EKP n?ukogu otsused (v?lja arvatud otsused intressim??rade kohta)

M?rts 2020

963彩票开户13. m?rts 2020

Avalikud suhted

Koroonaviirusega seotud ettevaatusabin?ud

963彩票开户4. m?rtsil 2020 avaldas Euroopa Keskpank (EKP) pressiteate, mis sisaldab üksikasjalikku ülevaadet ettevaatusabin?udest COVID-19 haigust p?hjustava koroonaviiruse levikuga seotud v?imalike riskide leevendamiseks. Eesk?tt soovitakse meetmete abil kaitsta EKP t??tajate ja külastajate tervist ja ohutust ning tagada keskpanga talitluspidevus, minimeerides seejuures v?imalike tegevuspiirangute potentsiaalset kahjulikku m?ju majandusele. Koosk?las teistes sarnastes rahvusvahelistes organisatsioonides ja kogu finantssektoris astutud sammudega kehtestatakse nende meetmetega kuni 20. aprillini 2020 piirangud, mis puudutavad nii reisimist ja EKP külastusi kui ka EKP korraldatavaid konverentse ja üritusi. Seej?rel hinnatakse olukorda uuesti. üksikasjalikum teave on k?ttesaadav pressiteates ning vajaduse korral seda ajakohastatakse. Suure osalejate arvuga kogunemiste ja reisimisega seotud ohtude piiramiseks j??vad ?ra pangandussektori dialoogi pidava foorumi koosolek ja EKP üldn?ukogu istung, mis pidid toimuma vastavalt 1. ja 2. aprillil 2020.

Rahapoliitika ja turuoperatsioonid

12. m?rtsil 2020 vastu v?etud rahapoliitilised meetmed

12. m?rtsil 2020 tegi EKP n?ukogu otsuse ulatusliku rahapoliitiliste meetmete paketi kohta, et toetada kodumajapidamiste, ettev?tete ja pankade likviidsus- ja rahastamistingimusi ning aidata s?ilitada sujuvat laenupakkumist reaalmajandusele. Muu hulgas tehakse ajutiselt t?iendavaid pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone ning kohaldatakse alates 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini k?igi sel ajal l?petamata TLTRO-III operatsioonide puhul m?rkimisv??rselt soodsamaid tingimusi. ühtlasi tehakse kuni 2020. aasta l?puni ajutiselt t?iendavaid netovaraoste 120 miljardi euro ulatuses. T?psemat teavet nende otsuste kohta saab EKP veebilehel avaldatud kolmest asjakohasest pressiteatest.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku dokumentatsiooni ajakohastamine

5. m?rtsil 2020 kiitis EKP n?ukogu heaks v?ljaande ?Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik (CCBM). Menetluskord eurosüsteemi osapooltele” ajakohastatud versiooni ja selle avaldamise EKP veebilehel koos tehnilise lisaga (?Teave osapooltele: ülevaade ?iguslikest instrumentidest euroalal”), mida samuti ajakohastati. Dokumentidesse tehti iga-aastase korralise l?bivaatamise k?igus üksnes v?iksemaid faktimuudatusi. M?lemad dokumendid on k?ttesaadavad EKP veebilehel.

üldjuhtimine

Turuinfrastruktuuri n?ukogu uus liige

963彩票开户28. veebruaril 2020 nimetas EKP n?ukogu samast kuup?evast alates turuinfrastruktuuri n?ukogu liikmeks Itaalia keskpanga turgude ja maksesüsteemide osakonna asepeadirektori Livio Tornetta, kelle liikmestaatus kestab 31. maini 2022.

Statistika

Suunis, millega muudetakse suunist granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta

21. veebruaril 2020 v?ttis EKP n?ukogu vastu suunise EKP/2020/11, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta (AnaCredit). Muutva suunise eesm?rk on sisse seada raamistik, mille kaudu keskpangad saavad jagada AnaCrediti andmete allkogumeid, et luua uusi v?i t?iendada olemasolevaid tagasisidekanaleid andmeesitajatele ning tagada ühtlustatud ja v?rreldavate andmete vahetamine. Suunis avaldatakse EKP veebilehel.

Avalik konsultatsioon seoses EKP m??ruse eeln?uga, millega muudetakse m??rust EKP/2013/43 maksete statistika kohta

24. veebruaril 2020 kiitis EKP n?ukogu heaks otsuse algatada avalik konsultatsioon seoses m??ruse eeln?uga, millega muudetakse m??rust EKP/2013/43 maksete statistika kohta. Muudatusettepanekute eesm?rk on t?ita uusi olulisi kasutajan?udeid, mis puudutavad maksep?him?tteid ning makseinstrumentide, -süsteemide ja -skeemide j?relevalvet, aga ka piiriülese kaubanduse analüüse ja majandusprognoose. Samuti h?lmavad need muudatusi, mis tulenevad hiljutistest suundumustest jaemakseturgudel ja ELi ?igusaktides. Muudatusettepanekute kohta on eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee teinud hüvede ja kulude analüüsi tihedas koost??s kasutajate ja pangandussektoriga ning pettuste statistika kogumise valdkonnas ka Euroopa Pangandusj?relevalvega. Kuni 2020. aasta 9. aprillini v?ltava avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on k?ttesaadavad EKP veebilehel.

Pangat?hed

Sularahateenuste andmevahetust k?sitleva suunise EKP/2012/16 kehtetuks tunnistamine

5. m?rtsil 2020 v?ttis EKP n?ukogu vastu suunise EKP/2020/12, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta. Eurosüsteem l?i sularahateenuste andmevahetuse kui ühise liidese eesm?rgiga maksimeerida euroala riikide keskpankade ja nende klientide vaheliste sularahateenuste t?husust ning neid veelgi harmoneerida. Kuna funktsioon ei leidnud kasutust, kuid osutus siiski kulumahukaks, otsustas EKP n?ukogu selle k?igushoidmise l?petada. Suunis on k?ttesaadav EKP veebilehel.

Pangandusj?relevalve

EKP j?relevalveülesannete t?itmist k?sitlev 2019. aasta aruanne

963彩票开户4. m?rtsil 2020 v?ttis EKP n?ukogu vastu EKP j?relevalveülesannete t?itmist k?sitleva 2019. aasta aruande, mis koostati m??ruse (EL) nr 1024/2013 (ühtse j?relevalvemehhanismi m??rus) artikli 20 kohaselt, ning andis loa see avaldada ja esitada Euroopa Parlamendile, ELi n?ukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ning osalevate liikmesriikide parlamentidele. 19. m?rtsil 2020 tutvustab j?relevalven?ukogu esimees aruannet Euroopa Parlamendis ja seej?rel avaldatakse see samal p?eval EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Koroonaviiruse levikuga seotud j?relevalvemeetmed

12. m?rtsil 2020 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule avaldada pressiteade, milles antakse ülevaade ajutiseks kapitali pakkumiseks ja tegevustingimuste leevendamiseks v?etud j?relevalvemeetmetest, et EKP otsese j?relevalve alla kuuluvad pangad saaksid j?tkuvalt t?ita oma rolli reaalmajandusele rahastuse pakkumisel. Pressiteade on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

Kontaktandmed

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户