var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

20 grudnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Ró?nica wobec zesz?ego tygodnia z tytu?u operacji
Poszczególne pozycje mog? nie sumowa? si? ze wzgl?du na zaokr?glenia.
1 Z?oto i nale?no?ci w z?ocie 474.067 3
2 Nale?no?ci od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 357.374 1.896
  2.1 Nale?no?ci od MFW 81.647 33
  2.2 ?rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.726 1.863
3 Nale?no?ci od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.888 3.430
4 Nale?no?ci od nierezydentów strefy euro w euro 19.102 346
  4.1 ?rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery warto?ciowe, kredyty 19.102 346
  4.2 Nale?no?ci z tytu?u instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Nale?no?ci od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytu?u operacji polityki pieni??nej 618.953 −46.304
  5.1 Podstawowe operacje refinansuj?ce 2.484 1.090
  5.2 D?u?sze operacje refinansuj?ce 616.188 −47.657
  5.3 Odwracalne operacje dostrajaj?ce 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 280 263
  5.6 Kredyty zwi?zane ze zmian? warto?ci depozytu zabezpieczaj?cego 0 0
6 Pozosta?e nale?no?ci od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.449 −5.605
7 Papiery warto?ciowe rezydentów strefy euro w euro 2.854.219 7.567
  7.1 Papiery warto?ciowe na potrzeby polityki pieni??nej 2.639.401 7.416
  7.2 Pozosta?e papiery warto?ciowe 214.818 151
8 Nale?no?ci od sektora instytucji rz?dowych i samorz?dowych w euro 23.432 0
9 Pozosta?e aktywa 284.108 7.691
Aktywa razem 4.682.592 −30.976
Pasywa (w mln EUR) Stan Ró?nica wobec zesz?ego tygodnia z tytu?u operacji
Poszczególne pozycje mog? nie sumowa? si? ze wzgl?du na zaokr?glenia.
1 Banknoty w obiegu 1.287.395 10.530
2 Zobowi?zania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytu?u operacji polityki pieni??nej 1.876.973 −50.339
  2.1 Rachunki bie??ce (w tym rachunki rezerw obowi?zkowych) 1.629.774 424
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 247.199 −50.763
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajaj?ce 0 0
  2.5 Depozyty zwi?zane ze zmian? warto?ci depozytu zabezpieczaj?cego 0 0
3 Pozosta?e zobowi?zania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.199 269
4 Zobowi?zania z tytu?u emisji certyfikatów d?u?nych 0 0
5 Zobowi?zania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 330.120 −5.035
  5.1 Zobowi?zania wobec sektora instytucji rz?dowych i samorz?dowych 201.268 −401
  5.2 Pozosta?e zobowi?zania 128.852 −4.634
6 Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w euro 244.392 14.171
7 Zobowi?zania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.058 747
8 Zobowi?zania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.299 −601
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozosta?e zobowi?zania 8.299 −601
  8.2 Zobowi?zania z tytu?u instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ci?gnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.147 0
10 Pozosta?e pasywa 276.535 −718
11 Ró?nice z wyceny 478.272 0
12 Kapita? i rezerwy kapita?owe 107.201 0
Pasywa razem 4.682.592 −30.976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户