Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokovych sadzieb)

Marec 2020

13. marca 2020

Externá komunikácia

Preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Dňa 4. marca 2020 Európska centrálna banka (ECB) vydala tla?ovú správu s informáciami o preventívnych opatreniach prijatych na zmiernenie potenciálnych rizík spojenych so ?írením koronavírusu (COVID-19). ú?elom opatrení je ochrana zdravia a bezpe?nosti zamestnancov a náv?tevníkov a zabezpe?enie kontinuity operácií centrálnej banky, a tym minimalizácia ru?ivych vplyvov prípadného obmedzenia jej operácií na ekonomiku. V súlade s krokmi prijatymi v podobnych medzinárodnych organizáciách i v celom finan?nom sektore tieto opatrenia obmedzujú pracovné cesty, náv?tevy priestorov ECB a konferencie a podujatia organizované ECB do 20. apríla 2020, ke? bude situácia prehodnotená. Podrobnej?ie informácie sú uvedené v tla?ovej správe. Informácie budú pod?a potreby priebe?ne aktualizované. V snahe o obmedzenie po?tu stretnutí s ve?kym po?tom ú?astníkov a rizík spojenych s cestovaním boli tie? zru?ené zasadania dialógu bankového sektora a Generálnej rady p?vodne naplánované na 1. a 2. apríla 2020.

Menová politika a operácie na trhu

Opatrenia menovej politiky prijaté 12. marca 2020

Dňa 12. marca 2020 Rada guvernérov rozhodla o komplexnom súbore opatrení menovej politiky na podporu likvidity a podmienok financovania pre domácnosti, podniky a banky, ktoré pom??u zachova? plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Sú?as?ou súboru opatrení je do?asné uskuto?ňovanie dodato?nych dlhodobej?ích refinan?nych operácií (LTRO), od júna 2020 do júna 2021 priaznivej?ie podmienky pre v?etky cielené dlhodobej?ie refinan?né operácie TLTRO III nevyrovnané po?as tohto obdobia a do?asné zavedenie rámca dodato?nych ?istych nákupov aktív v objeme 120 mld. € do konca roka 2020. Bli??ie informácie o tychto rozhodnutiach sa nachádzajú v troch súvisiacich tla?ovych správach na internetovej stránke ECB.

Trhová infra?truktúra a platobny styk

Aktualizácia dokumentácie o modeli kore?ponden?nej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM)

Dňa 5. marca 2020 Rada guvernérov schválila aktualizáciu postupov modelu kore?ponden?nej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM) pre zmluvné strany Eurosystému (tzv. bro?úru CCBM) a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB, spolu s aktualizovanou technickou prílohou pod názvom ?CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area“. Tohtoro?ná aktualizácia obsahovala len men?ie vecné zmeny. Obidva dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Novy ?len Rady pre trhovú infra?truktúru

963彩票开户Dňa 28. februára 2020 Rada guvernérov vymenovala Livia Tornettu, zástupcu generálneho riadite?a odboru Banca d'Italia pre trhy a platobné systémy, za ?lena Rady pre trhovú infra?truktúru s okam?itou ú?innos?ou do 31. mája 2022.

?tatistika

Usmernenie, ktorym sa mení usmernenie o postupoch tykajúcich sa zberu podrobnych údajov o úveroch a kreditnom riziku

963彩票开户Dňa 21. februára 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2020/11, ktorym sa mení usmernenie (Eú) 2017/2335 o postupoch tykajúcich sa zberu podrobnych údajov o úveroch a kreditnom riziku (AnaCredit). ú?elom pozmeňujúceho usmernenia je vytvori? rámec na zapojenie národnych centrálnych bánk do zdie?ania podsúborov údajov databázy AnaCredit v záujme nadviazania, resp. preh?benia sp?tnych v?zieb vo?i vykazujúcim subjektom a následnej vymeny harmonizovanych a porovnate?nych údajov. Usmernenie bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

Verejná konzultácia k návrhu nariadenia ECB, ktorym sa mení nariadenie ECB/2013/43 o ?tatistike platieb

Dňa 24. februára 2020 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia, ktorym sa mení nariadenie ECB/2013/43 o ?tatistike platieb. Cie?om navrhovanych zmien je splni? d?le?ité nové potreby pou?ívate?ov v oblasti pravidiel platobného styku a doh?adu nad platobnymi nástrojmi, systémami a schémami, ako aj analyzy medzinárodného obchodu a prognózovania hospodárskeho vyvoja, a zavies? zmeny sp?sobené aktuálnym vyvojom na trhoch retailovych platieb a v legislatíve Eú. Navrhované zmeny boli podrobené analyze prínosov a nákladov, ktorú vykonal ?tatisticky vybor Eurosystému/ESCB v úzkej spolupráci s pou?ívate?mi, bankovym sektorom a v prípade zberu ?tatistík o podvodoch i v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo. Materiály k verejnej konzultácii, ktorá bude prebieha? do 9. apríla 2020, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Zru?enie usmernenia ECB/2012/16 o vymene údajov pri hotovostnych slu?bách

963彩票开户Dňa 5. marca 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2020/12, ktorym sa zru?uje usmernenie ECB/2012/16 o vymene údajov pri hotovostnych slu?bách, t. j. rozhraní, ktoré Eurosystém vytvoril na maximalizáciu efektívnosti a ?al?iu harmonizáciu hotovostnych transak?nych slu?ieb medzi národnymi centrálnymi bankami krajín eurozóny a ich klientmi. Vzh?adom na nevyu?ívanie a nákladnos? tejto funkcie sa ju Rada guvernérov rozhodla ukon?i?. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovy doh?ad

Vyro?ná správa ECB o ?innosti doh?adu za rok 2019

963彩票开户Dňa 4. marca 2020 Rada guvernérov prijala vyro?nú správu ECB o ?innosti doh?adu za rok 2019 vypracovanú v súlade s ?lánkom 20 nariadenia (Eú) ?. 1024/2013 (?nariadenia o SSM“) a schválila jej zverejnenie a odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národnym parlamentom zú?astnenych ?lenskych ?tátov. Správa bude zverejnená na internetovej stránke bankového doh?adu ECB 19. marca 2020 potom, ako ju predseda Rady pre doh?ad v ten isty deň predstaví v Európskom parlamente.

Opatrenia orgánov doh?adu v súvislosti s koronavírusom

963彩票开户Dňa 12. marca 2020 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad vyda? tla?ovú správu, ktorá informuje o opatreniach orgánov doh?adu v podobe do?asnych kapitálovych a prevádzkovych ú?av v reakcii na ?írenie koronavírusu, aby banky pod priamym doh?adom ECB na?alej dokázali plni? svoju úlohu pri financovaní reálnej ekonomiky. Tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Kontakt pre médiá

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户