var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

20. prosince 2019
Aktiva (v mil. EUR) Z?statek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové ?ástky (sou?ty a mezisou?ty) nemusí odpovídat sou?tu díl?ích ?ástek z d?vodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 474 067 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 357 374 1 896
  2.1 Pohledávky za MMF 81 647 33
  2.2 Z?statky u bank, investice do cenných papír?, zahrani?ní p?j?ky a jiná zahrani?ní aktiva 275 726 1 863
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 888 3 430
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 102 346
  4.1 Z?statky u bank, investice do cenných papír? a p?j?ky 19 102 346
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 618 953 −46 304
  5.1 Hlavní refinan?ní operace 2 484 1 090
  5.2 Dlouhodobější refinan?ní operace 616 188 −47 657
  5.3 Reverzní operace jemného dola?ování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní záp?j?ní facilita 280 263
  5.6 Pohledávky z vyrovnání mar?e 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 449 −5 605
7 Cenné papíry rezident? eurozóny v eurech 2 854 219 7 567
  7.1 Cenné papíry dr?ené pro ú?ely měnové politiky 2 639 401 7 416
  7.2 Ostatní cenné papíry 214 818 151
8 Pohledávky v eurech za ve?ejnými rozpo?ty 23 432 0
9 Ostatní aktiva 284 108 7 691
Aktiva celkem 4 682 592 −30 976
Pasiva (v mil. EUR) Z?statek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové ?ástky (sou?ty a mezisou?ty) nemusí odpovídat sou?tu díl?ích ?ástek z d?vodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 287 395 10 530
2 Závazky v eurech v??i úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 876 973 −50 339
  2.1 Bě?né ú?ty (systém povinných minimálních rezerv) 1 629 774 424
  2.2 Vkladová facilita 247 199 −50 763
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dola?ování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání mar?e 0 0
3 Ostatní závazky v eurech v??i úvěrovým institucím v eurozóně 6 199 269
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech v??i ostatním rezident?m eurozóny 330 120 −5 035
  5.1 Závazky v??i ve?ejným rozpo?t?m 201 268 −401
  5.2 Ostatní závazky 128 852 −4 634
6 Závazky v eurech v??i nerezident?m eurozóny 244 392 14 171
7 Závazky v cizí měně v??i rezident?m eurozóny 9 058 747
8 Závazky v cizí měně v??i nerezident?m eurozóny 8 299 −601
  8.1 Vklady, z?statky a jiné závazky 8 299 −601
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací polo?ka zvláštních práv ?erpání MMF 58 147 0
10 Ostatní závazky 276 535 −718
11 Ú?ty p?ecenění 478 272 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 201 0
Pasiva celkem 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户