De?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-B?E (minbarra d-de?i?jonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-img?ax)

Marzu 2020

13 ta’ Marzu 2020

Komunikazzjoni esterna

Prekawzjonijiet operazzjonali relatati mal-coronavirus

963彩票开户Fl-4 ta’ Marzu 2020 il-Bank ?entrali Ewropew (B?E) ?are? stqarrija g?all-istampa b’dettalji dwar firxa ta’ mi?uri ta’ prekawzjoni operazzjonali biex jittaffew ir-riskji potenzjali asso?jati mat-tixrid tal-coronavirus, COVID-19. B'mod partikolari, dawn il-mi?uri huma ma?suba g?all-?arsien tas-sa??a u s-sigurtà tal-istaff u l-vi?itaturi u biex ti?i ?gurata l-kontinwità tal-operazzjonijiet tal-banek ?entrali, biex b’hekk jitnaqqas kemm jista’ jkun l-impatt ta’ xkiel li kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawn l-operazzjonijiet jista’ jkollha fuq l-ekonomija. B’konformità mal-passi me?uda f'organizzazzjonijiet internazzjonali simili u fis-settur finanzjarju kollu, dawn il-mi?uri jimponu restrizzjonijiet fuq l-ivvja??ar, ?jarat fil-bini tal-B?E u konferenzi u avvenimenti organizzati mill-B?E sal-20 ta’ April 2020, meta s-sitwazzjoni ter?a’ ti?i valutata. Tag?rif aktar dettaljat jinsab fl-istqarrija g?all-istampa. Dan it-tag?rif se ji?i a??ornat kif ikun me?tie?. Barra dan, bil-?sieb li ji?i limitat l-g?add ta’ laqg?at ma’ numri kbar ta’ parte?ipanti u r-riskji asso?jati mas-safar, il-laqg?at tad-Djalogu tal-Industrija Bankarja u l-Kunsill ?enerali li kienu skedati g?all-1 u t-2 ta’ April rispettivament ?ew im?assra.

Politika monetarja u l-operazzjonijiet tas-suq

Mizuri tal-politika monetarja me?uda fit-12 ta’ Marzu 2020

Fit-12 ta’ Marzu 2020 Il-Kunsill Governattiv idde?ieda dwar pakkett komprensiv ta’ mi?uri tal-politika monetarja biex isostni l-kundizzjonijiet tal-likwidità u l-finanzjament g?all-familji, in-negozji u l-banek u li se jg?inu biex tin?amm provvista ta’ kreditu bla xkiel lill-ekonomija reali. Dan il-pakkett jinvolvi t-tmexxija temporanja ta’ operazzjonijiet addizzjonali ta’ rifinanzjament fuq ?mien itwal (LTROs), bl-applikazzjoni ta’ termini i?jed favorevoli tul il-perijodu minn ?unju 2020 sa ?unju 2021 g?all-operazzjonijiet kollha tat-TLTRO III pendenti tul dak l-istess ?mien, u ?ieda ta’ pakkett temporanju ta’ xiri nett addizzjonali ta’ assi ta’ €120 biljun sal-a??ar tal-2020. Tag?rif i?jed dettaljat dwar dawn id-de?i?jonijiet jinsab fi tliet stqarrijiet g?all-istampa relatati li huma disponibbli fuq il-websajt tal-B?E.

Infrastruttura tas-swieq u ?lasijiet

A??ornamenti g?ad-dokumentazzjoni dwar il-mudell tal-attività bankarja ?entrali korrispondenti

963彩票开户Fil-5 ta’ Marzu 2020 il-Kunsill Governattiv approva a??ornament tal-pro?eduri tal-mudell tal-attività bankarja ?entrali korrispondenti (CCBM) g?all-kontropartijiet tal-Eurosistema (il-“Ktejjeb tas-CCBM”) u l-pubblikazzjoni tieg?u fil-websajt tal-B?E, flimkien ma’ anness tekniku a??ornat imsejja? “CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area” (Tag?rif tas-CCBM g?all-kontropartijiet – ?abra fil-qosor tal-istrumenti legali li jintu?aw fi?-?ona tal-euro). Dan l-a??ornament annwali kien jinvolvi biss emendi fattwali ?g?ar. I?-?ew? dokumenti jinsabu fil-websajt tal-B?E.

Governanza korporattiva

Membru ?did tal-Bord tal-Infrastruttura tas-Swieq

Fit-28 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv ?atar lis-Sur Livio Tornetta, Vi?i Direttur ?enerali g?as-Sistemi tas-Swieq u l-Pagamenti tal-Banca d’Italia, b?ala membru tal-Bord tal-Infrastruttura tas-Swieq b’effett immedjat sal-31 ta’ Mejju 2022.

Statistika

Linja Gwida li temenda Linja Gwida dwar il-pro?eduri g?all-?bir ta’ dejta tal-kreditu granulari u tar-riskju tal-kreditu

963彩票开户Fil-21 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida B?E/2020/11 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2017/2335 dwar il-pro?eduri g?all-?bir ta’ dejta tal-kreditu granulari u tar-riskju tal-kreditu (“AnaCredit”). L-iskop tal-Linja Gwida emendatorja hu li ji?i stabbilit qafas biex il-banek ?entrali nazzjonali jkunu jistg?u jipparte?ipaw f’arran?amenti g?all-kondivi?joni ta’ sottogruppi ta’ dejta AnaCredit, biex ji?u stabbiliti jew jissa??u linji ta’ rispons g?all-a?enti li jirrappurtaw, bil-g?an li ti?i skambjata dejta armonizzata u komparabbli. Il-Linja Gwida se ti?i pubblikata fil-websajt tal-B?E.

Konsultazzjoni pubblika dwar abbozz ta’ Regolament tal-B?E li jemenda r-Regolament B?E/2013/43 dwar l-istatistika tal-pagamenti

Fl-24 ta’ Frar 2020 il-Kunsill Governattiv approva t-tnedija ta’ konsultazzjoni pubblika dwar abbozz ta’ Regolament li jemenda r-Regolament B?E/2013/43 dwar l-istatistika tal-pagamenti. L-emendi proposti huma ma?suba biex jissodisfaw ?ti?ijiet importanti ?odda g?all-utenti fir-rigward tal-politika tal-pagamenti u s-sorveljanza ta’ strumenti, sistemi u skemi tal-pagamenti kif ukoll g?all-anali?i tal-kummer? transkonfinali u t-tbassir ekonomiku, u jinkorporaw bidliet dovuti g?all-i?viluppi re?enti fis-swieq tal-pagamenti individwali u fil-le?i?lazzjoni tal-UE. L-emendi proposti ?ew so??etti g?al pro?edura ta’ merti u spejje? imwettqa mill-Eurosistema/Kumitat tal-Istatistika tas-SEB? f’kooperazzjoni mill-qrib mal-utenti, l-industrija bankarja u, fir-rigward tal-?bir ta’ statistika dwar il-frodi, mal-Awtorità Bankarja Ewropea. Il-materjal relatat ma’ din il-konsultazzjoni pubblika li tibqa’ g?addejja sad-9 ta’ April 2020 jinsab fil-websajt tal-B?E.

Karti tal-flus

Revoka tal-Linja Gwida B?E/2012/16 dwar l-Iskambju ta’ Dejta g?al Servizzi tal-Flus Kontanti

Fil-5 ta’ Marzu 2020 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida B?E/2020/12 li t?assar il-Linja Gwida B?E/2012/16 dwar l-Iskambju ta’ Data g?al Servizzi tal-Flus Kontanti, interfa??a stabbilita mill-Eurosistema biex ji?diedu kemm jista’ jkun l-effi?jenza u l-armonizzazzjoni tat-tran?azzjonijiet tas-servizzi tal-flus kontanti bejn il-banek ?entrali nazzjonali ta?-?ona tal-euro u l-klijenti tag?hom. Fid-dawl tal-fatt li din il-funzjoni ma ntu?atx, i?da xorta wa?da baqg?et tqum ?afna flus, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li jwaqqafha. Il-Linja Gwida tinsab fil-websajt tal-B?E.

Supervi?joni bankarja

Rapport Annwali tal-B?E dwar l-attivitajiet supervi?orji 2019

963彩票开户Fl-4 ta’ Marzu 2020 il-Kunsill Governattiv adotta r-Rapport Annwali tal-B?E dwar l-attivitajiet supervi?orji 2019, im?ejji skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 (ir-“Regolament MSU”), u awtorizza l-pubblikazzjoni u t-tra?missjoni tieg?u lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Eurogrupp, u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parte?ipanti. Ir-rapport g?andu ji?i pubblikat fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E nhar fid-19 ta' Marzu 2020, wara l-pre?entazzjoni tieg?u mill-President tal-Bord Supervi?orju lill-Parlament Ewropew f'dak l-istess jum.

Mi?uri supervi?orji relatati mal-coronavirus

Fit-12 ta’ Marzu 2020 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju biex jo?ro? stqarrija g?all-istampa li ti?bed l-attenzjoni g?all-mi?uri supervi?orji me?uda biex ji?i pprovdut kapital temporanju u taffija operazzjonali b’reazzjoni g?all-imxija tal-coronavirus, biex il-banek so??etti g?as-supervi?joni diretta tal-B?E jkunu jistg?u jibqg?u jaqdu r-rwol tag?hom fil-finanzjament tal-ekonomija reali. L-istqarrija g?all-istampa tinsab fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Kuntatti midja

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户