var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidovany finan?ny vykaz Eurosystému

27. decembra 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým tý?dňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely sú?tov a medzisú?tov sú sp?sobené zaokrúh?ovaním.
1 Zlato a poh?adávky v zlate 474 067 1
2 Poh?adávky vo?i nerezidentom eurozóny v cudzej mene 358 647 1 273
  2.1 Poh?adávky vo?i MMF 81 645 −2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahrani?né úvery a ostatné zahrani?né aktíva 277 002 1 275
3 Poh?adávky vo?i rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 019 −869
4 Poh?adávky vo?i nerezidentom eurozóny v eurách 16 998 −2 104
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 998 −2 104
  4.2 Poh?adávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 624 147 5 194
  5.1 Hlavné refinan?né operácie 7 904 5 420
  5.2 Dlhodobejšie refinan?né operácie 616 188 0
  5.3 Dola?ovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinan?né operácie 55 −225
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodato?né vyrovnanie 0 0
6 Ostatné poh?adávky vo?i úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 335 −2 114
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 854 276 57
  7.1 Cenné papiere dr?ané na ú?ely menovej politiky 2 639 190 −211
  7.2 Ostatné cenné papiere 215 086 268
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 432 0
9 Ostatné aktíva 292 077 7 968
Aktíva spolu 4 691 998 9 407
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým tý?dňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely sú?tov a medzisú?tov sú sp?sobené zaokrúh?ovaním.
1 Bankovky v obehu 1 293 926 6 530
2 Záväzky vo?i úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 850 572 −26 400
  2.1 Be?né ú?ty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 623 108 −6 666
  2.2 Jednodňové steriliza?né operácie 227 464 −19 735
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dola?ovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodato?né vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky vo?i úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 389 4 190
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky vo?i ostatným rezidentom eurozóny v eurách 324 757 −5 363
  5.1 Verejná správa 195 245 −6 023
  5.2 Ostatné záväzky 129 513 661
6 Záväzky vo?i nerezidentom eurozóny v eurách 274 398 30 006
7 Záväzky vo?i rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 014 −43
8 Záväzky vo?i nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 903 −397
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 903 −397
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipolo?ky k zvláštnym právam ?erpania prideleným zo strany MMF 58 147 0
10 Ostatné záväzky 277 419 884
11 Ú?ty precenenia 478 272 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 201 0
Pasíva spolu 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户