963彩票开户963彩票开户EMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

963彩票开户12. marts 2020

P? sit m?de i dag vedtog Styrelsesr?det en omfattende pakke af pengepolitiske foranstaltninger:

1) Der vil, midlertidigt, blive udf?rt yderligere langfristede markedsoperationer (LTRO'er) for at yde omg?ende likviditetsst?tte til det finansielle system i euroomr?det. Selvom Styrelsesr?det ikke ser v?sentlige tegn p? sp?ndinger p? pengemarkederne eller knaphed p? likviditet i banksystemet, vil disse operationer udg?re en effektiv sikkerhedsmekanisme, hvis der bliver behov for det. De bliver gennemf?rt i form af auktioner til fast rente med fuld tildeling til en rente, der er lig med den gennemsnitlige rentesats for indl?nsfaciliteten. LTRO'erne vil tilf?re likviditet p? favorable vilk?r indtil TLTRO III-operationen i juni 2020.

2) Hvad ang?r TLTRO III, vil der g?lde betydeligt mere favorable vilk?r i perioden fra juni 2020 til juni 2021 for alle udest?ende TLTRO III-operationer i samme periode. Disse operationer vil underst?tte bankernes udl?n til dem, der er v?rst ramt af spredningen af coronavirussen, is?r sm? og mellemstore virksomheder. I hele denne periode vil renten ved disse TLTRO III-operationer v?re 25 basispoint lavere end den gennemsnitlige rente ved Eurosystemets prim?re markedsoperationer. For modparter, der fastholder deres kreditgivning, vil renten ved disse operationer v?re lavere, og kan i perioden, der afsluttes i juni 2021, blive indtil 25 basispoint lavere end den gennemsnitlige rente p? indl?nsfaciliteten. Desuden vil det maksimale samlede bel?b, som modparter herefter har ret til at l?ne i TLTRO III-operationer blive sat op til 50 pct. af deres beholdninger af godkendte l?n pr. 28. februar 2019. I denne sammenh?ng giver Styrelsesr?det Eurosystemets komitéer mandat til at unders?ge foranstaltninger til at lempe kriterierne for sikkerhedsstillelse for at sikre, at modparterne fortsat er i stand til at udnytte den finansielle st?tte fuldt ud.

3) En midlertidig ramme for yderligere nettoopk?b p? 120 mia. euro bliver tilf?jet indtil ?rets udgang, idet der sikres et stort bidrag fra opk?bsprogrammet inden for den private sektor. Sammen med det eksisterende opk?bsprogram (APP) vil dette underst?tte gunstige finansieringsforhold for real?konomien i en tid med ?get usikkerhed.

Styrelsesr?det forventer stadig, at nettoopk?bene forts?tter, s? l?nge det er n?dvendigt for at styrke den lempende effekt af de pengepolitiske renter, og at de oph?rer, kort f?r Styrelsesr?det begynder at forh?je ECB's officielle renter.

963彩票开户4) Renten ved de prim?re markedsoperationer og renten p? den marginale udl?nsfacilitet og indl?nsfaciliteten fastholdes p? henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct. Styrelsesr?det forventer, at ECB's officielle renter forbliver p? deres nuv?rende eller et lavere niveau, indtil Styrelsesr?det har konstateret en robust bev?gelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstr?kkelig t?t p?, men under 2 pct. inden for Styrelsesr?dets fremskrivningsperiode, og en s?dan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underliggende inflationsudvikling.

963彩票开户5) Geninvesteringer af afdragene p? hovedstolen fra v?rdipapirer opk?bt inden for opk?bsprogrammet (APP), efterh?nden som de forfalder, vil forts?tte fuldt ud i en l?ngere periode efter den dato, hvor Styrelsesr?det begynder at forh?je ECB's officielle renter, og i hvert fald s? l?nge det er n?dvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

N?rmere oplysninger om de pr?cise vilk?r for de nye operationer vil fremg? af s?rskilte pressemeddelelser, som offentligg?res i eftermiddag kl. 15.30 CET.

963彩票开户Formanden for ECB vil give en redeg?relse for disse beslutninger p? en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad ang?r den n?jagtige ordlyd, som Styrelsesr?det n?ede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户