Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2019

963彩票开户20. december 2019

Tr?ne operacije

Primernost zavarovanega tr?nega finan?nega premo?enja razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic za zavarovanje terjatev

963彩票开户Svet ECB je 13. decembra 2019 sklenil, da za zavarovanje terjatev v Eurosistemu ne bo ve? sprejemal zavarovanega tr?nega finan?nega premo?enja razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic. Cilj je vzpostaviti enoten in transparenten pristop k opredelitvi kategorij zavarovanega tr?nega finan?nega premo?enja, ki je primerno kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema. Dejanski za?etek veljavnosti tega sklepa bo dolo?en z datumom, ko za?nejo veljati prihodnje spremembe splo?ne dokumentacije, ki je predviden za drugo ?etrtletje 2020. Od tistega datuma se bo vse zavarovano tr?no finan?no premo?enje razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic, ki bo primerno v ?asu, ko bo sklep za?el veljati, lahko uporabljalo kot zavarovanje ?e dodatnih pet let, pod pogojem, da bo ?e naprej izpolnjevalo vse druge kriterije primernosti. Zaradi postopnega opu??anja bo novo izdano zavarovano tr?no finan?no premo?enje razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic postalo neprimerno za nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev, medtem ko bo zavarovano tr?no finan?no premo?enje, ki bo v okviru programa ?e kupljeno, ko bodo za?ele veljati spremembe splo?ne dokumentacije, ostalo v portfeljih programa nakupa vrednostnih papirjev.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o odvra?ilnih dav?nih u?inkih pri uporabi gotovine v Gr?iji

Svet ECB je 20. novembra 2019 Mnenje CON/2019/39 sprejel na zahtevo gr?kega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pove?anju posebne dajatve za izbrane finan?ne institucije na Slova?kem

Svet ECB je 26. novembra 2019 Mnenje CON/2019/40 sprejel na zahtevo slova?kega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevi za nekatere kreditne institucije in podru?nice, da opravljajo gotovinske storitve na ?vedskem

Svet ECB je 26. novembra 2019 Mnenje CON/2019/41 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o sistemu jamstva za listinjenja posojil, ki jih odobrijo kreditne institucije v Gr?iji

963彩票开户Svet ECB je 6. decembra 2019 Mnenje CON/2019/42 sprejel na zahtevo gr?kega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o davku na sredstva nekaterih udele?encev na finan?nem trgu in dodatnem davku od dohodkov pravnih oseb za nekatere kreditne institucije v Litvi

Svet ECB je 16. decembra 2019 Mnenje CON/2019/44 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o pla?ilnih storitvah in pla?ilnih sistemih v Bolgariji

963彩票开户Svet ECB je 17. decembra 2019 Mnenje CON/2019/45 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Tehni?ne spremembe pravnih instrumentov, povezanih z ra?unovodskim okvirom Eurosistema

963彩票开户Svet ECB je 20. novembra 2019 sprejel Smernico ECB/2019/34 o spremembi Smernice (EU) 2016/2249 o pravnem okviru za ra?unovodstvo in finan?no poro?anje v Evropskem sistemu centralnih bank, Sklep ECB/2019/35 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih ra?unovodskih izkazih Evropske centralne banke in Sklep ECB/2019/36 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke. S spremembami se upo?tevajo tehni?na pojasnila in prilagoditve pravnega okvira Eurosistema za ra?unovodstvo. Vsi pravni akti bodo kmalu objavljeni na spletnem mestu ECB.

Mnenje Sveta Evropske centralne banke o priporo?ilu Sveta o imenovanju ?lana Izvr?ilnega odbora Evropske centralne banke

Svet ECB je 11. decembra 2019 Mnenje CON/2019/43 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta. S tem povezano sporo?ilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

?lanstvo v Revizijskem odboru ECB

Svet ECB je 11. decembra 2019 imenoval Josefa Bonnicija za ?lana Revizijskega odbora ECB za drugi triletni mandat, ki se bo kon?al 30. novembra 2022.

Imenovanje ?lana v Upravnem odboru za pregled

Svet ECB je 18. decembra 2019 ob upo?tevanju mnenja Nadzornega odbora sklenil, da bo Gerd H?usler, nekdanji predsednik nadzornega odbora Bayerische Landesbank in nekdanji ?lan izvr?ilnega odbora centralne banke Deutsche Bundesbank, imenovan za ?lana v Upravnem odboru za pregled s petletnim mandatom.

Triletni pregled odborov Eurosistema/ESCB

Svet ECB je 18. decembra 2019 v okviru triletnega pregleda podalj?al mandat odborov Eurosistema/ESCB, ustanovljenih v skladu s ?lenom 9.1 Poslovnika ECB, in sicer za ?e en mandat, ki se izte?e 31. decembra 2022. Hkrati je za obdobje do 31. decembra 2022 s tremi izjemami ponovno imenoval predsednike teh odborov. Svet ECB je imenoval Imène Rahmouni-Rousseau, bodo?o vodjo generalnega direktorata ECB Tr?ne operacije, za naslednjo predsednico Odbora za operacije na trgu, njeno imenovanje pa za?ne veljati 1. februarja 2020. Poleg tega je Svet ECB odobril za?asno podalj?anje mandata vr?ilcu dol?nosti oziroma za?asnemu predsedniku Odbora za upravljanje tveganj in Odbora za informacijsko tehnologijo, odlo?itev o stalnih predsednikih pa bo sprejeta tekom leta 2020. Seznam vseh odborov je v Letnem poro?ilu ECB.

Bankovci

Sprememba sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok

Svet ECB je 5. decembra 2019 sprejel Sklep ECB/2019/39 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok. Novi sklep uvaja spremembe, katerih namen je pove?ati u?inkovitost ponovnega dajanja gotovine v obtok, vklju?iti avtomate za dvig kovancev med kategorije naprav za obdelavo bankovcev in pojasniti obveznosti poro?anja profesionalnih uporabnikov gotovine. Novi sklep bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB.

Ban?ni nadzor

Odlo?itve SREP, s katerimi se dolo?ajo bonitetne zahteve

Svet ECB med 14. novembrom in 13. decembrom 2019 ni ugovarjal ve? sklopom predlogov Nadzornega odbora, s katerimi so se dolo?ile bonitetne zahteve za skupno 94 nadzorovanih subjektov. Vsak naslovnik je imel mo?nost, da poda pripombe na osnutek odlo?itve, pripravljene na podlagi procesa nadzorni?kega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), ki ga izvajajo ECB in drugi pristojni organi. Ko so bile dokon?ne odlo?itve odobrene, so bili o njih obve??eni posamezni nadzorovani subjekti.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 18. novembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti ene nadzorovane kreditne institucije. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru. ECB je po letnem pregledu pomembnosti kreditnih institucij sporo?ila, da bo leta 2020 pod njenim neposrednim nadzorom 117 bank (glej sporo?ilo za javnost, ki je bilo 4. decembra 2019 objavljeno na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru).

Sankcija, nalo?ena nadzorovanemu subjektu zaradi kr?itev zahtev v zvezi s poro?anjem

ECB je 3. decembra 2019 sporo?ila, da je subjektu Natixis Wealth Management Luxembourg nalo?ila kazen v vi?ini 1.850.000 EUR, ker je v letih 2016 in 2017 kr?il omejitve velikih izpostavljenosti in zahteve glede poro?anja o velikih izpostavljenostih. Ve? informacij je v sporo?ilu za javnost, objavljenem na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Revidiran pravni okvir ECB za nadomestila za nadzor

Svet ECB je 5. decembra 2019 sprejel Uredbo ECB/2019/37 o spremembi Uredbe (EU) ?t. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor in Sklep ECB/2019/38 o metodologiji in postopkih za dolo?itev in zbiranje podatkov o faktorjih za izra?un nadomestila, ki se uporabijo za izra?un letnih nadomestil za nadzor (prenovitev). V obeh pravnih aktih so upo?tevane pripombe, prejete med dvema javnima posvetovanjema, in sicer v letih 2017 in 2019. Svet ECB je odobril objavo obeh poro?il o odzivih na javni posvetovanji. Rezultat zadnjega javnega posvetovanja potrjuje, da je trenutna metodologija ECB za izra?un nadomestila za nadzor pravi?na in da so bile za izbolj?anje okvira potrebne samo manj?e prilagoditve. Med glavnimi spremembami so: (i) naknadno zara?unavanje nadomestil namesto zara?unavanja na podlagi ocenjenih stro?kov, (ii) uvedba popusta na minimalni del nadomestila za manj?e manj pomembne institucije, (iii) poenostavitveni ukrepi, na primer ponovna uporaba nadzorni?kih podatkov, ki jih ECB ?e ima, in pismo poslovodstva namesto revizorjeve preveritve pri ugotavljanju bilan?ne vsote podru?nic, (iv) izdajanje obvestila o nadomestilu v vseh uradnih jezikih EU. Oba pravna akta sta skupaj s poro?ilom o odzivih na javno posvetovanje v letu 2019 in s sporo?ilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Na?rt nadzorni?kih pregledov za in?pekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov za leto 2020

963彩票开户Svet ECB 5. decembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da za leto 2020 odobri na?rt nadzorni?kih pregledov za in?pekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov v pomembnih institucijah znotraj evropskega ban?nega nadzora. Na?rt nadzorni?kih pregledov na kraju samem temelji na prednostnih nalogah enotnega mehanizma nadzora v letu 2020, ki so bile oktobra 2019 objavljene na spletnem mestu ECB o ban?nem nadzoru.

Odlo?itve z zvezi s postopkom zbiranja podatkov v procesu SREP

963彩票开户Svet ECB 11. decembra 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri odlo?itve, s katerimi se od 113 bank zahtevajo dodatne informacije, potrebne za izvedbo procesa SREP v letu 2020. Ko so bile odlo?itve odobrene, so bili o njih obve??eni posamezni nadzorovani subjekti.

Stiki za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户