Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokovych sadzieb)

December 2019

20. decembra 2019

Operácie na trhu

Akceptovate?nos? zabezpe?enych obchodovate?nych aktív inych ako cennych papierov krytych aktívami a krytych dlhopisov ako kolaterálu

Dňa 13. decembra 2019 Rada guvernérov rozhodla, ?e zabezpe?ené obchodovate?né aktíva iné ako cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy u? nebude akceptova? ako kolaterál v operáciách Eurosystému. Cie?om je stanovi? konzistentny a transparentny postup ur?ovania kategórií zabezpe?enych obchodovate?nych aktív akceptovate?nych ako kolaterál v úverovych operáciách Eurosystému. Dátum nadobudnutia ú?innosti daného rozhodnutia bude ur?eny dátumom nadobudnutia ú?innosti nadchádzajúcich zmien v?eobecnej dokumentácie, ktoré sa predpokladajú v druhom ?tvr?roku 2020. Od tohto dátumu sa budú v?etky zabezpe?ené obchodovate?né aktíva iné ako cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy, ktoré sú akceptovate?né v dobe nadobudnutia ú?innosti rozhodnutia, na?alej akceptova? po?as ?al?ích piatich rokov, za predpokladu, ?e aj na?alej sp?ňajú v?etky ostatné kritériá akceptovate?nosti. V d?sledku tohto postupného vyra?ovacieho procesu sa novo emitované zabezpe?ené obchodovate?né aktíva iné ako cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy stanú v rámci programu nákupu aktív neakceptovate?nymi, zatia? ?o tie, ktoré u? boli v ?ase nadobudnutia ú?innosti zmien v?eobecnej dokumentácie v rámci programu nákupu aktív zakúpené, zostanú aj na?alej sú?as?ou portfólií programu nákupu aktív.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k daňovym znevyhodneniam pou?ívania hotovosti v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/39 dňa 20. novembra 2019 na ?iados? gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zvy?eniu osobitného odvodu vybranych finan?nych in?titúcií na Slovensku

963彩票开户Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/40 dňa 26. novembra 2019 na ?iados? ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k po?iadavke poskytova? hotovostné slu?by niektorymi úverovymi in?titúciami a pobo?kami vo ?védsku

963彩票开户Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/41 dňa 26. novembra 2019 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k systému záruk pre sekuritizácie úverov, ktorych p?vodcami sú úverové in?titúcie v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/42 dňa 6. decembra 2019 na ?iados? gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k daniam z aktív niektorych ú?astníkov finan?ného trhu a k dodato?nym daniam z príjmov právnickych os?b pre niektoré úverové in?titúcie v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/44 dňa 16. decembra 2019 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k platobnym slu?bám a platobnym systémom v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/45 dňa 17. decembra 2019 na ?iados? bulharského ministra financií.

Správa a riadenie

Technické zmeny právnych nástrojov tykajúcich sa ú?tovného rámca Eurosystému

963彩票开户Dňa 20. novembra 2019 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2019/34, ktorym sa mení usmernenie (Eú) 2016/2249 o právnom rámci pre ú?tovníctvo a finan?né vykazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk, rozhodnutie ECB/2019/35, ktorym sa mení rozhodnutie (Eú) 2016/2247 o ro?nej ú?tovnej závierke Európskej centrálnej banky a rozhodnutie ECB/2019/36, ktorym sa mení rozhodnutie (Eú) 2015/298 o do?asnom rozde?ovaní príjmu Európskej centrálnej banky. Zmeny predstavujú technické objasnenia a úpravy ú?tovného právneho rámca Eurosystému. V?etky právne predpisy budú v príslu?nom ?ase zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporú?aniu Rady o vymenovaní ?lena Vykonnej rady Európskej centrálnej banky

963彩票开户Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/43 dňa 11. decembra 2019 na ?iados? predsedu Európskej rady. Súvisiaca tla?ová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

?lenovia Vyboru ECB pre audit

Dňa 11. decembra 2019 Rada guvernérov vymenovala Josefa Bonniciho za ?lena Vyboru ECB pre audit na druhé trojro?né funk?né obdobie, ktoré sa skon?í 30. novembra 2022.

Vymenovanie ?lena administratívneho revízneho vyboru

Dňa 18. decembra 2019 Rada guvernérov so zrete?om na stanovisko Rady pre doh?ad rozhodla o vymenovaní Gerda H?uslera, byvalého predsedu dozornej rady Bayerische Landesbank a byvalého ?lena vykonnej rady Deutsche Bundesbank, za ?lena administratívneho revízneho vyboru na p??ro?né funk?né obdobie.

Trojro?né hodnotenie vyborov Eurosystému/ESCB

Dňa 18. decembra 2019 Rada guvernérov v rámci trojro?ného hodnotenia mandátov jednotlivych vyborov pred??ila platnos? mandátov vyborov Eurosystému/ESCB, zriadenych v súlade s ?lánkom 9.1 rokovacieho poriadku ECB, o ?al?ie funk?né obdobie, t. j. do 31. decembra 2022, a zároveň op?tovne vymenovala predsedov jednotlivych vyborov na funk?né obdobie do 31. decembra 2022, s troma vynimkami. Rada guvernérov vymenovala Imène Rahmouni-Rousseauvú, nastupujúcu generálnu riadite?ku odboru pre operácie na trhu, za nasledujúcu predsední?ku Vyboru pre operácie na trhu s ú?innos?ou od 1. februára 2020 a schválila do?asné pred??enie mandátov úradujúcich, resp. do?asnych predsedov Vyboru pre riadenie rizík a Vyboru pre informa?né technológie, v prípade ktorych bude o stálych predsedoch rozhodnuté v priebehu roka 2020. úplny zoznam vyborov je uvedeny vo vyro?nej správe ECB.

Bankovky

Nové rozhodnutie o kontrole pravosti a upotrebite?nosti eurobankoviek a ich op?tovnom vrátení do obehu

Dňa 5. decembra 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/39, ktorym sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebite?nosti eurobankoviek a ich op?tovnom vrátení do obehu. Nové rozhodnutie zavádza zmeny zamerané na zvy?enie efektívnosti vracania hotovosti do obehu, za?leňuje zariadenia na vydaj mincí ako novú kategóriu zariadení na spracovanie bankoviek a objasňuje vykazovacie povinnosti spracovate?ov peňazí. Nové rozhodnutie bude v príslu?nom ?ase zverejnené na internetovej stránke ECB.

Bankovy doh?ad

Rozhodnutia SREP stanovujúce prudenciálne po?iadavky

963彩票开户Od 14. novembra do 13. decembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky vo?i viacerym súborom návrhov Rady pre doh?ad, ktorymi sa stanovujú prudenciálne po?iadavky spolu 94 dohliadanym subjektom. K príslu?nym návrhom rozhodnutí, ktoré vychádzali z postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi doh?adu (SREP) vykonaného ECB a ?al?ími príslu?nymi orgánmi, mali jednotliví adresáti mo?nos? sa vyjadri?. Po schválení boli kone?né verzie rozhodnutí oznámené jednotlivym dohliadanym subjektom.

Rozhodnutia ECB o vyznamnosti dohliadanych úverovych in?titúcií

Dňa 18. novembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad zmeni? status vyznamnosti jednej z dohliadanych úverovych in?titúcií. Zoznam dohliadanych subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupny na internetovej stránke bankového doh?adu ECB. V nadv?znosti na ka?doro?né hodnotenie vyznamnosti úverovych in?titúcií tie? ECB oznámila, ?e v roku 2020 bude vykonáva? priamy doh?ad nad 117 bankami (viac informácií v súvisiacej tla?ovej správe zverejnenej 4. decembra 2019 na internetovej stránke bankového doh?adu ECB).

Ulo?enie sankcie dohliadanému subjektu za neplnenie vykazovacích po?iadaviek

963彩票开户Dňa 3. decembra 2019 ECB oznámila, ?e subjektu Natixis Wealth Management Luxembourg ulo?ila pokutu vo vy?ke 1 850 000 € za poru?enie limitu ve?kych expozícií a neplnenie vykazovacích po?iadaviek v súvislosti s ve?kymi expozíciami v rokoch 2016 a 2017. Podrobnej?ie informácie sú v súvisiacej tla?ovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Revízia právneho rámca poplatkov za doh?ad ECB

Dňa 5. decembra 2019 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2019/37, ktorym sa mení nariadenie (Eú) ?. 1163/2014 o poplatkoch za doh?ad, a rozhodnutie ECB/2019/38 o metodike a postupoch na ur?enie a zber údajov tykajúcich sa faktorov vypo?tu poplatku, ktoré sa pou?ívajú na vypo?et ro?nych poplatkov za doh?ad (prepracované znenie). V oboch právnych predpisoch boli zoh?adnené pripomienky prijaté po?as dvoch verejnych konzultácií uskuto?nenych v rokoch 2017 a 2019. Zverejnenie príslu?nych súhrnov odpovedí na pripomienky z tychto verejnych konzultácií schválila Rada guvernérov. Vysledok poslednej verejnej konzultácie potvrdzuje, ?e sú?asná metodika ECB na vypo?et poplatkov za doh?ad sa pova?uje sa spravodlivú a ?e zlep?enie rámca si vy?adovalo len obmedzené úpravy. Hlavnymi zmenami sú: i) sp?tné ú?tovanie poplatkov namiesto ú?tovania na základe odhadovanych nákladov, ii) zavedenie z?avy z minimálnej zlo?ky poplatku pre malé menej vyznamné in?titúcie, iii) zjednodu?ujúce opatrenia, napr. op?tovné vyu?ívanie údajov doh?adu, ktoré u? má ECB k dispozícii, a predkladanie písomného vyhlásenia riadiaceho orgánu namiesto audítorského overenia celkovych aktív v prípade pobo?iek, a iv) vydávanie platobnych vymerov v ?ubovo?nom úradnom jazyku Eú. Obidva právne predpisy sú spolu s odpove?ami na pripomienky vznesené po?as verejnej konzultácie z roka 2019 a súvisiacou tla?ovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Program doh?adového procesu, ktory stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia internych modelov na rok 2020

Dňa 5. decembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad schváli? program doh?adového procesu (Supervisory Examination Programme – SEP), ktory stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia internych modelov vyznamnych in?titúcií v rámci európskeho bankového doh?adu na rok 2020. Program doh?adového procesu na mieste vychádza z priorít doh?adu na rok 2020 zverejnenych v októbri 2019 na internetovej stránke bankového doh?adu ECB.

Rozhodnutia o procese zberu údajov v súvislosti s postupom SREP

Dňa 11. decembra 2019 Rada guvernérov nevzniesla ?iadne námietky proti návrhu Rady pre doh?ad schváli? rozhodnutia, ktorymi sa od 113 bánk vy?adujú dodato?né informácie potrebné na vykonanie postupu SREP v roku 2020. Po schválení boli rozhodnutia oznámené jednotlivym dohliadanym subjektom.

Kontakt pre médiá

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户