var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidovany finan?ny vykaz Eurosystému

20. decembra 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým tý?dňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely sú?tov a medzisú?tov sú sp?sobené zaokrúh?ovaním.
1 Zlato a poh?adávky v zlate 474 067 3
2 Poh?adávky vo?i nerezidentom eurozóny v cudzej mene 357 374 1 896
  2.1 Poh?adávky vo?i MMF 81 647 33
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahrani?né úvery a ostatné zahrani?né aktíva 275 726 1 863
3 Poh?adávky vo?i rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 888 3 430
4 Poh?adávky vo?i nerezidentom eurozóny v eurách 19 102 346
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 102 346
  4.2 Poh?adávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 618 953 −46 304
  5.1 Hlavné refinan?né operácie 2 484 1 090
  5.2 Dlhodobejšie refinan?né operácie 616 188 −47 657
  5.3 Dola?ovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinan?né operácie 280 263
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodato?né vyrovnanie 0 0
6 Ostatné poh?adávky vo?i úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 449 −5 605
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 854 219 7 567
  7.1 Cenné papiere dr?ané na ú?ely menovej politiky 2 639 401 7 416
  7.2 Ostatné cenné papiere 214 818 151
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 432 0
9 Ostatné aktíva 284 108 7 691
Aktíva spolu 4 682 592 −30 976
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým tý?dňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely sú?tov a medzisú?tov sú sp?sobené zaokrúh?ovaním.
1 Bankovky v obehu 1 287 395 10 530
2 Záväzky vo?i úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 876 973 −50 339
  2.1 Be?né ú?ty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 629 774 424
  2.2 Jednodňové steriliza?né operácie 247 199 −50 763
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dola?ovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodato?né vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky vo?i úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 199 269
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky vo?i ostatným rezidentom eurozóny v eurách 330 120 −5 035
  5.1 Verejná správa 201 268 −401
  5.2 Ostatné záväzky 128 852 −4 634
6 Záväzky vo?i nerezidentom eurozóny v eurách 244 392 14 171
7 Záväzky vo?i rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 058 747
8 Záväzky vo?i nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 299 −601
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 299 −601
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipolo?ky k zvláštnym právam ?erpania prideleným zo strany MMF 58 147 0
10 Ostatné záväzky 276 535 −718
11 Ú?ty precenenia 478 272 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 201 0
Pasíva spolu 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户