KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieni??nej

963彩票开户12 marca 2020

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowi?a wprowadzi? kompleksowy pakiet ?rodków polityki pieni??nej:

963彩票开户(1) Dla zapewnienia systemowi finansowemu strefy euro dora?nego wsparcia p?ynno?ciowego b?d? prowadzone, przej?ciowo, dodatkowe d?u?sze operacje refinansuj?ce (LTRO). Rada Prezesów nie widzi wprawdzie istotnych oznak napi?? na rynkach pieni??nych ani niedoborów p?ynno?ci w systemie bankowym, ale w razie potrzeby te operacje b?d? stanowi? skuteczny mechanizm zabezpieczaj?cy. B?d? one prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pe?nym przydzia?em po stopie równej ?redniej stopie depozytowej. Te operacje zapewni? pomostow? p?ynno?? na korzystnych warunkach do nast?pnej operacji TLTRO?III, która przypada w czerwcu 2020.

963彩票开户(2) Je?li chodzi o operacje TLTRO?III, od czerwca 2020 do czerwca 2021 do wszystkich operacji otwartych w danym okresie b?d? stosowane znacznie korzystniejsze warunki. Te operacje maj? wspiera? dop?yw kredytów do podmiotów najbardziej dotkni?tych epidemi? koronawirusa, a zw?aszcza – do ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. W tym okresie oprocentowanie operacji TLTRO?III b?dzie o 25 pkt bazowych ni?sze od ?redniej stopy stosowanej w podstawowych operacjach refinansuj?cych Eurosystemu. Dla kontrahentów, którzy utrzymaj? skal? swojej akcji kredytowej, oprocentowanie tych operacji zostanie obni?one – w okresie do czerwca 2021 nawet do 25 pkt bazowych poni?ej ?redniej stopy depozytowej. Ponadto maksymalna kwota, jak? od teraz kontrahenci b?d? mogli po?yczy? w ramach operacji TLTRO?III, zostaje podniesiona do 50% salda kwalifikowanych kredytów na 28 lutego 2019. W tym kontek?cie Rada Prezesów zleci komitetom Eurosystemu przeanalizowanie mo?liwo?ci z?agodzenia wymogów w zakresie zabezpieczeń, tak aby kontrahenci byli w stanie w pe?ni wykorzysta? dost?pne wsparcie finansowe.

(3) ?eby zapewni? silne wsparcie ze strony programów skupu aktywów sektora prywatnego, na okres do końca roku zostanie uruchomiona dodatkowa przej?ciowa pula zakupów netto aktywów w kwocie 120 mld euro. W po??czeniu z obecnym programem skupu aktywów (APP) pozwoli to utrzyma? korzystne warunki finansowania gospodarki realnej w czasach podwy?szonej niepewno?ci.

Rada Prezesów w dalszym ci?gu oczekuje, ?e zakupy netto aktywów b?d? prowadzone tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do wzmocnienia ?agodz?cego oddzia?ywania podstawowych stóp procentowych EBC, i ?e zakończ? si? krótko przed tym, jak zacznie ona podnosi? te stopy.

(4) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansuj?cych oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostan? na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz ?0,50%. Rada Prezesów oczekuje, ?e podstawowe stopy procentowe EBC pozostan? na obecnym lub ni?szym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, ?e perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbli?aj? si? do poziomu, który jest wystarczaj?co blisko, ale poni?ej 2%, oraz ?e to zbli?enie konsekwentnie odzwierciedla si? w dynamice inflacji bazowej.

(5) Sp?aty kapita?u z tytu?u zapadaj?cych papierów warto?ciowych nabytych w ramach programu APP b?d? w dalszym ci?gu reinwestowane – w ca?o?ci – jeszcze przez d?u?szy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosi? podstawowe stopy procentowe EBC, a w ka?dym razie tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków p?ynno?ciowych i zdecydowanie ?agodnej polityki pieni??nej.

Szczegó?owe informacje o dok?adnych warunkach nowych operacji zostan? podane w osobnym komunikacie prasowym dzi? o godz. 15.30 CET.

Prezes EBC omówi czynniki le??ce u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie si? dzi? o godz. 14.30 CET.

Dos?owny tekst przyj?ty przez Rad? Prezesów znajduje si? w wersji angielskiej.

Kontakt z?mediami

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户