var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosistēmas konsolidētais finan?u pārskats

27.12.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmai?as darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedē?u
Da?os gadījumos skait?u noapa?o?anas rezultātā komponentu summa at??iras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 474 067 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 358 647 1 273
  2.1 SVF debitoru parādi 81 645 −2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 002 1 275
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 019 −869
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 998 −2 104
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 998 −2 104
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 624 147 5 194
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 904 5 420
  5.2 Ilgāka termi?a refinansēšanas operācijas 616 188 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 55 −225
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 335 −2 114
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 854 276 57
  7.1 Monetārās politikas mēr?iem turētie vērtspapīri 2 639 190 −211
  7.2 Pārējie vērtspapīri 215 086 268
8 Valdības parāds euro 23 432 0
9 Pārējie aktīvi 292 077 7 968
Kopā aktīvi 4 691 998 9 407
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmai?as darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedē?u
Da?os gadījumos skait?u noapa?o?anas rezultātā komponentu summa at??iras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 293 926 6 530
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 850 572 −26 400
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 623 108 −6 666
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 227 464 −19 735
  2.3 Termi?noguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 10 389 4 190
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 324 757 −5 363
  5.1 Saistības pret valdību 195 245 −6 023
  5.2 Pārējās saistības 129 513 661
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 274 398 30 006
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 014 −43
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 903 −397
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 903 −397
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aiz?ēmuma tiesību ietvaros 58 147 0
10 Pārējās saistības 277 419 884
11 Pārvērtēšanas konti 478 272 0
12 Kapitāls un rezerves 107 201 0
Kopā pasīvi 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户