963彩票开户ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφ?σει? νομισματικ?? πολιτικ??

12 Μαρτ?ου 2020

Κατ? τη σημεριν? συνεδρ?αση το Διοικητικ? Συμβο?λιο αποφ?σισε τη λ?ψη ολοκληρωμ?νη? δ?σμη? μ?τρων νομισματικ?? πολιτικ??:

(1) Θα διενεργο?νται, προσωριν?, πρ?σθετε? πρ?ξει? πιο μακροπρ?θεσμη? αναχρηματοδ?τηση?, με σκοπ? την ?μεση παροχ? στ?ριξη? σε ρευστ?τητα προ? το χρηματοπιστωτικ? σ?στημα τη? ζ?νη? του ευρ?. Μολον?τι το Διοικητικ? Συμβο?λιο δεν διαπιστ?νει ουσι?δει? ενδε?ξει? πι?σεων στι? αγορ?? χρ?ματο? ? ελλε?ψει? ρευστ?τητα? στο τραπεζικ? σ?στημα, αυτ?? οι πρ?ξει? θα παρ?σχουν ?ναν αποτελεσματικ? μηχανισμ? στ?ριξη? σε περ?πτωση αν?γκη?. Θα διενεργο?νται μ?σω δημοπρασ?α? σταθερο? επιτοκ?ου με πλ?ρη κατανομ? και επιτ?κιο ?σο με το μ?σο επιτ?κιο τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων. Οι ΠΠΜΑ θα παρ?χουν ρευστ?τητα με ευνο?κο?? ?ρου? με σκοπ? την κ?λυψη τη? περι?δου μ?χρι την πρ?ξη ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που ε?ναι προγραμματισμ?νη για τον Ιο?νιο του 2020.

(2) Στο πλα?σιο των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, θα εφαρμοστο?ν σημαντικ? ευνο?κ?τεροι ?ροι κατ? την περ?οδο Ιουν?ου 2020 - Ιουν?ου 2021 σε ?λε? τι? πρ?ξει? ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που εκκρεμο?ν στη δι?ρκεια τη? ?δια? περι?δου. Αυτ?? οι πρ?ξει? θα στηρ?ξουν τι? τραπεζικ?? χορηγ?σει? προ? ?σου? ?χουν πληγε? περισσ?τερο απ? την εξ?πλωση του κορωνο?ο?, ιδ?ω? τι? μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει?. Σε ?λη τη δι?ρκεια τη? εν λ?γω περι?δου, το επιτ?κιο αυτ?ν των πρ?ξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα ε?ναι κατ? 25 μον?δε? β?ση? χαμηλ?τερο απ? το μ?σο επιτ?κιο που εφαρμ?ζεται στι? πρ?ξει? κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? του Ευρωσυστ?ματο?. Για του? αντισυμβαλλομ?νου? που διατηρο?ν τα επ?πεδα χορ?γηση? πιστ?σε?ν του?, το επιτ?κιο που θα εφαρμ?ζεται σε αυτ?? τι? πρ?ξει? θα ε?ναι χαμηλ?τερο και, στη δι?ρκεια τη? περι?δου που θα λ?ξει τον Ιο?νιο του 2021, μπορε? να διαμορφωθε? ?ω? και κατ? 25 μον?δε? β?ση? χαμηλ?τερο απ? το μ?σο επιτ?κιο τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων. Επιπλ?ον, το μ?γιστο συνολικ? ποσ? που οι αντισυμβαλλ?μενοι θα ?χουν στο εξ?? δικα?ωμα να δανε?ζονται μ?σω των πρ?ξεων ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ αυξ?νεται στο 50% του υπολο?που των αποδεκτ?ν δανε?ων του? ?πω? ε?χε διαμορφωθε? στι? 28 Φεβρουαρ?ου 2019. Προ? τον σκοπ? αυτ?, το Διοικητικ? Συμβο?λιο θα αναθ?σει στι? επιτροπ?? του Ευρωσυστ?ματο? να διερευν?σουν μ?τρα που θα καθιστο?ν χαλαρ?τερη την παροχ? εξασφαλ?σεων προκειμ?νου να διασφαλιστε? ?τι οι αντισυμβαλλ?μενοι θα εξακολουθ?σουν να ε?ναι σε θ?ση να αξιοποιο?ν πλ?ρω? τη χρηματοδοτικ? στ?ριξη.

963彩票开户(3) Συνολικ? ποσ? ?ψου? 120 δισεκ. ευρ? θα διατεθε? προσωριν? για πρ?σθετε? καθαρ?? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? μ?χρι το τ?λο? του ?του?, διασφαλ?ζοντα? τη σθεναρ? συμβολ? των προγραμμ?των αγορ?? περιουσιακ?ν στοιχε?ων του ιδιωτικο? τομ?α. Σε συνδυασμ? με τα υφιστ?μενα προγρ?μματα αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? (asset purchase programme - APP), αυτ? θα στηρ?ξει τι? ευνο?κ?? συνθ?κε? χρηματοδ?τηση? για την πραγματικ? οικονομ?α σε περι?δου? αυξημ?νη? αβεβαι?τητα?.

Το Διοικητικ? Συμβο?λιο εξακολουθε? να αναμ?νει ?τι οι καθαρ?? αγορ?? στοιχε?ων ενεργητικο? θα διενεργο?νται για ?σο χρονικ? δι?στημα κρ?νεται αναγκα?ο προκειμ?νου να ενισχυθε? η διευκολυντικ? επ?δραση των επιτοκ?ων πολιτικ?? του και ?τι θα λ?ξουν λ?γο πριν αρχ?σει να αυξ?νει τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ.

(4) Το επιτ?κιο των πρ?ξεων κ?ρια? αναχρηματοδ?τηση? καθ?? και τα επιτ?κια τη? διευκ?λυνση? οριακ?? χρηματοδ?τηση? και τη? διευκ?λυνση? αποδοχ?? καταθ?σεων θα παραμε?νουν αμετ?βλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστο?χω?. Το Διοικητικ? Συμβο?λιο αναμ?νει ?τι τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ θα παραμε?νουν στα σημεριν? του? ? σε χαμηλ?τερα επ?πεδα ?ω? ?του διαπιστ?σει ?τι οι προοπτικ?? για τον πληθωρισμ? συγκλ?νουν σθεναρ? προ? επ?πεδο πλησ?ον, σε επαρκ? βαθμ?, αλλ? κ?τω του 2%, εντ?? του χρονικο? ορ?ζοντα προβολ?? που εξετ?ζει και ?τι αυτ? η σ?γκλιση αντανακλ?ται κατ? τρ?πο συνεπ? στη δυναμικ? του υποκε?μενου πληθωρισμο?.

(5) Οι επανεπενδ?σει? των ποσ?ν κεφαλα?ου απ? την εξ?φληση τ?τλων αποκτηθ?ντων στο πλα?σιο του προγρ?μματο? APP κατ? τη λ?ξη του? θα συνεχιστο?ν, πλ?ρω?, για παρατεταμ?νη χρονικ? περ?οδο μετ? την ημερομην?α κατ? την οπο?α το Διοικητικ? Συμβο?λιο θα αρχ?σει να αυξ?νει τα βασικ? επιτ?κια τη? ΕΚΤ και π?ντω? για ?σο χρονικ? δι?στημα χρειαστε? για τη διατ?ρηση ευνο?κ?ν συνθηκ?ν ρευστ?τητα? και εν?? διευκολυντικο?, σε μεγ?λο βαθμ?, χαρακτ?ρα τη? νομισματικ?? πολιτικ??.

963彩票开户Περαιτ?ρω λεπτομ?ρειε? για του? ακριβε?? ?ρου? των ν?ων πρ?ξεων θα δημοσιευθο?ν σε σχετικ? δελτ?α Τ?που σ?μερα το απ?γευμα στι? 15.30 (?ρα κεντρικ?? Ευρ?πη?).

963彩票开户Η Πρ?εδρο? τη? ΕΚΤ θα αναλ?σει τι? σκ?ψει? που οδ?γησαν στη λ?ψη αυτ?ν των αποφ?σεων στη δι?ρκεια συν?ντευξη? Τ?που που θα πραγματοποιηθε? σ?μερα στι? 14.30 (?ρα κεντρικ?? Ευρ?πη?).

Για την ακριβ? διατ?πωση η οπο?α ?χει συμφωνηθε? απ? το Διοικητικ? Συμβο?λιο, συμβουλευθε?τε την αγγλικ? ?κδοση.

Εκπρ?σωποι Τ?που

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户