itě p?izp?sobit tomu, aby bylo zaji?těno udr?itelné smě?ování inflace k jejímu cíli, a to v souladu s jejím závazkem v oblasti symetrie.

Nyní bych ráda vysvětlila na?e hodnocení podrobněji, nejprve pokud jde o ekonomickou analyzu. Mezi?tvrtletní r?st reálného HDP v eurozóně ve t?etím ?tvrtletí roku 2019 byl potvrzen na úrovni 0,2 % a oproti p?edchozímu ?tvrtletí z?stal tedy beze změny. Pokra?ující oslabení v mezinárodním obchodě v prost?edí p?etrvávajících globálních nejistot nadále nep?íznivě p?sobí na zpracovatelsky pr?mysl eurozóny a tlumí r?st investic. Sou?asně aktuální ekonomické údaje a vysledky pr?zkum?, i kdy? celkově jsou nadále slabé, ukazují na ur?itou stabilizaci zpomalení hospodá?ského r?stu v eurozóně. Sektory slu?eb a stavebnictví z?stávají odolné i p?es ur?ité zmírnění ve druhé polovině roku 2019. Pokud jde o dal?í vyvoj, hospodá?skou expanzi eurozóny budou nadále podporovat p?íznivé podmínky financování, dal?í nár?st zaměstnanosti spolu s rostoucími mzdami, mírně expanzivní nastavení fiskální politiky v eurozóně a probíhající, i kdy? o něco pomalej?í, r?st hospodá?ské aktivity ve světě.

Toto hodnocení se celkově odrá?í v makroekonomickych projekcích pro eurozónu z prosince 2019, které sestavili odborníci Eurosystému. Podle těchto projekcí by měl ro?ní reálny HDP vzr?st v roce 2019 o 1,2 %, v roce 2020 o 1,1 % a v letech 2021 i 2022 shodně o 1,4 %. V porovnání s makroekonomickymi projekcemi pracovník? ECB ze zá?í 2019 byl vyhled r?stu reálného HDP pro rok 2020 revidován mírně směrem dol?.

963彩票开户Rizika spojená s vyhledem hospodá?ského r?stu v eurozóně, související s geopolitickymi faktory, rostoucím protekcionismem a slabymi místy na rozvíjejících se trzích, jsou nadále spí?e na straně zpomalení, av?ak do jisté míry oslabila.

963彩票开户Podle p?edbě?ného odhadu Eurostatu se meziro?ní inflace v eurozóně mě?ená HICP zvy?ila z hodnoty 0,7 % v ?íjnu 2019 na 1,0 % v listopadu, a odrá?ela tak p?edev?ím vy??í ceny slu?eb a potravin. Na základě aktuálních cen futures na ropu je pravděpodobné, ?e celková inflace v nadcházejících měsících o něco vzroste. Ukazatele infla?ních o?ekávání dosahují nízké úrovně. Ukazatele jádrové inflace z?stávají obecně nevyrazné, a?koli existují ur?ité náznaky mírného r?stu v souladu s p?edchozími o?ekáváními. I kdy? v prost?edí napjatěj?ích podmínek na trzích práce tlak na r?st mzdovych náklad? posílil, v d?sledku slab?í dynamiky hospodá?ského r?stu trvá jejich promítání do inflace déle. Ve st?ednědobém vyhledu by měla inflace vzr?st, v ?em? by ji měla podpo?it na?e měnověpolitická opat?ení, probíhající hospodá?ská expanze a solidní tempo r?stu mezd.

Toto hodnocení se víceméně odrá?í také v makroekonomickych projekcích pro eurozónu z prosince 2019 sestavenych odborníky Eurosystému. Podle těchto projekcí by měla meziro?ní inflace mě?ená HICP byt v roce 2019 na úrovni 1,2 %, v roce 2020 na úrovni 1,1 %, v roce 2021 na úrovni 1,4 % a v roce 2022 na úrovni 1,6 %. V porovnání s makroekonomickymi projekcemi pracovník? ECB ze zá?í 2019 byl vyhled inflace mě?ené HICP revidován pro rok 2020 mírně směrem nahoru a pro rok 2021 mírně směrem dol?, co? bylo zp?sobeno p?edev?ím o?ekávanym vyvojem cen energií.

Pokud jde o měnovou analyzu963彩票开户, tempo r?stu ?irokych peněz (M3) v ?íjnu 2019 dosahovalo úrovně 5,6 %, oproti p?edchozímu měsíci beze změny. P?etrvávající míry r?stu ?irokych peněz odrá?ejí pokra?ující tvorbu bankovních úvěr? ur?enych pro soukromy sektor a nízké náklady p?íle?itosti p?i dr?bě M3 ve srovnání s dal?ími finan?ními nástroji. úzky peně?ní agregát M1 je na straně slo?ek nadále hlavním p?ispěvatelem tempa r?stu ?irokych peněz.

R?st úvěr? podnik?m a domácnostem z?stal solidní a tě?il tak z pokra?ujícího promítání akomoda?ního nastavení na?í měnové politiky do úrokovych sazeb z bankovních úvěr?. Meziro?ní tempo r?stu úvěr? nefinan?ním podnik?m vzrostlo v ?íjnu na 3,8 % oproti 3,6 % v zá?í, zatímco meziro?ní tempo r?stu úvěr? domácnostem nadále postupně rostlo a v ?íjnu dosáhlo úrovně 3,5 %. Akomoda?ní nastavení na?í měnové politiky pom??e zabezpe?it velmi p?íznivé podmínky pro poskytování bankovních úvěr? a nadále bude podporovat p?ístup k financování, a to ve v?ech hospodá?skych odvětvích a zejména pro malé a st?ední podniky.

Porovnání963彩票开户 vysledk? ekonomické analyzy se signály z měnové analyzy tedy potvrdilo, ?e aby se nadále vyrazně p?ibli?ovala míra inflace ke st?ednědobym hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, vyrazny stupeň měnové akomodace je stále zapot?ebí.

Mají-li na?e měnověpolitická opat?ení p?inést maximální u?itek, musí ke zvy?ování dlouhodoběj?ího r?stového potenciálu, podpo?e agregátní poptávky za sou?asného stavu a k omezení zranitelnych míst p?ispět ostatní oblasti politiky rozhodněj?ím zp?sobem. Provádění strukturálních politik963彩票开户 v zemích eurozóny je t?eba vyrazně zintenzivnit s cílem o?ivit produktivitu a r?stovy potenciál v eurozóně, sní?it strukturální nezaměstnanost a zvy?it odolnost. Jako vhodny ukazatel cesty by měla poslou?it doporu?ení pro jednotlivé země z roku 2019.

Pokud jde o fiskální politiku963彩票开户, o?ekává se, ?e nastavení fiskálních politik v eurozóně z?stane v roce 2020 mírně expanzivní, co? podpo?í hospodá?skou aktivitu. S ohledem na oslabeny hospodá?sky vyhled Rada guvernér? vítá vyzvu Euroskupiny k diferencovanym fiskálním odpovědím a její p?ipravenost ke koordina?ní ?innosti. Vlády disponující fiskálním prostorem by měly byt p?ipraveny jednat ú?innym a správně na?asovanym zp?sobem. V zemích s vysokym ve?ejnym dluhem je nezbytné, aby vlády uplatňovaly obez?etné politiky a splňovaly cíle strukturálního salda, co? vytvo?í podmínky pro volné p?sobení automatickych stabilizátor?. V?echny země by měly zintenzivnit snahy o dosa?ení více pror?stového slo?ení ve?ejnych financí.

963彩票开户Stejně tak má pro posílení odolnosti ekonomiky eurozóny nadále prvo?ady vyznam transparentní a konzistentní uplatňování rámce Evropské unie v oblasti správy fiskálních a ekonomickych zále?itostí, a to v ?ase i nap?í? zeměmi. Zlep?ení fungování Hospodá?ské a měnové unie z?stává jednou z priorit. Rada guvernér? vítá probíhající aktivity a vyzyvá k p?ijetí dal?ích konkrétních a rozhodnych krok? k dokon?ení bankovní unie a unie kapitálovych trh?.

Nyní rádi zodpovíme va?e dotazy.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernér?, je k dispozici v anglické verzi.

Kontakty pro média

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户