Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2020

963彩票开户13. marec 2020

Zunanje komuniciranje

Previdnostni ukrepi v zvezi s koronavirusom

Evropska centralna banka (ECB) je 4. marca 2020 objavila sporo?ilo za javnost, v katerem je predstavila previdnostne ukrepe, ki jih je sprejela za zmanj?anje potencialnih tveganj, povezanih s ?irjenjem koronarivusa oziroma bolezni COVID-19. Namen ukrepov je za??ititi zdravje in varnost zaposlenih in obiskovalcev ter zagotoviti neprekinjeno izvajanje centralnoban?nih operacij, da bi se ?im bolj zmanj?ale motnje, ki bi jih kakr?nakoli omejitev teh operacij lahko povzro?ila v gospodarstvu. V skladu z ukrepi, ki so jih sprejele podobne mednarodne organizacije in subjekti v celotnem finan?nem sektorju, se do 20. aprila 2020, ko bodo razmere ponovno ocenjene, omejujejo potovanja, obiski v prostorih ECB ter konference in dogodki, ki jih organizira ECB. Podrobnej?e informacije so na voljo v sporo?ilu za javnost in se bodo po potrebi posodabljale. Razen tega sta bila za omejitev ?tevila sestankov z mnogimi udele?enci in tveganj, povezanih s potovanji, preklicana sestanek v okviru dialoga z ban?nim sektorjem in seja Raz?irjenega sveta ECB, ki sta bila predvidena za 1. oziroma 2. april 2020.

Denarna politika in tr?ne operacije

Ukrepi denarne politike, sprejeti 12. marca 2020

963彩票开户Svet ECB je 12. marca 2020 sprejel celovit sve?enj ukrepov denarne politike, ki bodo podpirali likvidnostne pogoje in pogoje financiranja za gospodinjstva, podjetja in banke ter prispevali k ohranjanju nemotenega kreditiranja realnega gospodarstva. Sve?enj obsega za?asno izvajale dodatnih operacij dolgoro?nej?ega refinanciranja (ODR), uporabo ugodnej?ih pogojev v vseh ciljno usmerjenih operacijah dolgoro?nej?ega refinanciranja (CUODR III), izvedenih v ?asu od junija 2020 do junija 2021, in uvedbo za?asnega sve?nja dodatnih neto nakupov vrednostnih papirjev v vi?ini 120 milijard EUR za obdobje do konca leta 2020. Podrobnej?e informacije o teh sklepih so v treh sporo?ilih za javnost, ki so objavljena na spletnem mestu ECB.

Tr?na infrastruktura in pla?ila

Posodobitev dokumentacije o koresponden?nem centralnoban?nem modelu

Svet ECB je 5. marca 2020 odobril posodobitev postopkov koresponden?nega centralnoban?nega modela (CCBM) za nasprotne stranke Eurosistema (?bro?ura CCBM?) in njeno objavo na spletnem mestu ECB skupaj s posodobljeno tehni?no prilogo z naslovom ?Informacije o CCBM za nasprotne stranke – povzetek pravnih instrumentov, ki se uporabljajo v euroobmo?ju? (CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area963彩票开户). Tokratna letna posodobitev je obsegala samo manj?e stvarne popravke. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Upravljanje in vodenje

Nov ?lan Odbora za tr?no infrastrukturo

963彩票开户Svet ECB je 28. februarja 2020 imenoval Livia Tornetto, namestnika vodje generalnega direktorata za tr?ne in pla?ilne sisteme v centralni banki Banca d’Italia, za ?lana Odbora za tr?no infrastrukturo. Imenovanje za?ne veljati takoj in pote?e 31. maja 2022.

Statistika

Smernica o spremembi Smernice o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju

Svet ECB je 21. februarja 2020 sprejel Smernico ECB/2020/11 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (?AnaCredit?). Namen smernice o spremembi je oblikovati okvir, v katerem nacionalne centralne banke lahko sodelujejo v ureditvah za izmenjavo podmno?ic podatkov AnaCredit, da bi se vzpostavili ali okrepili povratni tokovi informacij, kar bo omogo?ilo izmenjavo poenotenih in primerljivih podatkov. Smernica bo objavljena na spletnem mestu ECB.

Javno posvetovanje o osnutku uredbe ECB o spremembi Uredbe ECB/2013/43 o statistiki pla?il

963彩票开户Svet ECB je 24. februarja 2020 odobril za?etek javnega posvetovanja o osnutku Uredbe o spremembi Uredbe ECB/2013/43 o statistiki pla?il. Namen predlaganih sprememb je izpolniti nove pomembne uporabni?ke zahteve glede pla?ilne politike in pregleda nad pla?ilnimi instrumenti, sistemi in shemami ter glede analize ?ezmejne trgovinske menjave in gospodarskih napovedi. Hkrati se vklju?ujejo tudi spremembe, ki so bile potrebne zaradi nedavnih dogajanj na trgih pla?il malih vrednosti, in v zakonodaji EU. Za predlagane spremembe uredbe je Odbor Eurosistema/ESCB za statistiko izvedel analizo koristi in stro?kov, pri kateri je tesno sodeloval z uporabniki, ban?no panogo in – v zvezi z zbiranjem statisti?nih podatkov o goljufijah – z Evropskim ban?nim organom. Gradiva v zvezi z javnim posvetovanjem, ki bo potekalo do 9. aprila 2020, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Bankovci

Razveljavitev Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah

Svet ECB je 5. marca 2020 sprejel Smernico ECB/2020/12 o razveljavitvi Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah. To funkcijo (Data Exchange for Cash Services, DECS) je Eurosistem vzpostavil kot vmesnik za pove?anje u?inkovitosti in poenotenje gotovinskih transakcij med nacionalnimi centralnimi bankami euroobmo?ja in njihovimi strankami. Ker se ni uporabljala, vseeno pa je bila razmeroma draga, je Svet ECB sklenil, da jo ukine. Smernica je objavljena na spletnem mestu ECB.

Ban?ni nadzor

Letno poro?ilo ECB o nadzornih dejavnostih 2019

963彩票开户Svet ECB je 4. marca 2020 potrdil Letno poro?ilo ECB o nadzornih dejavnostih 2019, pripravljeno v skladu s ?lenom 20 Uredbe (EU) ?t. 1024/2013 (?uredba o EMN?), ter odobril njegovo objavo in predlo?itev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujo?ih dr?av ?lanic. Poro?ilo bo na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru objavljeno 19. marca 2020, potem ko ga bo predsednik Nadzornega odbora istega dne predstavil tudi Evropskemu parlamentu.

Nadzorni?ki ukrepi v zvezi s koronavirusom

963彩票开户Svet ECB 12. marca 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi sporo?ilo za javnost o nadzorni?kih ukrepih, ki so bili sprejeti za zagotovitev za?asne in operativne pomo?i zaradi izbruha koronavirusa, tako da banke pod neposrednim nadzorom ECB lahko ?e naprej opravljajo svojo vlogo financiranja realnega gospodarstva. Sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Stiki za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户