var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

27 grudnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Ró?nica wobec zesz?ego tygodnia z tytu?u operacji
Poszczególne pozycje mog? nie sumowa? si? ze wzgl?du na zaokr?glenia.
1 Z?oto i nale?no?ci w z?ocie 474.067 1
2 Nale?no?ci od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 358.647 1.273
  2.1 Nale?no?ci od MFW 81.645 −2
  2.2 ?rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 277.002 1.275
3 Nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.019 −869
4 Nale?no?ci od nierezydentów strefy euro w euro 16.998 −2.104
  4.1 ?rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty 16.998 −2.104
  4.2 Nale?no?ci z tytu?u instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Nale?no?ci od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytu?u operacji polityki pieni??nej 624.147 5.194
  5.1 Podstawowe operacje refinansuj?ce 7.904 5.420
  5.2 D?u?sze operacje refinansuj?ce 616.188 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajaj?ce 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 55 −225
  5.6 Kredyty zwi?zane ze zmian? warto?ci depozytu zabezpieczaj?cego 0 0
6 Pozosta?e nale?no?ci od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.335 −2.114
7 Papiery warto?ciowe rezydentów strefy euro w euro 2.854.276 57
  7.1 Papiery warto?ciowe na potrzeby polityki pieni??nej 2.639.190 −211
  7.2 Pozosta?e papiery warto?ciowe 215.086 268
8 Nale?no?ci od sektora instytucji rz?dowych i samorz?dowych w euro 23.432 0
9 Pozosta?e aktywa 292.077 7.968
Aktywa razem 4.691.998 9.407
Pasywa (w mln EUR) Stan Ró?nica wobec zesz?ego tygodnia z tytu?u operacji
Poszczególne pozycje mog? nie sumowa? si? ze wzgl?du na zaokr?glenia.
1 Banknoty w obiegu 1.293.926 6.530
2 Zobowi?zania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytu?u operacji polityki pieni??nej 1.850.572 −26.400
  2.1 Rachunki bie??ce (w tym rachunki rezerw obowi?zkowych) 1.623.108 −6.666
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 227.464 −19.735
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajaj?ce 0 0
  2.5 Depozyty zwi?zane ze zmian? warto?ci depozytu zabezpieczaj?cego 0 0
3 Pozosta?e zobowi?zania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.389 4.190
4 Zobowi?zania z tytu?u emisji certyfikatów d?u?nych 0 0
5 Zobowi?zania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 324.757 −5.363
  5.1 Zobowi?zania wobec sektora instytucji rz?dowych i samorz?dowych 195.245 −6.023
  5.2 Pozosta?e zobowi?zania 129.513 661
6 Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro 274.398 30.006
7 Zobowi?zania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.014 −43
8 Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.903 −397
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozosta?e zobowi?zania 7.903 −397
  8.2 Zobowi?zania z tytu?u instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ci?gnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.147 0
10 Pozosta?e pasywa 277.419 884
11 Ró?nice z wyceny 478.272 0
12 Kapita? i rezerwy kapita?owe 107.201 0
Pasywa razem 4.691.998 9.407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户