Odluke Upravnog vije?a ESB-a (osim odluka o utvr?ivanju kamatnih stopa)

o?ujak 2020.

963彩票开户13. o?ujka 2020.

Obavje?tavanje javnosti

Operativne mjere opreza povezane s koronavirusom

Europska sredi?nja banka (ESB) objavila je 4. o?ujka 2020. priop?enje za javnost u kojem se opisuju razli?ite operativne mjere opreza s ciljem smanjenja mogu?ih rizika povezanih sa ?irenjem koronavirusa, odnosno virusa COVID-19. Tim se mjerama nastoji za?tititi zdravlje i sigurnost zaposlenika i posjetitelja te odr?ati kontinuitet centralnobankarskih operacija, ?ime ?e se na najmanju mjeru svesti smetnje u gospodarstvu koje bi moglo prouzro?iti eventualno ograni?enje tih operacija. U skladu s onim ?to je poduzeto u sli?nim me?unarodnim organizacijama i cijelom financijskom sektoru, tim su mjerama ograni?ena putovanja, posjeti poslovnim prostorijama ESB-a, konferencije i doga?aji u organizaciji ESB-a do 20. travnja 2020., odnosno do sljede?e procjene stanja. Vi?e informacija mo?ete prona?i u priop?enju za javnost. Informacije ?e se po potrebi posuvremenjivati. Osim toga, kako bi se ograni?ili broj sastanaka s velikim brojem sudionika i rizici povezani s putovanjima, otkazani su sastanci Upravnog vije?a s predstavnicima sektora u sklopu Dijaloga s bankarskim sektorom koji su se trebali odr?ati 1. travnja odnosno 2. travnja 2020.

Monetarna politika i tr?i?ne operacije

Mjere monetarne politike donesene 12. o?ujka 2020.

Upravno vije?e donijelo je 12. o?ujka 2020. sveobuhvatan paket mjera monetarne politike koje bi trebale imati povoljan utjecaj na likvidnost i uvjete financiranja za ku?anstva, poduze?a i banke te pridonijeti odr?avanju neometanog kreditiranja realnog gospodarstva. Taj paket mjera obuhva?a privremeno provo?enje dodatnih operacija dugoro?nijeg refinanciranja, u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. primjenu povoljnijih uvjeta na operacije TLTRO III koje u tom razdoblju budu nedospjele te privremeno pove?anje neto kupnje vrijednosnih papira za dodatni iznos od 120 mlrd. EUR do kraja 2020. Podrobnije informacije o tim odlukama mogu se prona?i u trima povezanim priop?enjima za javnost na mre?nim stranicama ESB-a.

Tr?i?na infrastruktura i platni promet

Posuvremenjena dokumentacija o korespondentnom centralnobankarskom modelu (CCBM)

Upravno vije?e odobrilo je 5. o?ujka 2020. posuvremenjenje procedura korespondentnog centralnobankarskog modela (CCBM) za druge ugovorne strane Eurosustava (dalje u tekstu: ?bro?ura o CCBM-u?) i objavu bro?ure na mre?nim stranicama ESB-a, zajedno s posuvremenjenim tehni?kim prilogom pod nazivom ?Informacije o CCBM-u za druge ugovorne strane – sa?etak pravnih instrumenata koji se upotrebljavaju u europodru?ju?. Ovogodi?nje posuvremenjenje sastojalo se tek od manjih ?injeni?nih izmjena. Oba dokumenta mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Upravljanje

Novi ?lan Odbora za tr?i?nu infrastrukturu

963彩票开户Upravno vije?e imenovalo je 28. velja?e 2020. Livija Tornettu, zamjenika glavnog direktora za tr?i?ta i platne sustave u sredi?njoj banci Banca d’Italia, ?lanom Odbora za tr?i?nu infrastrukturu. Imenovanje, koje je odmah stupilo na snagu, traje do 31. svibnja 2022.

Statistika

Smjernica o izmjeni smjernice o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podatcima o kreditnom riziku

963彩票开户Upravno vije?e donijelo je 21. velja?e 2020. Smjernicu ESB/2020/11 o izmjeni Smjernice (EU) 2017/2335 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podatcima o kreditnom riziku (dalje u tekstu: ?AnaCredit?). Svrha je izmjena uspostavljanje okvira za sudjelovanje nacionalnih sredi?njih banaka u sporazumima za razmjenu podskupova baze podataka AnaCredit kako bi se ustanovili ili pobolj?ali sustavi povratnih informacija izvje?tajnim jedinicama radi razmjene uskla?enih i usporedivih podataka. Smjernica ?e se objaviti na mre?nim stranicama ESB-a.

Javno savjetovanje o nacrtu Uredbe ESB-a o izmjeni Uredbe ESB/2013/43 o statistici platnog prometa

Upravno vije?e odobrilo je 24. velja?e 2020. pokretanje javnog savjetovanja o nacrtu Uredbe o izmjeni Uredbe ESB/2013/43 o statistici platnog prometa. Predlo?enim izmjenama zadovoljavaju se va?ni novi korisni?ki zahtjevi za politiku pla?anja i nadzor platnih instrumenata, sustava i shema te analizu prekograni?ne trgovine i ekonomsko prognoziranje. Osim toga, dio izmjena proizlazi iz kretanja na tr?i?tima pla?anja malih vrijednosti i u zakonodavstvu EU-a u posljednje vrijeme. U bliskoj suradnji s korisnicima, bankarskim sektorom i, u vezi sa statisti?kim podatcima o prijevarama, s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo, Odbor za statistiku Eurosustava/ESSB-a proveo je analizu tro?kova i koristi za predlo?ene izmjene. Dokumenti povezani s tim javnim savjetovanjem, koje traje do 9. travnja 2020., mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Nov?anice

Stavljanje izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge

Upravno vije?e donijelo je 5. o?ujka 2020. Smjernicu ESB/2020/12 o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge, su?elju koje je Eurosustav uspostavio radi pove?anja u?inkovitosti i daljnjeg uskla?ivanja transakcija povezanih s gotovinskim uslugama izme?u nacionalnih sredi?njih banaka dr?ava ?lanica europodru?ja i njihovih klijenata. S obzirom na ?injenicu da ta funkcija, premda nikad nije upotrijebljena, stvara znatne tro?kove, Upravno vije?e odlu?ilo ju je ukinuti. Smjernica se mo?e prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Godi?nje izvje??e ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2019.

963彩票开户Upravno vije?e donijelo je 4. o?ujka 2020. Godi?nje izvje??e ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2019., sastavljeno u skladu s ?lankom 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013 (dalje u tekstu: ?uredba o SSM-u?) te je odobrilo njegovu objavu i dostavu Europskom parlamentu, Vije?u, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima dr?ava ?lanica sudionica. Izvje??e bi trebalo biti objavljeno na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka 19. o?ujka 2020., nakon ?to ga predsjednik Nadzornog odbora tog dana predstavi Europskom parlamentu.

Nadzorne mjere povezane s koronavirusom

Upravno vije?e nije 12. o?ujka 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi priop?enje za javnost u kojem su opisane nadzorne mjere za privremeno ubla?avanje zahtjeva povezanih s kapitalom i operativnu pomo? zbog izbijanja zaraze koronavirusom kako bi banke koje ESB izravno nadzire mogle nastaviti ispunjavati svoju ulogu u financiranju realnog gospodarstva. Priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Kontaktni podatci za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户