Rozhodnutí p?ijatá Radou guvernér? ECB (jiná ne? rozhodnutí o stanovení úrokovych sazeb)

b?ezen 2020

963彩票开户13. b?ezna 2020

Externí komunikace

Provozní preventivní opat?ení související s koronavirem

Evropská centrální banka (ECB) vydala 4. b?ezna 2020 tiskovou zprávu popisující ?adu provozních preventivních opat?ení s cílem zmírnit potenciální rizika související se ?í?ením koronaviru, COVID-19. Tato opat?ení jsou zamě?ena p?edev?ím na ochranu zdraví zaměstnanc? a náv?těvník? a na zaji?tění kontinuity ?inností centrální banky tak, aby byl minimalizován ru?ivy dopad, ktery by jakékoli omezení těchto ?inností mohlo mít na ekonomiku. V souladu s kroky p?ijatymi v podobnych mezinárodních organizacích a ve finan?ním sektoru omezují tato opat?ení cestování, náv?těvy prostor ECB a konference i akce po?ádané ECB, a to do 20. dubna 2020, kdy bude situace znovu vyhodnocena. Podrobněj?í informace jsou k dispozici v tiskové zprávě. Tyto informace budou podle pot?eby aktualizovány. Dále s cílem omezit po?et jednání s velkym po?tem ú?astník? a rizika spojená s cestováním bylo jednání v rámci ?Dialogu s bankovním sektorem“ 1. dubna 2020 a zasedání Generální rady 2. dubna 2020 zru?eno.

Měnová politika a tr?ní operace

Měnověpolitická opat?ení p?ijatá dne 12. b?ezna 2020

963彩票开户Rada guvernér? rozhodla 12. b?ezna 2020 o komplexním souboru měnověpolitickych opat?ení s cílem podpo?it podmínky likvidity a financování pro domácnosti, podniky a banky a zachovat plynulé poskytování úvěr? reálné ekonomice. Tento soubor zahrnuje do?asné provádění dodate?nych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací (v angl. longer-term refinancing operations, dále té? LTRO) p?i uplatnění p?íznivěj?ích podmínek v období od ?ervna 2020 do ?ervna 2021 na v?echny v této době nevypo?ádané operace TLTRO III a doplnění do?asného krytí dodate?nych ?istych nákup? aktiv ve vy?i 120 mld. EUR do konce roku 2020. Podrobněj?í informace o těchto rozhodnutích jsou uvedeny ve t?ech souvisejících tiskovych zprávách, které jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Tr?ní infrastruktura a platební styk

Aktualizace dokumentace modelu korespondentské centrální banky

Rada guvernér? schválila 5. b?ezna 2020 aktualizované postupy modelu korespondentské centrální banky (angl. correspondent central banking model, dále té? ?CCBM“) pro protistrany Eurosystému (?bro?ura o CCBM“) a jejich zve?ejnění na internetovych stránkách ECB spole?ně s aktualizovanou technickou p?ílohou nazvanou ?CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area“ (Informace o CCBM pro protistrany – souhrn právních nástroj? pou?ívanych v eurozóně). Leto?ní aktualizace zahrnovala pouze men?í věcné úpravy. Oba dokumenty jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Správa a ?ízení

Novy ?len Rady pro tr?ní infrastrukturu

963彩票开户Rada guvernér? jmenovala 28. února 2020 Livia Tornettu, zástupce generálního ?editele pro trhy a platební systémy v Banca d’Italia, ?lenem Rady pro tr?ní infrastrukturu, a to s okam?itou ú?inností do 31. května 2022.

Statistika

Obecné zásady, kterymi se mění obecné zásady tykající se postup? pro shroma??ování podrobnych údaj? o úvěrech a o úvěrovém riziku

Rada guvernér? p?ijala 21. února 2020 obecné zásady ECB/2020/11, kterymi se mění obecné zásady (EU) 2017/2335 o postupech pro shroma??ování podrobnych údaj? o úvěrech a o úvěrovém riziku (?AnaCredit“). ú?elem pozměňovacích obecnych zásad je vytvo?it národním centrálním bankám rámec pro ú?ast na re?imech sdílení díl?ích soubor? údaj? AnaCredit s cílem vytvo?it nebo posílit okruhy zpětné vazby v??i zpravodajskym jednotkám a umo?nit tak vyměnu harmonizovanych a srovnatelnych údaj?. Obecné zásady budou zve?ejněny na internetovych stránkách ECB.

Ve?ejná konzultace o návrhu na?ízení ECB, kterym se mění na?ízení ECB/2013/43 o statistice platebního styku

Rada guvernér? schválila 24. února 2020 zahájení ve?ejné konzultace k návrhu na?ízení, kterym se mění na?ízení ECB/2013/43 o statistice platebního styku. Cílem navr?enych změn je splnit nové d?le?ité u?ivatelské po?adavky na politiku v oblasti platebního styku a dohled nad platebními nástroji, systémy a re?imy i na analyzu sestavování p?eshrani?ních obchodních a hospodá?skych prognóz a zohlednit změny vzniklé v d?sledku nedávného vyvoje na trzích malych plateb a v právních p?edpisech EU. Navr?ené změny pro?ly analyzou p?ínos? a náklad?, kterou provedl Vybor Eurosystému/ESCB pro statistiku v těsné spolupráci s u?ivateli, bankovním sektorem, a pokud jde o shroma??ování statistickych údaj? o podvodech, s Evropskym orgánem pro bankovnictví. Podklady související s touto ve?ejnou konzultací, která bude probíhat do 9. dubna 2020, jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Bankovky

Zru?ení obecnych zásad ECB/2012/16 o vyměně dat pro hotovostní slu?by

Rada guvernér? p?ijala 5. b?ezna 2020 obecné zásady ECB/2020/12, kterymi se ru?í obecné zásady ECB/2012/16 o vyměně dat pro hotovostní slu?by, interface vytvo?enym Eurosystémem pro zvy?ení efektivity transakcí v hotovostních slu?bách a jejich dal?í harmonizaci mezi národními centrálními bankami zemí eurozóny a jejich klienty. Vzhledem k tomu, ?e tato funkce nebyla vyu?ívána, ale z?stávala nákladná, Rada guvernér? se rozhodla ji zru?it. Obecné zásady jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB.

Bankovní dohled

Vyro?ní zpráva ECB o ?innosti dohledu za rok 2019

Rada guvernér? p?ijala 4. b?ezna 2020 vyro?ní zprávu ECB o ?innosti dohledu za rok 2019, vypracovanou v souladu s ?lánkem 20 na?ízení (EU) ?. 1024/2013 (?na?ízení o SSM“), a schválila její zve?ejnění a p?edání Evropskému parlamentu, Radě, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlament?m zú?astněnych ?lenskych stát?. Zpráva by měla byt zve?ejněna na internetovych stránkách bankovního dohledu ECB 19. b?ezna 2020 poté, co ji ty? den p?edstaví p?edseda Rady dohledu Evropskému parlamentu.

Opat?ení dohledu související s koronavirem

Rada guvernér? nevznesla 12. b?ezna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu vydat tiskovou zprávu o opat?eních dohledu p?ijatych s cílem poskytnout do?asnou kapitálovou a provozní pomoc v reakci na vypuknutí nákazy koronavirem, aby banky podléhající p?ímému dohledu ECB mohly nadále plnit svou úlohu p?i financování reálné ekonomiky. Tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách bankovního dohledu ECB.

Kontakty pro média

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户