var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decat deciziile de stabilire a ratelor dobanzilor)

Decembrie 2019

963彩票开户20 decembrie 2019

Opera?iuni de pia??

Eligibilitatea drept garan?ii a activelor tranzac?ionabile garantate, altele decat titlurile garantate cu active ?i obliga?iunile garantate

La data de 13 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis c? nu va mai accepta utilizarea drept garan?ii ?n cadrul Eurosistemului a activelor tranzac?ionabile garantate, altele decat titlurile garantate cu active (asset-backed securities – ABS) ?i obliga?iunile garantate. Obiectivul este acela de a stabili o abordare consecvent? ?i transparent? ?n ceea ce prive?te definirea categoriilor de active tranzac?ionabile garantate eligibile drept garan?ii pentru opera?iunile de creditare ale Eurosistemului. Intrarea ?n vigoare efectiv? a deciziei respective va fi condi?ionat? de data intr?rii ?n vigoare a modific?rilor viitoare aduse Documenta?iei generale, preconizate pentru trimestrul II 2020. ?ncepand cu data respectiv?, toate activele tranzac?ionabile garantate, altele decat titlurile garantate cu active ?i obliga?iunile garantate, care vor deveni eligibile ?n momentul intr?rii ?n vigoare a deciziei, vor beneficia de p?strarea drepturilor ob?inute pe o perioad? suplimentar? de cinci ani, cu condi?ia ca acestea s? ?ndeplineasc? ?n continuare toate celelalte criterii de eligibilitate. Ca urmare a acestui proces de eliminare treptat?, noile emisiuni de active tranzac?ionabile garantate, altele decat titlurile garantate cu active ?i obliga?iunile garantate, vor deveni neeligibile pentru achizi?ionare ?n cadrul programului de achizi?ionare de active (asset purchase programme – APP), ?n timp ce activele deja achizi?ionate ?n cadrul acestui program vor fi men?inute ?n portofoliile APP ?n momentul intr?rii ?n vigoare a modific?rilor aduse Documenta?iei generale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la m?suri fiscale de descurajare a utiliz?rii numerarului ?n Grecia

La data de 20 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/39, la solicitarea Ministerului Finan?elor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la majorarea taxei speciale pentru anumite institu?ii financiare din Slovacia

963彩票开户La data de 26 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/40, la solicitarea Ministerului Finan?elor din Republica Slovac?.

Avizul BCE cu privire la cerin?a aplicabil? anumitor institu?ii de credit ?i sucursale de a furniza servicii cu numerar ?n Suedia

La data de 26 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/41 din proprie ini?iativ?.

Avizul BCE cu privire la o schem? de garantare pentru securitiz?rile ?mprumuturilor ini?iate de institu?iile de credit din Grecia

La data de 6 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/42, la solicitarea Ministerului Finan?elor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la impozitele pe activele anumitor participan?i la pia?a financiar? ?i impozite suplimentare pe venitul anumitor institu?ii de credit din Lituania

La data de 16 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/44 din proprie ini?iativ?.

Avizul BCE cu privire la servicii ?i sisteme de pl??i ?n Bulgaria

963彩票开户La data de 17 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/45, la solicitarea Ministerului Finan?elor din Bulgaria.

Guvernan?a corporativ?

Modific?ri tehnice aduse instrumentelor juridice privind cadrul procedurilor contabile al Eurosistemului

La data de 20 noiembrie 2019, Consiliul Guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2019/34 de modificare a Orient?rii (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile ?i al raport?rii financiare din Sistemul European al B?ncilor Centrale, Decizia BCE/2019/35 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale B?ncii Centrale Europene ?i Decizia BCE/2019/36 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului B?ncii Centrale Europene. Modific?rile au ?n vedere clarific?rile ?i adapt?rile tehnice aduse cadrului juridic al procedurilor contabile al Eurosistemului. Toate actele juridice vor fi publicate ?n timp util pe website-ul BCE.

Avizul Consiliului guvernatorilor B?ncii Centrale Europene cu privire la o recomandare a Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al B?ncii Centrale Europene

963彩票开户La data de 11 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/43, la solicitarea pre?edintelui Consiliului European. Un comunicat de pres? pe aceast? tem? este disponibil pe website-ul BCE.

Membrii Comitetului de audit al BCE

963彩票开户La data de 11 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Josef Bonnici ?n func?ia de membru al Comitetului de audit al BCE pentru un al doilea mandat de trei ani, care sa va ?ncheia la 30 noiembrie 2022.

Numirea unui membru al Comitetului administrativ de control

La data de 18 decembrie 2019, avand ?n vedere avizul Consiliului de supraveghere, Consiliul guvernatorilor a decis numirea dlui Gerd H?usler, fost pre?edinte al Consiliului de supraveghere al Bayerische Landesbank ?i fost membru al Comitetului executiv al Deutsche Bundesbank, ?n func?ia de membru al Comitetului administrativ de control pentru un mandat de cinci ani.

Revizuirea trienal? a comitetelor Eurosistemului/SEBC

963彩票开户La data de 18 decembrie 2019, ?n cadrul revizuirii trienale a mandatelor comitetelor, Consiliul guvernatorilor a prelungit, pan? la 31 decembrie 2022, mandatele comitetelor Eurosistemului/SEBC ?nfiin?ate ?n conformitate cu articolul 9.1 din Regulamentul de procedur? al BCE ?i a renumit ?n func?ie pre?edin?ii acestor comitete, pan? la aceea?i dat?, cu trei excep?ii. Consiliul guvernatorilor a numit-o pe noua directoare general? a Direc?iei generale opera?iuni de pia??, dna Imène Rahmouni-Rousseau, ?n func?ia de pre?edint? a Comitetului pentru opera?iuni de pia??, cu efect de la 1 februarie 2020, ?i a aprobat prelungirea temporar? a mandatelor pre?edin?ilor interimari ai Comitetului pentru gestionarea riscurilor ?i Comitetului pentru tehnologia informa?iei, ai c?ror pre?edin?i permanen?i vor fi numi?i ?n cursul anului 2020. Lista complet? a comitetelor este disponibil? ?n Raportul anual al BCE.

Bancnote

Decizia de modificare privind verificarea autenticit??ii ?i a calit??ii ?i repunerea ?n circula?ie a bancnotelor euro

La data de 5 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/39 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticit??ii ?i a calit??ii ?i repunerea ?n circula?ie a bancnotelor euro. Decizia de modificare introduce modific?ri care vizeaz? ?mbun?t??irea eficien?ei procesului de repunere ?n circula?ie a numerarului, includerea distribuitoarelor automate de monede ca nou? categorie de aparate de procesare a bancnotelor ?i clarificarea obliga?iilor de raportare ale agen?ilor profesioni?ti care opereaz? cu numerar. Decizia de modificare va fi publicat? ?n timp util pe website-ul BCE.

Supraveghere bancar?

Deciziile SREP privind stabilirea cerin?elor pruden?iale

?n perioada 14 noiembrie-13 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la mai multe seturi de propuneri ale Consiliului de supraveghere privind stabilirea cerin?elor pruden?iale pentru un total de 94 de entit??i supravegheate. Fiec?rui destinatar i s-a oferit posibilitatea de a formula observa?ii cu privire la proiectul de decizie relevant, care s-a bazat pe procesul de supraveghere ?i evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process963彩票开户 – SREP) derulat de BCE ?i alte autorit??i competente. Dup? aprobare, fiecare entitate supravegheat? a fost notificat? cu privire la deciziile finale.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al institu?iilor de credit supravegheate

La data de 18 noiembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al unei institu?ii de credit supravegheate. Lista entit??ilor supravegheate este actualizat? periodic ?i este disponibil? pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE. ?n urma reexamin?rii anuale a caracterului semnificativ al institu?iilor de credit, BCE a anun?at c? va supraveghea direct 117 b?nci ?n anul 2020 (a se vedea comunicatul de pres? pe aceast? tem? publicat pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE la data de 4 decembrie 2019).

Sanc?iune impus? unei entit??i supravegheate pentru ?nc?lcarea cerin?elor de raportare

963彩票开户La data de 3 decembrie 2019, BCE a anun?at c? a impus Natixis Wealth Management Luxembourg o sanc?iune ?n valoare de 1 850 000 EUR pentru ?nc?lcarea limitei expunerilor semnificative ?i a cerin?elor de raportare privind expunerile semnificative ?n perioada 2016-2017. Informa?ii suplimentare pot fi consultate ?ntr-un comunicat de pres? pe aceast? tem?, disponibil pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Cadrul juridic revizuit al BCE privind taxele de supraveghere

963彩票开户La data de 5 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2019/37 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere ?i Decizia BCE/2019/38 privind metodologia ?i procedurile pentru determinarea ?i colectarea datelor referitoare la factorii taxei utiliza?i pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (reformare). Ambele acte juridice au luat ?n considerare observa?iile primite pe durata a dou? consult?ri publice organizate ?n anii 2017 ?i 2019. Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea sintezelor reac?iilor aferente acestor consult?ri publice. Rezultatele ultimei consult?ri publice confirm? caracterul echitabil al metodologiei actuale a BCE pentru calcularea taxelor de supraveghere ?i faptul c? ?mbun?t??irea cadrului a necesitat numai un num?r limitat de ajust?ri. Principalele modific?ri constau ?n: (i) perceperea taxelor ex-post, ?i nu pe baza costurilor estimate; (ii) introducerea unei deduceri la componenta minim? a taxei pentru institu?iile mai pu?in semnificative mici; (iii) simplificarea m?surilor, precum reutilizarea datelor de supraveghere disponibile la BCE ?i furnizarea unei scrisori de gestiune care se va utiliza ?n locul verific?rii de c?tre auditor pentru activele totale ale sucursalelor; ?i (iv) furnizarea de comunic?ri ale taxei ?n toate limbile oficiale ale UE. Ambele acte juridice, al?turi de sinteza reac?iilor la consultarea public? din 2019 ?i de un comunicat de pres? pe aceast? tem?, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE.

Programul de supraveghere pruden?ial? destinat inspec?iilor la fa?a locului ?i investiga?iilor privind modelele interne pentru anul 2020

La data de 5 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba Programul de supraveghere pruden?ial? (Supervisory Examination Programme – SEP) pentru anul 2020, destinat inspec?iilor la fa?a locului ?i investiga?iilor privind modelele interne pentru institu?iile semnificative din cadrul supravegherii bancare europene. Programul de supraveghere pruden?ial? la fa?a locului se bazeaz? pe Priorit??ile ?n materie de supraveghere pentru anul 2020, publicate pe website-ul privind supravegherea bancar? al BCE ?n luna octombrie 2019.

Decizii privind procesul de colectare a datelor referitor la SREP

La data de 11 decembrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiec?ie cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba deciziile prin care se solicit? informa?ii suplimentare de la 113 b?nci ?i care sunt necesare desf??ur?rii SREP ?n 2020. Dup? aprobare, fiecare entitate supravegheat? a fost notificat? cu privire la decizii.

Contacte media

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户