var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

27. prosince 2019
Aktiva (v mil. EUR) Z?statek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové ?ástky (sou?ty a mezisou?ty) nemusí odpovídat sou?tu díl?ích ?ástek z d?vodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 474 067 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 358 647 1 273
  2.1 Pohledávky za MMF 81 645 −2
  2.2 Z?statky u bank, investice do cenných papír?, zahrani?ní p?j?ky a jiná zahrani?ní aktiva 277 002 1 275
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 019 −869
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 998 −2 104
  4.1 Z?statky u bank, investice do cenných papír? a p?j?ky 16 998 −2 104
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 624 147 5 194
  5.1 Hlavní refinan?ní operace 7 904 5 420
  5.2 Dlouhodobější refinan?ní operace 616 188 0
  5.3 Reverzní operace jemného dola?ování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní záp?j?ní facilita 55 −225
  5.6 Pohledávky z vyrovnání mar?e 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 335 −2 114
7 Cenné papíry rezident? eurozóny v eurech 2 854 276 57
  7.1 Cenné papíry dr?ené pro ú?ely měnové politiky 2 639 190 −211
  7.2 Ostatní cenné papíry 215 086 268
8 Pohledávky v eurech za ve?ejnými rozpo?ty 23 432 0
9 Ostatní aktiva 292 077 7 968
Aktiva celkem 4 691 998 9 407
Pasiva (v mil. EUR) Z?statek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové ?ástky (sou?ty a mezisou?ty) nemusí odpovídat sou?tu díl?ích ?ástek z d?vodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 293 926 6 530
2 Závazky v eurech v??i úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 850 572 −26 400
  2.1 Bě?né ú?ty (systém povinných minimálních rezerv) 1 623 108 −6 666
  2.2 Vkladová facilita 227 464 −19 735
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dola?ování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání mar?e 0 0
3 Ostatní závazky v eurech v??i úvěrovým institucím v eurozóně 10 389 4 190
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech v??i ostatním rezident?m eurozóny 324 757 −5 363
  5.1 Závazky v??i ve?ejným rozpo?t?m 195 245 −6 023
  5.2 Ostatní závazky 129 513 661
6 Závazky v eurech v??i nerezident?m eurozóny 274 398 30 006
7 Závazky v cizí měně v??i rezident?m eurozóny 9 014 −43
8 Závazky v cizí měně v??i nerezident?m eurozóny 7 903 −397
  8.1 Vklady, z?statky a jiné závazky 7 903 −397
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací polo?ka zvláštních práv ?erpání MMF 58 147 0
10 Ostatní závazky 277 419 884
11 Ú?ty p?ecenění 478 272 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 201 0
Pasiva celkem 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户