var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

ECB-r?dets beslut (ut?ver r?ntebeslut)

December 2019

20 december 2019

Marknadsoperationer

Godtagande av s?krade oms?ttbara tillg?ngar som s?kerheter ut?ver v?rdepapper med bakomliggande tillg?ngar och s?kerst?llda obligationer

963彩票开户Den 13 december 2019 beslutade ECB-r?det att s?krade oms?ttbara tillg?ngar, ut?ver v?rdepapper med bakomliggande tillg?ngar och s?kerst?llda obligationer, inte l?ngre accepteras som s?kerheter f?r Eurosystemet. Syftet med detta ?r att etablera ett enhetligt och tydligt tillv?gag?ngss?tt f?r att definiera de kategorier av s?krade oms?ttbara tillg?ngar som kan godtas som s?kerheter f?r Eurosystemets kredittransaktioner. Det faktiska ikrafttr?dandet av beslutet kommer att best?mmas av dagen f?r ikrafttr?dande av framtida ?ndringar i den allm?nna dokumentationen, som planeras f?r det andra kvartalet 2020. Fr?n och med detta datum kommer alla s?krade oms?ttbara tillg?ngar, f?rutom v?rdepapper med bakomliggande tillg?ngar och s?kerst?llda obligationer, som ?r godtagbara n?r beslutet tr?der i kraft, att ?vertas f?r ytterligare fem ?r – under f?ruts?ttning att de forts?tter att uppfylla alla andra krav f?r godtagbarhet. Genom denna utfasningsprocess kommer nyligen utgivna s?krade oms?ttbara tillg?ngar, andra ?n v?rdepapper med bakomliggande tillg?ngar och s?kerst?llda obligationer, att bli icke-godtagbara f?r programmet f?r k?p av tillg?ngar (APP). De tillg?ngar som redan k?pts under detta program n?r ?ndringarna i den allm?nna dokumentationen tr?der i kraft kommer forts?tta att h?llas i APP-portf?ljerna.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om negativa skatteincitament f?r kontantanv?ndning i Grekland

963彩票开户Den 20 november 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/39 p? beg?ran av Greklands finansministerium.

ECB-yttrande om h?jning av den s?rskilda avgiften f?r vissa finansinstitut i Slovakien

Den 26 november 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/40 p? beg?ran av finansministeriet i republiken Slovakien.

ECB:s yttrande om en skyldighet f?r vissa kreditinstitut och filialer att tillhandah?lla kontanttj?nster i Sverige

Den 26 november 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/41 p? eget initiativ.

ECB:s yttrande om ett garantisystem f?r v?rdepapperisering av l?n som har sitt ursprung hos kreditinstitut i Grekland

Den 6 december 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/42 p? beg?ran av Greklands finansministerium.

ECB:s yttrande om skatter p? tillg?ngar som tillh?r vissa deltagare p? finansmarknaderna och ytterligare bolagsskatt f?r vissa kreditinstitut i Litauen

963彩票开户Den 16 december 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/44 p? eget initiativ.

ECB:s yttrande om betaltj?nster och betalningssystem i Bulgarien

Den 17 december 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/45 p? beg?ran av Bulgariens finansminister.

Organisationsstyrning

Tekniska ?ndringar i r?ttsliga instrument som g?ller Eurosystemets ramverk f?r redovisning

963彩票开户Den 20 november 2019 antog ECB-r?det riktlinje ECB/2019/34 om ?ndring av riktlinje (EU) 2016/2249 om den r?ttsliga ramen f?r redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet, beslut ECB/2019/35 om ?ndring av beslut (EU) 2016/2247 om Europeiska centralbankens ?rsbokslut, och beslut ECB/2019/36 om ?ndring av beslut EU) 2015/298 om interimistisk f?rdelning av Europeiska centralbankens inkomster. ?ndringarna s?rjer f?r tekniska klarg?randen och ?ndringar i Eurosystemets r?ttsliga ramverk f?r redovisning. Alla r?ttsakter publiceras inom kort p? ECB:s webbplats.

ECB-r?dets yttrande om en rekommendation fr?n r?det om utn?mning av en ledamot i ECB:s direktion

Den 11 december 2019 antog ECB-r?det yttrande CON/2019/43 p? beg?ran av Europeiska r?dets ordf?rande. Ett pressmeddelande om detta finns p? ECB:s webbplats.

Ledamot i ECB:s revisionskommitté

963彩票开户Den 11 december 2019 utn?mnde ECB-r?det Josef Bonnici f?r andra g?ngen till ledamot i ECB:s revisionskommitté f?r en 3-?rig mandatperiod, som l?per ut den 30 november 2022.

Nominering av en ledamot till den administrativa ompr?vningsn?mnden

963彩票开户Den 18 december 2019 besl?t ECB-r?det, med h?nsyn till tillsynsn?mndens yttrande, att f.d. ordf?rande i Bayerische Landesbanks tillsynsn?mnd och Deutsche Bundesbanks direktionsledamot, Gerd H?usler, skulle utn?mnas till ledamot i den administrativa ompr?vningsn?mnden f?r en mandatperiod p? fem ?r.

Granskning av Eurosystemets/ECBS kommittéer

963彩票开户Den 18 december 2019 f?rl?ngde ECB-r?det, som en del av den granskning som g?rs vart tredje ?r, mandatet f?r de kommittéer i Eurosystemet/ECBS som uppr?ttats i enlighet med artikel 9.1 i ECB:s arbetsordning fram till den 31 december 2022. Ordf?randena f?r dessa kommittéer, med tre undantag, fick ocks? sina mandat f?rl?ngda till den 31 december 2022. ECB-r?det utn?mnde tilltr?dande generaldirekt?r f?r marknadsoperationer, Imène Rahmouni-Rousseau, till ordf?rande f?r kommittén f?r marknadsoperationer g?llande fr?n den 1 februari 2020, och godk?nde en tillf?llig f?rl?ngning av mandatet f?r sittande eller interimistiska ordf?randen f?r riskhanteringskommittén och IT-kommittén, vars permanenta ordf?rande kommer att v?ljas under 2020. Den fullst?ndiga listan ?ver kommittéer finns i ECB s ?rsrapport.

Sedlar

?ndring av beslut om ?kthets- och kvalitetskontroll samt ?tercirkulering av eurosedlar

Den 5 december 2019 antog ECB-r?det beslut ECB/2019/39 om ?ndring av beslut ECB/2010/14 om ?kthets- och kvalitetskontroll samt ?tercirkulering av eurosedlar. Det ?ndrade beslutet inf?r ?ndringar vars syfte ?r att f?rb?ttra effektiviteten av sedlars ?tercirkulering, att inf?rliva myntrullev?xlare som en ny kategori av sedelhanteringsmaskiner, och att f?rtydliga kontanthanterarnas rapporteringsskyldigheter. Detta ?ndringsbeslut kommer inom kort att publiceras p? ECB:s webbplats.

Banktillsyn

?UP-beslut som fastst?ller tillsynskrav

Mellan den 14 november och den 13 december 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett flertal f?rslag fr?n tillsynsn?mnden vilka fastst?ller tillsynskrav f?r allt som allt 94 enheter under tillsyn. Varje adressat gavs tillf?lle att l?mna kommentarer till det relevanta utkastet till beslut, som baserades p? ?versyns- och utv?rderingsprocessen (?UP), genomf?rt av ECB och andra beh?riga myndigheter. Efter godk?nnande kommer varje enskild enhet under tillsyn att underr?ttas om det slutliga beslutet.

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt f?r kreditinstitut

963彩票开户Den 18 november 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden att ?ndra statusen f?r ett kreditinstitut under tillsyn. Listan ?ver finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillg?nglig p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn. Efter den ?rliga ?versynen av kreditinstitutens status, meddelade ECB att 117 banker skulle st? under dess direkta tillsyn 2020 (se pressmeddelande som offentliggjordes p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn den 4 december 2019).

Sanktion utf?rdad mot en enhet under tillsyn p? grund av avtalsbrott g?llande rapporteringskrav

Den 3 december 2019 tillk?nnagav ECB att en straffavgift p? 1 850 000 euro p?f?rts Natixis i Luxembourg f?r avtalsbrott g?llande ?verskridande av gr?nsv?rdena f?r stora exponeringar och rapporteringskrav f?r stora exponeringar 2016 och 2017. N?rmare information finns i pressmeddelandet p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

ECB:s reviderade r?ttsliga ramverk f?r tillsynsavgifter

963彩票开户Den 5 december 2019 antog ECB-r?det f?rordning ECB/2019/37 om ?ndring av f?rordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter, och beslut ECB/2019/38 om metoder och f?rfaranden f?r att best?mma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som anv?nds f?r att ber?kna de ?rliga tillsynsavgifterna (omarbetning). B?da r?ttsakter beaktade kommentarer som erh?llits under tv? offentliga samr?d 2017 och 2019. ECB-r?det godk?nde att feedbackdokumenten f?r dessa offentliga samr?d offentligg?rs. Resultatet av det senaste offentliga samr?det bekr?ftar att ECB:s aktuella metod f?r ber?kning av tillsynsavgifter anses vara r?ttvis och att endast sm? ?ndringar beh?vdes f?r att f?rb?ttra ramverket. De huvudsakliga f?r?ndringarna best?r av i) uttag av avgifter i efterhand ist?llet f?r baserat p? uppskattade kostnader, ii) inf?rande av en rabatt p? minimiavgiftskomponenten f?r mindre betydande institut, iii) f?renkling av ?tg?rder s?som ?teranv?ndning av tillsynsuppgifter som finns tillg?ngliga p? ECB och tillhandah?llande av brev fr?n ledningen ist?llet f?r verifiering av revisor f?r filialers totala tillg?ngar, samt iv) tillhandah?llande av avgiftsavier p? alla EU-spr?k. B?da r?ttsakterna och det offentliga feedbackdokumentet om det offentliga samr?det 2019 samt ett pressmeddelande finns p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn.

Program f?r tillsynsgranskning av inspektioner p? plats och utredningar av interna modeller f?r 2020

Den 5 december 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden att godk?nna ?ndringar i 2020 ?rs program f?r tillsynsgranskning av inspektioner p? plats och utredningar av interna modeller f?r betydande institut inom europeiska banktillsynen. Programmet f?r tillsynsgranskning p? plats grundar sig p? tillsynsprioriteringar 2020 som publicerats p? ECB:s webbplats f?r banktillsyn i oktober 2019.

Beslut som r?r insamlande av uppgifter i samband med ?UP

963彩票开户Den 11 december 2019 hade ECB-r?det inga inv?ndningar mot ett f?rslag fr?n tillsynsn?mnden att godk?nna besluten om beg?ran om kompletterande information fr?n 113 banker som beh?vs f?r att utf?ra ?UP 2020. Efter godk?nnande meddelades besluten till varje enskild enhet under tillsyn.

Kontakt f?r media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户