ECB-r?dets beslut (ut?ver r?ntebeslut)

Mars 2020

13 mars 2020

Extern kommunikation

Operativa f?rsiktighets?tg?rder pga. coronaviruset

963彩票开户Den 4 mars 2020 utf?rdade Europeiska centralbanken (ECB) ett pressmeddelande om ett antal operativa f?rsiktighets?tg?rder f?r att minska eventuella risker i samband med spridningen av coronaviruset COVID-19. Syftet med dessa ?tg?rder ?r framf?r allt att skydda personalens och bes?karnas h?lsa och s?kerhet samt att s?kerst?lla kontinuiteten f?r centralbanksoperationer, f?r att p? s? s?tt minimera de skadliga effekter som en begr?nsning av dessa operationer kan f? p? ekonomin. I linje med de ?tg?rder som har vidtagits i liknande internationella organisationer och inom hela finanssektorn omfattar dessa ?tg?rder begr?nsningar i fr?ga om resande, bes?k till ECB och konferenser och evenemang som organiseras av ECB fram till den 20 april 2020, d? situationen bed?ms p? nytt. Mer detaljerad information finns i pressmeddelandet. Denna information kommer att h?llas uppdaterad. F?r att begr?nsa antalet m?ten med m?nga deltagare och de risker som ?r f?rknippade med resande kommer m?tena f?r banksektordialogen och Allm?nna r?det den 1 och 2 april att st?llas in.

Penningpolitik och marknadsoperationer

Penningpolitiska beslut den 12 mars 2020

Den 12 mars 2020 beslutade ECB-r?det om ett omfattande penningpolitiskt ?tg?rdspaket f?r att st?dja likviditets- och finansieringsvillkoren f?r hush?ll, f?retag och banker samt bidra till att bibeh?lla ett smidigt tillhandah?llande av krediter till den reala ekonomin. Paketet omfattar ett tempor?rt genomf?rande av ytterligare l?ngfristiga refinansieringstransaktioner (LTRO) med mer gynnsamma villkor under perioden fr?n juni 2020 till juni 2021 f?r TLTRO-III-transaktioner som ?r utest?ende under den perioden. Vidare tillkommer ett tempor?rt underst?d i form av ytterligare nettotillg?ngsk?p p? 120 miljarder euro fram till slutet av 2020. Mer detaljerad information om dessa beslut finns i tre pressmeddelanden p? ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdatering av information om korrespondentcentralbanksmodellen

Den 5 mars 2020 godk?nde ECB-r?det en uppdatering av CCBM-broschyren (korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) och f?rfaranden f?r Eurosystemets motparter) med tillh?rande publikation p? ECB:s webbplats, samt en uppdaterad teknisk bilaga med titeln ”CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area”. Denna ?rliga uppdatering innefattade bara mindre fakta?ndringar. B?da dokument finns p? ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ny ledamot i styrelsen f?r marknadsinfrastruktur

Den 28 februari 2020 utn?mnde ECB-r?det Livio Tornetta, vice generaldirekt?r f?r marknader och betalningssystem vid Banca d’Italia, till ledamot i styrelsen f?r marknadsinfrastruktur med omedelbar verkan. Utn?mnandet l?per fram till den 31 maj 2022.

Statistik

Riktlinje om ?ndring av riktlinjen om f?rfarandena f?r insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 21 februari 2020 antog ECB-r?det riktlinje ECB/2020/11 om ?ndring av riktlinje (EU) 2017/2335 om f?rfarandena f?r insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (”AnaCredit”). Syftet med denna ?ndringsriktlinje ?r att skapa ett ramverk f?r nationella centralbanker att kunna dela p? delm?ngder av AnaCredit-data genom att skapa nya, eller f?rb?ttra existerande, ?terkopplingar till uppgiftsl?mnare och att m?jligg?ra utbytet av harmoniserade och j?mf?rbara data. Riktlinjen kommer att publiceras p? ECB:s webbplats.

Offentligt samr?d om utkast till ECB:s f?rordning om ?ndring av f?rordning ECB/2013/43 om betalningsstatistik

Den 24 februari 2020 godk?nde ECB-r?det lanseringen av ett offentligt samr?d om ett utkast till f?rordning om ?ndring av f?rordning ECB/2013/43 om betalningsstatistik. De f?reslagna ?ndringarnas syftar till att uppfylla nya anv?ndarkrav f?r betalningspolicy och ?versikt av betalningsinstrument, -system och -ordningar, s?v?l som f?r analys av gr?ns?verskridande handel och ekonomiska prognoser, samt inf?randet av ?ndringar till f?ljd av den senaste tidens utveckling i massbetalningar och EU-lagstiftning. De f?reslagna ?ndringarna har utv?rderats enligt en kostnads-/nyttomodell av Eurosystemet/ECBS statistikkommitté i n?ra samarbete med anv?ndare, banksektorn och, avseende insamlingen av bedr?geristatistik, med Europeiska bankmyndigheten. Materialet till detta offentliga samr?d, som forts?tter till den 9 april 2020, finns p? ECB:s webbplats.

Sedlar

Upph?vande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet f?r kontanttj?nster

Den 5 mars 2020 antog ECB-r?det riktlinje ECB/2020/12 om upph?vande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet f?r kontanttj?nster, ett gr?nssnitt som inr?ttats av Eurosystemet f?r att maximera effektiviteten i och ytterligare harmonisera kontanttj?nsttransaktioner mellan nationella centralbanker i euroomr?det och deras kunder. I och med att denna funktion inte anv?ndes, men fortfarande var kostsam, besl?t ECB-r?det att avsluta den. Riktlinjen finns p? ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s ?rsrapport om tillsynsverksamheten 2019

Den 4 mars 2020 antog EU-r?det ECB:s ?rsrapport om tillsynsverksamheten 2019, som utarbetades i enlighet med artikel 20 i f?rordning (EU) nr 1024/2013 (SSM-f?rordningen), och godk?nde att den publiceras och ?verl?mnas till Europaparlamentet, EU-r?det, Europeiska kommissionen och Eurogruppen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten kommer att publiceras p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn den 19 mars 2020 sedan den presenterats inf?r Europaparlamentet av tillsynsn?mndens ordf?rande samma dag.

Tillsyns?tg?rder med anledning av coronaviruset

963彩票开户Den 12 mars 2020 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag av tillsynsn?mnden om att utf?rda ett pressmeddelande med information om de tillsyns?tg?rder som vidtagits f?r att ge tempor?ra kapital- och driftsl?ttnader som respons p? coronavirusets utbrott. Syftet ?r att de banker som st?r under ECB s direkta tillsyn kan forts?tta att fullf?lja sin roll i att tillhandah?lla finansiering till den reala ekonomin. Pressmeddelandet finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Kontakt f?r media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户