var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

20 декември 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 474 067 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 357 374 1 896
  2.1 Вземания от МВФ 81 647 33
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 726 1 863
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 888 3 430
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 102 346
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 102 346
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 618 953 −46 304
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 484 1 090
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 616 188 −47 657
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 280 263
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 28 449 −5 605
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 854 219 7 567
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 639 401 7 416
  7.2 Други ценни книжа 214 818 151
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 432 0
9 Други активи 284 108 7 691
Общо активи 4 682 592 −30 976
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 287 395 10 530
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 876 973 −50 339
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 629 774 424
  2.2 Депозитно улеснение 247 199 −50 763
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 199 269
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 330 120 −5 035
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 201 268 −401
  5.2 Други задължения 128 852 −4 634
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 244 392 14 171
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 058 747
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 299 −601
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 299 −601
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 147 0
10 Други задължения 276 535 −718
11 Сметки за преоценка 478 272 0
12 Капитал и резерви 107 201 0
Общо пасиви 4 682 592 −30 976
7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户