var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Eurosistēmas konsolidētais finan?u pārskats

20.12.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmai?as darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedē?u
Da?os gadījumos skait?u noapa?o?anas rezultātā komponentu summa at??iras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 474 067 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 357 374 1 896
  2.1 SVF debitoru parādi 81 647 33
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 726 1 863
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 888 3 430
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 102 346
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 102 346
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 618 953 −46 304
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 484 1 090
  5.2 Ilgāka termi?a refinansēšanas operācijas 616 188 −47 657
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 280 263
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 449 −5 605
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 854 219 7 567
  7.1 Monetārās politikas mēr?iem turētie vērtspapīri 2 639 401 7 416
  7.2 Pārējie vērtspapīri 214 818 151
8 Valdības parāds euro 23 432 0
9 Pārējie aktīvi 284 108 7 691
Kopā aktīvi 4 682 592 −30 976
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmai?as darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedē?u
Da?os gadījumos skait?u noapa?o?anas rezultātā komponentu summa at??iras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 287 395 10 530
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 876 973 −50 339
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 629 774 424
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 247 199 −50 763
  2.3 Termi?noguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 199 269
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 330 120 −5 035
  5.1 Saistības pret valdību 201 268 −401
  5.2 Pārējās saistības 128 852 −4 634
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244 392 14 171
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 058 747
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 299 −601
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 299 −601
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aiz?ēmuma tiesību ietvaros 58 147 0
10 Pārējās saistības 276 535 −718
11 Pārvērtēšanas konti 478 272 0
12 Kapitāls un rezerves 107 201 0
Kopā pasīvi 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户