Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decat deciziile de stabilire a ratelor dobanzilor)

Martie 2020

963彩票开户13 martie 2020

Comunicare extern?

M?suri opera?ionale preventive legate de coronavirus

La data de 4 martie 2020, Banca Central? European? (BCE) a publicat un comunicat de pres? prezentand ?n detaliu o serie de m?suri opera?ionale preventive destinate atenu?rii posibilelor riscuri asociate r?spandirii coronavirusului (COVID-19). Mai exact, aceste m?suri vizeaz? protejarea s?n?t??ii ?i securit??ii membrilor personalului ?i a vizitatorilor, precum ?i asigurarea continuit??ii opera?iunilor b?ncii centrale, reducand astfel la minimum impactul perturbator pe care orice limitare a acestor opera?iuni l-ar putea avea asupra economiei. ?n concordan?? cu m?surile adoptate ?n cadrul unor organiza?ii interna?ionale similare ?i la nivelul ?ntregului sector financiar, aceste m?suri impun restric?ii privind deplas?rile, vizitele la sediile BCE ?i conferin?ele ?i evenimentele organizate de BCE pan? la data de 20 aprilie 2020, cand situa?ia va fi reevaluat?. Informa?ii mai detaliate pot fi consultate ?n comunicatul de pres?. Aceste informa?ii vor fi actualizate, dac? va fi necesar. ?n plus, ?n scopul limit?rii num?rului de ?edin?e cu o participare semnificativ? ?i a riscurilor asociate deplas?rilor, reuniunea Dialogului din Sectorul Bancar (Banking Industry Dialogue)963彩票开户 ?i ?edin?a Consiliului general, programate s? aib? loc la 1 aprilie 2020 ?i, respectiv, 2 aprilie 2020, au fost anulate.

Politic? monetar? ?i opera?iuni de pia??

M?suri de politic? monetar? adoptate la 12 martie 2020

La data de 12 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la adoptarea unui pachet cuprinz?tor de m?suri de politic? monetar?, cu scopul de a sprijini condi?iile de lichiditate ?i finan?are pentru gospod?riile popula?iei, firme ?i b?nci ?i de a contribui la creditarea f?r? sincope a economiei reale. Acest pachet presupune efectuarea temporar? de opera?iuni de refinan?are pe termen mai lung (ORTL) suplimentare, aplicarea unor condi?ii mai favorabile, ?n perioada iunie 2020-iunie 2021, pentru toate opera?iunile OTRTL III ?n curs ?n perioada respectiv?, precum ?i ad?ugarea unui pachet temporar de achizi?ii nete suplimentare de active, ?n valoare de 120 de miliarde EUR, pan? la sfar?itul anului 2020. Informa?ii mai detaliate privind aceste decizii sunt prezentate ?n trei comunicate de pres? pe aceast? tem?, disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pie?ei ?i pl??i

Actualiz?ri ale documenta?iei privind modelul b?ncilor centrale corespondente

La data de 5 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a procedurilor privind modelul b?ncilor centrale corespondente (correspondent central banking model – CCBM) pentru contrapartidele din Eurosistem (?bro?ura privind CCBM”), precum ?i publicarea acesteia pe website-ul BCE, al?turi de o anex? tehnic? actualizat?, intitulat? ?CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (Informa?ii privind CCBM pentru contrapartide – sinteza instrumentelor juridice utilizate ?n zona euro). Aceast? actualizare anual? a presupus numai modific?ri factuale minore. Ambele documente sunt disponibile pe website-ul BCE.

Guvernan?? corporativ?

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pie?ei

La data de 28 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Livio Tornetta, director general adjunct al Departamentului pie?e ?i sisteme de pl??i din cadrul Banca d’Italia, ?n func?ia de membru al Comitetului pentru infrastructura pie?ei, cu efect imediat, pan? la 31 mai 2022.

Statistic?

Modificarea orient?rii BCE privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite ?i la riscul de credit

La data de 21 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2020/11 de modificare a Orient?rii (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite ?i la riscul de credit (?AnaCredit”). Scopul orient?rii de modificare este stabilirea unui cadru pentru participarea b?ncilor centrale na?ionale la acordurile de partajare a unor subseturi de date AnaCredit, ?n vederea stabilirii sau optimiz?rii interac?iunilor cu agen?ii raportori, avand ca obiectiv schimbul de date armonizate ?i comparabile. Orientarea va fi publicat? pe website-ul BCE.

Consultarea public? referitoare la proiectul de regulament al BCE de modificare a Regulamentului BCE/2013/43 privind statisticile referitoare la pl??i

963彩票开户La data de 24 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consult?ri publice referitoare la un proiect de regulament de modificare a Regulamentului BCE/2013/43 privind statisticile referitoare la pl??i. Modific?rile propuse vizeaz?, pe de o parte, ?ndeplinirea unor noi cerin?e de utilizare importante privind politica ?n materie de pl??i ?i monitorizarea instrumentelor, sistemelor ?i mecanismelor de pl??i, precum ?i analiza schimburilor comerciale transfrontaliere ?i a prognoz?rilor economice ?i, pe de alt? parte, integrarea modific?rilor datorate evolu?iilor recente de pe pie?ele pl??ilor de mic? valoare ?i din legisla?ia UE. Modific?rile propuse au fost supuse unei proceduri de evaluare a beneficiilor ?i costurilor, efectuat? de Comitetul de statistic? al Eurosistemului/SEBC, ?n strans? cooperare cu utilizatorii, sectorul bancar ?i, ?n ceea ce prive?te colectarea de date statistice privind fraudele, cu Autoritatea bancar? european?. Materialele referitoare la aceast? consultare public?, care se desf??oar? pan? la 9 aprilie 2020, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Bancnote

Abrogarea Orient?rii BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar

La data de 5 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2020/12 de abrogare a Orient?rii BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar, o interfa?? elaborat? de Eurosistem pentru a maximiza eficien?a opera?iunilor asociate serviciilor de numerar ?ntre b?ncile centrale na?ionale din zona euro ?i clien?ii acestora, precum ?i pentru a asigura o mai mare armonizare a acestora. Avand ?n vedere faptul c? aceast? func?ie nu a fost utilizat?, dar a r?mas totu?i costisitoare, Consiliul guvernatorilor a decis s? o sisteze. Orientarea este disponibil? pe website-ul BCE.

Supraveghere bancar?

Raportul anual 2019 al BCE privind activit??ile de supraveghere

963彩票开户La data de 4 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2019 al BCE privind activit??ile de supraveghere, ?ntocmit ?n conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (?Regulamentul privind MUS”), ?i a autorizat publicarea ?i transmiterea acestuia c?tre Parlamentul European, Consiliu, Comisia European?, Eurogrup ?i parlamentele na?ionale ale statelor membre participante. Publicarea raportului pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE este planificat? pentru data de 19 martie 2020, ulterior prezent?rii sale, ?n aceea?i zi, de c?tre pre?edintele Consiliului de supraveghere ?n fa?a Parlamentului European.

M?suri de supraveghere legate de coronavirus

963彩票开户La data de 12 martie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un comunicat de pres? ?n care sunt eviden?iate m?surile de supraveghere adoptate pentru a oferi asisten?? opera?ional? ?i de capital temporar? ca r?spuns la pandemia de coronavirus, astfel ?ncat b?ncile supravegheate direct de BCE s? ??i poat? ?ndeplini ?n continuare rolul ?n finan?area economiei reale. Comunicatul de pres? este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Contacte media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户