var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

27 декември 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 474 067 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 358 647 1 273
  2.1 Вземания от МВФ 81 645 −2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 002 1 275
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 019 −869
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 998 −2 104
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 998 −2 104
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 624 147 5 194
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 904 5 420
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 616 188 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 55 −225
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 26 335 −2 114
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 854 276 57
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 639 190 −211
  7.2 Други ценни книжа 215 086 268
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 432 0
9 Други активи 292 077 7 968
Общо активи 4 691 998 9 407
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 293 926 6 530
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 850 572 −26 400
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 623 108 −6 666
  2.2 Депозитно улеснение 227 464 −19 735
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 389 4 190
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 324 757 −5 363
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 195 245 −6 023
  5.2 Други задължения 129 513 661
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 274 398 30 006
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 014 −43
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 903 −397
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 903 −397
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 147 0
10 Други задължения 277 419 884
11 Сметки за преоценка 478 272 0
12 Капитал и резерви 107 201 0
Общо пасиви 4 691 998 9 407
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户